అమ్మ … కిరణ్ … ఓ పని మనిషి 48

ఏంటి ఇంత సేపు ఫోన్ తీయలేదు.. స్నానం చేస్తున్నాను రా… ఫోన్ రింగ్ వినపడలేదు… అంత సేపు బాత్రూం లో ఎం చేస్తున్నావ్ ఏం చేస్తాం స్నానమే కదా , వేడి నీళ్ళు రాక పొతే వెయిట్ చేస్తూ వున్నా.. అంతేనా లేక పొతే అంటూ నవ్వాడు కిరణ్ … ఏంటి అర్థం కాలేదు అంటూ … ఇంతకూ ఎందుకు ఫోన్ చేసావ్ అడిగింది అమ్మ .. పొద్దున నుండి నీ గురుంచే ఆలోచిస్తున్నా .. నువ్వు బాగా గురుతుకు వచ్చి ఫోన్ చేశా ..ఎందుకు రా నా గురించి ఆలోచన నేను బానే వున్నా కదా , అయిన ఈ మద్య నువ్వు అర్థం కావటం లేదు నాకు అంది అమ్మా … … నువ్వు వొంటరిగాఉన్నావ్ కదా నాన్న పోయిన తరువాత నీ మంచి చెడ్డ నేనే చూడాలి కదా …

అన్నాడుకిరణ్ .. ఇంతకిస్నానం చేసి ఎం కట్టుకున్నావ్ అమ్మ అంటూనవ్వుతు అడిగాడు ..

ఏం కట్టుకుంటా చీరె కదా అంటూ అయిన నీకెందుకురా ఏం కట్టుకుంటే … అంది అమ్మ .. నువ్వు ఎర్ర చీర కట్టుకోవ్వచు కదా అమ్మఅన్నాడు … కిరణ్.. ఈ మద్య నీ వరసేం బాగోలేదు … ఎర్ర చీరకట్టుకో ,పులు పెట్టుకో అని అంటున్నావ్ ,, మీ నాన్న లేకుండా ఎలా కట్టుకోను … ఎం నాన్న లేకపోతె నేను లేనా … నా కోసంకట్టుకోవచ్చు కదా … చెప్పమ్మా అని అడిగాడు అదెలా రా …నాన్నఅంటే నా బర్త కాబట్టి… కట్టుకుంటా ,నువ్వు నా కొడుకుకదా ,,,అంది అమ్మ … అమ్మా ఆ రోజు నీపక్కన రాత్రి పడుకున్నాను కదా గుర్తు ఉందా అని అడిగాడు … ఎప్పుడు ఆ.. అ..రోజు కదా అంది సిగ్గుపడుతూ అమ్మఆ రోజు చాల బాగుంది కదమ్మా , నీ వెనుకపడుకుని నిన్ను దగ్గరికి తీసుకుని , ఎలా ఉందమ్మఅప్పుడు అని అడిగాడు .. అమ్మ సిగ్గుపడుతూ ఏంట్రా ఆ మాటలు ఏమో నాకుగుర్తుకు లేదు ఐన నేను నిద్ర పోయాను కదా అంది … అమ్మ ఎందుకమ్మా అబద్దాలు చెప్పుతావు ఆ మాత్రంతెలుసుకోలేన , దూరం జరుగు జరుగు అని ఎందుకన్న్నావ్ మరి… అని అడిగాడు … కిరణ్ చోటు లేదని అన్నానేమోఅవన్నీ ఎందుకు అడుగుతున్నావ్ ఇప్పుడు రా అంది అమ్మ … మరి తరువాత ఏమి అనలేదు కదా దగ్గరికి వచ్చినకూడా…చెప్పమ్మా అని అడిగాడు … ఏమోతెలియదు , ఇదిగో ఏంట్రా ఆ మాటలు వావి వరుస లేకుండా ఛీ పో … అంది అమ్మ …అమ్మా …ప్లీజ్ అమ్మ ఒక్కసారి చెప్పవ ప్లీజ్అని అడిగాడు … కిరణ్ ఇలా మాట్లాడితే ఫోన్ పెట్టేస్తా అంటూ… పోయి పని చేసుకో పో అంటూ అమ్మ ఫోన్ పెట్టేసింది .
ఇదేంటి అమ్మఫోన్ పెట్టేసింది, నేనేమైన తొందర పడ్డాన , అమ్మను ట్రాప్ చెయ్యాలని లేక అమ్మ కు ఇష్టం ఉండి కూడాతను బయట పడటం లేదా .. చ ఫోన్ పెట్టేసింది మరల ఫోన్చెయ్యాల వద్దా…అని ఆలొచించి … ఊహు నేను చెయ్యను తను ఒకవేళ ఆ రోజు గురుంచిఅలోచించి గుల ఎక్కితే తనే చేస్తుంది … అనుకున్నాడు … కిరణ్అమ్మకు గుల ఎక్కువ అని నాకు తెలుసు , నాన్న పోయి రెండు సంవత్సరాలు అయింది తనకు జిల ఉండ కుండా ఎందుకుంటుంది అందులో కొడుకుతో దెబ్బవేయించుకుంటే అబ్బ ఆహ్హ ఓహో మొడ్డ విపరీతంగా గోల పెడుతుంది అనుకుంటూ పని లో మునిగిపోయాడు కిరణ్ . సాయంత్రంకిరణ్ పని చేసుకుని గెస్ట్ హౌస్ కు బయలు దేరాడు తిరిగి అమ్మ ఆలోచనలుముసురుకుంటున్నాయి అమ్మకు ఫోన్ చెద్దామా వద్దా అని అల్లొచిస్తు సిగరేట్వెలిగించాడు ,ఆఫీసు బయటికి వచ్చి ,ఐన నేనేచేయకూడదు తనకు ఇష్టమైతే తనే చేస్తుంది అనుకుంటూ దమ్ము లాగుతున్నాడు ,సరిగ్గాఅప్పుడే అమ్మ నుండి ఫోన్ వచ్చింది ,ఒక పక్క సంతోషం మరో పక్క ఆత్రుత తో ఫోన్ఎత్తాడు కిరణ్ . ఏంటి ఫోన్ పెట్టేసి, మల్లి ఎందుకుచేసావ్ అని అడిగాడు కోపం నటిస్తూ… అమ్మ ఒక్క నిమిషం మౌనం గా ఉండి, ఒక్కనిమిషం తలుపు వేసి వస్తాను అని వెళ్లితలుపు వేసి వచ్చింది, ఇప్పుడు చెప్పు అంటూ…. నేనేం చెప్పేది నేను అడిగిన దానికిసమాదానం చెప్పలేదు కదా అన్నాడు ఉక్క్రొశమ్ నటిస్తూఒక వైపు ఆత్రంగా వుంది మనసులో… నేను ఫోన్ పెట్టేస్తే నువ్వు మల్లిచెయవచ్చుకదా అని అడిగింది అమ్మ… నేను చేయనునీకిష్టం లేకపోతె ఎందుకు చేయాలి, అమ్మ మౌనం గా ఉంది కొద్దిసేపు …అయిన ఎం సమాదానం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు అంది చిన్నగా… ఎందుకు నటిస్తావ్ అమ్మ, ఆ రోజు నిన్నువెనుకనుండి కౌగిలించుకున్నాను కదా … అని అంటుండగా.. అమ్మ అడ్డుపడి ఒరేయ్ పక్కనఎవరైనా వుంటారు చూసి మాట్లాడు అంది… ఇక్కడ ఎవరు లేరు లే ఆ మాత్రంజాగ్రత్తలు చెప్పటం తెలుసు కానీ అడిగింది మాత్రం చెప్పవు అన్నాడు కిరణ్ అసహనంగా… అమ్మ అటువైపు మౌనం గా ఉంది … అమ్మచెప్పమ్మా మద్యాన్నం నుండి మనసు మనసులో లేదు నీ గురించే ఆలోచన తట్టుకోలేక పోతున్నఅన్నాడు కిరణ్… అమ్మ ఊఅంటూ మల్లి కొద్దిసేపు మౌనం … తరువాత ఎందుకు అంది చిన్నగాస్వరం వనుకుతుండగా … అమ్మ ఆ రోజు ఎలా ఉందొ చెప్పు అన్నాడు.. అమ్మ చిన్నగా … ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకోలేవ … అంటు తరువాతనేనేం అనలేదుగా అంది … అదికాదమ్మ నీకు నచ్చిందా … ఆ విధంగాఉండటం అన్నాడు చిన్నగా ఏమంటుందో అన్న బయం కొద్ది … ఆమ్మ తిరిగి కొద్దిసేపు మౌనం … అమ్మచెప్పవ ప్లీజ్ అన్నాడు … అమ్మ … అయిన అదేమి బుద్దిరా నీకు అమ్మ అని కూడా చూడవ … అంది విసుగు నటిస్తూ .. అమ్మ …చెప్పు ప్లీజ్ అన్నాడు కిరణ్ .. అప్పుడు అమ్మ .. అబ్బా వదలవు కదరా అంటూ… బావుంది… చాలా అంటూ సిగ్గుపడింది .
కిరణ్ మనసులో ఆనందం … గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశం .. అమ్మ కు ఇష్టమే అని అనుకుంటూ థాంక్స్ అమ్మ అన్నాడు . ఆమ్మా అన్నాడు … అమ్మ మౌనం .. అమ్మ అని తిరిగి పిలిచాడు .. ఊ ఏంటో చెప్పు అంది సునీత అమ్మ నీ కోసం నీ శారీస్ మద్య కొన్ని బుక్స్ పెట్టాను చూసావా అన్నాడు కిరణ్ . ఎం బుక్స్ … నేను చూడలేదే అంది చిన్నగా నవ్వుతూ … అదిగొ అబద్దం చెప్పకు చదివావ లేదా చెప్పు అన్నాడు కిరణ్ … మనసులో ఆనందం .. ఈ సారి ఇంటికి వెళితే దీని పని పట్టాలి అనుకుంటూ … ప్లీజ్ అమ్మ చెప్పూ అని మల్లి అడిగాడు అమ్మని … అయిన ఏంట్రా ఆ పుస్తకాలూ ఎక్కడినుండి తెచ్చావ్ ,,ఛీ ఆ బొమ్మలు వాటితో పాటు కథలు ..
అవి కధలు కావమ్మ నిజం గ జరిగిన స్టోరీస్ … ఐన నువ్వు చదివావ లేదా చెప్పు … నిజం చెపు చదివావు కదా అమ్మ… ప్లీజ్ చెప్పు అన్నాడు ..అయిన అలాంటి కధలు అదికూడా నా బట్టల మద్యలో ఎందుకు పెట్టావ్ రా .. బట్టల మద్య కాదు నీ గులాబీ లంగా మడతల మద్య పెట్టాను నువ్వు చదవాలనే .. ఛీ అయిన ఆ కధలు ఏంట్రా అసహ్యం గా అసలు నీకు బుద్దిలేదు ఎం ఆలోచలనలు రా… బాబు నీవి .. అమ్మ నీకు నచ్చాయా లేదా చెప్పు ప్లీజ్ అన్నాడు కిరణ్ … అమ్మ కొద్ది సేపు మౌనం … తిరిగి రెట్టించి అడిగాడు కిరణ్ …ఎవరైన ఉంటారు పక్కన చూసుకొని మాట్లాడు అంది అమ్మ .. ఎవరు లేరు లే ఇక్కడ …నువ్వు చూసుకో ముందు అన్నాడు కిరణ్ … నేనెప్పుడో డోర్ లాక్ చేసి బెడ్ రూం డోర్ కూడా వేసి మాట్లాడుతున్న అంది అమ్మ … కిరణ్ మనసులో ఆనంద పడుతున్నాడు .. అంటే అమ్మ కూడా సీక్రెట్ గా మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతునట్లు ఉంది అంటే తను తప్పకుండ కొడుకుతో కుమ్మిన్చుకుంటుంది అని అనుకుంటూ .. అమ్మ ఎవరు లేరు కదా చెప్పు ప్లీజ్ ఆన్నాడు … అబ్బ చంపేస్తున్నవ్ కదరా … సరే బాబు నాకు నచ్చాయి అంటూ సిగ్గుపడుతూ అంది అమ్మ ..
ఒహ్హ్ ఒక వేడి నిట్టురుపు … మనసులో ఆనందం … బాబు ఎవరైనా ఉంటారు పక్కన నాకు బయంగా ఉంది… అంది అమ్మ … నా ముద్దుల అమ్మ ఎవరు లేరు లే అన్నాడు నవ్వుతు … కిరణ్ కు మొడ్డ కంచు కాగడలా కాలిపోతుంది … మొడ్డ బాగా లేచి కట్ డ్రాయర్ చినిగి పోయేలా ఉంది ఇంకా మాట్లాడి అమ్మను లోబరుచుకోవాలని ఆలోచిస్తూ … అమ్మ అందులో ఏ కథ నచ్చింది చెప్పవా ప్లీజ్ అన్నాడు కిరణ్ … ఏంటి అని అడిగింది అమ్మ సునీత … అదేనమ్మ ఏ కథ నచ్చింది అందులో చెప్పమ్మా అన్నాడు … ఓ అంటూ అమ్మ… ఏమో తెలియదు అంటూ … ఏంట్రా ఆ ప్రశ్న …నేను చెప్పను … అయిన ఇంతసేపు మాట్లాడుతున్నావ్ బిల్ ఎక్కువస్తుంది పెట్టేయ్ అంది … బిల్ వచ్చిన నీ కోసమే కదా అన్నాడు కిరణ్ … అబ్బో మాటలకేం తక్కువ లేదు … డబ్బు వేస్ట్ చేయకు రా అంది అమ్మ … నీకో విషయం తెలుసా అంది అమ్మ … ఎంటమ్మ చెప్పు … మన పనిమనిషి పద్మ మొగుడు చనిపోయాడు తెలుసా … అంది సునీత పీడా వదిలింది ఆ లంజ కొడుకు రోజు తాగి దాన్ని తన్నేవాడు .. వాడు పోయిందే మంచిది అన్నాడు … అమ్మ…. చా … ఆ బూతులెంట్రా … నేను నీ అమ్మను నా ముందే అలా మాట్లాడుతున్నావ్ .. అంది అమ్మ …. నాకు బూతులు మాట్లాడటం అంటే ఇష్టం అమ్మ … నీకు ఇష్టమా అని అడిగాడు … అమ్మ నవ్వి ఊరుకుంది … పాపం పద్మ మొగుడు పోయాడు .. తనకు మొగుడు లేని లోటు తీర్చాలిని ఉంది అని నసిగాడు కిరణ్ … అమ్మ నవ్వుతూ …ఐతే తనను మనింటి పైన రూం లో ఉండమనన … అంది కొంటెగా … నీ తర్వాతే అమ్మ ఎవరైనా అన్నాడు కిరణ్ … ప్రేమగా … సరే రా ఉంటాను పద్మ వచ్చినట్లు ఉంది మరల చేస్తా అంటూ ఫోన్ పెట్టేసింది .
కిరణ్ మనసులో కోరికలు సెగలు అయి పోరు పెడుతున్నాయి .. మనసు అమ్మ మీద తరువాత పద్మ మీద పోతుంది ,అమ్మది పద్మది ఇంచుమించు ఒకటే వయసు .. అమ్మ మాట్లాడే విధానం చూస్తే … పద్మ ను లైన్లో పెట్టటానికి తను కూడా హెల్ప్ చేసేలా ఉంది … దానికి ముందు అమ్మ లంగ ఎలాగైన ఎత్తాలి అనుకుంటూ … గెస్ట్ హౌస్ కు బయలు దేరాడు కిరణ్ . మధ్యలో ఆగి సిగరెట్ తాగుతూ అమ్మ గురించే ఆలోచిస్తున్నాడు ,అమ్మ కు ఫోన్ లో జిల పుట్టించి ఇంటికి వెళ్లి తనివితీరా దెంగలి అనుకుంటూ …త్వరగా గెస్ట్ హౌస్ కు వెళ్లి మొడ్డకు పని చెప్పాలి అని అనుకుంటూ గెస్ట్ హౌస్ కు వెళ్ళాడు … స్నానం చేసి భోజనం మెస్ లో చేసాడు ,తరువాత మెస్ నుండి బయటకు వచ్చి సిగరెట్ తాగుతుండగా అమ్మ తిరిగి ఫోన్ చేసింది ,కిరణ్ కు ఆశ్చర్యం ,మనసులో ఆనందం ,ఈ లంజకు గుల మొదలైనట్లు ఉంది అనుకుంటూ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసాడు .. ఏరా ఏం చేస్తున్నావ్ అంది అమ్మ .. ఏముంది ఇప్పుడే భోజనం చేశా ,నీ భోజనం అయిందా అమ్మ అని అడిగాడు ప్రేమగా … ఇప్పుడే అయింది … ఇదిగో నిద్ర పోడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అంది అమ్మ … నన్ను ఇలా వదిలేసి నీకు నిద్ర ఎలా పడుతుందమ్మ అన్నాడు కొంటెగా …అమ్మ ,తేరుకుని … ఏమయిందో అబ్బాయిగారికి అంది చిలిపిగా … ఏమయిందో తెలియదా ,అమ్మ గారికి అన్నాడు కిరణ్ కొంటెగా .. నువ్వు నాకు సమాధానం చెప్పలేదుగా నీతో మాట్లాడను పో అన్నాడు కోపం నటిస్తూ కిరణ్ .. ఎమడిగావు ఇంతకు … అంది నవ్వుతూ … ఏంటో తెలియద చిన్న పిల్ల ఇప్పుడే పుట్టింది అన్నాడు కిరణ్ నవ్వుతూ … పిల్ల కాదు…. అమ్మను …. చెప్పు అంటూ అంది కొంటెగా … అమ్మ . అదేనమ్మా … ఆ కథలో ఏది బాగా నచ్చింది … ప్లీజ్ చెప్పవా అన్నాడు ..ఎంత సేపు అదేనా వేరే ధ్యాస లేదా నీకు … విసుకున్నట్లు కోప్పడింది అమ్మ .. ప్లీజ్ అమ్మ చెప్పు … అన్నాడు . ఏమో పోరా ఐన ఎం కధలు … అవి … బాబోయి .. అంది అమ్మ … అయిన అవి పోయి పోయి … నా లంగాల మధ్యలోనే పెట్టాలా అంది చిన్నగా … అమ్మ నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం … ఎప్పటినుండో నీకు చూపించాలనుకున్నాను అవి … అన్నాడు కిరణ్ … ఒహ్హ్ … అమ్మ ఒక వేడి నిట్టురుపు … ఎప్పటినుంచో … అంది ప్రశ్నార్ధ్కంగా …నాన్న చనిపోవక ముందు నుండే .. నీ మీద మనసు ఉంది నాకు .. అన్నాడు మెల్లగా కిరణ్ ఏమంటుందో అన్న టెన్షన్ తో … అమ్మ కొద్దిసేపు మౌనం .. తరువాత .. దైర్యం తెచ్చుకుని నాన్న చనిపోయినప్పుడు నాకు చాల సంతోషం అనిపించింది అన్నాడు మెల్లగా … కిరణ్ … ఏంట్రా ఆ మాటలు .. బాధ వేస్తుంది … ఎంతైనా నీ తండ్రి కదా అంది అమ్మ … చచ్చాడు కదా వాడి గురించి ఎందుకు అన్నాడు మౌనంగా .. అయిన నీకు అప్పుడు బాధ అనిపించి ఉండవచ్చు … కానీ ఇప్పుడు ఎలా వుంది మనసులో .. సంతోషంగా ఉంది కదా నిజం చెప్పు అమ్మ అన్నాడు …అమ్మ తిరిగి మౌనం … అమ్మ ప్లీజ్ చెప్పూ అన్నాడు కిరణ్ …
ఎం చెప్పాలి అంది అమ్మ వణుకుతున్న గొంతుతో .. సునీత ఏ కథబావుందమ్మ అని అడిగాడు …’ప్లీజ్ చెప్పావ … అంటూ గోముగా .. ఉ ఉహ్ చెప్పను ,,, ఇంటికి రా చెప్తా అంది అమ్మ కొంటెగా …నాకూ రావాలని ఉంది కానీ ఇప్పుడే కాదు ,వస్తే ఒక కార్యక్రమం జరగాలి అప్పుడు వస్తాను అన్నాడు కిరణ్ … ఏంటది అంది అమ్మ …
చెప్తాలే అంటూ … అమ్మ అసలు విషయం చెప్పలేదు …అన్నాడు కిరణ్ ,

కొద్దిసేపు అమ్మ మౌనం,.. చెప్పాలా వద్దా అన్నట్లు , చెప్పూ అన్నాడు కిరణ్ … అమ్మ ఛీ నాకు సిగ్గు బాబు అంది .. కొడుకు ముందు సిగ్గేమిటి చెప్పు ముద్దుల అమ్మ అన్నాడు నవ్వుతూ … అబ్బాయిగారికి అన్ని విడమరిచి చెప్పాల .. అర్ధం చేసుకోలేవ.. చదివానని చెప్పా కదా అంది అమ్మ … టైం 11 అయింది పడుకోవ అంది అమ్మ .. ఇదిగో టాపిక్ మార్చకు ,,, చెప్తావా లేదా అన్నాడు … అబ్బబ్బా వదలవ్ కదా … ఉమ్మ్మ్ … అదే ఆ మూడో కధ , రమేష్ వాళ్ళ అమ్మ గురించి . అంది అమ్మ …. సిగ్గుపడుతూ
కిరణ్ మనసులో ఆనందం … తనకు నచ్చిందే అమ్మకు కూడా నచ్చింది అంటే … అమ్మ లైన్ లో పడుతుంది అనుకుంటూ … అమ్మ … అందులో రమేష్ వాళ్ళ అమ్మను ఎంత ప్రేమగా చూసుకుంటాడు కదా అన్నాడు … ఆ … చూసుకుంటాడు … చూసేవాన్ని చూసేసాడు కదా … అంది అమ్మ … చిన్నగా నవ్వుతూ … అందులో రమేష్ వాళ్ళ నాన్న చనిపోయినందుకు ఆనంద పడుతారు కదా ఆ సెన్సు నాకు బాగా నచ్చింది … మరి నీకు అన్నాడు కిరణ్ …అమ్మ కొద్దిసేపు మౌనంగా ఉంది… అదేనమ్మ ఆ లంజ కొడుకు చనిపోయాడు కదా నీకు ఆనందం గా ఉందా .. అని అడిగాడు దైర్యం చేసి … అమ్మ .. రేయ్ ఎవరైనా వింటారు … ఏంట్రా ఆ మాటలు అంటూ… నాకు థ్రిల్లింగానే ఉంది .. అంది చిన్నగా … మనం స్వేచ్చగా మాటలాడుకోవచ్చు ఎవరికీ అనుమానం రాదు … మనిష్టం … అంటూ నసిగాడు … కిరణ్ … అంటే అంది అమ్మ అర్థం కాక … అదేనమ్మ … మనిద్దరి మద్య … ఈ మాటలు … తల్లి కొడుకుల అనుబంధంలో … చాటు వ్యవహారం తీసుకువస్తే … అందులో ఉండే ఆనందం … అన్నాడు కిరణ్ …చెప్పమ్మా ఆ లంజ కొడుకు చచ్చాడు కదా .. నువ్వూ ఈ క్షణం లో ఆనంద పడుతున్నావ్ కదా … మనిద్దరి మద్య ఇక ఎవరు ఉండరు కదా అన్నాడు .. అమ్మ … ఒహ్హ్హ్ … అంటూ… ఒరేయ్ నువ్వు నా తో ఏమేమో చెప్పిస్తున్నావ్ అంటూ … అవును కరెక్టే వాడు ఉన్నప్పుడు ఏం సుఖపెట్టలేదు అంది చిన్నగా. అందుకే..కదమ్మాకొడుక్కు వదెలిపెట్టి పోయాడు ఈ ముద్దుల అమ్మని.. నిన్ను ప్రేమగా చుసుకుంటా అన్నాడు కవ్వింపుగా .. అబ్బాయిగారి ప్రేమ ఎంతో … ఆ కధలు చదివితే తెలుస్తుంది అంది అమ్మ నవ్వుతూ … అందులో ఉండే బూతు మాటలు అంతే నాకు చాల ఇష్టం ఆన్నాడు కిరణ్.. అమ్మ ఆ కధలో అమ్మ బాగా బూతులు మాట్లాడుతూ … కొడుకుతో అన్ని చేయించుకుంటుంది … కదా అన్నాడు .. అమ్మ సిగ్గుపడుతూ … అయిన విధవ కదా.. మల్లెపూలు కూడా తెస్తాడు … అది నచ్చింది నాకు అంది.. సిగ్గుపడుతూ …అమ్మ చాల థాంక్స్ నీ అభిప్రాయాలు షేర్ చేసినందుకు .. నాకు వాడు వాళ్ళ అమ్మను పూజ గదిలో దెంగేది … బాగా నచ్చింది అన్నాడు … ఒరేయ్ ఏంట్రా ఆ బూతు మాటలు … అంది సిగ్గుపడుతూ … అమ్మ నీకు బూతులు మాట్లాడటం ఇష్టమేనా అన్నాడు … అమ్మ ఏమి మాట్లాడకుండా మౌనం గా ఉంది … నాకు చాలా ఇష్టం … అన్నాడు కిరణ్… నీకు ఇష్టమైతే మనము కూడా బూతులు మాట్లాడుకుందాం అన్నాడు కిరణ్ … వాడు చనిపోయే మంచిపని జరిగింది .. కొడుకుతో కాపురం చేసుకో అని విడిచి వెళ్ళాడు లంజ కొడుకు అంది అమ్మ … కొద్దిగా జీరపోయిన గొంతుతో ..
కిరణ్ ఆశ్చర్య పోయాడు … మొడ్డ విపరీతంగా లేచి పోయింది ఇప్పుడే ఊరికి వెళ్లి అమ్మను కుమ్మాలి అనిపించింది కానీ.. తను కంప్లీట్ గా సరెండర్ అయింది అని తెలిసేదాకా వెయిట్ చేయాలి అనుకుంటూ.. అమ్మా, నిన్ను నాన్నా బతికుండగానే గమనించేవాడిని, నిన్ను తలచుకుని ఎన్ని సార్లు చేసుకున్నానో తెలుసా అన్నాడు కిరణ్… అమ్మ సిగ్గుపడుతూ … ఏంట్రా ఆఅ మాటలు అమ్మతో మాట్లాడుతున్నావ్ అని కుడా లేకుండా.. నాకు సిగ్గేస్తుంది బాబు.. పాడు పిల్లో.. అమ్మను ఏమేమో చేస్తున్నాడు అంది… చిన్నగా నవ్వుతూ. ఇక ఏమయితే అది అయింది అనుకుని కిరణ్ ధైర్యం తెచ్చుకుని, అమ్మ నా కోరిక తీరుస్తావా అన్నాడు … ఏంట్రా అది అంది అమ్మ.. నీ పూకు నాకాలనిఉందమ్మ … అన్నాడు లో గొంతుతో .. అమ్మ ఒక్కసారి .. ఛీ ఏంట్రా అ మాటలు ఎవరైనా వింటారేమో చూడు పక్కన .. అంది ఎవరు లేరులే ఇక్కడ .. అన్నాడు కిరణ్ . మీ నాన్న చచ్చి నన్ను నీ లంజ ను చేసాడురా అంది అమ్మ .. అమ్మ వేడి నిట్టురుపులు ఫోన్ లో వినిపిస్తున్నాయి … అమ్మ నీ ముద్దుల కొడుకు లంజగా ఉండటం నీకు ఇష్టమేనా .. అన్నాడు కిరణ్ .. ఒక వైపు మనసులో ఆనందం
ఉమ్మ్ … ఇష్టమనే కదరా ఇంత సేపు మాట్లాడుతున్న … లంజ కొడకా .. అంది అమ్మ నవ్వుతూ..
అమ్మా ఇప్పుడు ఎం చేస్తున్నావ్ … అన్నాడు కిరణ్.. ఎం చేస్తున్నాను బెడ్రూం లో పడుకుని నీతో మాట్లాడుతున్నాను కదా అంది అమ్మ. ఏం చీర కట్టుకున్నావు అని అడిగాడు కిరణ్,,, హ్మ్మ్ … అంటూ విధవని కదా తెల్ల చీర తప్ప వేరేవి కట్టుకొలేను కదా అంది సునీత …ప్లీజ్ అమ్మ అల అనకు నేను ఉన్నంతవరకు … నువ్వు విధవవు కాదు .. అన్నాడు కిరణ్ నువ్వు ఇప్పుడు చీర మార్చుకుని .. ఆరంజ్ కలర్ కాటన్ చీర కట్టుకుని నాటో మాట్లాడు అన్నాడు కిరణ్ .. ఏయ్ ఏంటి అది ఎలా కుదురుతుంది .. విదవనికదా.. తప్పురా… అంది అమ్మ…. నాకోసం కట్టుకోలేవ కొద్దిసేపు అన్నాడు కిరణ్ .. అమ్మ నవ్వుతు ఏంటో అబ్బాయి గారికి అంత కోరిక .. అంది ప్లీజ్ అమ్మ నాకోసం… అన్నాడు కిరణ్అబ్బ వినవు కదా అంటూ ఒక్క నిమిషం ఉండు అంది. సునీత మనసులో ఒకరకమైన ఆనందం ,ఏంటి తను ఎం చేస్తుంది , స్వంత కొడుకుతో ఇంత సేపు ఫోన్ లో మాటలు ,అయిన కొడుకుతో ఆలా మాట్లాడటం ఏదో ఆనందం అనుకుంది .. సునీతకు వొల్లంత పులకరింత ,వొంటిమీద రోమాలు నిక్క బోడుచుకున్నాయి ,వొళ్ళు కోరికతో కాగుతుంది ఏంటి ఈ తపన .. కొడుకుతో సరసం ఇంత అద్బుతంగా ఉంటుందా … అని ఆలోచిస్తుండగా .. అమ్మ ఎం ఆలోచిస్తున్నావ్ అడిగాడు కిరణ్ .. చీర వెదుకుతున్న ఉండు .. అంది మెల్లగా ఫోన్ లో .. అమ్మ నీ పెళ్ళినాటి చీర ఉందా అని అడిగాడు .. అదెందుకు ఇప్పుడు అంది అమ్మ ఆశ్చర్యం గా .. అది కట్టుకో అన్నాడు కిరణ్ .. అమ్మ ఒక్కసారి సిగ్గుపడి .. ఇప్పుడు కాదు కావాలంటే నువ్వు వచ్చినప్పుడు కట్టుకుంటాలే అంది నవ్వుతూ .. సరే ఆ ఆరంజ్ కలర్ చీర ఉంది కదా అది కట్టుకో అన్నాడు కిరణ్ కొంటెగా … ఏంటో అబ్బాయి గారి అధికారం నా మీద అంది అమ్మ .. తాను కూడా ఎం తీసి పోలేదన్నట్లు .. ఇప్పుడు నీ మీద అధికారం నాదే కదా , నేను చెప్పినట్లు నువ్వు వినాలి అన్నాడు కిరణ్ కొంటెగా .. సునీత మనసులో ఏదో ఒకరకమైన పులకరింత ఏదో కావాలని తపన .. వొల్లంతా సలపరమ్ తో కోరికతో వేగిపోతుంది .. అమ్మా చీర కట్టుకున్నావా అన్నాడు కిరణ్ …కట్టుకోవడానికే వొంటి మీద ఉన్న చీర విప్పుతున్నాను రా బాబు అంది అమ్మ … ఎవరి కోసం విప్పుతున్నావ్ అన్నాడు కిరణ్ … ఇంకెవరికోసం .. నా ముద్దుల కొడుకు ఆర్డర్ వేసాడు కదా … అంది సునీత అమ్మ నువ్వు లంగా జాకెట్ లో చాల అందం గా ఉంటావ్ అన్నాడు కిరణ్ … సునీత సిగ్గుపడుతూ .. నువ్వు ఎప్పుడు చూసావు రా అంది .. చాల సార్లు .. అందుకే కదా .. ఈ తపన అంతా అన్నాడు .. లంగా లో నీ తొడలు ఎలా వుంటాయో ఊహించుకుంటూ .. జాకెట్ లో ఎత్తులు చూస్తే మతిపోతుంది నాకు అన్నాడు కిరణ్ … సునీతకు కొద్దిగ గర్వం గా అనిపించింది కొడుకు అలా పొగుడుతుంటే .. తొడల మద్యలో జిల మొదలయింది .. కొడుకుతో ఈ చిలిపి పనులు ఏదో తెలియని ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాయి .. అల ఆలోచిస్తూ తన తెల్ల చీర తీసి దండెం మీద వేసి అద్దం లో తన్ను తను ఒక్కసారి చూసుకుని వొల్లువిరుచుకుంది సునీత .. ఒకరకమైన ఎక్సైట్మెంట్ తో కింది పెదవి మునిపంటితో కొరుక్కుంది కిరణ్ ను తలచుకుంటూ .. ఆరంజ్ చీర కట్టుకుని .. లోపల ఎర్రటి లంగా వేసుకుంది సునీత .. చీర కట్టుకున్నాక … కట్టుకున్నాను రా అంది అమ్మ కిరణ్ తో ఫోన్ లో .. కిరణ్ మనసులో .. నా కోసం అమ్మ ఆరంజ్ కలర్ చీర కట్టుకుంది అన్న … అనుభూతిని ఆస్వాదిస్తూ .. ఇక అమ్మ ముగ్గులోకి దిగింది … తొందరలోనే అమ్మను కుమ్మలి అనుకుంటూ .. థాంక్స్ అంటూ .. అద్దం లో నిన్ను నువ్వు ఒకసారి చూసుకో అమ్మా అన్నాడు నవ్వుతూ ..
ఎందుకురా .. అంది అమ్మ .. కొడుకు కోసం చీర కట్టుకుంటే ఎలా ఉన్నావో ఒక్కసారి చూసుకో .. అన్నాడు కిరణ్ ..
సిగ్గుపడుతూ ఈ లంజ కొడుకు ఎలా అడుగుతున్నాడమ్మా అంటూ … చాల బావుంది కన్నా ఎప్పుడు ఇంతగా అనిపించలేదు .. అంది అమ్మ . ఏ లంజకొడుకమ్మా అన్నాడు … కిరణ్ నా తో మాట్లాడుతున్న లంజ కొడుకే ,,,నా పూకు లో నుంచి పుట్టి… నా పూకులోనే రసాలు ఊరిస్తున్నాడు…అంది అమ్మ…. అమ్మా … బొట్టు పెట్టుకున్నావా .. అన్నాడు కిరణ్ .. ఛీ బొట్టు ఎలా పెట్టుకొను .. విదవని కదా .. తప్పురా…అంది అమ్మ .. నాకోసం .. అన్నాడు కిరణ్ .. ఊహు వద్దురా అంది సునీత .. నేనొచ్చి పెట్టన బొట్టు అన్నాడు కిరణ్ .. చిలిపిగా . నీ ఇష్టం .. అంది అమ్మ లో గొంతుతో .. ఎప్పుడు రాను … అన్నాడు కిరణ్ . అమ్మ కొద్దిసేపు మౌనం ఏమి మాట్లాడలేదు … మల్లెపూలు కూడా తెస్తానమ్మ … అన్నాడు కిరణ్ మెల్లిగా .. ఒక్కసారి కిరణ్ కు ఫోన్ లో అమ్మ వేడి నిట్టూరూపు వినపడింది .. అంటే తను కసిగా ఉన్నట్లుంది అనుకుంటూ .. చెప్పు ఎప్పుడు రమ్మంటావ్ అన్నాడు కిరణ్ ..
ఏమో నాకు తెలియదు,అని సునీత నసిగింది .. తరువాత చిన్నగా నీకు ఆఫీసు సెలవు లేదు కదా .. అంది అమ్మ ..నీ కోసం ఆఫీసు సెలవు పెట్టేస్తాను ..నాకు నువ్వే ముక్యం కదా అన్నాడు .. కిరణ్ . ఏమో బాబు నాకు టెన్షన్ గా ఉంది అంటూ… నీ ఇష్టం అంది అమ్మ .. వచ్చి నా పూకు నాకరా అంటే … లగేత్తుకు రానా అన్నాడు కిరణ్ పచ్చిగా … చీ పాడు పిల్లాడా … ఏంట్రా ఆ మాటలు సిగ్గులేకుండా అమ్మతో అంది … తమకేదో ఇష్టం లేనట్లు బెడ్ రూమ్ లోకి వస్తే .. లంగ ఎత్తి ఎక్కమనవా ఏంటి .. అన్నాడు కిరణ్ కసిగా నవ్వుతూ . సునీత కు వొక్కసారి మొహం లో ఆవిర్లు .. ఒక్కసారి వొల్లంత ఏదో జలదరింపు .. ఏమిటి వీడు మరి బరితెగించి స్వంత అమ్మతో … అయిన అందులో ఏదో తెలియని కసి … తను కూడా ఎం తక్కువ తిందా అన్నట్లు .. ఆ .. ఎత్తుతాను .. వచ్చాడు పెద్ద పోటుగాడు అని … అంది అమ్మ … మెల్లగాఅమ్మ నీ కోసం షాపింగ్ చేస్తాను రేపు అన్నాడు కిరణ్ .. నాకోసమ ఎం కొంటావ్ అంది అమ్మ నవ్వుతూ … అమ్మ నువ్వు నైటీలు వేసుకోవాలి,చిలకాకు పచ్చ లంగా, ఇంకా బ్లాక్ కలర్ లంగా ,లేటెస్ట్ బ్రా & ప్యాంటీలు .. ఇంకా ఏవేవో కొంటాను అన్నాడు కిరణ్ .. అమ్మ ఒక్కసారిగా సిగ్గుపడుతూ , పాడు పిల్లోడ నువ్వు బలే అల్లరి వాడివి , అవన్నీ అమ్మ తో తోడిగిస్తావా సిగ్గులేదు అంది అమ్మ … తనకు కూడా వేసుకోవాలని ఉండి . అమ్మా నేను తెచ్చే వెరైటి బట్టలు నా కోసం వేసుకోవాలమ్మ .. లోపల ఏమి వేసుకోకుండా పల్చటి నైటి వేసుకుని నువ్వూ నా కళ్ళ ముందు తిరుగుతుంటే … పల్చని నైటీలో నీ అందాలూ చూడగానే కైపెక్కిన నేను నిన్ను అక్కడే వొంగొ బెట్టి కుక్కలా దెంగుతాను … అన్నాడు కిరణ్ పచ్చి .. పచ్చి గా … నువ్వు రంగు రంగుల చీరలు కట్టుకొని .. స్లీవ్లెస్ జాకెట్ వేస్కుని … వొంటినిండా నగలు పెట్టుకుని ,తలనిండా పువ్వులూ పెట్టుకొని ప్రతి రోజు శోబనం పెళ్లికూతురు లా తయారయ్యి నా ముందు తిరగాలమ్మా అన్నాడు కిరణ్ … మొడ్డ నలుపుకుంటూ … ఈ ముండా కొడుక్కు చాల ఆశలు ఉన్నాయ్ .. నామీద అనుకుంటూ …
ఈ విధవకు తెల్ల చీర తప్ప వేరే గతిలేదనుకున్నా ఇంతవరకు.. కానీ నువ్వూ ఏవేవో కొత్త కొత్త ఆశలుపుట్టిస్తున్నావురా…అంది సునీత … మెల్లగా అమ్మా … ఇంకా …ఎం చేస్తున్నావ్ ఇప్పుడు అన్నాడు కిరణ్ … బెడ్ పైన పడుకొని … నాక్కబొయే రంకు మొగుడుతో మాట్లడుతున్నాను … అంది సునీత .. నీ చేతులు ఏం చేస్తున్నాయి … అన్నాడు కిరణ్ .. ఒక చేత్తో ఫోన్ పట్టుకుని .. రెండో చెయ్యీ … అంటూ .. ఆపింది అమ్మ .. ఆ .. రెండో చెయ్యీ .చెప్పమ్మా ప్లీజ్ అన్నాడు కిరణ్ … ఛీ … పొరా … నేను చెప్పను అంది సునీత .. ప్లీజ్ చెప్పమ్మా … నా బంగారం కదూ … నా ముద్దుల లంజ అమ్మవి కదూ … చెప్పు ప్లీజ్ అన్నాడు కిరణ్… సునీత సిగ్గుపడుతూ … ఛీ … పోరా … అన్ని చెప్పాలంటావు.. నాకు సిగ్గు అంది అమ్మ… కొడుకుతో పడుకోవటానికి సిద్దపడి …ఇప్పుడుసిగ్గు అంటా వేంటి అమ్మ … నేను నీతో మాట్లాడుతూ …నిన్ను తలుచుకుంటూ… నా మొడ్డను పిసుక్కుంటున్నాను … నువ్వేమి చేస్తున్నావో చెపమ్మ.. అన్నాడు కిరణ్ … మొడ్డనలుపు కుంటూ… సునీత మెల్లగ సిగ్గుపడుతూ.. నా చేతిని… ఆ…చెప్పమ్మా .. నీ చేతిని … అన్నాడు ఆత్రంగా… నా చేతిని చీర లోనుంచి… నా కుత్త పైన పెట్టుకుని రాసుకుంటున్నాను అంది మత్తుగా…. సునీత.. అబ్బా అమ్మా… మ్మ్ … చంపేస్తున్నావే…. లంజ …అమ్మ్…. ఇంకా ఎలా ఉందొ చెప్పూ అన్నాడు కిరణ్ మొడ్డను గట్టిగా కొట్టుకుంటూ..
స్స్ … మ్మ్మ్ … మ్మ్మ్… సమ్మగా ఉందిరా … నీతో మాట్లాడుతూ … నీ బూతు మాటలు వింటూ … పూకులో వేళ్ళు పెట్టుకుని కెలుక్కుంటుంటే … ఆమ్మా… స్స్… అలాగే నీ మాటలతో నీ పూ కమ్మని రెచ్చగొట్టి … నా పూకులో నుంచి రసాలు కర్పించరా లంజ కొడకా అంది సునీత పూకు కెలుక్కుంటూ..
ఆహ్… అమ్మ్ మ్మ్ మ్మ్మ్ మ్మా … నీ మాటలకు తట్టుకోలేక పోతున్నానే … నా ముద్దుల లంజ కాన … ఉన్నపళంగా వచ్చి నీ గుద్దలో నా సుల్లి … పెట్టి దెంగాలనివుందే … దొమ్మరి లంజె అన్నాడు కిరణ్ .. అబ్బా … ఆమ్మా… స్స్… ఇక ఆగలేనురా… నేనేమన్నా వద్దన్నాన… త్వరగా వచ్చి .. నీ అమ్మ పూకు పగల దెంగరా ప్లీజ్ అంది సునీత … బతిమాలినట్లు… వస్తానే… రేపే బయలు దేరుతాను … కొడుకు మొడ్డకోసం … వొల్లంత జిల ఎక్కి కొట్టుకుంటున్న … అమ్మ పూకు పగలదెంగటానికి…. స్స్ … ఆ …అన్నాడు కిరణ్… అబ్బా…. త్వరగా రా కన్నా … మొడ్డ కోసం ఆవురు… ఆవురు అని ఎదురుచూస్తున్న … ఈ విధవ ముండ కుత్త పగలదెంగరా నాన్న … అంది సునీత … కైపు గా… అమ్మ … నాకు అయీపోవచ్చిందే … నీకు అన్నాడు కిరణ్ …అమ్మను … ఉహించుకుంటూ… నాకు ఎప్పుడో కారిందిరా…. నీ మాటలకు … అంటూ. మాటలతోనే కారిపించాడు వెధవ … ఇంకా వచ్చాడంటే… అమ్మో … అనుకుంది సునీత మనసులో… చిన్నా … నీ వల్ల చాలా రోజులతరువాత మనసు ప్రశాంతంగా ఉందిరా … మీ నాన్న వల్ల నేను ఇన్నాళ్ళు నరకం అనుభవించాను … ఇకనైనా నువ్వు నన్ను సుకపెట్టాలిరా… నా బాదలన్ని మర్చి పోయేలా చూడాల్సిన బాద్యత నీదేరా…ఇలాగనే రోజు సుకపెట్టాలిరా… అంది అమ్మ … హయీగా మూలుగుతూ… సరే అమ్మ … … నేను నిన్ను పూలల్లో పెట్టి చూసుకుంటాను … ఇక రోజు నీ పూకు సేవ చేసుకుంటాను అన్నాడు కిరణ్ … ధూలగా చీ … ఇలాంటిపాడు మాటలు మాట్లాడితే నాకు ఈరోజు రాత్రంతా నిద్రపట్టదు అంది అమ్మ చిలిపిగా , సరే రేపు పొద్దున ఫోన్ చేస్తాను ….. పడుకో నాన్న అంది అమ్మ జాలిగా… కిరణ్ కు మల్లి మొడ్డ లేచింది… బాత్రూం కు వెళ్లి అమ్మ గురించి ఆలోచిస్తూ కసిగా చేత్తో చేసుకున్నాడు,నిద్ర ముంచుకువస్తుండగా నిద్ర లోకి జారుకున్నాడు…
సునిత్ బెడ్ మీద పడుకుందే కానీ నిద్ర రావటం లేదు వొల్లంత సెగలు, ఏదో కావాలని తపన,,, అబ్బ కిరణ్ కు తనను అనుభవించాలని ఎంత కోరికో .. మొగుడు చచ్చిన తర్వాత తనకు ఇక పడక సుకం దొరకదేమో అనుకుంది కానీ ఇంత తియ్యని అనుభూతులు మద్య తిరిగి కొత్త జీవితం ప్రారంభించటానికి అవకాశం దొరికింది, అది కూడా కొడుకుతో అబ్బ ఆ హ, ఓహొ తొడలలో పురుగు తొలిచేస్తుంది .. వాడు వచ్చినతరువాత… అన్ని అడిగి మరి చేయించుకోవాలి వాడితో… వాడికి చీర కప్పి ప్రేమగా పలు తాగించాలి అనుకుంటూ తన చీరనుపక్కకు తప్పించి, తన ఒక బాయ్ ని చేత్తో పట్టుకుని కిరణ్ ను తలుచుకుంటూ తనే పిసుకుతున్నట్లు ఊహించుకుంటూ… ఇంకో చేతిని చీర లో నుంచి తొడల మద్యలోకి పెట్టుకొని కెలుక్కుంటూ నిద్ర పోయింది సునీత…