ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 176

అమ్మ : నాన్న కు చేపితే ఎమి అవుతాదో తేలుకదా.. పోలిసులు గోడవలు అవితే పోయేది మన పరువే కదా.. కరువాత నీన్ను పేళ్ళి ఎవరు చేసు కుంటారు.. ఆలోచించు..
నేను : అవునమ్మ నేను అంత దూరం ఆలోచించ లేదు..
నేను : నేను తప్పు చేసాను అని తేలిసిన నన్ను ఎందుకు ఎమి ఆనలేదే అమ్మ..
అమ్మ : నీవు ఎమి అయిన అగాయిత్యం చేసుకుంటా వేమో అని భయం వేసింది.. అయిన జరగ వలసిన దారుణం జరిగి పోయింది గా.. బజారు లంజను దేంగినట్లు దేంగారు వేదవలు..
నేను : ఒకటి అడగనా?
అమ్మ : అడుగు..
నేను : వారం తరువాత వేల్లా వా వాళ్ళ దగ్గరకు.. రమ్మన్నారు.. గా..
అమ్మ : పిలక వాళ్ళ చేతిలో ఉన్నది కదా తప్పదని వేళ్ళాను..
నేను : అపుడు ఎమి చేసారమ్మ.. నిన్ను..
అమ్మ : ఉదయం చేపుతాను.. ఇపుడు పడుకో.. చాలా పోద్దు పోయింది.. అన్నది..
సరే అమ్మ అని పడుకున్నాము..

నాన్న ఎలాగు లేరు కదా అని అమ్మ ఉదయం లేచి.. స్నానం చేసి.. నన్ను లేపింది.. నేను లేచి స్నానం చేసి రడీ అయ్యి అమ్మతో గుడి కి వేళ్ళాను.. ఇంటి కివచ్చాకా.. అమ్మ కి వంట పని సాయం చేస్తు.. అడిగాను..
నేను : వారం తరువాత మదన్, సార్ రమ్మన్నారు కదా వేళ్ళావా?
అమ్మ : వేళ్ళాను.. ఈ సారి అనుమానం రాకుడగని పగలు అంటే నీవు కాలేజి కి వేళ్ళా వేల్లాను..
నేను : ఎమి జరిగింది? మరల వాళ్ళు దేంగారా?
అమ్మ : దేంగటాని కే గా రమ్మంట.. నేను మదన్ రూమ్ కి వేళ్ళాను.. మదన్ ఒక్కడే ఉన్నాడు.. సార్ ఎరి అని అడిగాను.. మదన్ ని..
మదన్ : సార్ కాలేజికి వేళ్ళారు.. పగలు.. నన్ను చూసుకో మన్నారు.. రాత్రి కి సార్ చూసుకుంటారట..
అమ్మ : ……
సరే : మేదలు పేట్టు.. నీ దేంగుడు.. అన్న..
మదన్ : చాలా దుల గా ఉన్నది ఆంటి కి..
గమనిక: ఇక్కడ నేను అంటే అమ్మ అని అర్దం చేసుకో గలరు..
నేను : పిలిచింది దేంగటాని కే గా.. అన్నా..
మదన్ : ఈ రోజు నిన్ను వేరైటి గా దేంగుతాను..
నేను : ఎలా దేంగినా నేను నీ లంజ ని కదా..
మదన్ : ఇపుడు ఒక గేమ్ ఆడదాం..
నేను : సరే గేమ్ ఎమిటి..

2 Comments

  1. Chala bagundi. Sailajja to, sailaja ammato kalipi vrayandi
    ,

  2. Why sales part 4 discontinued likewise so many stories are discontinued.

Comments are closed.