కామదేవత – Part 8 94

రాత్రంతా బాగా కష్టపడిపోయిన మగాళ్లు / మొగుళ్ళు మర్నాడు బారెడు పొద్దెక్కేవరకూ నిద్దరలేవలేదు. ప్రొదున్న సుమారు 9:00 గంటలౌతుండగా రమణి వొచ్చి తలుపుకొట్టేప్పటికీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్లంతా ఖంగారు ఖంగారుగా నిద్దర్లు లేచేరు.

ఒంటిమీద అస్తవ్యస్తంగా కట్టుకున్న చీరని సవరించుకుంటూ తలుపుతీసిన సుశీల ఆంటీని చూస్తూ ఏంటి ఆంటీ రాత్రంతా మగాళ్లు ముగ్గురూ అంత కసిగా నలిపేసేరేంటి బారెడుపొద్దెక్కినా మెలకువరాలేదు అన్నది అల్లరిగా కన్నుకొడుతూ.. రమణి.

నీకు అల్లరెక్కువయ్యిందే దొంగముండా.. నిన్నకాక మొన్న శోభనం జరిగిన నీకే మగాడు కనిపిస్తే చిమచిమలాడిపోతున్నాది, ఎప్పుడో పెళ్లిళ్లు అయ్యి రోజూ రాత్రి అయ్యేప్పటికి మొగుడుపక్కలో చేరి సుఖపడే మాకు ఆ యావ వుండదేంటి? అని ఎదురు ప్రశ్నిస్తూ .. కాఫీలు పెట్టడానికి వంటగదిలోకి నడవబోతున్న సుశీల ఆంటీకి రమణి అడ్డం పడుతూ మీరేమీ కష్టపడనక్కరలేదు రాత్రంతా కష్టపడి అలిసిపోయి ఉంటారని మేము కాఫీలు, వుప్మా చేసి సిద్ధంగా వుంచేము. ముఖం కడుక్కుని వొస్తే కాఫీలు వుప్మా వొడ్డించేస్తాము అన్నది.

వీళ్ళు అలా మాట్లాడుకుంటుండగా పద్మినీ, సీత, దీపికలు వుప్మాని ప్లేట్లలో కాఫీని గ్లాసుల్లో పోసి సిద్ధం చేసేరు.
ఈలోపులో ముఖాలు కడుక్కుని ముందుగదిలో అడుగుపెట్టిన సుందరం, బ్రహ్మం, రమణలు ముందుగా కాఫీ తాగేక రమణ అంకుల్ అడిగేడు .. ఔను మధు పవన్ లు ఈపాటికే ఇంటికి వొచ్చేసి ఉండాలిగా? ఇంకా రాలేదేమిటి? బస్సు ఏవన్నా ఆలస్యమయ్యిందా ఏమిటి? అని అంటుండగా బ్రహ్మం అందుకుంటూ అసలు వాళ్ళు బయలుదేరేరో లేదో ఓ ఫోను చేసి కనుక్కో అని సుందరానికి పురమాయించేడు.

వాళ్ళు అలా మాట్లాడుకుంటుండగానే వాళ్ళ మావగారి వూరినించీ ఫోను వొచ్చిందని పక్కవీధిలోవుండే సుదర్శనం అనే ఆయన కబురు మోసుకొస్తూ మరో పది నిమిషాలలో మీపిల్లలు మళ్ళీ ఫోను చేస్తామన్నారనీ ఆటైం కి సుందరం అంకుల్ ని ఫోను దగ్గర ఉండమని చెప్పేరని కోలనీలో నాలుగు వీధులకీ ఏకైక ఫోను ఓనర్ ఐన సుదర్శనం చెప్పడంతో .. బ్రహ్మం మళ్ళీ మాట అందుకుంటూ నేను చెప్పాలే? వాళ్ళు నిన్న రాత్రి బయలుదేరిరినట్లు లేదు అన్నాడు.

ఇంతలో శారద ఫోను కబురు మోసుకొచ్చిన సుదర్శనం చేతిలో ఉప్మా ప్లేటు పెడుతూ, అన్నయ్యగారూ ఉప్మా తిని వెళ్ళండి అని అనేప్పటికీ, వీళ్ళ రెండు కుటుంబాలూ కామదేవతవ్రతం మొదలుపెట్టింది మొదలు ఈ రెండు కుటుంబాలలోని ఆడవాళ్ళెవ్వరూ బయటకి వెళ్ళకపోవడం వల్ల బయటివాళ్లేవ్వరూ ఈ రెండుకుటుంబాలలోని ఆడవాళ్ళని చూడకపోవడం వల్ల బాగా నిగారింపువొచ్చి పిటపిటలాడిపోతున్న శారదని చేసేప్పటికీ సుదర్శనానికి మతిపోయింది. తాను ఎప్పుడూ చూసే శారద వొంటిలో అంత మార్పు రావడం చూసిన సుదర్శనానికి ఎందుకో శారదని చూడగానే ఆయన మొడ్డలేచి శారద పూకుమడతల్లో దిగబడిపోవాలని తహతహలాడింది.

కళ్ళ ఎదురుగా శారద మొగుడు బ్రహ్మం ఉండడం వలన ఏమనాలో తెలియక .. ఏంటి చెల్లెమ్మా ఈమధ్య కనపడడం మానేసేవు? చాలా కాలమయ్యింది నిన్ను చూసి అసలు ముందుగా నిన్ను చూసి పోలిక పట్టలేకపోయాననుకో (స్వాగతంలో – ఎవరికింద నాలుగుతున్నావే ఇంత పిటా పిటలాడిపోయేలా తేయారయ్యేవు?) అస్సలు పోలికే పట్టలేనంతగా మారిపోయావనుకో అని అన్నాడు సుదర్శనం.

కానీ ఆతను కళ్ళతోనే శారద వొంటిమీది వలువలన్నీ వొలిచేసి ఊహల్లో శారద వొంటిమీది బట్టలు లేకుండా తన నగ్నశరీరాన్ని ఊహించుకుంటూ అవకాశం ఇస్తే ఇక్కడే శారదని పడేసి దెంగెయ్యాలన్నంతగా ఆశ ఆత్రం సుదర్శనం ముఖంలో స్పష్టంగా కనపడడం అక్కడ వున్నా బ్రహ్మం, సుందరం, రమణ, శారద లు గమనించేరు.

ఇంతలో గదిలోనించీ సుశీల బయటకి వొస్తూ సుందరాన్ని పిల్లలు ఫోను చేస్తారేమో మీరు ముందు వెళ్ళండి, అన్నయ్యగారు కాఫీతాగి వొస్తారు అని సుందరాన్ని విషయం తెలుసుకోవడానికి సుదర్శనం అన్నయ్యగారింటికి తరిమింది.

1 Comment

  1. Band ceyandi be nuvvu nee erripuku stories

Comments are closed.