ఆంటీ కొంచెం నీరసంగా ఉంది 2 95

శ్రా;ఎరా నిన్ను రా తినకూడదా?

నే;ఎందుకు అనకూడదెయ్ అనొచ్చు

శ్రా;గుడ్ గుడ్ బానే కలిసిపోయావ్ ,నేను ఎంత బయపడ్డానో తెల్సా ,అసలు ఇక్కడ ఎలా ఉండాలో అని

శ్రా;గుడ్ గుడ్ బానే కలిసిపోయావ్ ,నేను ఎంత బయపడ్డానో తెల్సా ,అసలు ఇక్కడ ఎలా ఉండాలో అని,బట్ మార్నింగ్ నుండి నువ్వు పరిచయం అయ్యాక ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్న

నే;యు ర్ వెల్కమ్ మేడం,నీకో విషయం చెప్పనా?

శ్రా;హా చెప్పు

నే;యు అర్ సో ……………

శ్రా;సో…….చెప్పారా

నే;బ్యూటిఫుల్

శ్రా;అంతేనా ?నేనింకా ఎదో చెప్తావనుకున్న

(అని తాను చిన్నగా నవ్వింది)

నే;యు అర్ సో సెక్సీ శ్రావణి

శ్రా;థాంక్స్ రా

నే;అగైన్ వెల్కమ్ మేడం

శ్రా;ప్రియా నిన్ను లవ్ చేస్తుంది అనుకుంట

నే;హా ,అవును