ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 161

అందు కే అమ్మ అంటే ఇంకా ప్రేమ, గౌరవం పేరిగాయి.. నా వంతు గా అమ్మకు సహయం చేయాలి అనుకుంటు.. నిద్ర పోయాను.. సాయంత్రం అమ్మ టీ తాగుదిగాని పైకి లే అని లేపితే అపుడు మేలకువ వచ్చింది.. అమ్మ ని అపుడు ఒక సారి పరిశిలన గా చూసాను.. చక్క గా రోజు లాగా.. చీర లో సాంప్రదాయం గా.. ఉన్నది.. అలా అమ్మ ని చూసిన నేను ఆడదాని ని నాకే మూడ్ వచ్చింది.. మగ వాళ్ళు.. ఉరుకుంటారా.. అందుకే మదన్, అరవింద్ సార్.. అమ్మని ట్రాప్ చేసి వాళ్ళ వలలో వేసుకున్నారు.. ఎక్కడైన తన సన్నులు కనపడతాయేమో అని చూసాను.. నాకు నిరాశే ఎదురైంది.. అమ్మ ఇంకా ఎమి.. ఎమి.. చేసిందో చేపుతాదని ఆత్రుత నాకు కలిగింది.. నేను టీ తాగి ముఖం కడుకుని అమ్మ కి వంట పని లో సాయం చేసాను.. రాత్రి 8 అయింది.. నేను ఆరు బయటనే స్నానం చేసి నైటీ వేసుకున్నాను.. అమ్మ కూడా.. స్నానం చేసి చీర కట్టుకుంది.. అమ్మ మల్లేపూవ్వులు పేట్టు కుంది.. నాకు మలే పువ్వులు ఇచ్చి.. నన్ను చాసి నైటి కాదు.. పట్టు లంగా వోణి వేసుకో గుడికి వేలదాం అన్నది.. నాకు ఒక్క సారిగా నీరాశ వచ్చింది.. అమ్మని బాద పేట్టడం ఇష్టం లేక.. పట్టు లంగా వోణి వేసుకుని.. అమ్మ తో పాటు గుడికి వేళ్ళాను.. అమ్మకి కోంచేం భక్తి ఎక్కవనే.. బజారు లంజలాగ బయట తీరిగిన.. దేవుడి మీద భక్తి తగ్గ నందుకు నేను మేచ్చుకున్నాను.. గూడికి వేళ్ళి పూజ చేసుకుని.. అమ్మ వారి కూంకుమ అమ్మ మంగళ సూత్రాలకు పేట్టుకుని.. అమ్మ నుదిట కూడా పేట్టుకున్నది.. నాకు కూడా కుంకుమ బోట్టు పేట్టింది.. అపుడు గుర్తు వచ్చింది.. అమ్మ ఎక్కడ ఉన్న ఎలా ఉన్న ప్రతి శుక్రవారం.. అమ్మ వారి గుడికి వేళ్ళడం మానదని.. ఇంటికి వచ్చాక.. నేను నైటి వేసుకున్నాను.. అమ్మ అలాగే చిరతో.. నా దగ్గరకు వచ్చి పడుకున్నది.. మీగతాది ఎపుడు చేపుతాదా.. అని ఎదురు చుస్తున్నాను..

కోంత సేపటికి అమ్మ నన్ను పిలిచింది.. మేలకువ గా ఉన్నావా అంది.. నేను.. ఉం… అన్నా.. తరువాత ఎమి జరిగిందో చేప్పనా? లేక పడుకుంటావా అని అడిగింది.. చేప్పమ్మ.. ఎమి జరిగిందో.. టేన్షన్ తట్టు కో లేక పోతున్నాను.. ఎందుకే నీకు టైన్షన్ అన్నది.. నా కోసం ఇంకా ఎమి త్యాగం చేసావో తేలుసుకోవాలని ఉన్నదమ్మ.. త్వరగా చేప్పు.. సరే.. అమ్మ..
అమ్మ ఇలా చేప్పటం మొదలు పేట్టింది.. నేను రూమ్ లో నుండి బయటకు వచ్చి స్నానం చేసి.. బట్టలని కవర్ లో నుండి తీసి.. చుసాను.. ఒక పలచటి చీర, జాకేట్ మాత్రమే ఉన్నాయి.. జాకేట్ కి ఒక్క హూక్ మాత్రమే ఉన్నది.. వేసుకున్నాను.. అది వేసుకునే కంటే వేసుకోక*పోవడమే బేటర్ అనిపించింది.. ఆ జాకేట్ హుక్ నా సన్ను లని కప్ప లేక పోతున్నాయి.. చాలా టైట్ గా ఉన్నది.. ఆ ఉన్న ఒక్క హుక్ కూడా ఎపుడు ఉడిపోతాదో తేలియనంత గా ను, అంత పలచగా ను ఉన్నది.. ఆ జాకేట్ లో నా సన్నులు కనపడు తున్నాయి.. రూపాయి బళ్ళంత నా చను మెనలు.. కూడా కనపడుతున్నాయి.. లంగా లేక పోవడం తో చీర ని మాత్రమే కట్టుకుని కింద కి చుసుకున్నాను.. ఆ చిర లో కోవ్వు పట్టిన నా పూకు అస్పష్టంగా కనపడుతుంది.. లంగా వాళ్ళు వచ్చాకా అడుగుదాం లే .. అనుకుని నగ్నం గా కంటే ఈ చీర, జాకేట్ కోంచేం బేటర్ అనుకున్నాను.. మనసు లో విపరితమైన ఆందోళన మాత్రం ఉన్నది.. కాని నీ( శైలజ) జీవితమే పదే పదే గుర్తుకు రావడం తో ఆందళన తగ్గింది.. అలా మంచం మీద పడుకుని… ఎమిటి నేను రోజు రోజు కి ఇలా పచ్చి లంజలా గా తయరవుతున్నాను.. ఎందు కోసం ఇలా అయ్యీను.. మొగుడు.. సుఖ పేట్టం లేదా అంటే రోజు నాకు కారే వరకు దేంగుతున్నాడు.. దేంగుడు సుఖం కూడా ఉన్నది.. పోని ఇంటిలోకి ఎమి లోటు లేకుండా చూస్తునాడు.. నాకు కావలసినవి ఇస్తున్నాడు.. భర్త అన్నీ రకాలు గా కూడా సుఖ పేడుతున్నాడు.. ఒక స్త్రీ కి ఇంతకంటే ఎమి కావాలి..

2 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi. Sailajja to, sailaja ammato kalipi vrayandi
    ,

  2. Why sales part 4 discontinued likewise so many stories are discontinued.

Leave a Reply

Your email address will not be published.