అమ్మ కిరణ్ ఓ పని మనిషి 290

ఏంటి ఇంత సేపు ఫోన్ తీయలేదు.. స్నానం చేస్తున్నాను రా. ఫోన్ రింగ్ వినపడలేదు. అంత సేపు బాత్రూం లో ఎం చేస్తున్నావ్ ఏం చేస్తాం స్నానమే కదా , వేడి నీళ్ళు రాక పొతే వెయిట్ చేస్తూ వున్నా.. అంతేనా లేక పొతే అంటూ నవ్వాడు కిరణ్ . ఏంటి అర్థం కాలేదు అంటూ . ఇంతకూ ఎందుకు ఫోన్ చేసావ్ అడిగింది అమ్మ .. పొద్దున నుండి నీ గురుంచే ఆలోచిస్తున్నా .. నువ్వు బాగా గురుతుకు వచ్చి ఫోన్ చేశా ..ఎందుకు రా నా గురించి ఆలోచన నేను బానే వున్నా కదా , అయిన ఈ మద్య నువ్వు అర్థం కావటం లేదు నాకు అంది అమ్మా . . నువ్వు వొంటరిగాఉన్నావ్ కదా నాన్న పోయిన తరువాత నీ మంచి చెడ్డ నేనే చూడాలి కదా . అన్నాడుకిరణ్ .. ఇంతకిస్నానం చేసి ఎం కట్టుకున్నావ్ అమ్మ అంటూనవ్వుతు అడిగాడు ..

ఏం కట్టుకుంటా చీరె కదా అంటూ అయిన నీకెందుకురా ఏం కట్టుకుంటే . అంది అమ్మ .. నువ్వు ఎర్ర చీర కట్టుకోవ్వచు కదా అమ్మఅన్నాడు . కిరణ్..ఈ మద్య నీ వరసేం బాగోలేదు . ఎర్ర చీరకట్టుకో ,పులు పెట్టుకో అని అంటున్నావ్ ,, మీ నాన్న లేకుండా ఎలా కట్టుకోను . ఎం నాన్న లేకపోతె నేను లేనా . నా కోసంకట్టుకోవచ్చు కదా . చెప్పమ్మా అని అడిగాడు అదెలా రా .నాన్నఅంటే నా బర్త కాబట్టి. కట్టుకుంటా ,నువ్వు నా కొడుకుకదా ,,,అంది అమ్మ . అమ్మా ఆ రోజు నీపక్కన రాత్రి పడుకున్నాను కదా గుర్తు ఉందా అని అడిగాడు . ఎప్పుడు ఆ.. అ..రోజు కదా అంది సిగ్గుపడుతూ అమ్మఆ రోజు చాల బాగుంది కదమ్మా , నీ వెనుకపడుకుని నిన్ను దగ్గరికి తీసుకుని , ఎలా ఉందమ్మఅప్పుడు అని అడిగాడు .. అమ్మ సిగ్గుపడుతూ ఏంట్రా ఆ మాటలు ఏమో నాకుగుర్తుకు లేదు ఐన నేను నిద్ర పోయాను కదా అంది . అమ్మ ఎందుకమ్మా అబద్దాలు చెప్పుతావు ఆ మాత్రంతెలుసుకోలేన , దూరం జరుగు జరుగు అని ఎందుకన్న్నావ్ మరి. అని అడిగాడు . కిరణ్ చోటు లేదని అన్నానేమోఅవన్నీ ఎందుకు అడుగుతున్నావ్ ఇప్పుడు రా అంది అమ్మ . మరి తరువాత ఏమి అనలేదు కదా దగ్గరికి వచ్చినకూడా.చెప్పమ్మా అని అడిగాడు . ఏమోతెలియదు , ఇదిగో ఏంట్రా ఆ మాటలు వావి వరుస లేకుండా ఛీ పో . అంది అమ్మ .అమ్మా .ప్లీజ్ అమ్మ ఒక్కసారి చెప్పవ ప్లీజ్అని అడిగాడు . కిరణ్ ఇలా మాట్లాడితే ఫోన్ పెట్టేస్తా అంటూ. పోయి పని చేసుకో పో అంటూ అమ్మ ఫోన్ పెట్టేసింది .
ఇదేంటి అమ్మఫోన్ పెట్టేసింది, నేనేమైన తొందర పడ్డాన , అమ్మను ట్రాప్ చెయ్యాలని లేక అమ్మ కు ఇష్టం ఉండి కూడాతను బయట పడటం లేదా .. చ ఫోన్ పెట్టేసింది మరల ఫోన్చెయ్యాల వద్దా.అని ఆలొచించి . ఊహు నేను చెయ్యను తను ఒకవేళ ఆ రోజు గురుంచిఅలోచించి గుల ఎక్కితే తనే చేస్తుంది . అనుకున్నాడు . కిరణ్అమ్మకు గుల ఎక్కువ అని నాకు తెలుసు , నాన్న పోయి రెండు సంవత్సరాలు అయింది తనకు జిల ఉండ కుండాఎందుకుంటుంది అందులో కొడుకుతో దెబ్బవేయించుకుంటే అబ్బ ఆహ్హ ఓహో మొడ్డ విపరీతంగా గోల పెడుతుంది అనుకుంటూ పని లో మునిగిపోయాడు కిరణ్ . సాయంత్రంకిరణ్ పని చేసుకుని గెస్ట్ హౌస్ కు బయలు దేరాడు తిరిగి అమ్మ ఆలోచనలుముసురుకుంటున్నాయి అమ్మకు ఫోన్ చెద్దామా వద్దా అని అల్లొచిస్తు సిగరేట్వెలిగించాడు ,ఆఫీసు బయటికి వచ్చి ,ఐన నేనేచేయకూడదు తనకు ఇష్టమైతే తనే చేస్తుంది అనుకుంటూ దమ్ము లాగుతున్నాడు ,సరిగ్గాఅప్పుడే అమ్మ నుండి ఫోన్ వచ్చింది ,ఒక పక్క సంతోషం మరో పక్క ఆత్రుత తో ఫోన్ఎత్తాడు కిరణ్ . ఏంటి ఫోన్ పెట్టేసి, మల్లి ఎందుకుచేసావ్ అని అడిగాడు కోపం నటిస్తూ. అమ్మ ఒక్క నిమిషం మౌనం గా ఉండి, ఒక్కనిమిషం తలుపు వేసి వస్తాను అని వెళ్లితలుపు వేసి వచ్చింది, ఇప్పుడు చెప్పు అంటూ.. నేనేం చెప్పేది నేను అడిగిన దానికిసమాదానం చెప్పలేదు కదా అన్నాడు ఉక్క్రొశమ్ నటిస్తూఒక వైపు ఆత్రంగా వుంది మనసులో. నేను ఫోన్ పెట్టేస్తే నువ్వు మల్లిచెయవచ్చుకదా అని అడిగింది అమ్మ. నేను చేయనునీకిష్టం లేకపోతె ఎందుకు చేయాలి, అమ్మ మౌనం గా ఉంది కొద్దిసేపు .అయిన ఎం సమాదానం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు అంది చిన్నగా. ఎందుకు నటిస్తావ్ అమ్మ, ఆ రోజు నిన్నువెనుకనుండి కౌగిలించుకున్నాను కదా . అని అంటుండగా.. అమ్మ అడ్డుపడి ఒరేయ్ పక్కనఎవరైనా వుంటారు చూసి మాట్లాడు అంది. ఇక్కడ ఎవరు లేరు లే ఆ మాత్రంజాగ్రత్తలు చెప్పటం తెలుసు కానీ అడిగింది మాత్రం చెప్పవు అన్నాడు కిరణ్ అసహనంగా. అమ్మ అటువైపు మౌనం గా ఉంది . అమ్మచెప్పమ్మా మద్యాన్నం నుండి మనసు మనసులో లేదు నీ గురించే ఆలోచన తట్టుకోలేక పోతున్నఅన్నాడు కిరణ్. అమ్మ ఊఅంటూ మల్లి కొద్దిసేపు మౌనం . తరువాత ఎందుకు అంది చిన్నగాస్వరం వనుకుతుండగా . అమ్మ ఆ రోజు ఎలా ఉందొ చెప్పు అన్నాడు.. అమ్మ చిన్నగా . ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకోలేవ . అంటు తరువాతనేనేం అనలేదుగా అంది . అదికాదమ్మ నీకు నచ్చిందా . ఆ విధంగాఉండటం అన్నాడు చిన్నగా ఏమంటుందో అన్న బయం కొద్ది . ఆమ్మ తిరిగి కొద్దిసేపు మౌనం . అమ్మచెప్పవ ప్లీజ్ అన్నాడు . అమ్మ . అయిన అదేమి బుద్దిరా నీకు అమ్మ అని కూడా చూడవ . అంది విసుగు నటిస్తూ .. అమ్మ .చెప్పు ప్లీజ్ అన్నాడు కిరణ్ .. అప్పుడు అమ్మ .. అబ్బా వదలవు కదరా అంటూ. బావుంది. చాలా అంటూ సిగ్గుపడింది .
కిరణ్ మనసులో ఆనందం . గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశం .. అమ్మ కు ఇష్టమే అని అనుకుంటూ థాంక్స్ అమ్మ అన్నాడు . ఆమ్మా అన్నాడు . అమ్మ మౌనం .. అమ్మ అని తిరిగి పిలిచాడు .. ఊ ఏంటో చెప్పు అంది సునీత అమ్మ నీ కోసం నీ శారీస్ మద్య కొన్ని బుక్స్ పెట్టాను చూసావా అన్నాడు కిరణ్ . ఎం బుక్స్ . నేను చూడలేదే అంది చిన్నగా నవ్వుతూ . అదిగొ అబద్దం చెప్పకు చదివావ లేదా చెప్పు అన్నాడు కిరణ్ . మనసులో ఆనందం .. ఈ సారి ఇంటికి వెళితే దీని పని పట్టాలి అనుకుంటూ . ప్లీజ్ అమ్మ చెప్పూ అని మల్లి అడిగాడు అమ్మని . అయిన ఏంట్రా ఆ పుస్తకాలూ ఎక్కడినుండి తెచ్చావ్ ,,ఛీ ఆ బొమ్మలు వాటితో పాటు కథలు ..
అవి కధలు కావమ్మ నిజం గ జరిగిన స్టోరీస్ . ఐన నువ్వు చదివావ లేదా చెప్పు . నిజం చెపు చదివావు కదా అమ్మ. ప్లీజ్ చెప్పు అన్నాడు ..అయిన అలాంటి కధలు అదికూడా నా బట్టల మద్యలో ఎందుకు పెట్టావ్ రా .. బట్టల మద్య కాదు నీ గులాబీ లంగా మడతల మద్య పెట్టాను నువ్వు చదవాలనే .. ఛీ అయిన ఆ కధలు ఏంట్రా అసహ్యం గా అసలు నీకు బుద్దిలేదు ఎం ఆలోచలనలు రా. బాబు నీవి .. అమ్మ నీకు నచ్చాయా లేదా చెప్పు ప్లీజ్ అన్నాడు కిరణ్ . అమ్మ కొద్ది సేపు మౌనం . తిరిగి రెట్టించి అడిగాడు కిరణ్ .ఎవరైన ఉంటారు పక్కన చూసుకొని మాట్లాడు అంది అమ్మ .. ఎవరు లేరు లే ఇక్కడ .నువ్వు చూసుకో ముందు అన్నాడు కిరణ్ . నేనెప్పుడో డోర్ లాక్ చేసి బెడ్ రూం డోర్ కూడా వేసి మాట్లాడుతున్న అంది అమ్మ . కిరణ్ మనసులో ఆనంద పడుతున్నాడు .. అంటే అమ్మ కూడా సీక్రెట్ గా మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతునట్లు ఉంది అంటే తను తప్పకుండ కొడుకుతో కుమ్మిన్చుకుంటుంది అని అనుకుంటూ .. అమ్మ ఎవరు లేరు కదా చెప్పు ప్లీజ్ ఆన్నాడు . అబ్బ చంపేస్తున్నవ్ కదరా . సరే బాబు నాకు నచ్చాయి అంటూ సిగ్గుపడుతూ అంది అమ్మ ..
ఒహ్హ్ ఒక వేడి నిట్టురుపు . మనసులో ఆనందం . బాబు ఎవరైనా ఉంటారు పక్కన నాకు బయంగా ఉంది. అంది అమ్మ . నా ముద్దుల అమ్మ ఎవరు లేరు లే అన్నాడు నవ్వుతు . కిరణ్ కు మొడ్డ కంచు కాగడలా కాలిపోతుంది . మొడ్డ బాగా లేచి కట్ డ్రాయర్ చినిగి పోయేలా ఉంది ఇంకా మాట్లాడి అమ్మను లోబరుచుకోవాలని ఆలోచిస్తూ . అమ్మ అందులో ఏ కథ నచ్చింది చెప్పవా ప్లీజ్ అన్నాడు కిరణ్ . ఏంటి అని అడిగింది అమ్మ సునీత . అదేనమ్మ ఏ కథ నచ్చింది అందులో చెప్పమ్మా అన్నాడు . ఓ అంటూ అమ్మ. ఏమో తెలియదు అంటూ . ఏంట్రా ఆ ప్రశ్న .నేను చెప్పను . అయిన ఇంతసేపు మాట్లాడుతున్నావ్ బిల్ ఎక్కువస్తుంది పెట్టేయ్ అంది . బిల్ వచ్చిన నీ కోసమే కదా అన్నాడు కిరణ్ . అబ్బో మాటలకేం తక్కువ లేదు . డబ్బు వేస్ట్ చేయకు రా అంది అమ్మ . నీకో విషయం తెలుసా అంది అమ్మ . ఎంటమ్మ చెప్పు . మన పనిమనిషి పద్మ మొగుడు చనిపోయాడు తెలుసా . అంది సునీత పీడా వదిలింది ఆ లంజ కొడుకు రోజు తాగి దాన్ని తన్నేవాడు .. వాడు పోయిందే మంచిది అన్నాడు . అమ్మ.. చా . ఆ బూతులెంట్రా . నేను నీ అమ్మను నా ముందే అలా మాట్లాడుతున్నావ్ .. అంది అమ్మ .. నాకు బూతులు మాట్లాడటం అంటే ఇష్టం అమ్మ . నీకు ఇష్టమా అని అడిగాడు . అమ్మ నవ్వి ఊరుకుంది . పాపం పద్మ మొగుడు పోయాడు .. తనకు మొగుడు లేని లోటు తీర్చాలిని ఉంది అని నసిగాడు కిరణ్ . అమ్మ నవ్వుతూ .ఐతే తనను మనింటి పైన రూం లో ఉండమనన . అంది కొంటెగా . నీ తర్వాతే అమ్మ ఎవరైనా అన్నాడు కిరణ్ . ప్రేమగా . సరే రా ఉంటాను పద్మ వచ్చినట్లు ఉంది మరల చేస్తా అంటూ ఫోన్ పెట్టేసింది .
కిరణ్ మనసులో కోరికలు సెగలు అయి పోరు పెడుతున్నాయి .. మనసు అమ్మ మీద తరువాత పద్మ మీద పోతుంది ,అమ్మది పద్మది ఇంచుమించు ఒకటే వయసు .. అమ్మ మాట్లాడే విధానం చూస్తే . పద్మ ను లైన్లో పెట్టటానికి తను కూడా హెల్ప్ చేసేలా ఉంది . దానికి ముందు అమ్మ లంగ ఎలాగైన ఎత్తాలి అనుకుంటూ . గెస్ట్ హౌస్ కు బయలు దేరాడు కిరణ్ . మధ్యలో ఆగి సిగరెట్ తాగుతూ అమ్మ గురించే ఆలోచిస్తున్నాడు ,అమ్మ కు ఫోన్ లో జిల పుట్టించి ఇంటికి వెళ్లి తనివితీరా దెంగలి అనుకుంటూ .త్వరగా గెస్ట్ హౌస్ కు వెళ్లి మొడ్డకు పని చెప్పాలి అని అనుకుంటూ గెస్ట్ హౌస్ కు వెళ్ళాడు . స్నానం చేసి భోజనం మెస్ లో చేసాడు ,తరువాత మెస్ నుండి బయటకు వచ్చి సిగరెట్ తాగుతుండగా అమ్మ తిరిగి ఫోన్ చేసింది ,కిరణ్ కు ఆశ్చర్యం ,మనసులో ఆనందం ,ఈ లంజకు గుల మొదలైనట్లు ఉంది అనుకుంటూ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసాడు .. ఏరా ఏం చేస్తున్నావ్ అంది అమ్మ .. ఏముంది ఇప్పుడే భోజనం చేశా ,నీ భోజనం అయిందా అమ్మ అని అడిగాడు ప్రేమగా . ఇప్పుడే అయింది . ఇదిగో నిద్ర పోడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అంది అమ్మ . నన్ను ఇలా వదిలేసి నీకు నిద్ర ఎలా పడుతుందమ్మ అన్నాడు కొంటెగా .అమ్మ ,తేరుకుని . ఏమయిందో అబ్బాయిగారికి అంది చిలిపిగా . ఏమయిందో తెలియదా ,అమ్మ గారికి అన్నాడు కిరణ్ కొంటెగా .. నువ్వు నాకు సమాధానం చెప్పలేదుగా నీతో మాట్లాడను పో అన్నాడు కోపం నటిస్తూ కిరణ్ .. ఎమడిగావు ఇంతకు . అంది నవ్వుతూ . ఏంటో తెలియద చిన్న పిల్ల ఇప్పుడే పుట్టింది అన్నాడు కిరణ్ నవ్వుతూ . పిల్ల కాదు.. అమ్మను .. చెప్పు అంటూ అంది కొంటెగా . అమ్మ . అదేనమ్మా . ఆ కథలో ఏది బాగా నచ్చింది . ప్లీజ్ చెప్పవా అన్నాడు ..ఎంత సేపు అదేనా వేరే ధ్యాస లేదా నీకు . విసుకున్నట్లు కోప్పడింది అమ్మ .. ప్లీజ్ అమ్మ చెప్పు . అన్నాడు . ఏమో పోరా ఐన ఎం కధలు . అవి . బాబోయి .. అంది అమ్మ . అయిన అవి పోయి పోయి . నా లంగాల మధ్యలోనే పెట్టాలా అంది చిన్నగా . అమ్మ నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం . ఎప్పటినుండో నీకు చూపించాలనుకున్నాను అవి . అన్నాడు కిరణ్ . ఒహ్హ్ . అమ్మ ఒక వేడి నిట్టురుపు . ఎప్పటినుంచో . అంది ప్రశ్నార్ధ్కంగా .నాన్న చనిపోవక ముందు నుండే .. నీ మీద మనసు ఉంది నాకు .. అన్నాడు మెల్లగా కిరణ్ ఏమంటుందో అన్న టెన్షన్ తో . అమ్మ కొద్దిసేపు మౌనం .. తరువాత .. దైర్యం తెచ్చుకుని నాన్న చనిపోయినప్పుడు నాకు చాల సంతోషం అనిపించింది అన్నాడు మెల్లగా . కిరణ్ . ఏంట్రా ఆ మాటలు .. బాధ వేస్తుంది . ఎంతైనా నీ తండ్రి కదా అంది అమ్మ . చచ్చాడు కదా వాడి గురించి ఎందుకు అన్నాడు మౌనంగా .. అయిన నీకు అప్పుడు బాధ అనిపించి ఉండవచ్చు . కానీ ఇప్పుడు ఎలా వుంది మనసులో .. సంతోషంగా ఉంది కదా నిజం చెప్పు అమ్మ అన్నాడు .అమ్మ తిరిగి మౌనం . అమ్మ ప్లీజ్ చెప్పూ అన్నాడు కిరణ్ .
ఎం చెప్పాలి అంది అమ్మ వణుకుతున్న గొంతుతో .. సునీత ఏ కథబావుందమ్మ అని అడిగాడు .’ప్లీజ్ చెప్పావ . అంటూ గోముగా .. ఉ ఉహ్ చెప్పను ,,, ఇంటికి రా చెప్తా అంది అమ్మ కొంటెగా .నాకూ రావాలని ఉంది కానీ ఇప్పుడే కాదు ,వస్తే ఒక కార్యక్రమం జరగాలి అప్పుడు వస్తాను అన్నాడు కిరణ్ . ఏంటది అంది అమ్మ .
చెప్తాలే అంటూ . అమ్మ అసలు విషయం చెప్పలేదు .అన్నాడు కిరణ్ ,

కొద్దిసేపు అమ్మ మౌనం,.. చెప్పాలా వద్దా అన్నట్లు , చెప్పూ అన్నాడు కిరణ్ . అమ్మ ఛీ నాకు సిగ్గు బాబు అంది .. కొడుకు ముందు సిగ్గేమిటి చెప్పు ముద్దుల అమ్మ అన్నాడు నవ్వుతూ . అబ్బాయిగారికి అన్ని విడమరిచి చెప్పాల .. అర్ధం చేసుకోలేవ.. చదివానని చెప్పా కదా అంది అమ్మ . టైం 11 అయింది పడుకోవ అంది అమ్మ .. ఇదిగో టాపిక్ మార్చకు ,,, చెప్తావా లేదా అన్నాడు . అబ్బబ్బా వదలవ్ కదా . ఉమ్మ్మ్ . అదే ఆ మూడో కధ , రమేష్ వాళ్ళ అమ్మ గురించి . అంది అమ్మ .. సిగ్గుపడుతూ
కిరణ్ మనసులో ఆనందం . తనకు నచ్చిందే అమ్మకు కూడా నచ్చింది అంటే . అమ్మ లైన్ లో పడుతుంది అనుకుంటూ . అమ్మ . అందులో రమేష్ వాళ్ళ అమ్మను ఎంత ప్రేమగా చూసుకుంటాడు కదా అన్నాడు . ఆ . చూసుకుంటాడు . చూసేవాన్ని చూసేసాడు కదా . అంది అమ్మ . చిన్నగా నవ్వుతూ . అందులో రమేష్ వాళ్ళ నాన్న చనిపోయినందుకు ఆనంద పడుతారు కదా ఆ సెన్సు నాకు బాగా నచ్చింది . మరి నీకు అన్నాడు కిరణ్ .అమ్మ కొద్దిసేపు మౌనంగా ఉంది. అదేనమ్మ ఆ లంజ కొడుకు చనిపోయాడు కదా నీకు ఆనందం గా ఉందా .. అని అడిగాడు దైర్యం చేసి . అమ్మ .. రేయ్ ఎవరైనా వింటారు . ఏంట్రా ఆ మాటలు అంటూ. నాకు థ్రిల్లింగానే ఉంది .. అంది చిన్నగా . మనం స్వేచ్చగా మాటలాడుకోవచ్చు ఎవరికీ అనుమానం రాదు . మనిష్టం . అంటూ నసిగాడు . కిరణ్ . అంటే అంది అమ్మ అర్థం కాక . అదేనమ్మ . మనిద్దరి మద్య . ఈ మాటలు . తల్లి కొడుకుల అనుబంధంలో . చాటు వ్యవహారం తీసుకువస్తే . అందులో ఉండే ఆనందం . అన్నాడు కిరణ్ .చెప్పమ్మా ఆ లంజ కొడుకు చచ్చాడు కదా .. నువ్వూ ఈ క్షణం లో ఆనంద పడుతున్నావ్ కదా . మనిద్దరి మద్య ఇక ఎవరు ఉండరు కదా అన్నాడు .. అమ్మ . ఒహ్హ్హ్ . అంటూ. ఒరేయ్ నువ్వు నా తో ఏమేమో చెప్పిస్తున్నావ్ అంటూ . అవును కరెక్టే వాడు ఉన్నప్పుడు ఏం సుఖపెట్టలేదు అంది చిన్నగా.అందుకే..కదమ్మాకొడుక్కు వదెలిపెట్టి పోయాడు ఈ ముద్దుల అమ్మని.. నిన్ను ప్రేమగా చుసుకుంటా అన్నాడు కవ్వింపుగా .. అబ్బాయిగారి ప్రేమ ఎంతో . ఆ కధలు చదివితే తెలుస్తుంది అంది అమ్మ నవ్వుతూ . అందులో ఉండే బూతు మాటలు అంతే నాకు చాల ఇష్టం ఆన్నాడు కిరణ్.. అమ్మ ఆ కధలో అమ్మ బాగా బూతులు మాట్లాడుతూ . కొడుకుతో అన్ని చేయించుకుంటుంది . కదా అన్నాడు .. అమ్మ సిగ్గుపడుతూ . అయిన విధవ కదా.. మల్లెపూలు కూడా తెస్తాడు . అది నచ్చింది నాకు అంది.. సిగ్గుపడుతూ .అమ్మ చాల థాంక్స్ నీ అభిప్రాయాలు షేర్ చేసినందుకు .. నాకు వాడు వాళ్ళ అమ్మను పూజ గదిలో దెంగేది . బాగా నచ్చింది అన్నాడు . ఒరేయ్ ఏంట్రా ఆ బూతు మాటలు . అంది సిగ్గుపడుతూ . అమ్మ నీకు బూతులు మాట్లాడటం ఇష్టమేనా అన్నాడు . అమ్మ ఏమి మాట్లాడకుండా మౌనం గా ఉంది . నాకు చాలా ఇష్టం . అన్నాడు కిరణ్. నీకు ఇష్టమైతే మనము కూడా బూతులు మాట్లాడుకుందాం అన్నాడు కిరణ్ . వాడు చనిపోయే మంచిపని జరిగింది .. కొడుకుతో కాపురం చేసుకో అని విడిచి వెళ్ళాడు లంజ కొడుకు అంది అమ్మ . కొద్దిగా జీరపోయిన గొంతుతో ..
కిరణ్ ఆశ్చర్య పోయాడు . మొడ్డ విపరీతంగా లేచి పోయింది ఇప్పుడే ఊరికి వెళ్లి అమ్మను కుమ్మాలి అనిపించింది కానీ.. తను కంప్లీట్ గా సరెండర్ అయింది అని తెలిసేదాకా వెయిట్ చేయాలి అనుకుంటూ.. అమ్మా, నిన్ను నాన్నా బతికుండగానే గమనించేవాడిని, నిన్ను తలచుకుని ఎన్ని సార్లు చేసుకున్నానో తెలుసా అన్నాడు కిరణ్. అమ్మ సిగ్గుపడుతూ . ఏంట్రా ఆఅ మాటలు అమ్మతో మాట్లాడుతున్నావ్ అని కుడా లేకుండా.. నాకు సిగ్గేస్తుంది బాబు.. పాడు పిల్లో.. అమ్మను ఏమేమో చేస్తున్నాడు అంది. చిన్నగా నవ్వుతూ. ఇక ఏమయితే అది అయింది అనుకుని కిరణ్ ధైర్యం తెచ్చుకుని, అమ్మ నా కోరిక తీరుస్తావా అన్నాడు . ఏంట్రా అది అంది అమ్మ.. నీ పూకు నాకాలనిఉందమ్మ . అన్నాడు లో గొంతుతో .. అమ్మ ఒక్కసారి .. ఛీ ఏంట్రా అ మాటలు ఎవరైనా వింటారేమో చూడు పక్కన .. అంది ఎవరు లేరులే ఇక్కడ .. అన్నాడు కిరణ్ . మీ నాన్న చచ్చి నన్ను నీ లంజ ను చేసాడురా అంది అమ్మ .. అమ్మ వేడి నిట్టురుపులు ఫోన్ లో వినిపిస్తున్నాయి . అమ్మ నీ ముద్దుల కొడుకు లంజగా ఉండటం నీకు ఇష్టమేనా .. అన్నాడు కిరణ్ .. ఒక వైపు మనసులో ఆనందం
ఉమ్మ్ . ఇష్టమనే కదరా ఇంత సేపు మాట్లాడుతున్న . లంజ కొడకా .. అంది అమ్మ నవ్వుతూ..
అమ్మా ఇప్పుడు ఎం చేస్తున్నావ్ . అన్నాడు కిరణ్.. ఎం చేస్తున్నాను బెడ్రూం లో పడుకుని నీతో మాట్లాడుతున్నాను కదా అంది అమ్మ. ఏం చీర కట్టుకున్నావు అని అడిగాడు కిరణ్,,, హ్మ్మ్ . అంటూ విధవని కదా తెల్ల చీర తప్ప వేరేవి కట్టుకొలేను కదా అంది సునీత .ప్లీజ్ అమ్మ అల అనకు నేను ఉన్నంతవరకు . నువ్వు విధవవు కాదు .. అన్నాడు కిరణ్ నువ్వు ఇప్పుడు చీర మార్చుకుని .. ఆరంజ్ కలర్ కాటన్ చీర కట్టుకుని నాటో మాట్లాడు అన్నాడు కిరణ్ .. ఏయ్ ఏంటి అది ఎలా కుదురుతుంది .. విదవనికదా.. తప్పురా. అంది అమ్మ.. నాకోసం కట్టుకోలేవ కొద్దిసేపు అన్నాడు కిరణ్ .. అమ్మ నవ్వుతు ఏంటో అబ్బాయి గారికి అంత కోరిక .. అంది ప్లీజ్ అమ్మ నాకోసం. అన్నాడు కిరణ్అబ్బ వినవు కదా అంటూ ఒక్క నిమిషం ఉండు అంది. సునీత మనసులో ఒకరకమైన ఆనందం ,ఏంటి తను ఎం చేస్తుంది , స్వంత కొడుకుతో ఇంత సేపు ఫోన్ లో మాటలు ,అయిన కొడుకుతో ఆలా మాట్లాడటం ఏదో ఆనందం అనుకుంది .. సునీతకు వొల్లంత పులకరింత ,వొంటిమీద రోమాలు నిక్క బోడుచుకున్నాయి ,వొళ్ళు కోరికతో కాగుతుంది ఏంటి ఈ తపన .. కొడుకుతో సరసం ఇంత అద్బుతంగా ఉంటుందా . అని ఆలోచిస్తుండగా .. అమ్మ ఎం ఆలోచిస్తున్నావ్ అడిగాడు కిరణ్ .. చీర వెదుకుతున్న ఉండు .. అంది మెల్లగా ఫోన్ లో .. అమ్మ నీ పెళ్ళినాటి చీర ఉందా అని అడిగాడు .. అదెందుకు ఇప్పుడు అంది అమ్మ ఆశ్చర్యం గా .. అది కట్టుకో అన్నాడు కిరణ్ .. అమ్మ ఒక్కసారి సిగ్గుపడి .. ఇప్పుడు కాదు కావాలంటే నువ్వు వచ్చినప్పుడు కట్టుకుంటాలే అంది నవ్వుతూ .. సరే ఆ ఆరంజ్ కలర్ చీర ఉంది కదా అది కట్టుకో అన్నాడు కిరణ్ కొంటెగా . ఏంటో అబ్బాయి గారి అధికారం నా మీద అంది అమ్మ .. తాను కూడా ఎం తీసి పోలేదన్నట్లు .. ఇప్పుడు నీ మీద అధికారం నాదే కదా , నేను చెప్పినట్లు నువ్వు వినాలి అన్నాడు కిరణ్ కొంటెగా .. సునీత మనసులో ఏదో ఒకరకమైన పులకరింత ఏదో కావాలని తపన .. వొల్లంతా సలపరమ్ తో కోరికతో వేగిపోతుంది .. అమ్మా చీర కట్టుకున్నావా అన్నాడు కిరణ్ .కట్టుకోవడానికే వొంటి మీద ఉన్న చీర విప్పుతున్నాను రా బాబు అంది అమ్మ . ఎవరి కోసం విప్పుతున్నావ్ అన్నాడు కిరణ్ . ఇంకెవరికోసం .. నా ముద్దుల కొడుకు ఆర్డర్ వేసాడు కదా . అంది సునీత అమ్మ నువ్వు లంగా జాకెట్ లో చాల అందం గా ఉంటావ్ అన్నాడు కిరణ్ . సునీత సిగ్గుపడుతూ .. నువ్వు ఎప్పుడు చూసావు రా అంది .. చాల సార్లు .. అందుకే కదా .. ఈ తపన అంతా అన్నాడు .. లంగా లో నీ తొడలు ఎలా వుంటాయో ఊహించుకుంటూ .. జాకెట్ లో ఎత్తులు చూస్తే మతిపోతుంది నాకు అన్నాడు కిరణ్ . సునీతకు కొద్దిగ గర్వం గా అనిపించింది కొడుకు అలా పొగుడుతుంటే .. తొడల మద్యలో జిల మొదలయింది .. కొడుకుతో ఈ చిలిపి పనులు ఏదో తెలియని ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాయి .. అల ఆలోచిస్తూ తన తెల్ల చీర తీసి దండెం మీద వేసి అద్దం లో తన్ను తను ఒక్కసారి చూసుకుని వొల్లువిరుచుకుంది సునీత .. ఒకరకమైన ఎక్సైట్మెంట్ తో కింది పెదవి మునిపంటితో కొరుక్కుంది కిరణ్ ను తలచుకుంటూ .. ఆరంజ్ చీర కట్టుకుని .. లోపల ఎర్రటి లంగా వేసుకుంది సునీత .. చీర కట్టుకున్నాక . కట్టుకున్నాను రా అంది అమ్మ కిరణ్ తో ఫోన్ లో .. కిరణ్ మనసులో .. నా కోసం అమ్మ ఆరంజ్ కలర్ చీర కట్టుకుంది అన్న . అనుభూతిని ఆస్వాదిస్తూ .. ఇక అమ్మ ముగ్గులోకి దిగింది . తొందరలోనే అమ్మను కుమ్మలి అనుకుంటూ .. థాంక్స్ అంటూ .. అద్దం లో నిన్ను నువ్వు ఒకసారి చూసుకో అమ్మా అన్నాడు నవ్వుతూ ..
ఎందుకురా .. అంది అమ్మ .. కొడుకు కోసం చీర కట్టుకుంటే ఎలా ఉన్నావో ఒక్కసారి చూసుకో .. అన్నాడు కిరణ్ ..
సిగ్గుపడుతూ ఈ లంజ కొడుకు ఎలా అడుగుతున్నాడమ్మా అంటూ . చాల బావుంది కన్నా ఎప్పుడు ఇంతగా అనిపించలేదు .. అంది అమ్మ . ఏ లంజకొడుకమ్మా అన్నాడు . కిరణ్ నా తో మాట్లాడుతున్న లంజ కొడుకే ,,,నా పూకు లో నుంచి పుట్టి. నా పూకులోనే రసాలు ఊరిస్తున్నాడు.అంది అమ్మ.. అమ్మా . బొట్టు పెట్టుకున్నావా .. అన్నాడు కిరణ్ .. ఛీ బొట్టు ఎలా పెట్టుకొను .. విదవని కదా .. తప్పురా.అంది అమ్మ ..నాకోసం .. అన్నాడు కిరణ్ .. ఊహు వద్దురా అంది సునీత .. నేనొచ్చి పెట్టన బొట్టు అన్నాడు కిరణ్ .. చిలిపిగా . నీ ఇష్టం .. అంది అమ్మ లో గొంతుతో .. ఎప్పుడు రాను . అన్నాడు కిరణ్ . అమ్మ కొద్దిసేపు మౌనం ఏమి మాట్లాడలేదు . మల్లెపూలు కూడా తెస్తానమ్మ . అన్నాడు కిరణ్ మెల్లిగా .. ఒక్కసారి కిరణ్ కు ఫోన్ లో అమ్మ వేడి నిట్టూరూపు వినపడింది .. అంటే తను కసిగా ఉన్నట్లుంది అనుకుంటూ .. చెప్పు ఎప్పుడు రమ్మంటావ్ అన్నాడు కిరణ్ ..
ఏమో నాకు తెలియదు,అని సునీత నసిగింది .. తరువాత చిన్నగా నీకు ఆఫీసు సెలవు లేదు కదా .. అంది అమ్మ ..నీ కోసం ఆఫీసు సెలవు పెట్టేస్తాను ..నాకు నువ్వే ముక్యం కదా అన్నాడు .. కిరణ్ . ఏమో బాబు నాకు టెన్షన్ గా ఉంది అంటూ. నీ ఇష్టం అంది అమ్మ .. వచ్చి నా పూకు నాకరా అంటే . లగేత్తుకు రానా అన్నాడు కిరణ్ పచ్చిగా . చీ పాడు పిల్లాడా . ఏంట్రా ఆ మాటలు సిగ్గులేకుండా అమ్మతో అంది . తమకేదో ఇష్టం లేనట్లు బెడ్ రూమ్ లోకి వస్తే .. లంగ ఎత్తి ఎక్కమనవా ఏంటి .. అన్నాడు కిరణ్ కసిగా నవ్వుతూ . సునీత కు వొక్కసారి మొహం లో ఆవిర్లు .. ఒక్కసారి వొల్లంత ఏదో జలదరింపు .. ఏమిటి వీడు మరి బరితెగించి స్వంత అమ్మతో . అయిన అందులో ఏదో తెలియని కసి . తను కూడా ఎం తక్కువ తిందా అన్నట్లు .. ఆ .. ఎత్తుతాను .. వచ్చాడు పెద్ద పోటుగాడు అని . అంది అమ్మ . మెల్లగాఅమ్మ నీ కోసం షాపింగ్ చేస్తాను రేపు అన్నాడు కిరణ్ .. నాకోసమ ఎం కొంటావ్ అంది అమ్మ నవ్వుతూ . అమ్మ నువ్వు నైటీలు వేసుకోవాలి,చిలకాకు పచ్చ లంగా, ఇంకా బ్లాక్ కలర్ లంగా ,లేటెస్ట్ బ్రా & ప్యాంటీలు .. ఇంకా ఏవేవో కొంటాను అన్నాడు కిరణ్ .. అమ్మ ఒక్కసారిగా సిగ్గుపడుతూ , పాడు పిల్లోడ నువ్వు బలే అల్లరి వాడివి , అవన్నీ అమ్మ తో తోడిగిస్తావా సిగ్గులేదు అంది అమ్మ . తనకు కూడా వేసుకోవాలని ఉండి . అమ్మా నేను తెచ్చే వెరైటి బట్టలు నా కోసం వేసుకోవాలమ్మ .. లోపల ఏమి వేసుకోకుండా పల్చటి నైటి వేసుకుని నువ్వూ నా కళ్ళ ముందు తిరుగుతుంటే . పల్చని నైటీలో నీ అందాలూ చూడగానే కైపెక్కిన నేను నిన్ను అక్కడే వొంగొ బెట్టి కుక్కలా దెంగుతాను . అన్నాడు కిరణ్ పచ్చి .. పచ్చి గా . నువ్వు రంగు రంగుల చీరలు కట్టుకొని .. స్లీవ్లెస్ జాకెట్ వేస్కుని . వొంటినిండా నగలు పెట్టుకుని ,తలనిండా పువ్వులూ పెట్టుకొని ప్రతి రోజు శోబనం పెళ్లికూతురు లా తయారయ్యి నా ముందు తిరగాలమ్మా అన్నాడు కిరణ్ . మొడ్డ నలుపుకుంటూ . ఈ ముండా కొడుక్కు చాల ఆశలు ఉన్నాయ్ .. నామీద అనుకుంటూ .
ఈ విధవకు తెల్ల చీర తప్ప వేరే గతిలేదనుకున్నా ఇంతవరకు.. కానీ నువ్వూ ఏవేవో కొత్త కొత్త ఆశలుపుట్టిస్తున్నావురా.అంది సునీత . మెల్లగాఅమ్మా . ఇంకా .ఎం చేస్తున్నావ్ ఇప్పుడు అన్నాడు కిరణ్ . బెడ్ పైన పడుకొని . నాక్కబొయే రంకు మొగుడుతో మాట్లడుతున్నాను . అంది సునీత .. నీ చేతులు ఏం చేస్తున్నాయి . అన్నాడు కిరణ్ .. ఒక చేత్తో ఫోన్ పట్టుకుని .. రెండో చెయ్యీ . అంటూ .. ఆపింది అమ్మ .. ఆ .. రెండో చెయ్యీ .చెప్పమ్మా ప్లీజ్ అన్నాడు కిరణ్ . ఛీ . పొరా . నేను చెప్పను అంది సునీత .. ప్లీజ్ చెప్పమ్మా . నా బంగారం కదూ . నా ముద్దుల లంజ అమ్మవి కదూ . చెప్పు ప్లీజ్ అన్నాడు కిరణ్. సునీత సిగ్గుపడుతూ . ఛీ . పోరా . అన్ని చెప్పాలంటావు.. నాకు సిగ్గు అంది అమ్మ.కొడుకుతో పడుకోవటానికి సిద్దపడి .ఇప్పుడుసిగ్గు అంటా వేంటి అమ్మ . నేను నీతో మాట్లాడుతూ .నిన్ను తలుచుకుంటూ. నా మొడ్డను పిసుక్కుంటున్నాను . నువ్వేమి చేస్తున్నావో చెపమ్మ.. అన్నాడు కిరణ్ . మొడ్డనలుపు కుంటూ. సునీత మెల్లగ సిగ్గుపడుతూ.. నా చేతిని.ఆ.చెప్పమ్మా .. నీ చేతిని . అన్నాడు ఆత్రంగా. నా చేతిని చీర లోనుంచి. నా కుత్త పైన పెట్టుకుని రాసుకుంటున్నాను అంది మత్తుగా.. సునీత.. అబ్బా అమ్మా. మ్మ్ . చంపేస్తున్నావే.. లంజ .అమ్మ్.. ఇంకా ఎలా ఉందొ చెప్పూ అన్నాడు కిరణ్ మొడ్డను గట్టిగా కొట్టుకుంటూ..
స్స్ . మ్మ్మ్ . మ్మ్మ్. సమ్మగా ఉందిరా . నీతో మాట్లాడుతూ . నీ బూతు మాటలు వింటూ . పూకులో వేళ్ళు పెట్టుకుని కెలుక్కుంటుంటే . ఆమ్మా. స్స్. అలాగే నీ మాటలతో నీ పూ కమ్మని రెచ్చగొట్టి . నా పూకులో నుంచి రసాలు కర్పించరా లంజ కొడకా అంది సునీత పూకు కెలుక్కుంటూ..
ఆహ్. అమ్మ్ మ్మ్ మ్మ్మ్ మ్మా . నీ మాటలకు తట్టుకోలేక పోతున్నానే . నా ముద్దుల లంజ కాన . ఉన్నపళంగా వచ్చి నీ గుద్దలో నా సుల్లి . పెట్టి దెంగాలనివుందే . దొమ్మరి లంజె అన్నాడు కిరణ్ .. అబ్బా . ఆమ్మా. స్స్. ఇక ఆగలేనురా. నేనేమన్నా వద్దన్నాన. త్వరగా వచ్చి .. నీ అమ్మ పూకు పగల దెంగరా ప్లీజ్ అంది సునీత . బతిమాలినట్లు. వస్తానే. రేపే బయలు దేరుతాను . కొడుకు మొడ్డకోసం . వొల్లంత జిల ఎక్కి కొట్టుకుంటున్న . అమ్మ పూకు పగలదెంగటానికి.. స్స్ . ఆ .అన్నాడు కిరణ్. అబ్బా.. త్వరగా రా కన్నా . మొడ్డ కోసం ఆవురు. ఆవురు అని ఎదురుచూస్తున్న . ఈ విధవ ముండ కుత్త పగలదెంగరా నాన్న . అంది సునీత . కైపు గా. అమ్మ . నాకు అయీపోవచ్చిందే . నీకు అన్నాడు కిరణ్ .అమ్మను . ఉహించుకుంటూ. నాకు ఎప్పుడో కారిందిరా.. నీ మాటలకు . అంటూ. మాటలతోనే కారిపించాడు వెధవ . ఇంకా వచ్చాడంటే. అమ్మో . అనుకుంది సునీత మనసులో. చిన్నా . నీ వల్ల చాలా రోజులతరువాత మనసు ప్రశాంతంగా ఉందిరా . మీ నాన్న వల్ల నేను ఇన్నాళ్ళు నరకం అనుభవించాను . ఇకనైనా నువ్వు నన్ను సుకపెట్టాలిరా. నా బాదలన్ని మర్చి పోయేలా చూడాల్సిన బాద్యత నీదేరా.ఇలాగనే రోజు సుకపెట్టాలిరా. అంది అమ్మ . హయీగా మూలుగుతూ. సరే అమ్మ . . నేను నిన్ను పూలల్లో పెట్టి చూసుకుంటాను . ఇక రోజు నీ పూకు సేవ చేసుకుంటాను అన్నాడు కిరణ్ . ధూలగా చీ . ఇలాంటిపాడు మాటలు మాట్లాడితే నాకు ఈరోజు రాత్రంతా నిద్రపట్టదు అంది అమ్మ చిలిపిగా ,సరే రేపు పొద్దున ఫోన్ చేస్తాను … పడుకో నాన్న అంది అమ్మ జాలిగా. కిరణ్ కు మల్లి మొడ్డ లేచింది. బాత్రూం కు వెళ్లి అమ్మ గురించి ఆలోచిస్తూ కసిగా చేత్తో చేసుకున్నాడు,నిద్ర ముంచుకువస్తుండగా నిద్ర లోకి జారుకున్నాడు.
సునిత్ బెడ్ మీద పడుకుందే కానీ నిద్ర రావటం లేదు వొల్లంత సెగలు, ఏదో కావాలని తపన,,, అబ్బ కిరణ్ కు తనను అనుభవించాలని ఎంత కోరికో .. మొగుడు చచ్చిన తర్వాత తనకు ఇక పడక సుకం దొరకదేమో అనుకుంది కానీ ఇంత తియ్యని అనుభూతులు మద్య తిరిగి కొత్త జీవితం ప్రారంభించటానికి అవకాశం దొరికింది, అది కూడా కొడుకుతో అబ్బ ఆ హ, ఓహొ తొడలలో పురుగు తొలిచేస్తుంది .. వాడు వచ్చినతరువాత. అన్ని అడిగి మరి చేయించుకోవాలి వాడితో. వాడికి చీర కప్పి ప్రేమగా పలు తాగించాలి అనుకుంటూ తన చీరనుపక్కకు తప్పించి, తన ఒక బాయ్ ని చేత్తో పట్టుకుని కిరణ్ ను తలుచుకుంటూ తనే పిసుకుతున్నట్లు ఊహించుకుంటూ. ఇంకో చేతిని చీర లో నుంచి తొడల మద్యలోకి పెట్టుకొని కెలుక్కుంటూ నిద్ర పోయింది సునీత.

ఉదయం బద్ధకంగానిద్ర లేచాడు కిరణ్, రాత్రి మాట్లాడుకున్నదంతాగుర్తుకువచ్చింది. ఈ రోజు రాత్రి ట్రైన్ ఎక్కాలి అనుకుంటూ. ఆ రోజు ఆఫీసు కు సెలవు పెట్టేసాడు కిరణ్, అమ్మ కోసం షాపింగ్ చేయాలనీ ఆలోచిస్తూ ఉండగా. అప్పుడే అమ్మ ఫోన్ చేసింది. అమ్మ ఎలా వున్నావు అన్నాడు.అమ్మ మెల్లగా. ఎలా వుంటాను. రాత్రంతా నిద్ర పోనిస్తే కదా నువ్వు అంది కొంటెగా.
ఏంటి మరి అంత రెచ్చిపోయాన అని అడిగాడు. బాగా. అంది సునీత.
ఏం చేశానో అమ్మాయిగారిని అన్నాడు కిరణ్ నవ్వుతూ. అన్ని చేసేసావ్. ఏమీ వదిలి పెట్టలేదు. అయిన. బాబోయి నా వాళ్ళ కాదు అంది అమ్మ. అప్పుడే అలా అంటే ఎలా సునీ . కొడుకును సంతోష పెట్టావా అని అడిగాడు. ఎంట్రోయీ ఆ పిలుపు అంది అమ్మ. నాకు ముద్దు వచ్చినప్పుడు అలాగే పిలుస్తానే నా ముద్దుల అమ్మా అన్నాడు కిరణ్. ఎవరైనా అమ్మను అలా పిలుస్తారా అంది అమ్మ . నా అమ్మ నా సొంతం .. నా ఇష్టం వచ్చినట్లు .. సునీ అని .. సునీత అని .. నా రంకు లంజే అని, దొంగ ముండా అని . దొమ్మరి దానా. అని ముద్దుగా పిలుచు కుంటాను. అన్నాడు కిరణ్. అయిన ఎం చేసానో చెప్పు అన్నాడు కిరణ్. ఊహు చెప్పను రాత్రి వస్తావ్ కదా, అప్పుడు చెప్పుతా నీ చెవిలో అంది అమ్మ సిగ్గుపడుతూ. అబ్బో అంతసిగ్గు నాకోసమే. మొడ్డ లేచి పోయింది బాగా కిరణ్ కు. అమ్మ ఈ రోజురాత్రి కి వచ్చి, నీ. లంగా ఎత్తుతాను అన్నాడు కిరణ్. ఛీ పో పడు పిల్లోడ అంది అమ్మ నవ్వుతూ. సునీత పుకులో ఆ మాటలు వినగానే రసాలు బాగా ఊరీ. తొడల మద్య కారుతున్నాయి. కుచ్చిళ్ళు దగ్గర చేయి వేసి వత్తుకుంది సునీత. రాత్రికి మనకు పండుగే సరేనా అన్నాడు కిరణ్. సర్లే. లంజ లాబరితెగించాను తప్పుతుందా అంది అమ్మ. ఏదో నాకోసం అన్నట్లు పెద్ద నీ జిల కూడా తీరాలనే కదా అన్నాడు కిరణ్. బాబు నీతో మాట్లాడలేం.ఇంతకు షాపింగ్ కు వెళుతున్నావా.ఏం కొంటావ్అంది అమ్మ సునీత. చెప్పాను కదా నాకిష్టమైనవి.నువ్వు నాకోసం ఎవరు లేనప్పుడు వేసుకునేవి.అన్నాడు కిరణ్.అవున్లే అ పాడు నైటీలూ వేసుకుంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అబ్బాయీ గారి కోసం ఎత్తవచ్చు అంది అమ్మ నవ్వుతూ.
అమ్మ నీ బ్రా సైజు చెప్పవా. బ్రాలు కొనాలి అన్నాడు చిన్నగా. సునీతకు ఒక్కసారి సిగ్గు ముంచుకు వచ్చింది . అమ్మను ఎవరైనా బ్రా సైజు అడుగుతారా. అంది సిగ్గు పడుతూ. కొడుకు కోసం లంగా ఎత్తటానికి తయారైనదానివి. బ్రాసైజు పెద్ద లెక్క అన్నాడు. ఏంట్రా నన్ను లంజలా తయారు చేస్తావా. అవ్వన్నీ వేసుకోవాల నేను అంది. అవును నా ఇష్టం అన్నాడు కిరణ్. 36DD అంది సునీత మెల్లగ.
ఓహో. ఒక్కసారి కిరణ్ కు మొడ్డ ఇంకా నిగుడుకుంది. అమ్మ నీవి చాల పెద్దవి అన్నాడు కిరణ్. రాత్రి కి వచ్చినప్పుడు కోలుద్దువులే అంది అమ్మ నవ్వుతూ. సరే నేనుటిఫిన్ చేసి షాపింగ్ కు వెళుతున్నాను అన్నాడు కిరణ్. షాపింగ్ అని వొత్తిపలుకుతూ. అవన్నీ నువ్వు తీసుకుంటుంటే చూసే వాళ్ళు నవ్వుకుంటారు అంది అమ్మ. వాళ్ళకేం తెలుస్తుంది, అమ్మ కోసం తీసుకుంటున్నా అని. పెళ్ళాం కోసమేమో అనుకుంటారు అన్నాడు కిరణ్ నవ్వుతూ.
అమ్మనే లోబరుచుకున్నాడని వాళ్ళకు తెలియదు పాపం. అబ్బాయిగారికి ఎన్ని కోరికలో అంది అమ్మ కొంటెగా. రాత్రి వచ్చి అన్ని విడమరిచి చెప్తాలే అన్నాడు కిరణ్. సరే బయలుదేరేముందు ఫోన్ చెయ్.., ఈ రోజు నా ముద్దుల కొడుకుతో తోలి రాత్రి అంది అమ్మ కవ్వింపుతో. సరే నేను షాపింగ్ చేసి. సాయంత్రం బయలు దేరే ముందు ఫోన్ చేస్తాను అంటూ ఫోన్ పెట్టేసాడు కిరణ్.
సునీత ఫోన్పెట్టేసి బెడ్ మీద పడుకుని ఆలోచిస్తూ ఉంది. ఈ రోజు రాత్రి కిరణ్ వస్తుండంటేతనకు ఇక సుకమేసుకం, ఫోన్ లో మాట్లాడినట్లు తను కొడుకుతో ఫ్రీ గా ఉండగలదా, తను ఎదురుంగా లేకపోతే. పచ్చి పచ్చి గా మాట్లాడింది. ఎదురుంగ వచ్చి తనను ముట్టుకుంటే. ఒహ్హ్ తను ధైర్యం చేయగలదా. తనకు కూడా ఆ అనుభవం కావాలని తెగ ఇది గా ఉంది. సునీత తెల్ల చీర కట్టుకుని పడుకుని ఉంది, తెల్ల జాకెట్ తెల్ల లంగా . నుదుట బొట్టు లేదు, తల అక్కడక్కడ నెరసి ఉంది, ఒక్కసారి వొళ్ళు విరుచుకుంది. బెడ్ మీద నుండి ఫైకి లేచింది. సునీత మనసులో. మొగుడుబతికుండగా ఏనాడు సుకపడలేదు, ఎంత సేపటికి అత్తయ్య చెప్పినట్ట్ల్లె నడుచుకునేవాడు. వాడితో సుకం పొందింది లేదు పాడు లేదు అనుకుంటూ. స్నానానికి వెళ్ళింది. బాత్రూం లో బట్టలన్నీ విప్పి తన నగ్నశరీరాన్ని అద్దంలో చూసుకుంటూ. కిరణ్ రాత్రికి .నీ కోసం నీ లంజ వెయిట్ చేస్తుంది అనుకుంటూ .. అంత కసి ఉందా నా లో అనుకుంటూ తన్ను తను చూసుకుంది పరీక్షగా. సునీత. తెల్ల కాటన్ చీరలో ,5:11 ఎత్తు ,తెల్లటి శరీర చాయ ,మడతలు పడిన బొడ్డు ప్రాంతం ,కొద్దిగా జారిన సల్లు ,కానీ తెల్ల జాకెట్ లో నుండి లోపల బ్రా వెయలేదేమో ముచ్చికలు గట్టిపడి నల్లగా చింతకాయ పిక్కల నిక్కబొడుచుకుని కనిపిస్తున్నాయి ,తన జుట్టును పరిశీలనగా చూసుకుంది అక్కడ అక్కడ నెరసి ఉంది జుట్టు ,మరి పొడుగు కాదు కానీ నడుము వరకు ఉంది ,పొట్ట దగ్గర కొద్దిగా కొవ్వు పట్టి ఎత్తుగా ఉండి బొద్దు రూపాయి బిళ్ళంత ఉంది కవ్విస్తూ ..

ఏంటి ఈ శరీరాన్నేన నా కొడుకు కోరుకునేది. అనుకుంటూ తనను తను చూసుకుంటూ మెల్లగా ఫైట తొలిగించింది సునీత. సల్లు కొద్దిగా వాలి ఉన్న బాగా కండపట్టి ఉన్నాయి . ఊచ్ రెండు సంవత్సరాలు అయింది వీటి మీద చేయి పడి ,కిరణ్ చేయి పడితే ఎలా ఉంటుందో అనుకుంటూ ఊహల్లో తేలిపోయింది సునీత .. ఐన కిరణ్ వచ్చినప్పుడు తను ఇలా విధవలా ఉండకూడదు అనుకుంటూ తలకు హెన్న పెట్టుకుంది సునీత ,ఇప్పుడు ఏం చీర కట్టుకోవాలో చూడాలి ,వాడేమో ఏమేమో షాపింగ్ చేస్తానంటున్నాడు తను అవ్వన్నీ చూసి సిగ్గుతో చచ్చిపోతుందేమో , కానీ తన కొడుకు తన కోసం లో దుస్తులు ,నైటిలూ తెస్తుండని ఆలోచించగానే పూకులో జిల మొదలైంది ,ఇంకా ఇంతా సేపు ఇంకో పది గంటలు తరువాత తను తన కొడుకు కౌగిట్లో నలిగిపోతూ వాడిలో ఐక్యమైపోతుంది,వాడ్ని ఎప్పుడు పరిశీలనగా చూడలేదు ఆ ఉద్దేశ్యంతో , తన మొడ్డ ఎలా ఉంటుందో ఎంత పెద్దదో ,వాడి మోడ్డని లంజ లా చీకలి అనుకుంటూ .. బీరువా దగ్గరకి వెళ్లి మెల్లగా తెరిచి ,బీరువాలో తన పాత చీరలు అన్ని చక్కగా సర్ది ఉన్నాయి ,తన లంగాలు,పాంటిలూ ,పట్టుచీరలు,గాజులు ఇంకా బొట్టు బిళ్లలు ,తాళి కూడా లోపలే దాచి పెట్టింది మొగుడు పోయాక. తన పెళ్లి నాటి పట్టుచీర తీసింది ,ఒహ్హ్ ఇదేకదా నేను శోభనం రోజు కట్టుకుంది . కొద్దిగా పాతదయినా చూడటానికి బాగానే ఉంది, ఇది కట్టుకోవాలి అనుకుంటూ దానికి మ్యాచింగ్ చిలకాకు పచ్చ లంగా ఇంకా ఎర్రటి జాకెట్ తీఎసి జాగర్తగా పక్కన పెట్టింది సునీత. కిరణ్ వచ్చేటప్పటికి ఈ పట్టుచీర, ఈ లంగా ఇంకా పట్టిలు వేసుకుంటాను. బొట్టు లేకపోతె కిరణ్ ఇష్టపడడేమో. అయిన వాడితో పడుకునే లంజను వాడితోనే బొట్టు పెట్టించుకుంటే ఏంటి అనుకుంటూ . పూకులో నుండికారుతుంటే . రెండు తొడలను దగ్గరకు లాక్కుందిసునీతకొడుకుతో జరిగే అనుభవాన్ని తలుచుకోగానే సిగ్గుముంచుకు వచ్చింది సునీతకు. ఈ రాత్రి వాడు నన్ను కుమ్మి వదిలి పెడతాడేమో. వాడిది నాలో కదులుతుంటే ఎలా వుంటుందో . వాడు నన్ను మొదట ఎలా టచ్ చేస్తాడో ఎక్కడ చేస్తాడో.అప్పుడు నా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అని ఉహించుకుంది. కిరణ్ షాపింగ్ కు బయలు దేరాడు కానీ తనకు కూడా మనసులో ఒకటే ఆలోచనలు ఈ రోజు రాత్రి ఎలావుంటుందో, అమ్మ లంగా ఎత్తించుకోవటానికి వోప్పుకుంది, నిజం గా కధలు లేకపోతే తను వోప్పుకునేదా. కచ్చితం గ వొప్పుకోదు, అతెనెవరొ బూతు కథలు బలే రాసాడు వాటిని చదివితే తప్పకుండ అమ్మ తనకు పడక సుకం అందిస్తుంది అనుకున్నాడు నిజం గా అదే జరిగింది ,తనకు కూడా ఆ కధలు చదివి పూకులో జిల మొదలైఉంటుంది అందుకే ఫోన్ లో బరితెగించి మాట్లాడింది ,తనకు మొదటి సారి ముట్టుకుంటే ఎలావుంటుందో అబ్బ కౌగిలించుకుంటే తన మొడ్డ అమ్మ బొద్దు మీద వొత్తుకుంటుందేమో అప్పుడు తన ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయో అనుకుంటూ ఊహల్లో తెలిపొతున్నాడు కిరణ్ .
ఆలోచిస్తూ ఉండగానే లేడీస్ గార్మెంట్స్ ఉన్న షాప్ కనిపించింది, అందరు చాల వరకు ఆడవారే షాపింగ్ చేస్తున్నారు, కొద్దిగా మొహమాట పడ్డాడు కిరణ్ ,ఐన కొనాలి అమ్మతో తొడిగించి లంగ ఎత్తాలి అన్న కోరిక బలంగా ఉండటం తో చిన్నగా షాప్ లో ఎంటర్ అయ్యాడు , షాప్ వారితో లేడీస్ ఐటమ్స్ చీరలు అవి చూపించండి అన్నాడు కిరణ్, అమ్మగారి హైట్ ఎంత సర్ అడిగింది సేల్స్ గర్ల్ తన భార్య కు కాబోలు అనుకుంటూ. పిచ్చి ముండ అమ్మ కోసం షాపింగ్ అని తానకేంతెలుసు అనుకుంటూ ముందు నైటీస్ చూపించు అని అడిగాడు, ఇలా కూర్చోండి అని చెప్పి వెళ్లి రకరకాల నైటీలూ తీసుకువచ్చి తన ముందు వేసింది సేల్స్ గర్ల్ ,అందులో కొన్ని ముందు బటన్వి కొన్ని వెనుక జిప్ టైపువి చాల రకాలు ఉన్నాయి . అందులో తనకు నచ్చినవి ఒకటి రెడ్ కలర్ లో ఉంది దాని మీద తెల్ల పులు ముందు ఓపెన్ చేసేలా వుండి బాగా నచ్చింది. ఇంకా ఒక బ్లూకలర్ నైటీ చాలా పల్చగా ఉంది అది కూడా తీసుకుని ప్యాంటీలు బ్రాలు కొన్నాడు, అన్ని కలిపి జాగర్తగా ప్యాక్ చేసింది సేల్స్ గర్ల్. బిల్ కట్టి బయటకు వచ్చాడు కిరణ్. పక్కనే ఉన్న చెప్పుల షాప్ లోకి వెళ్లి అమ్మకోసం సన్న పట్టిలు ఉన్న హైహిల్ చెప్పులు కొన్నాడు కిరణ్. బయటకు వచ్చి సిగరెట్ వెలిగించి అమ్మకోసం తీసుకున్న బట్టలు చెప్పుల పాకెట్ లను తనివితీరా చూసుకున్నాడు.ఆ ఎత్తు చెప్పులు వేసుకొని అమ్మ పిర్రలు తిప్పుతూ తన ముందు నడుస్తుంటే ఊహించుకుంటుండగా. ఇంతలో అమ్మ ఫోన్ చేసింది. ఏంటో అమ్మ గారు చాల సంతోషంగా ఉన్నారు.. అన్నాడు కిరణ్ ఈ రోజు నా రంకుమొగుడు వస్తున్నాడు కదా అంది అమ్మ చిలిపిగ. అమ్మ ఇంకో నాలుగు గంటలలోవస్తునాన్ను లంజల తయారవ్వు కొడుకు కోసం అన్నాడు కిరణ్ నవ్వుతు. సిగ్గు ముంచుకు వచ్చింది సునీత కు . లంజ లాఏంటి.. నీ లంజ నే రా. లంజ కొడకా అంది అమ్మ . కొంటెగా ఎంటమ్మ టెన్షన్ గ ఉందాఅన్నాడు కిరణ్ చా అదేమిలేదు రా . అంది అమ్మ.. తరువాత.అంది అమ్మ ఆశగా.. తరువాత . తమరి పూజే కదా . లంగా లేపి పూకు నాకుడేకదా అన్నాడు కిరణ్.. ఛీ పాడు అంది . అమ్మ . సిగ్గుపడుతూ .ఫొన్ పెట్టేస్తూనాను త్వరగా వచ్చేయి అంది. సరే అమ్మబై అన్నాడు కిరణ్ నవ్వుకుంటూ.
సరిగ్గా నైట్ తొమ్మిదికి స్టేషన్కు చేరుకున్నాడు కిరణ్, లగేజ్అంత అమ్మకు సంబందించినదే, రైల్వే స్టేషన్ వద్ద . పది మూరలు మల్లెపూలు తీసుకున్నాడు అమ్మ కోసం. అమ్మ కు ఫోన్ చేసాడు . అమ్మ కొద్దిసేపటితరువాత ఫోన్ ఎత్తి ఎక్కడ అని అడిగింది ఆత్రంగా ఇక్కడే రైల్వేస్టేషన్ లో ఉన్న ట్రైన్ ఎక్కాను ఇప్పుడే అన్నాడు కిరణ్ ఓ వస్తున్నావాఅంది అమ్మ కొద్దిగా టెన్షన్ గా, ఎందుకు అంత టెన్షన్ అన్నాడు . పాపం ఏమి తెలియదు అబ్బాయిగారికి నోట్లో వేలు పెట్టిన కొరకలేడుఅంది అమ్మ .నోట్లో పెడతానో పూకులో పెడతానోఅన్నాడు కిరణ్. నవ్వుతూ. నీతో మాట్లాడలేం బాబు .అంది అమ్మ, సరే 1:30 అవుతుంది నేను వచ్చేటప్పటికి అన్నాడు కిరణ్ ఇంతకికొడుకు కోసం ఏమయినా సర్ప్రైస్ ఉందా లేదంటే విధవ ముండ లాగా ఉంటావా అన్నాడు కిరణ్, నువ్వు వస్తే కదా తెలిసేది, నీకన్నా సరసం తెలుసు, నేను నీ అమ్మను గుర్తు పెట్టుకో అంది అమ్మ కొంటెగా. చూద్దాం ఎంత లోపలకు దూరుతుందో అన్నాడు కిరణ్ ఒక్కసారి వేడి నిట్టురుపుతోనీకు ఇవి తప్ప వేరే మాటలు రావాఅంటూ త్వరగా వచ్చేయినీ కోసం నీ కన్న తల్లి, అన్నీ విప్పుకుని ఎదురుచూస్తుంది అంది అమ్మ ప్రేమగా . నవ్వుతూ సరే సిగ్నల్ అందటం లేదు వచ్చి కాలింగ్బెల్ కొడతాను అంటుఫోన్ పెట్టేసాడు కిరణ్ ఇక్కడ సునీత బీరువా తెరిచి అక్కడ తన పెళ్ళినాటి పట్టు చీర. ఆకుపచ్చ లంగా తెల్ల జాకెట్ తీసుకొని మెల్లగా తెల్ల చీర తీసివేసింది, ఓరి బగవంతుడ ఏంటి ఈ కామోద్రేకం.. కోడుకుతో అంటే ఇంతకసి ఉంటుందనుకోలేదు పెళ్ళినాటి శోబనం చీరతీసుకుని కట్టుకుంది. పట్టుచీర లో ధగ ధగ మెరుస్తూ ఉంది సునీత చేతులకు నిండుగా గాజులు వేసుకుంది. తరువాత లోపల బీరువా అర తీసింది. లోపల తన నగలు ఉన్నాయి, అవ్వన్నీ తీసుకుని జాగర్తగా అలంకరించుకుంది, కాళ్ళకు పట్టిలు వేసుకుంది, కుర్ర పెళ్ళాం మొగుడుకోసం వెయిట్ చేస్తున్నట్లు కిరణ్ కోసం . పూలతో అలంకరించిన మంచం పైన కుర్చుని వెయిట్ చేస్తూ ఉంది సునిత. స్టేషన్ లో దిగిన కిరణ్ ఒక ఆటో మాట్లాడుకొని సిగరెట్ తీసి వెలిగించాడు. అబ్బ అమ్మ తన కోసం ఎదురు చూస్తుంది . డైరెక్ట్ గా అమ్మను ఎలా పేస్ చెయ్యాలో అనుకుంటూ. ఒక కమ్మని ఫీలింగ్ మొడ్డ లోపల నిగిడి రసం కొద్ది కొద్దిగా ఊరుతుంది. ఇంటి దగ్గర ఆటోవాడు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు, వీధిలో ఎవరు లేరు దూరంగా అక్కడక్కడ కుక్కల అరుపు తప్ప.మెల్లగా వెళ్లి చల్లింగ్ బెల్ కొట్టాడు, అమ్మ తనకు వెంటనే ఫోన్ చేసింది నువ్వేనా అంటూ. అవును నేనే తలుపు తియ్ అన్నాడు కిరణ్, తలుపు తీసేవుంది లోపలికిరా అంది అమ్మ కిరణ్ మెయిన్ డోర్ తీసుకొని లోపలకు అడుగుపెట్టాడు హల్లో ఎవరు లేరు బహుశా అమ్మ మేడఫైన ఉంటుంది అనుకుంటూ మెయిన్ డోర్ జాగర్తగా లాక్ చేసాడు కిరణ్ బ్యాగ్ ఓ పక్కన పెట్టి . మెల్లగా మెట్టులు ఎక్కుతూ అమ్మ అని పిలిచాడు కిరణ్

ఆ. లోపల ఉన్నా రా అంది అమ్మ చిన్నగా,.

మెల్లగా లోపల అడుగుపెట్టాడు కిరణ్ అక్కడ దృశ్యం చూసి మతిపోయింది కిరణ్ కు అద్భుతం గా తోచింది, సునీతా నిండుగా పట్టు చీరలో చేతినిండా గాజులు కాళ్ళకుపట్టీలు పెట్టుకొని నిండుగా కనిపిస్తుంది తనను చూడగానే సిగ్గుతో తలవంచి నేల చూపులు చూస్తూ కొద్దిగా తల ఎత్తి చూసి చాల హ్యాపీ న అంది అమ్మ.

అమ్మ. అన్నాడు కిరణ్ తమకం గ నా కోసం ఇవ్వన్ని కట్టుకున్నావా చాల థాంక్స్ అన్నాడు కిరణ్ . నీ కోసమేరా.అంది అమ్మ ఫైట కొంగును చేతులతో తిప్పుతూ, కానీ ఏదో వెలితి అనుకుంటూ అమ్మదగ్గరగా వెళ్ళాడు కిరణ్.
సునీత ఒక్కసారిగా లేచి నిలబడింది .సునీత తల వంచుకుని వుంది తన పెదాలు వణుకుతున్నాయి.
ఇదంతా సిగ్గే ఫోన్ లో మాట్లాడినప్పుడు లేదా సిగ్గు అంటూ అమ్మ చేతివేళ్ళని తన చేతులతో పట్టుకున్నాడు కిరణ్.
ఒక్కసారి షాక్ కొట్టినట్లు సునీత చేయి వెనుకకు తీసుకుంది . సిగ్గుపడుతూ తప్పు కదా అంది.
నా కోసం లంజ ల తయారయి .మల్లి ఇంత సిగ్గు ఎందుకు అంటూ అమ్మ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకున్నడు
సునీత చేయి విదిలించ్చి నవ్వుకుంటూ అద్దం ముందు వెళ్లి నిలుచుందికిరణ్ అమ్మ వెనకనె నెమ్మదిగాసునీతదగ్గరగా వెళ్ళాడు,మెల్లగా వెనుక నుండి సునీత గుద్దకు తన మొడ్డ ను ఆనిస్తూ తన రెండు చేతులను ముందుకు పోనిచ్చి ఒక్కసారిగా వెనుకకు లాగి అమ్మా అన్నాడు తమకంగా ..
సునీతాకు ఒక్కసారి వొళ్ళు ఘొల్లు మంది తన కొడుకు మొడ్డ తన గుద్దకు తగిలింది, , కొడుకు రెండు చేతులు తన నడుం చుట్టూ వేసి తనను దగ్గరకు హత్తుకోవటం తో సునీత ఒక్కసారి ఆహ్హ్ . ఉమ్మ్మ్అంటూ మూలిగింది .కిరణ్ కు అమ్మ కొట్టుకున్న సెంటు వాసనా మత్తు ఎక్కిస్తుంది తన చేతులు అలానే నడుము చుట్టూ వేసి ఉంచాడు, సునీత చిన్నగా తన చేతులను కిరణ్ చేతుల మీద వేసి వెనక్కి వాలి కళ్ళు మూసుకుంది అద్దంలో కొడుకును అరమోడ్పు కనులతో చూస్తూ.
కిరణ్ జాకెట్ ఫైన ఎటువంటి ఆచ్చాదన లేని ప్రదేశం లో తమకంగా ముద్దు పెట్టాడు .ఉమ్మ్మ్ అంటూ సునీత తన చేతిని కొడుకు తల ఫై వేసి జుట్టు లోపలి చెయ్యి వేసింది..
ఛీ సిగ్గులేదు ఏంటేంటో చేసేస్తున్నావ్అంది సునీత.
అమ్మ అంటూ ప్యాంటు లో నుండి మల్లెపూల దండ సునీత కళ్ళ కు ఎదురుగ పెట్టాడు .కొడుకు కోసం లంజల పూలు పెట్టుకో అన్నాడు కిరణ్. తన మునివేల్లని బొడ్డుమీద తిప్పుతూ .ఒహ్హ్ కన్నా నీ అమ్మ లంజ కోసం పూలు తెచ్చావ, నువ్వే తలలో పెట్టు అంది సునీత తన జెడ ను
ముందుకు తీసుకుని.
. అమ్మ అంటూ సునీత బొడ్డు మీద చేతులు వేసి సుతారం గ నొక్కుతూ .తలలో పులు పెట్టి వాసనా పీలుస్తూ . మెడ వొంపులో ముద్దు పెట్టాడు.
ఉమ్మ్మ్ అంటూ అబ్బాయి గారికి సరసం ఎక్కువే అంది అమ్మ . కళ్ళుమూసుకుని వెనక్కు వాలి .
బుజ్జిగాడు ఒక్కటే తొందర పెడుతున్నాడు ఎం పొడుస్తున్నాడు బాబు అంది అమ్మ సిగ్గుగా.
ఎక్కడ పొడుస్తున్నాడు అన్నాడు కిరణ్ . చెవిలో గుసగుసగ . నాలుకతో సునీత చెవిని నాకుతు.
ఎక్కడో తెలియదు అబ్బాయి గారికి అమ్మ కోసం పూలుతెచ్చి లంజ ల తయ్యారు చేసినవాడివి మొడ్డ లంగా లో పొడుస్తుందని తెలియదు అంది అమ్మ.. తమకం గ కళ్ళు మూసుకుంటూ.
ఎం వేసి పెంచావురా నాయన అట్లా పొడుస్తుంది ఇంతప్రేమ దానికి అమ్మ కోసమే. అంది ఉమ్మ్ అంటూ కింది పెదవి చిన్నగా కొరుక్కుంది సునీత.
అంత కసిగా ఉందా అంటూ రెండు చేతులను బొడ్డు మీద చిన్నగా వేసి పైకి లేపాడు కిరణ్ అమ్మను. సునీత ఫైట కిందకి జారిపోయింది అద్దం లో అమ్మ సల్లు జాకెట్ లో నుండి కనువిందు చేస్తున్నాయి. ముచ్చికలు చింతకాయ పిక్కల్లా పొడుచుకువచ్చి కవ్విస్తున్నాయి.
మెల్లగ రెండు చేతులను అమ్మ స్తనాల మీద వేసాడు.
ఉమ్మ్ ఎం చేస్తున్నావ్ అంటూ ఉండగానే వాటిని ఒక్కసారిగా సుతారంగా వత్తి వదిలాడు. అబ్బా చేతుల నిండుగ ఉన్నాయి అన్నాడు సునీతతో.
రెండు సంవస్త్రరాలు అయింది వాటిపై చేయి పడి, ఇక ఈ సుకం దొరకదేమో అనుకున్నా కానీ కన్న కొడుకు చేతుల్లో నలుగుతాయనుకోలేదు రా . హా అమ్మ . అలాగే నొక్కు కన్నా . హాయిగా ఉంది .. నీ చేతులు అద్భుతం ఉమ్మ్మ్ . ఎం పొడుస్తున్నాడమ్మా వాడు అంటూ పలవరిస్తూ ఉంది. సునీత.
అమ్మాఅన్నాడు కిరణ్ . ఎం కన్నా అంటూ . తల తిప్పి గోడకుఆనుకుని నిలబడి కొడుకునే చూస్తూ తలవంచుకుంది సునీత .మెల్లగా సునీత దగ్గరకు వచ్చాడు . సునీత తల వంచుకునివుంది ఫైట క్రింద వేలాడుతూ. చీర జారి నేల మీద సగం పడిఉంది. చిలకాకుపచ్చ లంగ బొందుతో సహా కనిపిస్తూ ఉంది . కిరణ్ ఒక చేత్తో పిరుదుల వెనుకగా చెయ్యి వేసి ఇంక్కొ చేతిని అమ్మ తల వెనుకబాగం లో వేసి ఒక్కసారి గట్టిగా అమ్మను దగ్గరకు లాక్కున్నాడు.
కిరణ్ అంటూ కసిగా కౌగిలించుకుంది సునీత.
ఉమ్మ్మ్మ్మ్ అంటూ అమ్మ చెంపల మీద ముద్దుపెడుతూ చిన్నగ పెదాలను తన పెదాలతో చీకుతు తన నాలుకను అమ్మ నోట్లో కి జొప్పించాడు.
సునీత కూడా తన్మయత్వం తో కిరణ్ నోట్లో తన నాలుక పెట్టి యిద్దరు కసిదీర నాక్కుంటూ ఉండగ అమ్మా. అంటూ కిరణ్ తన చేతులను అమ్మ సల్ల మీద వేసి పిసికాడు.
సునీత . కిరణ్ చెవిలొ . అత్తయ్యా చూస్తుంది అంది నవ్వుతూ.
ఎక్కడా అని అడిగాడు కిరణ్.
ఫోటో లో నుంచి అంది సునీత.
ముసలి దాన్ని మన దెంగులాట చూడని అన్నాడు కిరణ్ . సునీత ముక్కు కు తన ముక్కుకు రాపాడిస్తూ.
అమ్మ పాలు కావాలి అన్నాడు కిరణ్.
ఏం పాలు . అడిగింది.
మురిపాలు అంటూ తన పెదాలతో సల్ల మీద ముద్దు పెట్టాడు కిరణ్ .
ఏం కన్నా ఆకలి వేస్తుందా, అమ్మ పాలు తాగాలా. నీ ఇష్టం కదా . ఇప్పుడు నువ్వే కదా నా రంకు మొగుడివి . చూడవే లంజా నీ మనవడు వాళ్ళ అమ్మ పాలు తాగేది చూడు అంటూ . పందిరి మంచం పైన కూర్చోని రా రా నా ముద్దుల కొడుకా అంటూ చేతులు చాచింది.
వొంటినిండా నగలు, చేతుల నిండా గాజులు అమ్మ పెళ్లి నాటి పట్టు చీరతో బెడ్ మీద కూర్చొని తనను కోరికతో పిలుస్తూ ఉంటే. కిరణ్ మనసు కోరికతో దాహించుకుపోతుంది . కసి తో మొడ్డ వేడెక్కి పోయి ఉంది . అమ్మ చేతులు ఇంకా అక్కడ పడలేదు . ఇంకొంచెంసేపట్లో అమ్మ చేతులలో తన మొడ్డ నలుగుతుంది అనుకుంటూ . కిరణ్ బెడ్ దగ్గరకి వెళ్లి అమ్మ పక్కనే కూర్చున్నాడు.
ప్రేమగా అమ్మ మొహాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు. అమ్మ ఒక్కసారి వణుకుతున్న పెదాలతో కళ్ళు మూసుకుంది. కిరణ్ అమ్మ కుడి సన్ను పట్టుకుని పిసుకుతూ అమ్మ పేదాలని అందుకుని తన నోట్లోకి లాగుతూ కసి తీర జుర్రుకున్నాడు.
అమ్మ్మ్మ్ ఉమ్మ్ అబ్బా ఏం సుకం అందిస్తున్నావు రా .అమ్మకు.అమ్మను ఎవరైనా ఇలా చేస్తారా . ఐన బారి తెగించిన లంజను నేను . కొడుకు కోసం. లంగ ఎత్తుతున్నా . ఉమ్మమ్ అంటూ పలవరించింది సునీత .
అమ్మా ఆకలి వేస్తుంది నీ మురిపాలు తాగనిస్తావా అన్నాడు కిరణ్.
రా కన్నా అంటూ ప్రేమగా అమ్మ. ఇలా పడుకో కన్నా అంటూ సునీత వొళ్లో పడుకో మన్నట్లుగా సైగ చేసింది కిరణ్ కు.
కిరణ్ అమ్మ కళ్ళలోకి చూస్తూ మెల్లగా సునీత వొళ్ళో పడుకున్నాడు.సునీత ప్రేమగా కిరణ్ కళ్ళలోకి చూస్తూ జుట్టులోనికి చేతులు పోనిచ్చి. ఏం ఆకలి వేస్తుందా అమ్మ పాలు కావాలా. ఇక్కడ తాగింది తన సల్ల వైపు చూపిస్తూ అక్కడ నుండివసూలు చేసుకుంటా అంటూ. కిరణ్ మొడ్డను ప్యాంటు ఫైనుండి చిన్నగా పిసికి కిల కిల నవ్వింది.
ఒహ్హ్ అమ్మా అంటూ పడుకొనివున్న కిరణ్. అమ్మ బొద్దు మీద నాలుకతో రాపాడిస్తూ బొడ్డు దగ్గర చిన్నగ కొరికి వదిలిండు.

ఆబ్బా .. స్స్ . కొంటెవెదవ అంటూ అమ్మ ప్రేమగా తన కళ్లలోకి చూస్తూ . తాగు నాన్న అంటూ కిరణ్ మొహం మీద చీర కప్పి చిన్నగా జాకెట్ హుక్స్ తొలగించింది సునీత.
కిరణ్ అమ్మ పోట్ట్ట మీద ముద్దులు కురిపిస్తున్నాడు . అమ్మ దగ్గర ఒకరకమైన చెమట వాసన . అమ్మ తల్లో పూలు. బుజాల మీద వేలాడుతూ ఉంటే కసిగా ఉంది.అమ్మ జాకెట్ హుక్స్ తీస్తుంటే సునీత బరువైన స్తనాలు అమ్మ జాకెట్ టైట్ గ ఉండి హుక్స్ రెండు పాట్ మని తెగిపోయాయి..

తన కుడి చేతితో సునీత . కిరణ్ తలని కొద్దిగా ఎత్తి పట్టుకుని జాకెట్ తీసి చీర కప్పి . తాగు నాన్న. అంటూ తన బాయ్ ని కిరణ్ నోట్లోకి కుక్కింది.
ఉమ్మ్ అంటూ కిరణ్ చింత పిక్కల ఉన్న సునీత మచ్చికను నోటితో పట్టుకొని చీకడంమొదలు పెట్టాడు.
ఎప్పుడైతే కిరణ్ పెదాలు అమ్మ మచ్చికకు తగిలిందో . సునీత హ్మ్మ్మ్మ్ అర్ర్రహ్ అంటూ పెదవులు కొర్రుకుంటూ తన్మయత్వం తో చూడవే అత్తయ్య వీడు అమ్మ సళ్ళను చీకుతున్నాడు . ఇద్దరం బరితెగించి చేసుకుంటున్నం . ఏం చేస్తావ్ ఇప్పుడు అంటూ పలవరిస్తూ ఉంది సునీత
కిరణ్ కు స్వర్గం లో ఉన్నట్లు ఉంది . అమ్మ సళ్ళు మెత్తగా . ఉన్నాయి కసిగా వొత్తుతు పాలు తాగుతూ ఉన్నాడు కిరణ్.
ఒరేయ్ చీకు బాగా ఇంకా బాగా చీకు అంది అమ్మ.
ఏంటి గుడారం లేచిందిఅంతా అమ్మ కోసమే . అంటూ ప్యాంటు ఫైనుంచే కిరణ్ మొడ్డ పట్టుకొని . ఒహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ పాములా బుస కొడుతుంది .అంటూ జిప్ ఓపెన్ చేసి మోడ్డను బయటకు తీసింది . రాడ్డుల వున్న మొడ్డను చూసి . అమ్మ పూకు కోసం ఆరాట పడుతుంది . అంటూ తన చేతులతో మోడ్డను కోలుస్తున్నట్లు గ పిసుకుతూ ఫైకి క్రిందకి ఆడిస్తూ ఉంది సునీత. ఉమ్మ్ అంటూ కిరణ్ తల మీద ప్రేమగా ముద్దు పెట్టింది.అబ్బ ఏం వేసి పెంచావు రా మోడ్డని గట్టిగ రాయిలా అంటూ సునీత కిరణ్ మోడ్డని గుప్పెట బిగించి ఫైకి క్రిందకి ఆడిస్తూ అప్పుడప్పుడు గుండు మీద బొటన వేలితో కారుతున్న రసాన్ని అంత స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉమ్మ్మ్ అంటూ కొడుకుతో సళ్ళు చీకించుకుంటూ ఉంది.4

అమ్మా అన్నాడు కిరణ్ . ముచ్చికను నోట్లో పెట్టి చీకుతూ .
ఏంటి రా నా ముద్దుల రంకు మొగుడా అంది ప్రేమగా అమ్మ .జుట్టులోకి వెళ్ళు పోనిచ్చి తల నిమురుతూ . మరొకచెత్తొ మొడ్డ సవరదీస్తూ .చెప్పు కన్నా అంది అమ్మమొడ్డ తోలు వెనక్కు లాగి.. పిసుకుతూ.
ఉమ్మ్మ్మ్ అన్నాడు కిరణ్ ఒక్కసారి ఫైకిలేచి అమ్మ మీద కసిగా పడ్డాడు . అమ్మను బెడ్ మీద వెల్లకిలా తోసాడు.
ఎంటా తొందర అంటు అమ్మ నవ్వుతూ చేతులు చాచింది.
కసిగా మీద పడి . చీర మీద అమ్మను దెంగుతున్నట్లు ఊగుతు నోట్లో నోరు పెట్టి ముద్దులు పెడుతుంటే . సునీత హ్మ్మ్మ్మ్ అంటూ పెద్దగ మూలిగింది అరేయ్ చంపేస్తున్నావ్ రా. నీ మొడ్డ ఎక్కడెక్కడో పొడుస్తుంది అంటూ మత్తుగా కిరణ్ కళ్ళలోకి చూస్తూ కోరికగా నవ్వింది.
అమ్మా. అంటు చెవిలో గుస గుస గ అన్నాడు.
ఏంకావాలో చెప్పూ అంటూ కిరణ్ ను మీదకు లాక్కుంది సునీత.
గాజుల సౌండ్.మల్లెపూల వాసన. ఇద్దరికి మత్టేకిస్తున్నాయి.
ఎలా ఉందమ్మా . అన్నాడు కిరణ్ మత్తుగా.
అబ్బా స్స్స్. కమ్మగా . తీటగా ఉందిరా. అంది అమ్మ . ఉస్.ఒహ్హ్అంటూ
కిరణ్ . అబ్బా అంది సునీత.
ఏంటే రంకు పెళ్ళామా చెప్పు ఏం కావాలో అన్నాడు కిరణ్.
అమ్మ సిగ్గుపడుతూ . నీ మొడ్డ చీకాలని ఉందిరా అంది. చేతుల్లో మోకము దాచుకుంటూ.
ఉర్రః . ఒక్కసారి కోరికతో వొళ్ళు దహించుకుపోయింది కిరణ్ కు . వెంటనే బెడ్ మీద నుండి లేచాడు . అమ్మను కూర్చో మన్నట్లు సైగ చేసాడు అమ్మ ఎదురుగ నిలబడ్డాడు,
అమ్మ ప్రేమగా కిరణ్ పిరుదుల వెనుక చేయి వేసి మొహానికి దగ్గరగాలాక్కుంది . ప్యాంటు మీద నుండి మొడ్డ మీద కసిగా ముద్దులు పెట్టింది . ఉమ్మ్ అంటూ కళ్ళు మూసుకున్నాడు కిరణ్.
సునీత కోరికతో . కిరణ్ కళ్ళలోకి చూస్తూ . ఇందాక ఫైన తాగింది వసూలు చేస్తా అంది నవ్వుతూ . ప్యాంటు మెల్లగ తీసివేసింది . అండర్వేర్ లో గుడారం వేసుకుని వున్నాడు . కిరణ్ బుజ్జిగాడు . ఏంట్రా ఇంత లా పెరిగింది ఇది . ఇంత గట్టితనం నా పూకు కోసమే. మరీ ఇంత లావుది నా పూకులో పడతాదా అంటూ.
ఎంత అదృష్టవంతురాలిని. ఇక మొడ్డ సుకం దొరకదనుకున్నాను కానీ కొడుకు మొడ్డనే చీకుతాననుకోలేదు . మీ నాన్న మొడ్డ కూడ ఎప్పుడు చీకలేదు . మొడ్డ చీకడం నాకు చాల ఇష్టం. కానీ వాడికి ఇష్టం ఉండదు. వాడు చచ్చాడు కాబట్టి నాకు ఈ సుకం దొరికింది అంటూ . అత్తయ్య వైపు చూస్తూ చూడవే ముండా నీ కొడుకు ఇవ్వలేని సుకం నా కొడుకు ఇస్తున్నాడు . అంటు మెల్లగా అండర్వేర్ లాగి . కుడిచేత్తో మొడ్డను గుప్పెట్ట పట్టి . కిరణ్ కళ్ళలోకి చూస్తూ నవ్వింది.
అమ్మా అన్నాడు కిరణ్. అమ్మ తలను మెల్లగా తన మొడ్డ వైపు లాక్కుంటు.
ఉమ్మ్మ్ అంటూ సునీత నోరు తెరిచి. ఒకచేత్తో మోడ్డను కోలుస్తున్నట్లు గ పట్టుకుని. మెల్లగా నోట్లో కిరణ్ దడ్డు ని కుక్కుకుందిసునీత.
ఉమ్మ్ అంటూ సునీ అన్నాడు కిరణ్. అమ్మ నోరు తన మొడ్డ మీద వేడిగా . ఫైకి కిందికి కదులుతుంటే.. అమ్మ మొహాన్ని తన వైపు వొత్తుకుంటున్నాడు.. అమ్మ నాలుక అప్పుడప్పుడు మొడ్డ కోన మీద రాస్తూ లంజ లా చీకుతుంది . గట్టిగ మూలుగుతూ వేడి వేడి నిట్టురుపులు గది నిండా.
కిరణ్ ఒక చేత్తో అమ్మ సళ్ళను మార్చి మార్చి పిసుకుతూ ఉంటే. సునీత కసిగా చీకుతుంది. మద్య మద్య లో వట్టల ఫై ముద్దులు పెడుతూ మొడ్డ చుట్టూ నాలుకతో నాకుతూ. ఉమ్మ్ అంటూ మత్తెక్కి కసిగా మూలుగుతుంది .

సునీత తన కొడుకు మొడ్డ అర గంటకు పైగా నోట్లో పెట్టుకుని కసిగా చీకుతూ ఉంటే కిరణ్ వాళ్ళ కావటం లేదు.
అమ్మ ఇంక ఎక్కువ సేపు చీకితే తనకు అయిపోవచ్చు అనుకుంటూ . అమ్మ నోరు వెనుకకు లాగి అమ్మను పడుకోమన్నట్లు సైగ చేసాడు .. అమ్మ బెడ్ మీద వెల్లకిలా పడుకుంది. లంగా తొడల దాక జరిగి అమ్మ తొడలు బంగారు రంగులో కనిపిస్తున్నాయి.. అమ్మ మొహం నిండా ముద్దులు పెడుతూ బొడ్డు మీద నాలుకతో నాకుతూ మెల్లగా లంగా ఎత్తి తొడల మీద ముద్దు పెట్టాడు.
ఒహ్హ్హ్ ఉమ్మ్మ్ అంటూ గట్టిగ మూలిగింది అమ్మ. ఎంఅమ్మా ఎలా వుంది అన్నాడు కిరణ్ .
స్వర్గం కనిపిస్తుంది రా లంజాకొడకా. అంది అమ్మ పలవరిస్తూ .

చిన్నగ లంగా పూర్తిగా నడుముదాక ఎత్తేసాడు కిరణ్ . అమ్మ తొడల మద్య నల్లగా దట్టమైన పొద .. కసి పెరిగిపోయింది కిరణ్ కు..
సునీత సిగ్గుతో రెండు చేతులతో మొహం దాచుకుని కళ్ళు మూసుకుంది ..
పొదల మద్య అమ్మ పూకు సరిగ్గా కనపడటం లేదు కిరణ్ కు. వెంటనే కోపం తో ఏమే లంజ ముండా .ఇంతలా పెంచావు ఆతులను . నా కోసం తయ్యారు అయీ ఉండమన్నా కదా. మరి వీటిని గోరగలేదే అన్నాడు చిరాకుతో.
సారి చిన్నా మర్చిపోయాను.మీ నాన్న పోయినప్పటి నుండి .ఈ పూకు ఉచ్చ పోసుకోడానికి తప్ప దేనికి పనికొచ్చేది కాదు.చాలా రోజులుగా దానికి పనిలేదుగా అందుకే అవి పెరిగిపోయాయి.ఇప్పుడు నువ్వూ వచ్చావుగా.ఇక నీ ఇష్టం ఎం చేసుకుంటావో.అవి కొంచం కూడా పెరగకుండా రోజు నువ్వు గొరుగుదువు లే. ఇక నుంచి అది నీ సొంతం దానిని నీటుగా ఉంచాలిసిన బాద్యత నీదే . ఇప్పుడు మాత్రం పని కానిరా.. వెర్రి పూకా. అంది అమ్మ కిరణ్ తో . కసిగా
కిరణ్అమ్మ తొడల మద్య తదేకంగా చూస్తూ చిన్నగా తొడల సందు మద్యలో కుడి చేయి వేసి సునీత పూకు మీద మెత్తగా నొక్కాడు.
oooooch . ఉమ్మ్ అంటూ తొడలు విడదీసింది సునీత .
ఇంత అడవిలో నాకు ఏమి కనపడటం లేదు అన్నాడు కిరణ్ . అమ్మ కళ్ళలోకి చూస్తూ.
సునీత కొంటెగ. వెత్తుక్కొ నీ బంగారాన్ని అని సిగ్గుతో అంది.
కిరణ్ ఆత్రం గా అమ్మ పక్కనే పడుకుని మెల్లగా మొహాన్ని పూకు ద్వారం దగ్గర కు తీసుకువచ్చి చేతితో ఆతులు పక్కకు తొలగించాడు . ఎర్రటి చీలిక . రసాలు కారుతూ . మదపు వాసనా . ఘుమ్మని తాకింది కిరణ్ ముక్కుపుటాలకు . అమ్మాఅంటూ సునీత పూకు పేదాలను తన పెదాలతో అందుకున్నాడు కిరణ్.
ఓఒహ్కిరణ్ తట్టుకోలేక పోతున్నాను..అబ్బ ఏం సుకం.ఉమ్మ్ అంటూ పలవరిస్తూ ఉంది సునీత.

కిరణ్ అమ్మ పూకు ని ఆబగా నాకుతున్నాడు.
సునీత బెడ్ మీద మెలికలు తిరుగుతూ అబ్బ ఉమ్ ఎం సుకం .రెండుసంవత్సరాలుగా పూడుకు పోయింది, కానీ ఉమ్ అలానే నా పూకు తిమ్మిరి అనుచు నేను నీ రంకు ముండను.. రోజు దెంగ్గిచ్చుకుంటాను నీతో . నాకు ఎవరు లేరు .. ఎవరికీ అనుమానం రాదు .. ఉమ్మ్ . అని కైపుగా అంది సునీత ..

కిరణ్ సునీత పూకు నాకుతుంటే కిరణ్ మొడ్డ సునీత తొడలకు అదుముకుంటూ .. సునీత కసిగా కిరణ్ మడ్డని చూస్తూ ఉంది .. అబ్బ ఎంతుంది వీడి మొడ్డ .. గాడిద మోడ్డలా . తన పూకులో పెడితే ఎలా ఉంటుందో .. ఉమ్మ్ వీడితో త్రుప్తిగా దెంగ్గించుకోవాలని అనుకుంటూ.. ఒక పక్క .. వొళ్ళు సెగలు కక్కుతుంటే .. కుడిచేత్తో మోడ్డను పట్టుకొని సవర దీసింది సునీత .. తోలు వెనుకకు లాగి గుండు మీద బొటనవేలితో మర్దన చేస్తూ ఉంటె .
అమ్మా అంటూ కైపు ఎక్కుతూ .సునీ.. నీ పూకు దానికి కావాలి అన్నాడు కిరణ్ అమ్మతో ..ఇవ్వనని చెప్పాన ,నేనే అడుగుదామనుకున్న కానీ సిగ్గుతో నువ్వే అడిగేదాకా వెయిట్ చేసా .. నీ అమ్మ పూకు నీ ఇష్టం అంటూ తొడలు విశాలంగా చాపింది సునీత .. రా రా కన్నా .. అమ్మకు చుక్కలు చూపించు అంది కింది పెదవి కొరుకుతూ . పల్చటి లంగా తొడల దాకా ఎత్తి కాళ్ళు రెండు గాలి లో లేపగానే కాళ్ళ గజ్జెలు ఘల్లు మన్నాయి .

కిరణ్ అమ్మ మొహం పైన ముద్దులు పెడుతూ ఉంటె సునీత మత్తుగా మూలుగుతూ .. తాన రెండు కళ్ళు కిరణ్ నడుము చుట్టూ వేసి గట్టిగా తన వైపు అదుముకుంటూ కింద నుండి ఎదురొత్తు ఇస్తూ ఉంటె తను వేసుకున్న కాళ్ళ పట్టిలు ఘల్లు ఘల్లు మని శబ్దం చేస్తూ ఉన్నాయి . కిరణ్ తన చేతులతో అమ్మ చేతులని పెన వేసుకుని అమ్మ కుడి సన్ను ను తన నోట్లో కి తీసుకుని చీకసాగాడు . సునీత చేతి గాజులు కొన్ని పగిలి బెడ్ మీద పడ్డాయి ..
సునీత కిరణ్ చెవిలో . అబ్బా నేను ఇక ఆగ లేను రా లంజ కొడకా.. త్వరగా నీ మొడ్డ పెట్టి కసి తీర దెంగు నీ అమ్మని అంది సునీత.
ఆ మాటతో కిరణ్ ఉమ్మ్ అంటూ సర్డుకుంటుండగానే .. సునీత తనే కుడి చేతిని తొడల మధ్యకు పోనిచ్చి .. కిరణ్ దడ్డు ని పట్టుకుని తన పూకు పేదలకు ఆనిచ్చి . ఉమ్మ్ కానీ అన్నట్లు ఆశగా చూసింది కిరణ్ వైపు ..కిరణ్ మొడ్డ సెగలు కక్కుతూ సునీత పూకు పెదాలకు అనుకుని ఉంది . నడుము ముందుకు కదిలిస్తే వెంటనే సర్రున పూకులో దిగబడుతుంది .. సునీత కైపుగా కిరణ్ మొడ్డను పూకు కు అణిచ్చి రుద్దుకుంటూ ఉంది ..
కిరణ్ అమ్మ కళ్ళలోకి చూసి మెల్లగా నవ్వాడు .. ఏంటి కావాలా అని అడిగాడు ప్రేమగా .. ఆమ్మ నుదిటి మీద ముద్దు పెట్టుకుంటూ .
ఉమ్మ్ కాని ఎందుకు ఏడిపిస్తావ్ . ఇన్ని రోజులు నన్ను పడేయటానికి రక రకాల వేషాలు వేసి ఇప్పుడు ఎదురుంగ లంగా విప్పుకుని పడుకుని వుంటే .. కసి తీర దెంగి కోరిక తీర్చుకోక . చూస్తా వేంట్రా దొంగనా కొడకా . అంటూ కిరణ్ తోడ మీద చెయ్యి వేసి గిల్లింది సునీత .. ఎంటే అంత జిలగా ఉందా. కొడుకుతో దెంగ్గిచ్చుకోవాలని. అన్నాడు కిరణ్..

కోరిక ఉండబట్టే కదరా నీ కింద పడుకుంది .. పూకు జిలగా ఉంది .. నీ గాడిద మొడ్డ పెట్టి నా పూకు పగల దెంగు . అంటూ తన వైపు గట్టిగ లాక్కుంది సునీత.

కిరణ్ ఇక ఆలస్యం చేయలేదు , రాయి లాంటి మోడ్దని సరిగ్గా అమ్మ పూకు పేదల మీద పెట్టి సునీత కళ్ళలోకి చూస్తూ ఒక్కసారి నడుము ను కిందికి దించాడు ..
అబ్బా . అర్రహ్ అంది .. సునీత కళ్ళు బైర్లు కమ్మయి .. ఒహ్హ్హ్ గునపం దిగినట్ట్లుంది . ఎంతలా పెంచావు రా . ఉమ్మ్ అంటూ కొడుకును తనలోకి ఆబగా లాక్కుంది ..
అమ్మా అన్నాడు ప్రేమగా కిరణ్ .
ఊ . ఏంటి అంది సునీత .
ఎలా వుంది అన్నాడు కిరణ్ .
అడుగంటా దించావు కదరా . వెధవ అంది అమ్మ సిగ్గుగా .
ఎలా ఎలా ఉంది అన్నాడు చిన్నగా పైకి తీసి మల్ల ముందుకు వత్తుతూ .

అబ్బా . సమ్మగా ఉంది రా . కత్తిల దిగుతుంది నీ సుల్లి నా పూకులో .. అమ్మ కోరికలని తీర్చాలి . నువ్వూ . ఎప్పుడు లంగా ఎత్తమంటే అప్పుడు ఎత్తుత . నా పూకు చిరిగి పోవాలి నీ ఇష్టం అంది అమ్మ . మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుంటూ .. ఆ మాటలకూ కిరణ్ కు కసి తారాస్తాయికి చేరింది .అమ్మ చీర ఊడిపోయింది . కొబ్బరి బొన్దల్ల సళ్ళు.. ముచ్చికలు.. ఆకాశం వైపు చూస్తూ .లంగా పైకి లేచి పోయి . అమ్మ తొడలు బంగారం లా కిరణ్ కనిపిస్తున్నాయి . కిరణ్ మొడ్డ పైకి కిందికి ఆడిస్తుంటే తపక్ తపక్ అని సౌండ్ వస్తూవుంది.. సునీత ఎదురువత్తులు ఇస్తూ ఉంటే కిరణ్ ఘుభి ఘుబి మని గుద్దుతు దెంగుతున్నాడు.
ఆహ . అలానే . ఇంకా ఇంకా లోపల . అబ్బా . నీ మొడ్డ ఎంత బిగుతుగా ఉంది రా . ఆహ్. అమ్మ్ మ్మ్ మ్మ్మ్ మ్మా . అమ్మను ఇంతలా సుకపెడుతున్నావ్ ఏమిచ్చి నీ ఋణం తీర్చుకోను అంటూ పలవరిస్తుందిసునీత.
నీ పూకు ఇచ్చావ్ కదే లంజా… ఇంతకంటే ఎం ఇస్తావ్ అన్నాడు కిరణ్.
ఈ పూకు . గుద్దా నీదేరా. ఈరోజు నుంచి నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు పగల దెంగు అంది సునీత.
అవునే దొమ్మరి ముండా . ఇవి నాకేసొంతం. నాకు ఎప్పుడు కావలసి వస్తే అప్పుడు నువ్వు లంగా ఎత్తాలి అంటూ . కసి కసి గా. దెంగుతున్నాడు కిరణ్.
ఉమ్మ్ . కిరణ్ . అబ్బ . నీ మొడ్డ ఎక్కడో అంచులకు తగులుతుందిరా . నువ్వు నీ సొంత అమ్మను దెంగుతుంటే. అబ్బ. ఎంతో కసిగా ఉందొ తెలుసా . అంటూ తనలోకి లాక్కుంటూ కిరణ్ బుజాల మీద తన చేతులు వేసి కసిగా తన సళ్ళ వైపు లాక్కుంది సునీత .. సునీత సళ్ళు కిరణ్ చాతి కింద నలిగిపోతున్నాయి. కిరణ్ సునీత ను కసి తీర కుమ్ముతున్నాడు . గది నిండా మదపు వాసనా మత్తేక్కిస్తుంది. ఉమ్మ్మ్ . అర్రః.
అబ్బా . నీ కుత్త ఎంత టైట్ గా ఉందే లంజా . ఈ రోజే మొదటి సారి దెంగిచ్చుకుంటునట్లు. అన్నాడు.
రెండుసంవత్సరాలు అయిందిరా కుత్త లో సుల్లి పెట్టి.మీ నాన్న సరిగా దెంగితె కదా .నువ్వేమోఉద్యోగం అని అక్కడెక్కడో ఉంటున్నావు .రోజు పోటు లేక మూసుకు పోయింది.ఇంకేముంది లే నీ మొడ్డతో. అది కాస్త లూజుఅయిపోతుంది .. అంది అమ్మ .
అమ్మ. నీ పూకు ఎప్పుడు ఇలానే టైటుగా కన్నె పూకులా ఉండాలమ్మ . నేను ఇక ఎక్కడికి పోనమ్మ. ఇక్కడే ఉండి. నీ పూకు సేవ చేసుకుంటాను అన్నాడుకిరణ్.
అవును కన్నా . ఇక్కడే ఏదో ఉద్యోగం చూసుకుని.అమ్మతో కాపురం చేసుకో రా అంటూ.

నీయమ్మ. ఎంత లా ఉంది రా.గునపం దిగుతునట్లు ఉంది. ఉమ్మ్ కిరణ్ ఆర్రః. అలాగే దెంగు ఇంకా ఇంకా అమ్మను కసి తీర కుమ్ము . హహా.నాకు అయిపోతుందిరా . నీ అయ్యని దెంగా . నా దిమ్మ తీట తీర్చరా దొంగలంజా కొడకా . స్స్ . మ్మ్మ్ . మ్మ్మ్ అని మూలుగుతూ ఉంది.

అమ్మా.. నీ కోసమే నా మొడ్డ ఇంతలా గట్టిపడింది… కసి తీర నీ కొడుకు కోసం కార్చు . అంటూ సివమెత్తినత్త్లు అమ్మను కుదేసిదెంగుతున్నాడు.
ఆహా. అయిపొయింది . అబ్బా . కిరణ్ . ఇంకా అలాగే . అయిపోతుంది . ఆఆఆఅహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ . అంటూ బళ్ళున కార్చుకుంది సునీత.
కిరణ్ మొడ్డ కు అమ్మ రసాలు వేడిగా తగిలాయి . దాంతో కిరణ్ కూడా రెచ్చిపోయాడు . తపక్ . తపక్ అంటూ కసి తీర కుమ్ముతున్నాడు . అమ్మ నాకు అయిపొవచ్చింది . అంటూ ఉంటే . సునీత కిరణ్ చెవిలో .నా పాలు నాకు ఇవ్వరా.. కార్చు అమ్మ పూకును . నీ రసాలతో నింపు అంటూ . కిరణ్ పిరుదుల మీద చేయివేసి. గట్టిగ లోపలకి లాక్కుంటూ . ఇవ్వరా.నీ అమ్మ కోసం.నీ లంజ కోసం . యివ్వు . ఆర్రః. అంది సునీత.
అమ్మ వచ్చేస్తున్నా అంటూ కసి తీర కార్చుకున్నాడు . కిరణ్ . అమ్మ పూకు లో.
తూఫాన్ తరువాత ప్రశాంతత లా . గది లో నిశబ్దం . కిరణ్ అమ్మ శరీరం . మీద బల్లి లాకరుచుకొని . ఇద్దరు వగరుస్తున్నారు . కొద్ది సేపు అలానే పడుకుండిపోయారు .

కిరణ్. అమ్మ పూకులో నుండి మొడ్డ బయటకు తీసాడు .తన మొడ్డ అమ్మ రసాలతో తడిసి పోయింది . చిన్నగా లేచి తన మొడ్డను అమ్మ మొహానికి దగ్గరగా తీసుకువచ్చాడు కిరణ్.
సునీత ప్రేమగా కిరణ్ మొడ్డ నోట్లో పెట్టుకుని మొత్తం శుబ్రంగా చీకి. కిరణ్ ను తన పక్కన పడుకో మన్నట్లు సైగ చేసింది . కిరణ్ మెల్లగా సునీత పక్కన పడుకొని అమ్మ తొడల మీద తన కాళ్ళు వేసి ఒక చేయి అమ్మ నడుము చుట్టూ వేసి దగ్గరకు లాక్కున్నాడు కిరణ్ .
సునీత మొడ్డ చీకిన పెదాలతో . కిరణ్ పెదాలు అందుకుని తీయాగా ముద్దు పెట్టింది . అమ్మ కళ్ళలోకి చూస్తూ కిరణ్ ప్రేమగా సునీత కురులను సృసిస్తూ తన మొడ్డ సునీత తొడలకు తగులుతుండగా . ఎలా వుంది అన్నాడు కిరణ్.
సునీతకు సిగ్గు ముంచుకువచ్చింది. తన చేతిని కిరణ్ మొడ్డ మీదకు తెచ్చి గుప్పెట బిగించి. పైకి కిందకి . ఆడిస్తూ. స్వర్గం చూపించవు అంటూ కిరణ్ బుగ్గల మీద తమకంగా ముద్దు పెట్టుకుంది సునీత.
అయిన ఎం వేసి పెంచావ్ బాబు . ఇంతుంది . అంటూ ప్రేమగా కిరణ్ మొడ్డ ను కింద నుండి పట్టి వోత్తుతూ ఆడిగింది సునీత. కిరణ్ ప్రేమగా.
నీది ఆత్రం గా మింగింది కదా అంటూ సునీత పుకులో మద్య వేలు పెట్టి గొల్లిని నలుపుతూ . సునీత కళ్ళలోకి చూస్తూ అన్నాడు. కిరణ్.
ఉమ్మ్ . కిరణ్ నీ వెళ్ళు దాని మీద పడ్డాయంటే . కరెంటు షాక్ తగిలినట్ట్లే . ఇప్పటిదాక కుల్ల బొడిచావుకదా. ఇంకా కుతి తీర లేదా . అని అడిగింది ప్రేమగా సునీత.
అమ్మను ఎంత సేపు దెంగిన కుతి తీరదు . లంజ అంటూ మల్ల సునీత ను అల్లుకుపోయాడు కిరణ్ . ఉమ్మ్ అంటూ మత్తుగా కిరణ్ ను హత్తుకుంటూ పంగ చాపింది సునీత . అల ఇద్దరు తెల్లారే దాకా కసితీరా దెంగిచ్చుకున్నారు . సునీత పూకు నిండా కిరణ్ రసాలే . మల్ల ఇంకోసారి ఎక్కబోతుంటే.
సునీత వారిస్తూ . వద్దు నాన్న . తెల్లారింది, బయట పనులూ చేసుకోవాలి కొద్దిగా వోపిక పట్టు ప్లీజ్ అంది అమ్మ .. కిరణ్ విసుగ్గా . సరే అంటూ సునీత సల్లు చీకి . వదిలాడు.6