అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 6 126

నాకూ నా తమ్ముడికి పుట్టిన కొడుక్కు మూడో నెల వచ్చింది.
అప్పటి దాకా ఏమీ జరగ లేదు.అంతా హాపీ గా ఉన్నాము
నేను మామూలుగా ఉన్నాను. మరలా నా body shapes maintain

చేస్తున్నాను.
ఇంతకు ముందుకంటే అందంగా సెక్సీ గా ఉన్నను అని అన్నాడునా తమ్ముడు.
ఒక రోజు మా ఆయన, సునీథ సినిమాకు వెళ్లారు.నేను తమ్ముడు ఇంట్లో

ఉన్నాము
పగలంతా ఏండ. ఉక్కగా ఉంది.
“అక్కా అక్కా స్నానం చేద్దామా” అన్నాడు నా తమ్ముడు
నాకూ వాడితో హాయిగా రుద్దించుకొని దెంగించుకోవాలని ఉంది.
“నీ ఇష్టం రా” అన్నాను
నా తమ్ముడు నా నడుము చుట్టూ చెయ్యి వేసి నన్ను నడిపించుకుంటూ బాత్

రూం కు తీసుకెళ్లాడు.
నా తమ్ముడు బట్టలు అన్నీ విప్పేసి నడుము ఒక టవల్ చుత్తుకొని ఉన్నాడు.

వాడు నా నైటీ బ్రా లంగా విప్పేసాడు.
“అక్కా అక్కా నువ్వు పాంటీలు వేసుకోడం లేదా” అని అడిగాడు నా పూకు

మీద చెయ్యి పెట్టి నిమురుతూ
“లేదురా. మర్లా అలవాటు చేసుకోవాలి. ఏంట్రా పాంటీ వేసుకోకపోతే సెక్సీ

గా లేనా” అన్నాను.
“అక్కా అక్కా నువ్వు ఎలా ఉన్నా స్క్సీ గా ఉంటావే అక్కా నిన్ను నీ పిర్రలను

నీ తొడలను నీ సళ్లు చూడగానే మొడ్ద లేస్తుంది అక్కా” అన్నాను అమ్మ

తొడలు నిమురుతూ
“అది కాదురా నీకు కొడుకును కన్న తరువాత కొంచెం గా పొట్ట వచ్చింది”

అన్నాను నా పొట్ట తడుముకుంటూ
“అవునక్కా నీ తొడలు కూడా కొంచెం గా బలిసాయి నునుపు తేలాయి”

Updated: March 26, 2021 — 10:14 am