కామదేవత – Part 18 93

మరో పదినిమిషాలతరువత వాళ్ళ అమ్మ సుశీల గదిలోకి వొచ్చింది. ఆడపిల్లలిద్దరూ వాళ్ళమ్మ పక్కన చేరి రాత్రంతా నాన్న తెగ రెచ్చిపోయేరంటగా? అయినాగానీ పొద్దున్న నువ్వు నాన్నని నిద్దరలేపిన విధానమే చెపుతున్నది నాన్న రాత్రి ఎంతగా రెచ్చిపోయేరో.. అంటూ ఆరాతియ్యడం మొదలుపెట్టేరు. మీ ఇద్దరికీ అల్లరెక్కువౌతున్నాది. ఫొండి.. పోయి పడుక్కోండి అని ముద్దుముద్దుగా ఆడపిల్లలని కసురుకున్నాది సుశీల.

మాకు నాన్నతో కన్నెరికం చేయింది ఎంతకాలమయ్యింది? తరువత బ్రహ్మం అంకుల్‌తోనూ, రమణ అంకుల్‌తోనూ మాకు కార్యం జరిపించేక మళ్ళీ ఈరోజువరకూ మేము .. మా చదువులూతప్ప ఇప్పటివరకూ ఎప్పుడన్నా మళ్ళీ మాకేదన్నా కావాలని నిన్ను కానీ నాన్నని కానీ అడిగేమా? అన్నారు పద్మజ, సీతలు వాళ్ళమ్మ సుశీలతో..

పిల్లలు మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమిటో సుశీలకి స్పస్టంగా అర్ధమవ్వడంతో.. సుశీల తన తలోపక్క కూరుచున్న ఇద్దరు ఆడపిల్లల నడుములచుట్టూ చేతులువేసి ఆడపిల్లలిద్దరినీ దగ్గరకి తీసుకుని వాళ్ళిద్దరి బుగ్గలమీద ముద్దులుపెడుతూ.. నా కూతుళ్ళు బంగారు కొండలు అని ముద్దు చేస్తూ.. ఐతే ఇప్పుడు నా బంగారు కొండలకి ఏంకావాలంట? అన్నాది సుశీల కూతుళ్ళని మరింతగా ముద్దుచేస్తూ..

దానితో ఆడపిల్లలిద్దరూ వాళ్ళమ్మని చుట్టేసుకుంటూ.. రాత్రి మల్లిక సోభనంలో ఏంజరిగిందో మల్లిక చెప్పినదగ్గరనించీ మళ్ళీ మాకు కావాలనిపిస్తున్నది అమ్మా.. నీకుకూడా తెలుసుగా మాకు కార్యం జరిగిన ఆ రెండురోజులూ తప్ప మళ్ళీ ఇప్పటివరకూ మాకు ఏముచ్చటా తీరలేదని.. అని ఆడపిల్లలిద్దరూ విషయాన్ని సాగదీస్తూ (రాత్రికి మా నాన్నతో మాకు చేయించు అని తిన్నగా వాళ్ళమ్మని అడగకుండా) నువ్వే ఏదన్నా దారి చూపించమ్మా.. ఈరోజు మా ఇద్దరికీ ఒకటే ఇదిగా వున్నాది.. అని ఆడపిల్లలిద్దరూ సిగ్గులమొగ్గలైపోతూ సుశీలని చుట్టేసుకోవడంతో సుశీలకి కూతుళ్ళమీద ప్రేమపొంగుకొచ్చింది. దానితో సుశీల కూతుళ్ళ నుదుటిమీద ముద్దులు పెడుతూ.. వుండండి.. ఈరాత్రి మీ ఇద్దరినీ ఓ పట్టు పట్టి మీఇద్దరి కోరికలూ తీర్చమని నాన్నకు చెపుతాను అని అంటూ..

సుందరం.. ఏమండీ సుందరంగారూ.. అని సుశీల గట్టిగా కేకపెట్టేప్పటికి.. (మామూలుగా సుశీల ఎప్పుడన్న మంచి మూడ్ లో వుంటేనే సుందరాన్ని అలా పేరుపెట్టి పిలుస్తుంది.. ఎప్పుడైతే సుశీల అలా పేరుపెట్టి పిలుస్తుందో ఆరోజు రాత్రి సుందరానికి పండగే పండగ అన్నసంగతి సుందరానికి బాగా తెలుసు అందుకే సుశీల అలా పిలిచేప్పటికి) ఆ.. వొస్తున్నా.. వొస్తున్నా.. అంటూ టి.వి. చూస్తున్న సుందరం ఒక్క అంగలో లేచి వాళ్ళ పడకగదిలోకి వొచ్చేడు.

పడగ్గదిలోకి వొస్తూనే ముఖం చుచ్చుబిడ్డీలా వెలిగిపోతూవుండగా ఎంటోయ్ సుశీల మేడం ఎంటి సంగతులు? అన్నాడు కళ్ళు ఎగరేస్తూ.. సుశీల సుందరం చొక్కా పట్టుకుని దగ్గరకి లాక్కుంటూ సుందరం లుంగీమీదనించీ సుందరం మొడ్డని నిమురుతూ.. మీరు ఎంతతొందరగా ముందుగదిలో ఆ టి.వి. ని ఆఫ్ చేసి పిల్లలని పడుకోబెట్టి ఈగదిలోకి వొస్తే అంత తొందరగా మీ బుజ్జిగాడి పంటపండుతుంది.. మరి రాత్రంతా ఆ టి.వి. చూస్తూనే గడిపేస్తారో.. లేక రాత్రంతా మీ బుజ్జిగాడినే సుఖపెడతారో మీ ఇష్టం అన్న్నది సుశీల.

అంత ముద్దుగా అంత పచ్చిగా నీ మొడ్డగాడి బులపాటాన్ని తీరుస్తాను రండి అని పిలిస్తే పరిగెత్తుకుని పడకగదిలోకి రాని మొగుడు/మగాడు ఎవరుంటారు చెప్పండి? అందుకే సుశీల ఆ మాట చెప్పిన సరిగ్గా 15 నిమిషాలకి ఆ ఇంట్లో అన్ని గదుల్లో దీపాలు ఆరిపోయి ఆ ఇంట్లో ఎవ్వెరెవరు నిద్దరపోవాలో వాళ్ళు మాత్రం నిద్దరకి వుపక్రమించేరు.

సుందరం పడకగదిలోకి వొస్తూనే వాళ్ళ మంచం మీద సుశీలపక్కన పడుకుంటూ సుశీల నడుం మీద చెయ్యవేసి సుశీలని తనవైపు లాక్కుంటూవుంటే.. సుశీల భర్త చేతిని విదిలించి లోగొంతుకలో తన భర్తకి మాత్రమే వినిపించేలా మాట్లాడ్డం మొదలెట్టింది.

1 Comment

  1. Very Very interesting. Outstanding writeup.

Comments are closed.