ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 175

అమ్మ : లే గుడికి వేళ్ళాలి కదా అని లేపింది
నేను : లేచి అమ్మ ఇచ్చిన పట్టు లంగా కట్టు కున్నాను.. అమ్మ కూడా పట్టు చీర కట్టుకుంది.. గుడికి వేళ్ళి వచ్చాకా నాన్న తో అమ్మ. ఇలా అంది..
అమ్మ : ఎమండి పాప నేను.. పట్టణం వేలతాము.. అక్కడ మా స్నేహితురాలి కూతురి పేళ్ళి ఉంది వేళాతాము..
నాన్న : సరే వేళ్ళి త్వరగా వచ్చేయండి..
అమ్మ : అలాగే నండి.. రాత్రికి లేట్ అయితే కంగారు పడకండి.. అక్కడ పడుకుని వస్తాము అంది..
నాన్న : సరే.. నీవు, పాప జగ్రత్త.. టైమ్ కి భోజనం చేయండి..
అమ్మ : ఒక పూట భోజనం చేయక పోతే నీ పేళ్ళం అందం ఎమి తరిగి పోదులే అని.. నాన్నకి ఒక ముద్దు ఇచ్చింది..
నేను : అమ్మ అలా నేను ఉన్నాను అని కూడా చూడకుండా ఒక మాగడితో ప్రవర్తించడం.. మొదటి సారి చూడటం.. నాన్న తో కాని, పరయి మగవారితో కాని కనీసం చిన్న బుతు కుడా మాటలాడ లేదు.. అలాంటిది.. అమ్మ నాన్న కి నా ఎదురు గా నే ముద్దు ఇచ్చింది.. ఇంకా.. నేను చూసేలాగ ఇంకేన్ని చేస్తాదో అనుకుంటు.. అమ్మ తో బయలు దేరింది..
పక్క ఊరు వేళ్ళుతుంటే మార్గం మధ్యలో అమ్మ మాటలాడు తుంది.. ఆ లంజల గురించి చేప్పటం మొదలేట్టింది..
అమ్మ : మదన్ అమ్మ, సార్ పేళ్ళం ఇపుడు మన చేతిలో కీలు భోమ్మలు.. మనం ఎది చేపితే అది వాళ్ళు చేయవలసిందే.. వాళ్ళని మనం ఇష్టం వచ్చినట్లు గా ఆడించవచ్చు.. మదన్, సార్ ల మీద ఉన్న పగ అంతా వీళ్ళ మీద తీర్చు కోవాలి.. అంటు.. కళ్ళంట.. నీరు.. కార్చేసింది..
నేను : ఉరుకో అమ్మ ఎందుకు ఎడుస్తావు.. వాళ్ళ పాపన్నా వాళ్ళే పోతారు.. లే..
అమ్మ : లేదమ్మ.. ఈ రేండు నేలలు నేను ఎంత నరకం అనుభవించనో.. అంత నరకం మదన్, సార్ కూడా అనుభవించాలి.. నీకు తేలియదమ్మ.. వాళ్ళ తో నవ్వుతూ దేంగించు కుంటున్నా.. నేను ఎంత తప్పు చేస్తున్నానో.. అని చేప్పలేనంత బాధ పడ్డాను.. వేదన చేందాను.. ఒక పతివ్రత లాగా.. పూణ్య “స్త్రీ” లాగ ఈ జీవితాన్నీ ముగించాలి అనుకున్నాను.. కానీ ఈ యదవలు.. నా పాతివియ్యన్ని పాడు చేసి.. బజారు లంజ కంటే అతి దారుణంగా నన్ను తయారు చేసారు.. అంతేకాకుండా.. ఇంకా వంద మంది దగ్గరకు పంపుతామే లంజ రడీగా ఉండవే అన్నారు.. అక్కడి తో ఆగకుండా.. మీ నాన్న గారి ఎదురు గానే, దేంగుతాము.. అవసరం అయితే మీ ఊరందరి తోను దేంగిస్తామే.. అని సవాలు చేసారు.. అని చేపుతు ఎడుస్తూంది.. ఆ ఎడుపు.. హృదయం లోనించి వచ్చిందని నాకు అర్ధమయింది.. అమ్మ ఎంత మదన పడుతుందో ఎంత ధఖఃన్ని తనలో దాచుకుని నవ్వుతు అందరితో ఎలా ఉండగలిగిదో నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది.. అమ్మ అలా కుమిలి పోతుంటే.. నేను చేట్టు కిందకి తీసుకు వేళ్ళి కూర్చో పేట్టాను.. అమ్మ తల ని నా గుండేల మీద కి తీసుకుని.. అలా బుజ్జగించాను.. కోంత సేపటికి అమ్మ తేరుకుంది.. కూడ తేచ్చుకున్న వాటర్ బాటిల్ లో వాటర్ తో ముఖం కడుగు కోనమని ఇచ్చాను.. కడుకున్నది.. తన గుండేలలో బారం దిగినట్లు అనిపించిందనుకుంటా.. వేలదామా అని తనే నన్ను అడిగింది.. నేను సరే అమ్మ అని అమ్మ తో బయలు దేరాను.. మరల చేప్పటం మొదలు పేట్టింది.. పేళ్ళి కాకుండా నీ శీలాన్నీ తాకట్టు పేట్టానమ్మ నన్ను క్షమించమ్మ అని నా చేతులు పట్టుకుంది..
నేను : అదేమిటమ్మ నీవు మా అమ్మ వి నీవు ఎది చేపికే అది చేస్తాను.. నా కోసం ఇష్టం లేక పోయిన నీవు.. నీ పతివ్రాత్యాన్ని పోగోట్టు కున్నావు.. ఎంత నరకం అనుభవించావో నాకు తేలుస్తుంది.. ఆ సార్ నన్ను కూడా ఎంత వేధించాడు.. ఆ మదన్ గాడు.. ఎంత మోసం చేసాడు.. వాళ్ళ మీద నాకు కూడా చాలా పగ ఉన్నది.. ఇద్దరం కలిపి ఆ లంజలు ఆడుకుందాము.. అది కూడా మదన్, సార్ ల ముందే.. వాళ్ళ తో ఆటలాడిద్దాం అన్నాను..
అమ్మ : ఇపుడు నా మనసు కుదిట పడింది..

2 Comments

  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Comments are closed.