ఆంటీ కొంచెం నీరసంగా ఉంది 2 79

ఆంటీ:నీకోసమే నాని చాలా కస్టపడి చేశా

నేను :థాంక్స్ ఆంటీ

ఆంటీ;మరి నాకోసం ఎం తెచ్చావ్ రా

నే;నీకోసం చిట్టిగాడిని తెచ ఆంటీ

ఆంటీ;చిట్టిగాడా వాడెవడు?

నేను;హూ నీకు చిట్టిగాడు తెలీదు కాదు.వీడే చిట్టి గాడు (అని నా షార్ట్ కిందిగి లాగి ఆంటీ కి చిట్టిగాడిని చూపించ.)

ఆంటీ;హూ వీడేనా చిట్టిగాడు ,నీకన్నా వీడే బాగున్నాడు

అంది టీసింగ్ గా

నేను;ఆంటీ వాడికి కిస్ కావలి అంట

ఆంటీ ;వాడికైనా నీకేమి వద్ద

నేను;వాడికిస్తే నాకు ఇచ్చినట్టే ఆంటీ

ఆంటీ;సరే అని తన నాలుకని బయటికి తీసి చిట్టి గాడికో ముద్దు ఇచ్చింది

నేను అం టీ ఆలా కిస్ ఇవ్వగానే చేతిలోని పాయసం గిన్నె కింద పడేసి మెలికలు తిరిగి పోతున్నాను.

ఆంటీ;ఏంటి నాని సరిగా తినకుండానే పడేసావే

నేనింకా తినలేదు తెల్సా

నేను;అయ్యో సారీ ఆంటీ పోనీ ఓకే గేమ్ ఆడుతూ తిందామా

ఆంటీ;ఎం గేమ్ ర

నేను;చెప్తా ఆంటీ,ఇంట్లో జీడిపప్పు ఉన్నాయా

Leave a Reply

Your email address will not be published.