అక్కను దెంగిన తమ్ముడు 394

అప్పుడు నా వయసు 20. మాంచి పదును మీద ఉన్నాను. మా అక్కయ్యకుపెళ్లి అయింది. అప్పుడు దానికి 23. మొగుడు ఉద్యోగంవెతుక్కుంటూ దేశాలుపట్టుకొని తిరుగుతుంటే అక్క మా ఇంట్లోనే ఉండి పోయింది. అప్పుడప్పుడు నేను ఉన్నాను అంటూ వచ్చి నాలుగు రోజులు ఉండి అక్కయ్యను దెంగి పొయ్యే వాడు. తేనే తుట్టను కదిపితే కందిరీగలు జుయ్యిమన్నట్టు తొడల మధ్య ఉన్న పూకును కదిపితే కోరికలు జుయ్యిమంటూ రొదపెడతాయి అది తట్టుకోలేక నానా అవస్థ పడుతుండేదిమా అక్కయ్య.

నాది బాంక్ ఉద్యోగం. నాన్న లేడు మిగిలింది అమ్మ చెల్లి. చెల్లి కాలేజీ అమ్మకుదాని సేవలోనే సరిపోయేది. అందుకని నేను అక్కయ్యతో ఎక్కువగా క్లోజ్ గా ఉండేవాడిని. వయసు వచ్చిన వెధవనుకాబట్టి అక్కయ్య అవస్థ పసిగట్టాను. ఒక రోజు అమ్మతో ఈ విషయంకదిపాను. అమ్మకు నా విషయం తెలుసు. అప్పటికే నేనుమా పెద్దమ్మ కూతురికి పిల్లలులేకపోతే దెంగికడుపు చేసాను. ఈ విషయం మా అమ్మకు తెలుసు.

“అమ్మా! అమ్మా! అక్కయ్య అవస్థ చూడమ్మా. పాపం ఆయన ఊళ్లు పట్టుకొని తిరుగుతుంటే ఇది ఇక్కడ అవస్థ పడుతూ ఉంది. మొగుడి పక్కలో పడుకొవల్సిన వయసులో ఒంటరిగా దిండు వాటేసుకొని పడుకుంటూ ఉంది. నాలుగు రోజులు చూసి అది ఎవడితోనన్నా సంబంధంపెట్టుకున్నా మనం ఆశ్చర్య పడవలసిన పనిలేదు” అన్నాను.
“ఆవిషయం నాకు తెలుసయ్యా బాబూ. మరి దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి ?” అంది అమ్మ
“నువ్వు ఏమీ అనుకోనంటే” అని నీళ్లునమిలాను.