నా బ్రతుకు ఇట్టా అయిపోయినాదేటి 287

నా పేరు ప్రియంవద

ఆ రోజు ఉదయాన్నే లేచాను..నాకు తలారా స్నానం చేయించి కొత్త బట్టలు కట్టి నన్ను అద్దం ముందు కూర్చో పెట్టింది మా అమ్మా నాకు అన్ని ఆభరణాలు వేసింది నన్ను చూస్తూ మా అమ్మే ఎంత అందంగా ఉన్నావూ..అని మెటికలు విరిచింది……అద్దంలో నన్ను నేను చూసుకున్నాను అందగాత్తేనే.. మా అమ్మ తరచూ అంటూ ఉంటుంది…ఇంత అందం ఈ చుట్టుపక్కల ఎవ్వరికీ లేదని …
నాకు ఈ రోజు ‘కార్యం’, అంటే ఏమిటో?…. మీరైనా చెప్పగలరా?
మా అమ్మతో నేను నా నేస్తాలతో ఆడుకుంటాను. అంటే ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతూ “పిచ్చి మొఖమా, నీకు ఈరోజు జమిందారు గారు అనేక బహుమతులు, బంగారం ఇస్తారు., నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి.
నిన్ను 16 సంవత్సరాల వరకూ జాగ్రతగా కాపాడుకున్నది ఇందుకేనే, నీ మేజువాణి, నీకు నేర్పిన రతి రహస్యాలు ఈరోజు నిన్ను పెద్దదాన్ని చేస్తాయి”
“అదేమిటమ్మ నేను 4 ఏళ్ల క్రితమే పెద్ద దాన్ని అయ్యాను కాదే”
అయ్యావు లేవే, నేను పెద్ద ముండను అవ్వలేదూ………….ఈ ఊరి జమిందారు నిన్ను ఈ రోజు, అబ్బా నీకు ఎలా చెప్పాలి, నిన్ను ఆయన తల్లిని చేస్తారు”.
నువ్వు నీ స్తనాలు పెద్దగా అయ్యాయి, వాటిని ముట్టుకుంటే ఒకరకంగా ఉన్నవి అని చెప్పవుకదా అప్పుడు నేను నీ చన్నులని నలిపి నీ పిరుదులను నలిపి నీకు కార్పించేదాన్ని కదా
అవును
ఆ అవన్నీ ఇప్పుడు జమిందారు చేస్తాడు
ఆ నెలసరి నెలకొకసారి వస్తుంది కదా ఆ యోని సంభోగం చేస్తాడు…ఆపైన నువ్వు జమిందారు సొంతం…….నిన్ను మేడల్లో ఉంచుతాడే……..
సంభోగం అంటే ఏమిటమ్మ?
“రోజూ జమీందారు నా దగ్గరకు వచ్చేవాడా, నన్ను ఆ పందిరి మంచం మీదకు తీసుకెళ్ళేవాడు కదా, ఆ పైన నన్ను సుఖ పెట్టేవాడు కాదే!?,
సుఖ పెట్టటం అంటే?
“సరే నేను నీకు చేస్తాను, అప్పుడు నీకు అర్ధం అవుతుంది”
ఇలారా పందిరి మంచం మీద పడుకో……”
“అబ్బా భలే సువాసనగా ఉంది అమ్మా”
“అది అత్తరు సువాసన, ఇదిగో ఇలా సిన్గారించుకోవాలి, చేయి పట్టు, అలా వెల్లకిలా కాదు, బోర్లా పట్టాలి సుమా, ఇప్పుడు ముక్కు దగ్గర పెట్టుకో”
“బాగుంది అమ్మా…”
“నీ బట్టలు అన్నీ విప్పేసిరా……….మంచం మీద కూర్చో”
ఛీ నాకు సిగ్గుగా ఉంటుంది,
నేనేగా ఏం కాదు,
అలాగే అమ్మా,
ప్రియంవదా….
ఏంటమ్మా,
బట్టలు విప్పెసావా
ఆ విప్పెస్సాను, అదేంటి అమ్మా నువ్వు కూడా బట్టలు విప్పేసావేం.
నువ్వు ఊరుకోవే, ఇలారా… అలా చూస్తున్నవేమిటే?
అబ్బా నువ్వు ఎంత అందంగా ఉన్నవో అమ్మా, నీ పాలిండ్లు ఎంత పెద్దవిగా ఉన్నాయి వాటి మొనలు కూడా తేనె రంగులో ఉన్నాయి. నీవు ఇంత పెద్ద పెద్ద సళ్ళు నీ జాకెట్లో మోస్తున్నవా…..

10 Comments

  1. Please stop this story

  2. Time waste story

  3. రమ్య కృష్ణ

    అనసూయ స్టోరీ

  4. Stop this story. Please

  5. Most of the stories are left in mid and incompletely. Can admn advise them to write full story. Viewers are also will happy.pl take into consideration of my advise.

  6. Excellent story.keep writing remaining story..

  7. Next part twaraga rayandi

Comments are closed.