ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 4 90

రోజు పూజ చేసుకోవటం వలన నేను కాలేజి కి వేళ్ళలేదు.. సాయంత్రం కూడా నదికి వేళ్ళేటపుడు ఉదయం కనిపించిన కూర్రవాళ్ళ కనపడతారేమో అని చూసాను.. కనపడలేదు.. కాలేజికి వేళ్ళిన రోజులలో విలుకుదిరితే 5 సినియర్స్ అపుడపుడు.. నా దిమ్మని దంచేవారు.. అలా రోజులు గడుస్తుండగా.. మరుసటి శుక్రవారం రోజున.. ఉదయం నేను.. మందటి వారం లాగా పల్చటి తేల్లని చీర కట్టుకుని నదికి పోతుంటే.. మరల ఆ ఇద్దరు కుర్రవాళ్ళు కనిపించారు.. నేను నడుస్తున్నాను.. కావాని చాలా నేమ్మది గా నడుస్తున్నాను.. పోయిన వారం వాళ్ళని ఎమి అనకపోవటం వలన వాళ్ళకు ధైర్యం వచ్చినట్లుంది.. నా స్ధనము పై చూస్తున్నారు.. వాళ్ళు ముందు నీవు మాటలాడు రా ఆంటీ తో.. లేదు ముందు నీవు మాటలాడు.. అని ఒకరికోకరు మదన పడుతున్నారు.. అలా కుంత దూరం వచ్చాకా.. వాళ్ళ కి జలక్ ఇద్దామని ఎమిటి మీలో మీరు మాటలాడు కుంటున్నారు.. అని అడిగాను.. వాళ్ళు నీళ్ళు నములుతు.. అది.. అది.. ఎమిటి చేప్పండి రా అని అడిగాను.. వాళ్ళు సిగ్గు పడుతు.. భయం.. భయం గా మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు అని ఇద్దరు ఒక్కసారే అన్నారు.. అపుడపుడే నూనుగు మీసాలు వస్తున్న కూర్రవాళ్ళ కి కూడా నేను నచ్చి వాళ్ళు మడ్డలు లేపుకుంటున్నారంటే.. నేను ఎంత అందంగా ఉన్నానో అపుడు అర్ధమైంది.. వాళ్ళని ఎడిపిద్దాం అని మనసులో గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నాను.. వాళ్ళు ఇంకా చేస్తారా అని.. గాలికి చీర ఎగురునట్లు గా ఈ సారీ నా ఎడమ చన్ను ని బయటకు తీసాను.. నా చన్ను.. అంగుళం పోడవు ఉన్న నా చనుమోన వాళ్ళ కి కనపడుతుంది.. నేను చూసుకోలేనట్లు గా అలా గాలికి చన్ను వదిలేసి వాళ్ళ వైపే చూస్తున్నాను.. వాళ్ళు ఎపుడు అంత దగ్గర గా ఏ ఆడదాని చన్నులు చూసి ఉండక పోవచ్చు.. అందుకేలాగుంది.. కళ్ళు ఆర్పకుండా మరి.. ఆబగా చూస్తు.. ఎపుడు నలిపేద్దామా అని ఎదురు చుస్తున్నారు.. నేను వాళ్ళ గురించి అడుగుతున్నాను.. వాళ్ళ పేర్లు అడిగాను.. ఒకడు నాని, ఇంకోకడు.. మహేష్ అని చేప్పారు.. ఎమి చదువుతున్నారు అని అడిగా.. 7 వ తరగతి.. అని చేప్పారు.. మీ వయసు ఎంత అని అడిగాను.. 12 అని చేప్పారు.. ఎ స్కూల్ అని అడిగా.. గవర్నమెంట్ స్కూల్ అని చేప్పారు.. వాళ్ళు నాకు ఎపుడో ఒకపుడు నాకు అవసరపడతారు అని.. వాళ్ళని నా ఆదినంలో ఉంచుకోవాలని.. వాళ్ళని బేదిరించాను.. నేను మీ స్కూల్ H.M. గారికి చేపుతాను.. మీ ఇంటి లో కూడా చేపుతాను.. నన్ను ఎడిపించారని.. వాళ్ళు భయంగా చేప్పవద్దు ఆంటీ.. వద్దు.. మమ్మలని కోడతారు.. వద్దు.. అని బ్రతిమలాడుతు.. నా కాళ్ళ మీద పడ్డరు.. వాళ్ళు.. నా కాళ్ళ మీద పడేటపుడు వాళ్ళ చేతికి నేను చుట్టుకున్న చీర కింద పడ్డాది.. నా చీర కింద పడే సరికి.. నేను నగ్నం గా వాళ్ళ ముందు నిలబడ్డాను.. స్వామిజి చేప్పినట్లు.. నేను కింద పడ్డ చీరని తీయకుడదు.. అలా అని నగ్నం గా నేను నదికి, ఇంటికి వేళ్ళ లేను కదా..