ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 161

మహీ : పేళ్ళి అయిన ఆంటీలు అంటే పడి చస్తారు.. ఈ మగ వేదవలు.. ఆ మంగళ సూత్రాలు తీసి ఎక్కడైన పేట్టు అన్నది..
నేను : ఆ పని చేయలేను..
మహీ : ఎందుకు..
నేను : నేను బ్రతికి ఉండగా ఈ మంగళ సూత్రాలు తీయను అని అమ్మ వారి మీద ఒట్టు పేట్టాను..
మహీ : లేంపలు వేసుకుంటు.. అయ్యే ఎంత పని చేసావు..
ఇంత లో.. టైమ్ అయింది స్టేజి మీదకి రమ్మని పిలిచారు.. స్టేజి ఒక ట్రాక్టర్ తోట్టే మీద ఎర్పాటు చేసారు.. ఎమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్న కింద పడతాం.. జాగ్రత్త గా వేళ్ళాము.. ఇద్దరం పాటలకి డాన్స్ చేస్తుంటే.. నా మెడలో మంగళ సూత్రాలు నా సన్నుల లో పాటు ఉగేవి..
మొదటి పాట కి ఇద్దరం డన్స చేసాము.. మహీ టీ షర్ట్, స్కర్ట్ వేసుకుంది.. తను డాన్స్ లో అపుడపుడు.. తన స్కర్ట్ ఎత్తి తన పూకు ని చూపించేది.. నన్ను కూడా చీర ఎత్తి నా పూకు చూపించమని కళ్ళ తో సైగలు చేసేది.. నేను కూడీ మహీ లాగే నా చీర పట్టు కుని పైకి లేపి నా కోవ్వూ పట్టిన పూకు ని చూపించే సరికి అందరు.. అరుపులూ కేకలు.. వేసే వారు.. వాళ్ళ అరుపులకి నాకు ధైర్యం వచ్చింది.. తరువాత పాట లో.. నేను డాన్స్ చేస్తు.. నా పమిట చేంగు ని కిందకి వదిలి మగ వాళ్ళ వేపు కు వంగాను.. సగం కనిపిస్తున్నా నా సన్ను లని చూస్తూ.. ఒకటే విజిల్స్.. కేకలు..అందు లోను.. వంగి నపుడు.. నా జాకేట్ లోనుండి బయటకి వచ్చి నా మేడలో వేలాడుతూన్న నా మంగళ సూత్రాలని చూసి మగవాళ్ళు.. రేచ్చి పోయేవారు.. ఒకడు నన్ను వంగమని.. నా జాకేట్ లో 100 రూపాయల కాగితం.. నా సన్ను లలో పేట్టాను.. నాకు అదో రకమైన ఆనందం కలిగింది.. ఆ ఆనందం మాటలలో చేప్పలేను.. మదన్, సార్ దేంగినపుడు ఆనందం కంటే.. 1000 రేట్టు ఆనందం కలిగింది.. నా అందానికి ఇంత మంది అభిమానులు ఉన్నారు అని చాలా.. చాలా.. చాలా.. సంతోషం వేసింది.. నా జీవితం లో అంత ఆనందం ఎపుడు చూడలేదు… తరువాత పాట కి.. నేను జాకేట్ తీసి ఒక్క చీరని.. సన్నుల మీదకి కప్పుకున్నాను.. నేను డాన్స్ చేసేటపు చీర లోనుండి.. ఇక నీను ఉండలేను బయటి వచ్చేస్తాను.. అంటు బయటకు వచ్చే నా సన్నులు అక్కడ ఉన్న మగ మహా రాజులు.. చూసి..ఒకటే అరుపులు కేరింతలు… వాళ్ళ కేరింతలకు.. నా సన్నుల ని చీరతో కూడా కప్పు కోవాలని పించ లేదు.. 100, 500, 1000 రూపాయల కాయితాలని నా మీదకి విసిరే వారు.. వారు.. అలా చేస్తుంటే వాళ్ళ కోసం ఎమి అయిన చేయవచ్చనిపించింది.. తరువాత పాట కి మా ఇద్దరికి.. చిన్నపాటి తువాలు ఇచ్చారు.. అది కట్టుకుని… స్టేజి మీద కు వేళ్ళాము.. డాన్స్ చేస్తు.. అపుడపుడు.. కట్టు కున్నా తువాలను తీసి వాలకి మా నగ్న శరీరాలను ఊరించి.. ఊరించి.. చూపించాము.. తరువాత పాట కి డాన్స్ చేస్తూ.. నా తువాలని.. మగ వాళ్ళ మీదకి వీసిరేసాను.. అంతే మరలా.. నా మీద డబ్బుల వర్షం కూరిసింది.. నా అందాలను.. అణువణువునా వాళ్ళకి చూపించాను.. మొదటి సారి పూకు చూపించడానికి బయపడ్డాను కాని.. ఈ సారి.. విచ్చల విడిగా రేచ్చి పోయి మరి నా పూకు పేదాలను విడదీసి వాళ్ళ కు చూపించాను.. నాలో పూర్తిగా భయం పోయింది.. పేళ్ళి అయి.. పేళ్ళీడుకు వచ్చిన కూతురు ఉన్నదన్న విషయం కూడా గుర్తు రాలేదు.. నా పూకు పేదాలు విడదీసి చూపిస్తూంటే.. వాళ్ళు చేసే అల్లరి చేప్ప లేనంత గా ఉన్నది.. నాకు కూడా చాలా ఆనందం గా ఉన్నది.. ఈ లోకమే మరచిపోయి మరి డాన్స్ చేసాను.. తరువాత ఇంకో నాలుగు పాటలకి డాన్స్ చేసాము.. ప్రోగ్రాం అయిపోయింది అన్నారు.. నాకు అపుడే అయిపోయిందా అనిపించింది.. అందరు వేళ్ళి పోయారు. నేను జాకేట్ వేసుకుంటుంటే..

2 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi. Sailajja to, sailaja ammato kalipi vrayandi
    ,

  2. Why sales part 4 discontinued likewise so many stories are discontinued.

Leave a Reply

Your email address will not be published.