అమ్మ నేను బెంగుళూరులో ఒక వారం 253

అప్పుడు నా వయసు 30 ఏళ్లు పెళ్లి అయింది. నేను మా ఆవిడ సుందరి మా అమ్మ

నాన్నలతో ఉంటున్నాము. నేను ఉద్యోగం చేస్తాను. మా డాడీ కి బిజినెస్ ఉంది.

ఆయన ఎప్పుడూ బిజినెస్ వ్యవహారలలో ఇంటి గురించి పట్టించుకోడు. అన్నీ నేను

నా భార్య చూసుకుంటుంటాము. మా అమ్మకు 50 ఏళ్లు. పూజలు అవీ

చేస్తుంటుంది. గుడికి వెళుతూ ఉంటుంది. కాని మాడరన్ గా ఉంటుంది. ఎక్కువగా

టీ వీ సీరియల్స్ చూస్తూ వాటి మీద కామెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. మా డాడీకి

60ఏళ్లు.మా అమ్మకు నాన్నకు 10ఏళ్ల గాప్. అప్పుడప్పుడు మా ఆవిడ నాతో

“ఏమండీ మీ డాడీ బండి షెడ్ కు పోయినట్టుంది. రాత్రిళ్లు మీ అమ్మ

నాన్న బెడ్ రూం లో నుండి ఏమీ సబ్దాలు వినిపించవు” అంటుంది.
“ఓసి నీయమ్మ కొంపదీసి వాళ్ల బెడ్ రూం లోకి చూస్తున్నావా ఏంటే” అన్నాను
“అంత సీన్ లేదులెండి వాళ్లే తలుపులు బార్లా తెరిచి పెట్టి నిద్ర పోతారు. ఒకరు

తొంగి చూచేదేంటి. అందరికీ కనపడుతుంటే” అంది మూతి మూడు వంకర్లు తిప్పి.
పడుకున్న గాడిదను లేపి తన్నించుకున్నట్టు అయింది నా పని. అందుకే నోరు

మూసుకున్నాను.

ఆ రోజు ఆది వారం.కులాసాగాటిఫిన్ చేసిమా ఆవిడతో కబుర్లు చెబుతున్నాను
ఇంతలో హాల్ లో నుండి అమ్మ గొంతు పెద్దగా వినిపిస్తూ ఉంది.
“ఏమండొయీమీ అమ్మ ఎందుకో వీరంగం తొక్కుతూ ఉంది వెళ్లి చూడండి” అంది

మా ఆవిడ.
“నోరు మూసుకో. ఆ పిడుకు మన మీద పడుతుంది. అసలు ఏమి జరుగుతూ ఉందో

వింటూ ఉండు” అన్నాను.
మా అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడుతూ ఉంది
“ఏమండీ మిమ్మల్నే ఎంతసేపూ ఆ బిజినెస్ గొడవలేనా ఇంట్లో భార్య ఒకతి

ఉందని పట్టించుకుంటారా లేదా” అంది పక్కనే ఉన్న నాన్నతో పెద్దగా

అరుస్తూఏఏంటే నీ గొడవ. ఇంతకూ ఏమి కావాలి చెప్పు” అన్నాడు నాన్న వచ్చి

అమ్మ పక్కన కూర్చుంటూ
“మా అన్నయ్య బెంగుళూర్ లో ఫ్లాట్ కొనుక్కున్నాడు. ఎల్లుండి గ్రుహప్రవేసం. నేను