ఆంటీ కొంచెం నీరసంగా ఉంది 1 145

ఆంటీ:ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యి
డోర్ తీసి లోపలి రమ్మని యీ విషయం నీకెలా తెలుసు నాని

నేను: ఆంటీ ఇందాక మీరు ఆ ముగ్గురితో మాట్లాడ్డం నేను చూసాను ,వాళ్ళని ఎలాగైనా పోలీసులకి పట్టించాలి,

ఆంటీ: నాని మొత్తం చూసావా ?

నేను:సారీ ఆంటీ మీకు చేద్దామని ఆలా చేశా.

ఆంటీ;వాళ్ళు నన్ను ఆలా చేసిన విషయం ఎవరికీ చెప్పకు నాని,

నేను: సరే ఆంటీ ఎవరికీ చెప్పకు.అంకుల్ ఎక్కడ ఉన్నారు ?.
మీరు యీ విషయం అంకుల్ కి చెప్పారా లేదా.
అసలు ఎం జరుగుతుంది ఆంటీ
చెప్పండి,
ఎలాగైనా చిన్నూ ని నేను కాపాడతా,

ఆంటీ:వాళ్ళు చిన్నూ ని కిడ్నప్ చేసారు నాని,సాయంత్రం ఏడూ గంటలకి ఫోన్ చేసి ,మీ అబ్బాయిని కిడ్నప్ చేసాం,
వాడు మీకు కావాలంటే రాత్రి పది గంటలకి మీ ఇంటి వెనక ఉన్న టేకు చెట్ల తోట లోకి రావాలి,మాకేం కావాలో అప్పుడు చెప్తాం,
యీ విష్యం ఎవరి కి ిన చెప్తే ని అబ్బాయిని చంపేస్తాం ,మీ ఆయనికి కూడా యీ విషయం చెప్పొద్దూ అని ఫోన్ పెట్టేసారు