ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 117

ఉదయాన్నే అమ్మ లేపింది.. రోజు లాగే తయారై గుడికి వేల్లాము.. ఇంటికి వచ్చి.. టిఫేన్స్ చేసాము.. అమ్మ రోజు లాగే వంట మొదలు పేట్టింది.. నేను అమ్మ ఎమి చేప్పు తాదా అని అమ్మ దగ్గరకు వేళ్ళి వంట పని సాయం చేస్తున్నాను.. అమ్మ తన పని తను చేసుకుంటుంది.. అమ్మ మరచి పోయింద అని నాకు అనుమానం వచ్చింది.. ఎంతకు ఆ టాపిక్ తేవడం లేదు.. ఇక లాభం లేదు అని.. నేనే అమ్మ తో ఇలా అన్నాను..
నేను : అమ్మ..
అమ్మ : ఎంమిటమ్మ..
నేను : ఒకటి అడుగుతాను చేపుతావా?
అమ్మ : అడుగు నా బంగారు తల్లి..
నేను : మదన్, సార్ ల దగ్గర నుండి వచ్చేసాకా.. ఆ ముసలోడు.. రాఘవరావు దగ్గరకు వేళ్ళావా?
అమ్మ : వేళ్ళానమ్మ.. వంట అయి పోయక చేపుదాం అని అగాను..
నేను : ఇపుడు చేప్పమ్మా..
అమ్మ : అడిగావు గా.. ఇపుడే చేపుతాను అని చేప్పటం మొదలు పేట్టింది..
నేను వింటున్నాను.. ఆ రోజు ఇంటి కి వచ్చేసాక.. నీన్ను కాలేజికి పంపి.. రాత్రి అంత నిద్ర లేక పోవడం తో పడుకుండి పోయాను.. సాయంత్రం 5 కి మేలకువ వచ్చింది.. స్నానం చేసి వంట చేసి పడుకున్నాము.. మరునాడు.. నీన్ను కాలేజికి పంపి.. నాన్న బయట కి వేళ్ళకా.. నేను అందంగా తయారయి.. మల్లేపూవ్వూలు పేట్టుకుని ముసలోడి ఊరు బయలు దేరాను.. ఆ ఊరు వేళ్ళాకా.. ప్రేసిడేంట్ రాఘవరావు గారి మామిడి తోట ఎక్కడ అంటే ఒకడు.. వచ్చి రండి అమ్మగారు.. నేను వాళ్ళ పాలేరునే.. ప్రేసిడేంట్ గారి తోట కే వలుతున్నాను అని.. నన్ను వాడి కూడా రమ్మన్నాడు.. వాడు.. బనియన్ కింద.. నిక్కరు వేసుకున్నాడు.. కోంచ్చేం కండలు ఉన్నాయి.. 25 సంవత్సరాలు ఉండవచ్చు..
నేను : నీ పేరు ఎమిటి?
వాడు : రంగ.. మీ పేరు అమ్మగారు..
నేను : సీత..
రంగ : బాగుంది అమ్మగారు..
నేను : ఎమి బాగుంది రా..
రంగ : మీ పేరు.. మీ పేరు లాగే మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు..
నేను : ( వాడిని ఎడిపిద్దామని.. ) నేను అంత బాగున్నానా?
రంగ : చాలా బాగున్నారు.. సినిమా హిరోయిన్ లాగ..
నేను : అవునా?
రంగ : అవునమ్మ గారు..
నేను : ( మేము వేళ్ళే దారిలో ఎవరు లేక పోవడం తో) నా పమిట ని కోంచేం పక్కకు తప్పించాను.. అపుడు ఒక సన్ను జాకేట్ లో నుండి.. సగం వరకు కనిపిస్తుంది.. నేను రంగ ఇంకా ఎంత దూరం రా..
రంగ : వచ్చేసాము అమ్మగారు 10 నిమిషాలే..
నేను : ఊరి కి దూరంగానే ఉన్నది మీ ప్రేసిడేంట్ గారి మామిడి తోట..
రంగ : అవునమ్మగారు..
నేను : నీవు ఎంత కాలము నుండి పని చేస్తున్నావు ఇక్కడ.. అంటు.. వాడి చూపులని ఓర కంట కని పేడుతున్నాను.. వాడు.. నా సన్నుల ని చూస్తూ..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.