ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 117

నేను రూమ్ కి వేళ్ళి పడుకున్నాను..
రాత్రి 8 అవుతుంది.. అమ్మ నన్ను లేపింది భోజనం చేద్దువు గాని అని.. లేచి ముఖం కడుకోని భోజనం చేయడానికి వచ్చాను.. నాన్న కూడా భోజనం కు కుర్చున్నాడు.. అపుడు నాన్న అడిగాడు..
నాన్న : పేళ్ళి చేసుకుంటావా? చదువుకుంటావా?
నేను : చదువుకుంటాను నాన్న..
నాన్న : సరేనమ్మ.. రేపు పేళ్ళి వారు వచ్చినపుడు ఎమి చేప్పమంటావు..
నేను : నేను చదువుకుంటాను అని చేప్పండి నాన్న..
నాన్న : సరే అమ్మ నీ ఇష్టం..
మరునాడు ఉదయం అమ్మ తో గుడికి వేలుతు అమ్మ నీన్ను ఒకటి అడగనా?
అమ్మ : అడుగమ్మ?
నేను : నిన్న నాన్న తో పేళ్ళి సంబందం మాట్లడేటపుడు.. ఆ రాఘవరావు గారి భార్య లక్ష్మీ పేరు చేప్పగానే.. నాన్న ముఖం వేలుగుపోయింగమ్మ ఎందుకు అంత సంతోష పడ్డారు..
అమ్మ : నాన్నకి లక్ష్మీ కి రంకు ఉన్నది.. దాని వయసు నా వయసు ఒకటే గా..
నేను : నాన్న కి లక్ష్మీ కి రంకు ఉన్నదని నీకు ఎలా తేలుసమ్మ..
అమ్మ : సుబ్బయ్య కి చేప్పాడు.. మీ నాన్న కి లక్ష్మీ ఒక్కర్తే కాదు.. మన పక్క వీధి లో అరుణ.. తో కూడా రంకు ఉంది..
నేను : ఎప్పటి నుండి?
అమ్మ : సంవత్సరం నుండి
నేను : నీకు తేసిన నాన్న ని ఎమి అనలేదా?
అమ్మ : నాకు తేలియనట్లు ఉన్నాను..
నేను : ఎందకమ్మ అలాగా? నాన్న ని అడగవచ్చు కదా..
అమ్మ : అడుగుతాను.. గోడవలు అవుతాయి.. పరువు పోతాది.. అంతే కాకుండా.. నాకు తేలుసు అని మీ నాన్న కి తేలిసిందను కో.. ఇంటి కే వాళ్ళని తీసుకు వస్తాడు..
గుడి రావడం తో.. వోపటికి వేళ్ళి పూజ చేయించుకుని.. వస్తుంటే.. ఎవరో ఒకడు అమ్మ ని ” సీత” ఆంటీ.. “సీత” ఆంటీ అని పిలిచాడు.. అమ్మ : ఎవరు బాబు నీవు..
వాడు : నీకు కాబోయే రంకు మొగుడిని.. పిన్నీ..

రాఘవరావు : ………. నా పక్క నుండి లేచి నిలబడి.. అటు.. ఇటు.. పచర్లు చేస్తు.. తీవ్రం గా ఆలోచిస్తున్నారు.. అందరు.. మౌనం గా ఉన్నీరు.. కోంత సమయం తరువాత..
రాఘవరావు : అమ్మ తో ఇది నా కూతురు.. నాకు కూతురు లేదు కదా.. ఆ స్దానాన్ని బర్తీ చేసింది.. నేను కుతురి తో సంసారం చేసే అంత దుర్మగుడని కాను.. అలా అంటుంటే..
నేను : సంతోషం తో రాఘవరావు ని Thank You నాన్నా అని గట్టిగా కౌగలించుకున్నాను..
అమ్మ కూడా చాలా సంతోషించింది.. ఎందు కంటే మమ్ములని లంజల లాగ కాకుండా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులుగా చేసి నందుకు..
అమ్మ : రాఘవరావు ని గట్టిగా కౌగలించుకుని పేదాలపైన ముద్దు పేట్టింది..
రాఘవరావు : చాలు.. చాలు.. మన అమ్మయి ఉన్నది చూస్తుంది అన్నారు..
అమ్మ : సిగ్గు తో తల దించుకుంది..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.