ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 117

అమ్మ : పేళ్ళి చేసుకున్నాకా చదివిది గాని..
రాఘవరావు : అవునమ్మ పేళ్ళి అయ్యకా చదివిది గాని.. అలా చదివిస్తాను అన్నవాడి నే తీసుకు వస్తాను..
నేను : సరే అమ్మ..
తరువాత నేను తోట చూడటానికి సుబ్బయ్య తో వేళ్ళాను.. అమ్మ, రాఘవరావు గారు ఎమి చేస్తారో.. నాకు తేలిసిందే కదా..
వాళ్ళ పని అయిపోయకా..
అమ్మ : వేలదామా అని నా దగ్గరకు వచ్చింది..
నేను : సరే అమ్మ వేలదాము.. అన్న..
ఇంటికి వచ్చేసాము.. సాయంత్రం కావడం తో నాన్న ఇంటి దగ్గర ఉన్నారు…
నాన్న : అమ్మ తో అపుడే అయిపోయింద పేళ్ళి వచ్చేసారు..
అమ్మ : అయిపోయింది.. మీతో ఒక ముఖ్య విషయం మాటలాడాలి అని అమ్మ తన రూమ్ కి వేళ్ళింది.. నేను నా రూమ్ కి వేళ్ళి బట్టలు మార్చుకుని నాన్న దగ్గరకు వచ్చి అమ్మ అంత ముఖ్య విషయం ఎమి చేపుతాదా అని ఎదురు చూస్తున్నాను..
నాన్న : నాతో ఇంకా చదువుతావా?
నేను : చదువుతాను నాన్న..
అమ్మ : అపుడే టీలు పట్టుకు వస్తు.. ఇంకా ఎమి చదువుతాని పేళ్ళి చేసి పంపితే మనకు బారం తగ్గుతాది.. పేళ్ళి అంటే గుర్తు వచ్చింది.. పేళ్ళి లో మన పక్క ఊరీ ప్రేసిడేంట్ గారు.. రాఘవరావు గారు.. వాళ్ళవిడ లక్ష్మీ గారు వచ్చారు…
అమ్మ లక్ష్మీ గారు అనగానే నాన్న కళ్ళ లో ఆనందం వచ్చింది.. అది నేను గమనించాను..
నాన్న : ఎమ్మన్నారు? ఆత్రుతాగా..
నాన్న అంత ఆత్రత గా అడగటం నేను చూడ లేదు.. ఎందుకో అంత ఆత్రుత కనిపేట్టాలి అనుకున్నాను..
అమ్మ : మన కూతురు శైలు ని చూసి నీ కూతురు పేద్దదైంది.. అన్నారు..
నాన్న : నీవేన్నావు?
ఆమ్మ : అవునండి.. మోన్న నే ఇంటర్ పరిక్షలు రాసింది.. అంటు.. రాఘవరావు గారికి తేలిసిన సంభందం ఒకటి ఉన్నదట అడగమంటావా అని అడిగారు..
నాన్న : ఎమ్మన్నావు మరి..
అమ్మ : ఆయన ఇష్టం… మీరు లక్ష్మీ గారు ఒక సారి మా ఇంటికి వచ్చి మాట్లడండి
నాన్న : ఎపుడు వస్తాము అన్నారు..
అమ్మ : రేండు రోజులలో వాళ్ళ పాలేరు సబ్బయ్య తో కబురు పంపుతాను అన్నారు..
నాన్న : సరే.. వచ్చినపుడు చేప్పు.. అని బయటకి వేళ్ళి పోయారు..
అమ్మ : వంట పనిలో పడింది..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.