ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 161

మరుసటి రోజు ల్యాబ్ లో మంజుల నేను సార్ ఉన్నాము.. ఎమి చేద్దాం అని అడిగారు..
10 రోజుల టైమ్ కావాలి… అంతవరకు ఆగలేను.. ఇంతలో నేను సార్ మడ్డ మీద చేయి వేసాను.. జిప్ తీసి సార్ మడ్డను పట్టుకున్నాను.. మొట్ట మొదటి సారి ఒక మడ్డని పట్టు కున్నాను.. నాకు ఎదోలాగా ఉంది.. చాలా వేడి గా కాలి పోతుంది.. పేద్దగా లావు గా పోడవు గా ఉన్నది.. నేను ఆలస్యం చేయకుండా మడ్డ ని నా నోటిలో పేట్టుకుని ఐస్ ఫ్రుటే లాగా చికాను 5 నిమిషాల తరువాత మంజుల చికడం మొదలు పేట్టింది.. అలా మర్చి మర్చి చికాము. 20 నిమిషాల తరువాత ఒక తేల్లని ద్రవం కార్చాడు.. నేను మంజుల వాష్ రూమ్ కి వేళ్ళి నోరు చేతులు కడుకోని వచ్చి.. సార్ తో ఇలా అన్నాము.. ఈ 10 రోజులు మీ మడ్డ ని చీకుతాము.. తరువాత దేంగుదిరి గాని అన్నాము..

మరుసటి రోజు ల్యాబ్ లో మంజుల నేను సార్ ఉన్నాము.. ఎమి ఆలోచించారు.. అని అడిగారు..
10 రోజుల టైమ్ కావాలి… అంతవరకు ఆగలేను.. ఇంతలో నేను సార్ మడ్డ మీద చేయి వేసాను.. ప్యాంట్ జిప్ తీసి సార్ మడ్డను పట్టుకున్నాను.. మొట్ట మొదటి సారి ఒక మడ్డని పట్టు కున్నాను.. నాకు ఎదోలాగా ఉంది.. చాలా వేడి గా కాలి పోతుంది.. ఇనప రాడ్ లాగ అయ్యింది. పేద్ద గా లావు గా పోడవు గా ఉన్నది.. నేను ఆలస్యం చేయకుండా మడ్డ ని చేతితో ఆడించటం మొదలు పేట్టాను.. సార్ నోటి తో చికవే అని మడ్డని నా నోటి దగ్గర పేట్టాడు.. నేను ఆలస్యం చేయకుండా.. నా నోటిలో పేట్టుకుని ఐస్ ఫ్రుటే లాగా చికాను.. సార్ అహ.. అహ.. అహ్.. అహ్.. అలాగే చికవే లంజ ముండ.. చికవే.. ఎమి చికుతున్నావే.. కనీసం 1000 మంది మడ్డల ని అయిన చికిస్తానే.. చికవే.. అహ్.. అహ్.. అహ్.. అహ్… అహ్… అహ్… అహ్… అహ్.. అహ్… అహ్… 5 నిమిషాల తరువాత మంజుల చికడం మొదలు పేట్టింది.. చికవే మంజుల లంజ.. నా పేల్ల ఎలాగు చికదు.. చికు ఇన్ కా ఇన్ కా.. అహ్.. అహ్.. అహ్… అహ్… అహ్… కనీసం 500 మడ్డలైన చికిస్తానే లంజ.. చికవే.. చికవే.. అహ్.. అహ్… అహ్… అహ్… అహ్..అహ్… అలా మర్చి మర్చి చికాము. 20 నిమిషాల తరువాత ఒక తేల్లని ద్రవం కార్చాడు.. నేను మంజుల వాష్ రూమ్ కి వేళ్ళి నోరు చేతులు కడుకోని మా చేదిరిన బట్టలని సరిచేసుకుని.. వచ్చి.. సార్ తో ఇలా అన్నాము.. ఈ 10 రోజులు మీ మడ్డ ని ఇపుడు చికినట్లే చీకుతాము.. తరువాత దేంగుదిరి గాని అన్నాము..

సార్ అడగకుండానే మడ్డ చీకటంతో మా మీద నమ్మకం కలిగినట్లున్నది భోజనాల తరువాత ఒక సారి వచ్చి నా మడ్డ కి పూజ చేసి వేలండే లంజ ముండలు అన్నాడు. అలాగే మా కాబోయే రంకు మగడ అంటు మేము ఎవరికి అనుమానం రాకుండా క్లాస్ కి వచ్చేసాము..

2 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi. Sailajja to, sailaja ammato kalipi vrayandi
    ,

  2. Why sales part 4 discontinued likewise so many stories are discontinued.

Leave a Reply

Your email address will not be published.