ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే – 4 226

అదేంటి రెండు రోజులు ఉండి వెళ్ళ వచ్చుగా ఇప్పుడేమంత కంగారు అన్నారు ఇంటికాడ ఆయన ఒక్కళ్ళే ఇబ్బంది అవుతుంది అండి అన్నాను. సరే ఐతే లక్ష్మి ని దింపడానికి నేను వస్తాలేండి అన్నారు నా కళ్ళల్లోకి చూస్తూ. ఆ బీరువాలో నాకు కావలసినవి తీసుకోమన్నారు గా తీసుకోమంటారా అన్నాను అయ్యో బలేవారే మీరు మొత్తం తీసుకుని వెళతానన్న నాకేం అబ్యంతరం లేదు అవి ఎవరో బయటవాళ్ళకేమి ఇవ్వడం లేదు కదా తీసుకునేది నా మనసు దోచిన అదాల రాశేగా అన్నారు అబ్బో ఐతే భీరువా మొత్తం దోచుకుని పోతాను అన్నాను నవ్వుతూ మీరు బలేవారే అక్కడ కొని నగలు పెట్టినట్టు మా ఆవిడకి కూడా తెలుసు అదుకని మీకు బాగా నచ్చినవి కొన్ని తీసుకుని వెళ్ళి కొన్ని అక్కడ ఉంచండి అప్పుడూ నా పెళ్ళానికి అనుమానం రాదు అన్నారు హుమ్మ్ సరే ఐతే అని నేను కార్లో బయలుదేరి గెస్ట్ హౌస్ కి వెళ్ళి బీరువా తెరిచి నాకు నచ్చిన నగలన్ని నాబ్యాగులో సద్దేశాను వంటి మీద నగలు కూడా తీసేసి బోక్సులో పెట్టేసి బ్యాగ్గులో పెట్టేశాను.

ఈలోపు విజయా వచ్చింది ఏంటి అక్క ఆవిడ కార్లో దిపుతాను అందంటకదా అంది. అవునే నువ్వు ఎక్కడికి పోయావ్ కనిపించలేదు అన్నాను ఎక్కడ తల్లి నువ్వు పొద్దున్నా వెళ్ళినకాడనుండీ వాళ్ళ ఇంటిలో మనిషిలా కలివిడిగా తిరిగేస్తూ హడావిడిగా ఉన్నావ్ సర్లే అలా పక్కింటిలోకి వెళ్ళి రాత్రి సరిగ్గా నిద్దరలేదుగా అని అలా నడుం వాల్చాను అంతే నిద్దర పట్టేసింది ఇదిగో ఇప్పుడు లక్ష్మి వచ్చి లేపింది అంది నిన్ను నేను నెతుక్కుని నెతుక్కుని ఇక్కడకి గాని వచ్చేశావేమో అని నేను వచ్చేశా ఇక్కడ చూస్తే లేవు సర్లే అని బ్యాగ్ సర్ద్దేశా అన్నాను. అవునా సరే ఐతే నా బ్యాగ్ సర్ద్దేసుకుంటా అని సర్ద్దుకుని అక్కా మరి ఆ నగలు అంది ఆయనని అడిగా వాళ్ళ ఆవిడ ఇక్కడ నగలు పెట్టడం చుసిందంట అవి తీసుకుంటే దానికి అనుమానం వస్తుంది అదుకని నేను వచ్చేటప్పుడు నీకు కొత్తవి తీసుకుని వస్తాలే అన్నారు.

1 Comment

Comments are closed.