ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 117

అమ్మ : అపుడే పేళ్ళి ఎందుకమ్మ?
లత : ఆయన software మంచి వారని.. అమ్మ, నాన్నలు చేస్తున్నారు..
అమ్మ : అవునమ్మ ఏ వయసు లో జరగవలసిన ముచ్చట్లు ఆ వయసు లోనే జరగాలి..
లత : నావైపు చూస్తూ.. రేపు నీ పేళ్ళిచూపులట..
నేను : నీకేవరు చేప్పారే?
లత : uncle
వంట రడీ అవ్వడంతో భోజనాలకి కింద కూర్చున్నాము.. మొదట నాన్న.. నాన్న పక్కన రమేష్ గారు.. ఆ పక్కన లత.. లత పక్కన నేను.. కూర్చున్నాము.. అమ్మ అందరికి వడ్డీస్తుంది.. రమేష్ గారు మా ఇంటికి వచ్చిన గేస్ట్ కావడం తో అమ్మ ఆయనకి మర్యాదలు తక్కవ కాకుడదని అయన కి ఎదురుగా కూర్చుని మా అందరికి కావలసినవి వడ్డీస్తుంది.. నేను.. అమ్మ ని రమేష్ uncle ని గమనిస్తున్నాను.. uncle.. అమ్మ తో మాటలాడు తూ.. అమ్మ సన్నులనే చూస్తున్నాడు.. అమ్మ చీర పమిట చేంగు పక్కకు జరిగి ఒక సన్ను.. జాకేట్ లో నుండి కనపడుతుంది.. అమ్మ చూసుకో లేదనుకుంటా…. uncle చాలా బాగున్నాయండి పండ్లు అన్నాడు.. నాకు అర్దమైంది.. uncle వేటిగురించి అంటున్నాడో.. అమ్మ ఎమి పండ్లలండి.. తేలియనట్లు uncle ని అడిగింది.. ఇందాక తీనడానీకి మామీడి పండ్లు పేట్టారు గా అన్నాడు.. మామిడి పండ్లు అంటే అమ్మ కి అర్దమై తన సన్నులని చూసుకుని సిగ్గుతే తన చీరని సర్దుకుంది.. భోజనాలు అయ్యకా.. లత, uncle వేలుతు.. రేండు రోజుల ముందు గానే అందరు వచ్చేయండి అని చేప్పి వేళ్ళి పోయారు.

మరునాడు.. పేళ్ళి వారు.. వచ్చారు.. పేళ్ళి చూపులు అయ్యయి.. అబ్బాయి కి నేను నచ్చాను.. నాకు కూడ అబ్బాయి నచ్చాడు.. మాకు దగ్గర లో ఉండే పట్టణంలో జాబ్ కావడం.. పేళ్ళి తరువాత నన్ను చదివిస్తాను అనడం తో.. నేను కూడా పేళ్ళికి వప్పుకున్నాను.. పేళ్ళి కూడా అదే నేలలో మూడు వారాల తరువాత నిర్ణయించారు..
మరునాడు నుండి.. పేళ్ళి పనులు మొదలు పేట్టారు.. పేళ్ళి పనులు అవుతుండగా.. నేను అమ్మ లత పేళ్ళి కి 2 రోజు ముందే వేళ్ళాము.. నేను లత తో ఒంటరిగ మాట్లడడానికి.. అమ్మ వాళ్ళ కు పేళ్ళి పనులు సాయం చేసినట్లు ఉంటాదని.. వేళ్ళాము.. లత పేళ్ళి అయ్యే వరకు నేను లత తో ఉన్నాను.. అమ్మ మాత్రం వాళ్ళతో కలిసిపోయి.. పేళ్ళి పనులలో బిజీ అయ్యంది.. నాకు.. అమ్మ పేళ్ళి అయ్యే వరకు కనపడ లేదు.. పేళ్ళి అయ్యకా.. లత ఎంతో ధీనంగా.. ఎడుస్తు.. వాళ్ళ మొగుడి తో వేళ్ళింది.. నేను కూడా చాలా ఫీల్ అయ్యాను.. అమ్మ నేను ఇంటికి వస్తుంటే..
అమ్మ : ఎందుకో దిగులు గా ఉన్నది..
నేను : అమ్మ అలా దిగులు గా ఉన్నది అంటే ఎదో జరిగింది అని అర్దమైంది.. నేను ఒక చేట్టు నీడ కింద కూర్చో పేట్టి చేప్పమ్మా ఎమి జరిగింది..
అమ్మ చేప్పటం మొదలు పేట్టింది..
అమ్మ : లత వాళ్ళ నాన్నగారు ఉన్నారుగా?
నేను : రమేష్ uncle.. ఎమి అన్నారు?..
అమ్మ : నన్ను ఇష్ట పడ్డారంట..
నేను : నవ్వుతూ.. నీన్ను ఇష్టపడనీ వాడు.. మగడే కాదే..
అమ్మ : ఛీ.. అదేమీటే ఆ మాటలు..
నేను : అవునమ్మ.. నీ అందం అలాంటీదీ మరి..
అమ్మ : సిగ్గు పడుతు ఛీ పోవే.. అని నవ్వేసింది..
నేను : హమ్మయ్య!!.. ఇపుడు చేప్పమ్మ.. నీ కథ..
అమ్మ : మనం పేళ్ళికి వచ్చిన రోజు.. నన్ను మీ uncle.. ఒక రూమ్ కి తీసుకు వేళ్ళారు.. అక్కడ ఎవరు లేరని తన మనసు లో మాట నాకు చేప్పారు..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.