ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 117

అమ్మ పేదలను తన పేదాలతో గాఢంగా ముద్దు పేట్టు కుంటు జాకేట్ మీద నే సన్ను లని పిసుకుతున్నాడు.. వాడు.. అలా అమ్మ మేడ మీద ముద్దు పేట్టే సరికి తన్మయమైపోతుంది.. ఎదో సుఖం పోందుతున్న ఫీలింగ్ నాకు కనిపించింది.. అలా మేడ మీద నుండి.. సన్నుల మీద ముద్దుల వర్షం కూర్పిస్తున్నాడు.. అమ్మ వాడి తలని ఒక చేతితో పట్టుకుని తన రోమ్ము ల వైపుకు.. లాక్కుంది.. వాడు.. జాకేట్ హుక్స్ ఒకోక్కటి తీసేసాడు.. అమ్మ రేండు రోమ్ములు బైటకి వచ్చాయి.. నేను అమ్మ రోమ్ములని మొదటి సారి చూసాను.. వాడు.. జాకేట్ నీ కింద పడేసాడు.. అపుడు అమ్మ లంగాతో ఉన్నది.. వాడు.. రోమ్ము లని తన నోటితో చప్పరిస్తూ.. పాలు తాగాడు.. అలా కిందకి వస్తూ.. అమ్మ రూపాయి బిళ్ళంత బోడ్డు ని తన నాలుక తో బోడ్డు చుట్టు ఆడిస్తూ.. గిలిగింతలు పేట్టాడు.. అమ్మ తన్మయమైయి.. ఎదో తేలియని సుఖాన్ని అనుభవిస్తుంది.. వాడు.. లంగా నీ కూడా కింద పడవేశాడు.. అపుడు అమ్మ నగ్నం గా గుడి మేట్ల మీద వాడు, నా ఎదురు గా ఉన్నది.. అమ్మ మాత్రం ఈ లోకం మరచి గుడి లో ఉన్నాను అని సుృహలేకుండా సఖాన్ని అనుభవిస్తుంది.. నేను.. అమ్మ బిళ్ళ అదేనండి.. పూకు చూసి ఆశ్చర్యపోయాను.. నున్న గా ఉన్నది.. వేంటుకలు ఎమి లేవు.. వాడు.. బోడ్డు దగ్గర నుండి అలా కింద కి వచ్చి.. అమ్మ పూకు ని వాడి నాలికతో నాకుతుంటే……. అమ్మ.. అది నాకరా.. కోడక.. నాకు… బాగా… నాకి నా దుల తీర్చరా.. అంటు.. అరుస్తుంది.. తరువాత వాడి పాంట్ జిప్ తీసి వాడి డ్రాయర్ ని కోంచేం కిందకి దించి.. వాడి బారు మడ్డని బయటకు తీసాడు.. మడ్డ ని అమ్మ పూకు దగ్గర పూకు పేదాల మీద రాస్తూ.. పూకు పేదాల మధ్య వాడి మడ్డ ని ఒక్కసారిగా తోసాడు.. అమ్మ నేమ్మదిగా తోయరా లంజకోడకా అంటు.. ఆ సుఖాన్నీ ఆశ్వదిస్తుంది.. వాడు మడ్డ ని ముందు కు వేనుకకు ఆడిస్తున్నాడు.. అలా నేమ్మదిగా.. వేగం పేంచాడు.. అమ్మ.. హంంం… హు..హు..హు..హు..హు..హహహహహహ…షషషషషషష…షషషషష…అహ.అహ…అహ…అహ…అహ…అహ… అలా చాలా సేపు దేంగాడు.. వాడు మద రసాన్నీ అమ్మ పూకు లోకి మొత్తం కార్చేసి.. అమ్మ మీద పడుకుండి పోయాడు..

వాడు.. అమ్మ ని దేంగుతుంటే.. నా పూకు లో కూడా ఊట ఊరింది.. నన్ను దేంగితే బాగుండును అని మనసు లో అనుకున్నాను.. ఎంతైనా ఆడపిల్లని కదా ధైర్యం చేయలేకపోయాను..
వాడు అమ్మ పూకు లోకి వాడి మదరసం మొత్తం దిపేసాకా.. అమ్మ లేచి చీర కట్టుకుంటు.. ఈ సారి చేప్పు బాబు నీవు ఎవరవు? నేను నీకు ఎలా పిన్నీ ని అవుతాను? నీ పేరేమిటి? అని అడిగింది..
వాడు : అమ్మ తో నేను రోజు నీన్ను దేంగుతాను ఆంటీ ఎమి సుఖం ఇచ్చారు.. నాకు రోజు ఈ సుఖం నాకు కావాలి.. రోజు కి ఒకటి చేప్పున నా గురించి చేపుతాను..
అమ్మ : సరే ఇపుడు నీ పేరేమిటి?
వాడు : రేపు మరల ఇక్కడ కి రండి అపుడు చేపుతాను.. రాకపోతే.. నీనే మీ ఇంటికి వస్తాను.. అన్నాడు..
అమ్మ : వద్దు.. వద్దు.. నీనే వస్తాను
వాడు వేళ్ళిపోయాడు.. అమ్మ చీర కట్టుకోవడం అయిపోవటం తో.. ఇంటికి వచ్చాము.. ఇంటికి వచ్చేసరికి నా ఫ్రేండ్ “లత” వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చారు.. నాకు లత ని చూసి చాలా ఆనందం వేసింది.. మేమీద్దరం నా రూమ్ కి వేళ్ళాము.. నాన్న, అమ్మ, లత నాన్న గారు రమేష్.. మాట్లాడు కుంటున్నారు..
నేను లతతో మాట్లాడుతున్నానే గాని వాళ్ళు ఎమి మాట్లడుకుంటున్నారా… అని ఒక చేవి నా కళ్ళు అక్కడ పడేసాను.. రమేష్ గారు.. నాన్న తో మాట్లాడుతు అమ్మ నే చూడటం నాకు కనిపించింది.. చీర లో కనిపించి.. కనిపించని సన్నులనీ రమేష్ గారు చూస్తున్నారు.. కోంత సేపటికి అమ్మ వంట చేసేస్తాను.. అని వంటగది లోకి వేళ్ళి నన్ను, లత ని పిలిచింది..
లత మా ఇంట్లో ముందే తేలియటం వలన.. బాగీనే కలిసి పోయింది..
అమ్మ : ఎమే లత నీకు వచ్చే వారమే పేళ్ళి కదా..
లత : అవునాంటీ.. ఆయన Hyderabad లో Software.. అంటు సిగ్గు పడుతుంది..
అమ్మ : అబ్బో.. చాలా సిగ్గే.. నీ సిగ్గంత ఇక్కడ వలకబోయకమ్మ.. కోంచేం మీ ఆయన కోసం ఉంచు కో..
లత : పోండాంటీ..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.