ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 161

**********************************************

మదన్ : ఈ రోజు జరిగిన సంఘటనలని ఒకసారి ఊహించు కున్నాడు.. ఉదయం 9.30 కి మేడమ్ ఇంటికి వేళ్ళాడు.. మేడమ్ రడీగా ఉన్నది.. మదన్ పిలవగానే.. మేడమ్ వచ్చి బైకే ఎక్కింది.. మదన్ కావాలని ఊరు అంత గతుకు రోడ్డు లో 20 నిమిషాలు తిప్పాడు.. ఎందు కంటే గతుకులలో మేడం బాడీ టచ్ అయ్యి కేమిస్ట్రి పనిచేస్తాదని నమ్మకం.. మదన్ ఉహించి నట్లే కేమిస్ట్ర పని చేసింది.. కాని లాడ్జ దగ్గర సంఘటన చూసి బయపడ్డాడు.. మేడమ్ ని వదిలేద్దాం అనుకున్నాడు.. మరల తన అంతర్మా ఒప్పకోక కష్టం అయిన మేడం ని కూడ దేంగాలి అని గట్టిగ నిర్ణయించుకుని ఇంటికి వేళ్ళాడు..

**********************************************

వారం తరువాత సార్ కాలేజీ రావడం మొదలు పేట్టాడు.. మా మీద కోపం గా చూస్తు.. ఉండే వారు.. మెము “కోరలు తీసిన పాము” లా చూసే వాళ్ళము.. ఇక జీవితంలో పరాయి వాళ్ళతో రోమన్స్ చేయకుడదు అనుకున్నాను.. రాజు కూడ పరిక్షలు దగ్గర పడటం తో నాతో రోమన్స్ మానేసాడు.. నేను, మంజుల, రాణి, లత పోటిపడి మరి చదివే వాళ్ళము.. సేకండ్ ఇయర్ పరిక్షలు అయిపోయాయి.. నేను రోజు గుడికి వేళ్ళి పూజ చేసుకుని.. అపుడుడు.. అమ్మకి వంట సాయం చేసేదానిని.
అమ్మ : అడిగింది ఇంకా చదువుతావా?
నేను : లేదు అమ్మ ఇంక చదవను..( కాలేజి కి వేలితే మరల ఎవడో ఒకడు.. ఎదో ఒక లాగ గేలికుతారు.. ఎవడికైన దోరికితే దేంగిదేంగి వదులుతారు అని మనసు లో అనుకుని..)
అమ్మ : ఎందుకు చదవవు..
నేను : పక్క ఊరిలో డిగ్రీ కాలేజ్ లేదు కదా..
అమ్మ : పట్టణం వేళ్ళి చదువుకో..
నేను : అంత దూరం వేళ్ళనమ్మ..
అమ్మ : సరే నీ ఇష్టం..
వేసవి కాలం.. రాత్రి ఆరు బయట మంచములు వేసుకుని పడుకునే వాళ్ళము.. ఆ రోజు నాన్న పని ఉన్నదని 3 రోజులు క్యాంప్ వేళ్ళారు.. అమ్మ నా మంచం మీద నా పక్కన పడుకుంది.. నేను ఆకాశం వైపుకు చూస్తూ ధీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నాను..
అమ్మ : ఎమిటే ఆలోచిస్తునావు..
నేను : ఎమి లేదు..
అమ్మ : మీ కేమిస్ట్రి సార్ గురించా..
నేను : అదేమిటమ్మ అలా అడిగావు..
అమ్మ : నాకు అంత తేలుసు.. నీవు, మంజుల ఆ సార్ మడ్డ చికడం.. దేంగించుకోవడానికి లాడ్జ కి వేళ్ళడం.. మంజుల ని దేంగే టైమ్ కి మదన్, సార్ వాళ్ళ ఆవిడ వచ్చి పంచాయితీ పేట్టడం..
నేను : అమ్మ నీకు ఇవ్వన్ని ఎవరు చేప్పారమ్మ..
అమ్మ : మదన్..
నేను : మదన్ నీకు ఎలా తేలుసు..
అమ్మ : రేండు నేలల క్రితం నేను బట్టలు కోనడానికి పట్టణం వేల్లానా..
నేను : నాకు కూడా బట్టలు తేచ్చావు గా..
అమ్మ : ఆ.. బట్టలు కోనడాని కి షాప్ కి వేలుతుంటే.. ఎవరో పిలితారు.. నేను తిరిగి చూసాను.. ఒక అబ్బాయి.. ఎమి కావాలి అడిగాను..

2 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi. Sailajja to, sailaja ammato kalipi vrayandi
    ,

  2. Why sales part 4 discontinued likewise so many stories are discontinued.

Leave a Reply

Your email address will not be published.