కామదేవత – Part 12 93

కామదేవత – 30వ భాగం – 4వ అంకం
ఆనందంగా ఇంట్లోకి అడుగుపెడుతున్న శారదని చూస్తూనే గుమ్మలోఎదురైన సుశీల రావే శారదా.. రా.. నీకోసమే వెయ్యికళ్ళతో ఎదురుచూస్తున్నాను అన్నది.
నాకోసమా? ఎందుకు? నాకోసం నువ్వెందుకు ఎదురుచూస్తున్నావు? ఏదన్నా విశేషమా? అన్నది శారద.
నువ్వు ఇలా వెళ్ళేవు అలా వాన మొదలయ్యింది, నాకుతెలిసి నువ్వు సుదర్శనం ఇంటికివెళ్ళేప్పటికే పూర్తిగా తడిసి ముద్దైపోయివుంటావు. మొన్న మీ ఇంటికివొచ్చినపుడే నిన్నూ నన్నూ తినేసేలా చూసేడు వాడు. అదీకాక బాత్రూంకి చెయ్యకడుక్కోవడానికని వెళ్ళి వొస్తూ వాడేమిచేసేడో నీకూ తెలుసు నాకూ తెలుసు. అలాంటిది నువ్వు ఎలాంటి బట్టలు వేసుకునివెళ్లేవో.. ఆ బట్టల్లో నువ్వు వానలో తడిసి ముద్దై వాడి ఇంటికివెళితే వాడు నిన్ను ఏమీ చెయ్యకుండా వొదులుతాడని నేను అనుకోవడంలేదు. అందుకే అప్పటినించీ కళ్ళు కాయలు కాసేలా నీకోసం ఎదురుచూస్తున్నాను.. నువ్వెప్పుడొస్తావా..? ఎప్పుడు అక్కడివిశేషాలు చెపుతావా? అని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నాను.. అని సుశీల అనర్గళంగా మాట్లాడేసేప్పటికి.

శారద నవ్వుతూ.. కొద్దిగా వూపిరితీసుకోవే బాబూ.. ఏమిటా ఖంగారు.. అన్నీ వివరంగా చెపుతాను గానీ.. అనంటికన్న ముందు నీకోసంగతి చెప్పలి అని శారద అనేప్పటికి, సుశీల శారద మాటలు మధ్యలో అందుకుంటూ.
నీముఖం చూస్తుంటే చుచ్చుబుడ్డీలా వెలిగిపోతున్నాది? చూడబోతే సుదర్శనంతో గట్టిగానే బోణీచేయించుకునే వొస్తున్నట్లున్నావు? అనేప్పటికి.. హబ్బా.. చూస్తుంటే ఆ సుదర్శనం గాడితో ఇదైపోవాలని నీకు చాలా తొందరగా వున్నట్లుంది.. ఆ.. వాడు నాపూకుపగలదీసి బోణీ చేసేడు.. నీకు సంతోషమేనా? అన్నాది శారద.
ఎందుకే అంతకోపం ఐపోతున్నావు? ఇలాంటివన్నీ మనకుటుంబంలో ఇకమీదట మామూలుగా జరగవలసిందే కదా? అందుకే తొలిబోణీ.. ఎలా వుందో అని ఆత్రం పట్టలేక అడిగేను అంటూ సుశీల ముఖం చిన్నబుచ్చుకోవడంతో.
శారద సుశీలని దగ్గరకి తీసుకుని సుశీల నుదిటిమీద బుగ్గలమీద ముద్ద్లు పెడుతూ.. అదికాదే నేనే నీకో విషయం చెప్పాలని ఆత్రంగా వొస్తే నువ్వు నాన్ను మాట్లాడనివ్వకుండా నీ ధోరణిలో నువ్వు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే నాకు కోపం వొచ్చేసిందే అంటూ సుశీలని సముదాయించేప్పటికి.. అప్పటికి సుశీలకి తానుచేసిన తప్పేమిటో తెలిసివొచ్చి.. సారీనే.. నేనేదో పిచ్చిదానిలా నా ధోరణిలో నేను మాట్లాడేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేను.. సరే.. ఇంతకీ నువ్వు చెప్పాలనుకున్నదేంటి చెప్పు.. అనేప్పటికి.. శారద సుశీలతో మాట్లాడ్డం మొదలుపెట్టింది.

సరేకానీ.. నువ్వడిగిన ప్రశలకి సమాధానం చెప్పి.. తరువాత నేను చెప్పాలనుకున్నది నీకు చెపుతాను.. అంటూ శారద సుదర్శనం ఇంటికివెళ్ళినది మొదలు ఇంటికి తిరిగి వొచ్చేవరకూ ఎం జరిగిందో వివరంగా సుశీలకి చెప్పింది. కానీ మధుతో తాను ఎం మాట్లాదింది ఎలా మాట్లాడింది మాత్రం చెప్పలేదు.. ఎందుకంటే మధుకి ఇప్పటికే తనమీద మనసుందని సుశీలకి చెప్పడం ఎందుకో శారదకి చెప్పాలనిపించలేదు.. అందుకే ఆ విషయాన్ని మాత్రం దాచిపెట్టి.. ఆఖరుగా.. సుదర్శనాన్ని సుశీలమీద ఎక్కించడానికి.. సుదర్శనం భార్య సుబద్రనీ, కూతురు భవానీని తమ రెండుకుటుంబాలవాళ్ళకీ పరిచెయం చెయ్యమని చెప్పిన సంగతి చెపుతూ విషయాన్ని ముగించింది.
అదేమిటే, పిల్లలకి ఫోను చెయ్యమని పంపిస్తే నువ్వేంటే వాడిని నామెదకి ఎక్కించడానికి ప్లాన్ చేసుకుని వొచ్చేవు? అని సుశీల రాగతం తీస్తుంటే.. శారద నవ్వుతూ.. ఇందాకలా నువ్వే కదా అన్నావు.. ఎప్పటికైనా ఇవన్నీ మనకుటుంబాలలో మామూలుగా జరగవలసిన తతంగమే కదా అని .. అంటూ శారద నవ్వేప్పటికి.. సుశీల శారద జబ్బమీద ఠఫీ.. ఠఫీ.. అని రెండుదెబ్బలేసి.. అదికాదులే.. నీ నవ్వు చూస్తుంటే వేరేవిషయమేదో వున్నట్లుంది ఆ సంగతేంటో చెప్పు అనేప్పటికి.. శారద నవ్వుతూ.. హమ్మయ్య.. ఇప్పటికి నువ్వు దారిలోకొచ్చేవు.. అంటూ.
ముందు ఈమాటకి సమాధానం చెప్పు.. నువ్వెప్పుడన్నా సుదర్శనం భార్యని కూతురినీ చూసేవా? అన్నది
చూడలేదే?.. ఎంటిట.. అంత గొప్పవిషయం? అన్నది సుశీల

చూడలేదు గనకనే నువ్వు అలా మాట్లాడుతున్నావు.. ఒక్కసారి వాళ్ళని చూసేవంటే వాళ్ళ కుటుంబాన్ని మన రెండుకుటుంబాలలో కలుపుకోవాలని ఎందుకు తాపత్రయపడుతున్నానో నీకే అర్ధమౌతుంది. అని శారద చెప్పడం ఆపింది..
ఏమిటే వాళ్ళిద్దరిలోనూ అంత గొప్పతనం ఏమిటో.. ? అడిగింది సుశీల.
గొప్పతనం కాదే.. ప్రత్యేకత.. ఇద్దరూ తెల్లని తెలుపు.. అదికూడా కాదు..ఇద్దరూ బొద్దుగా ఆరోగ్యకరంగా వుంటారు.. అదీ పెద్ద విషయం కాదు.. వాళ్ళ వొంటిలో పొంగులు ఎత్తులు ఏవి ఎక్కడ ఉండాలో అవి అక్కడ నిండుగా పొంగరించి వుంటాయి.. వాల్లని ఫొట్లోలో చూస్తేనే నా నరాలు జివ్వుమన్నాయంటే నువ్వు వూహించుకో వాళ్ళ అందం.. అంతకన్న అతిముఖ్యమైనది వాల్లిద్దరి కళ్ళు.. అని శారద చెప్పడం ఆపి సుశీల ముఖంలోకి చూసింది.

4 Comments

  1. Very interesting.outstanding sex story. Please send next parts immediately.

  2. Story ika aapura

  3. Band cey ra nayana chadavaleka castunnam

  4. Chettaga unnai storielu band cey 1st

Comments are closed.