ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 117

వాళ్ళు : ఎమి చేసారు..
రాఘవరావు : దీని కుతురిని అని నన్ను చూపించి వలలో వేసుకుని.. దానికి తేలియకుండా పోటోలు తీసి, దీనికి చూపించి నీవు మా తో దేంగించుకుంటే నీ కుతురి పోటోలు ఇస్తామని.. దీనిని దేంగి దీని పోటోలను కూడా తీసారు.. అంతే కాకుండా 30,000 ఒకడీ దగ్గర తీసుకుని దినిని తాకట్టు పేట్టారు.. వాడు.. దీనిని.. 200 మగవాళ్ళ ముందు.. నగ్నంగా డాన్స్ చేయించాడు.. దానికి జరిగిన అవమానం తో పోల్చి తే మీది ఒక అవమానమేనా?
మదన్ అమ్మ, సార్ పేళ్ళం : తప్పు అయింది మమ్నులని క్షమించండి. మా వాళ్ళు మారిపోయారు గా వదిలేయండి..
మీ బడుద్దాయిలు మారారో లేదో వస్తారు గా చుద్దురి గాని.. వాళ్ళు మారితే మీమ్మలని వేంటనే వదిలేస్తాము.. మారక పోతే.. నేను చేప్పిన పని చేయాలి.. మీరు ఎక్కడ కీ పోకుండా ఒక పని చేస్తాను…. అని..
రాఘవరావు : సుబ్బయ్య ని ఇంటికి పంపి అమ్మ గారిని అడిగి కేమేరా తీసుకు రా అని పూరమాయించాడు..
సుబ్బయ్య 10 నిమిషాలలో కేమేరాతో వచ్చాడు..
రాఘవరావు : కేమేరా ని పట్టుకుని.. ఒకసారి సరిచూసి.. లేవండే లంజల్లారా అని.. నగ్నంగా ఉన్న సార్ పేళ్ళాన్ని.. మంచం మీద పడుకో మని.. కోన్ని పోటోలు తీసాడు.. ఒక పాలేరు దేంగుతున్నట్లు.. కోన్ని పోటోలు తీసాడు.. తరువాత.. మదన్ అమ్మ ని మంచం మీద పడుకోమని.. దానిని నగ్నం గా కోన్ని పోటోలు తీసాడు.. దానిని కూడా పాలేరు దేంగు తున్నట్లు తీసాడు…. కేమేరా ని పాలేరు తో ఇంటికి పంపాడు..
గంటకి మదన్, సార్ వచ్చారు.. కోన్ని పోటోలు.. రాఘవరావు కి ఇచ్చారు.. ఈ పోటోలేనా అని నన్ను అడిగారు.. అవును అన్నాను.. నేగిటివ్ లు ఎవి అని అడిగాను.. రాఘవరావు గారు.. అడుగుతుంది గా నేగిటివ్ లు ఎవి అని.. కోపంగా అడిగారు..
అవి.. అవి.. అని నీళ్ళు నమిలారు..
రాఘవరావు గారు నగ్నం గా ఉన్న ఆ ఇద్దరి వైపు చూసి.. లంజల లారా.. ఇదేనా వాళ్ళు మారింది అని తిట్టి.. మీరందరు ఇంటికి వేళ్ళండి.. అని.. ఆ లంజల ఇద్దరిని వాళ్ళ తో మీరు ఆ నేగిటివ్ లు ఎక్కడ ఉన్నాయో చేప్పించి.. నాకు తేచ్చి ఇవ్వండి.. అప్పటి వరకు రోజు నా తోట కి రండి అని రాఘవరావు గారు వేలి పోయారు.. నేను వేళ్ళి పోయాను.. ఆ లంజ లు ఎలా వేళ్ళా రో తేలియదు.. అని అమ్మ తనకు జరిగిన కథ చేప్పటం ముగించి.. ఇపుడు.. నీవు చేయవలసిన పని వచ్చింది అంది..
నేను(శైలజ) : నీనేమీ చేయాలి..
అమ్మ : రాఘవరావు గారి తో నీ కన్నేరికం చేయించు కోవాలి.. శోభనం..
నేను : నీ ఇష్టం అమ్మ .. ఎపుడు..
అమ్మ : రేపు ఆదివారం మీ నాన్న గారు వస్తారు.. ఎక్కడికి వేళ్ళరు.. కావున సోమవారం రాఘవరావు గారి మామిడి తోటకి వేలదాం..
నేను : సరే అమ్మ..
అమ్మ : పడుకో తల్లి.. చాలా పోద్దు పోయింది..
నేను : సరే అమ్మ..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.