ఆంటీ కొంచెం నీరసంగా ఉంది 2 95

అప్పుడే pledge బెల్ కొట్టారు.
అందరం ప్రేయర్ చేయడానికి గ్రౌండ్ కి వెళ్ళాము.

అందరం ప్రేయర్ చేయడానికి గ్రౌండ్ కి వెళ్లాం.

అమ్మాయిలు అందరు ఒక సైడ్ ,అబ్బాయిలు అందరు ఒక సైడ్,క్లాస్ అండ్ సెక్షన్ విస్ నిలబడ్డారు.

మధ్యలో స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ ,స్కూల్ లీడర్ వున్నారు.

లీడర్ ప్రేయర్ స్టార్ట్ చేయమన్నాడు.

ప్రతి రోజు లీడర్ ఏ సెక్షన్ పేరు పిలుస్తాడా ఆ సెక్షన్ వాళ్ళు ప్రేయర్ చెప్పాలి.

(ఎలాగంటే హిందీ ప్రేయర్ టెన్త్ క్లాస్ బి సెక్షన్ బాయ్స్ అంటే

ఆ సెక్షన్ బాయ్స్ లో ఎవరైనా చెప్పాలి.

టెన్ సెకండ్స్ లో ఎవ్వరు చెప్పకపోతే ఇంకో సెక్షన్ పేరు చెప్తాడు ,

వాళ్ళు చెప్పాలి.

ప్రేయర్ చెప్పని సెక్షన్ బ్యాచ్ మొత్తాన్ని ప్రేయర్ అయ్యాక

డ్రిల్ మాస్టర్ ఊటీకి ఆరేస్తాడు,అంతే కాకుండా ప్రేయర్ ని నెక్స్ట్ డే టెన్ టైమ్స్ రాసుకుని రావాలి.

)

ఆరోజు తొమ్మిదో తరగతి ఏ సెక్షన్ గర్ల్స్ ని చెప్పమన్నాడు.

ప్రేయర్ లో మొత్తం అందరు వచ్చారు.కొంత మంది లేటుగా వచ్చిన వాళ్ళు స్కూల్ బయట ఉన్నారు ,వాళ్ళకి ప్రేయర్ అయ్యాక డ్రిల్ మాస్టర్ ఒంగోబెట్టి గుద్దుతాడు.

మొత్తం స్కూల్ లో వెయ్యి మంది ఉన్నారు.

సిక్స్త్ క్లాస్ నుండి టెన్త్ క్లాస్ వరకు,ప్రతి క్లాస్ కి ఫైవ్ సెక్షన్స్