ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 126

నేను : అడగటం మరిచి పోయీను.. ఆ నల్ల డబ్బా లో ఎమిటది..
సుబ్బయ్య : ఎవరికి చేప్పకండమ్మ అది నల్లమందు.. అది గోళికాయంత తిని దేంగితే.. నాకు లాగ ఇంత సేపు దేంగ వచ్చు.. ఆడవాళ్ళు కూడా వాడవచ్చమ్మ..
నేను : సరే నాకు కూడా ఇస్తావా?
సుబ్బయ్య : ఇస్తాను అమ్మగారు..
నేను : మీద లేవు సుబ్బయ్య.. నాకు టైమ్ అవుతుంది..
సుబ్బయ్య : పైకి లేచి.. బోరు దగ్గరకు వేళ్ళి స్నానం చేసి రండి.. నేను బట్టలు తేస్తాను..
నేను : సరే రా అని బోరు దగ్గరకు వేళ్ళి స్నానం చేసాను..
సుబ్బయ్య : ఇవిగోండి మీ బట్టలు.. అని ఇచ్చాడు..
నేను కట్టుకుని.. చేదిరిన తల ని సర్దుకున్నాను.. నలిగిన మల్లేపూవ్వూలని తీసేసి.. ఇంటికి సుబ్బయ్య తో బయలు దేరాను.. సుబ్బయ్య ఒక పూరి గూడిసే దగ్గర ఆపి.. ఇదేనమ్మ మా ఇల్లు.. అని.. సుబ్బయ్య వాళ్ళావిడని పిలిచి అమ్మ గారు వచ్చారు.. కూర్చి తేయే చేప్పి.. లోపటికి వేళ్ళాడు.. కోంత సేపటికి కూర్చి, అద్దం దూవ్వేన తేచ్చాడు.. కూర్చోండమ్మ.. అని నా దగ్గర కూర్చి వేసి కోంచేం దూరం గా కూర్చున్నాడు.. అద్దం లో చుసుకుంటు తల దువ్వూకోండమ్మ అని చేప్పాడు.. నేను అద్దం లో చూసు కుంటే నా ముంగురులు చేదిరి పోయి ఉన్నాయి.. నేను జడ బాగ అల్లుకునే సరికి సుబ్బయ్య భార్య నాకు సుబ్బయ్య కి టీ తేచ్చుంది.. టీ తాగి ఇంటికి బయలు దేరాను.. దారిలో సుబ్బయ్య.. ఎక్కడ కూడా నన్ను ముట్టు కోలేదు.. మంచి వాడే అనిపించింది.. దారిలో సుబ్బయ్య ఇలా అన్నాడు..
సుబ్బయ్య : అమ్మగారు..
నేను : ఎమి సుబ్బయ్య
సుబ్బయ్య : ఇందాక మదన్, సార్ అన్నారు కదా.. మదన్ ఎమి పని చేస్తాడమ్మ
నేను : . పక్క టౌన్ లో బైక్ మేకానిక్..
సుబ్బయ్య : ఆడా.. అడో పేద్ద మొసగాడమ్మ.. వయసు పద్దేనిమిదే కాని.. మీలాంటి వాళ్ళ ని పది పదిహేను మందిని దేంగుంటాడమ్మ..
నేను : మదన్ నీకు తేలుసా సుబ్బయ్య
సుబ్బయ్య : మదన్ నాకు తేలియక పోవడమేమిటమ్మ.. మా ఆవిడ మీద కూడా కన్నేసాడు.. అవకాశం కోసం చూస్తున్నాడమ్మ..
నేను : అవునా?
సుబ్బయ్య : వాడికి లేని అలవాటు లేద.. వాడికి వాళ్ళ అమ్మంటే ఇష్టం.. అడికి బుద్దేమి చేప్పదు..
నేను : అందుకేనా 18 లకే అలా తయరయాడు..
సుబ్బయ్య : అయ్యగారికి చేప్పండమ్మ మీకు సాయం చేస్తారు..
నేను : రేపు చేపుతాను..
నేను : సుబ్బయ్య నీవు ఇంటికి వేళ్ళు.. మా ఇల్లు ఇక్కడే కదా..
సుబ్బయ్య : సరే అమ్మ గారు.. రేపు మరచి పోకుండా రండి.. లేక పోకే అయ్యగారు కోపబడతారు..
నేను : అలాగే సుబ్బయ్య..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.