కామదేవత – Part 17 79

ముందుగదిలో మధు పవన్‌లని కౌవిస్తూ శారద, సుశీలలో మాట్లాడుతున్న మాధవి ఆడపిల్లలంతా అలా గోలగోలగా వీధిలో పడిపోవడంతో ముందుగదిలో ఆడవాళ్ళు ముగ్గురూ ఆడపిల్లలంతా ఆటలకని వీధిలోపడ్డారని అనుకున్నారు..

మాధవి, మల్లిక, ఇంట్లోకి వొచ్చినది మొదలు, మధు, పవన్‌లని మాధవి కౌవ్వించే విధానం నచ్చని శారద, కుదిరితే మాధవినీ, లేకపోతే మధు, పవన్‌లని అక్కడనించీ ఎలా బయటకి తరిమెయ్యాలా అని ఎదురుచూస్తుండడంతో.. అలా ఆడపిల్లలు గోలగోలగా బయటపడిపోవడాన్ని అవకాశంగా తీసుకుని.. ఆడపిల్లలంతా ఆటలకి వీధిలోపడ్డారు.. మీరేంటిరా మగపిల్లలైవుండి ఇంట్లో ఇలా ఆడవాళ్ళ మధ్యన ఏంచేస్తున్నారు? వెళ్ళండి.. అక్కడ బ్రహ్మం అంకుల్, రమణ అంకుల్ మీతాతగారి ఆరోగ్యం గురించి అడుగుతున్నారు. వెళ్ళి వాళ్ళకి ఆ వివరాలగురించి చెప్పండి అని మధు, పవన్‌లని వాళ్ళ ఇంటికి తరిమింది శారద. దానితో ఇంక తప్పక మధు, పవన్‌లు అక్కడనించీ లేచి శారద ఇంటికి వెళ్ళేరు.
పిల్లలిద్దరూ అటువెళ్ళగానే మాధవి లేచి సుశీల పక్కన కూర్చుంటూ.. ఎంటి సుశీలా పిల్లలిద్దరూ పొదున్ననించీ ఇంట్లోనే వున్నారుగా.. మరి వాళ్ళని దారిలోపెట్టడానికి నువ్వేదన్నా ప్రయత్నం చేసేవా? అనీడిగింది మాధవి సుశీలని..

సుశీల సమాధానం చెప్పబోతుంటే శారద కల్పించుకుని, సుశీల సంగతి ఎలా వున్నా, నీప్రయత్నం ఫలితాన్ని ఇచ్చినట్లేకనిపిస్తున్నాది. నువ్వు వొచ్చినప్పటినించీ పిల్లలిద్దరి కళ్ళూ నీమేదనే వున్నాయి అన్నాది శారద (నీ వేషాలు నేను గమనించెను సుమా.. అన్నట్లుగా మాధవికి చెప్పకనే చెపుతూ).

శారద మాటల్లో ఈర్షని గమనించిన మాధవి శారద చెయ్యపట్టుకుని, అయ్యో శారద నువ్వు నన్ను తప్పుగా అనుకుంటున్నావు. మధు, పవన్‌లు సుశీల కడుపున పుట్టిన పిల్లలు. ఇంక నీదాకా వొస్తే వాళ్ళిద్దరూ నీకడుపున పుట్టకపోయినాకానీ నీఇంట్లో నీపిల్లలతోపాటు నీపిల్లల్లా పెరిగేరు. అందువల్ల వాళ్ళని కౌవ్వించి దారిలోపెట్టుకోవడానికి మీరిద్దరూ ఎక్కడ ఇబ్బంది పడుతున్నారో.. పోనీ.. నేను ఎటూ బయటదాన్ని కాబట్టి ఒకింత అతి చేసినాకానీ.. నా గుణం మంచిదికాదు, నేను ఓ బజారు దాన్ని అనుకున్నా కానీ ఆడదాన్ని వొంకర దృస్టితో చూడవొచ్చన్న భావన వాళ్ళలో కలిగితే అది మీఇద్దరికీ వుపకారమౌతుందని ఇలా తెయారయ్యి వొచ్చి కొద్దిగా హద్దుమీరి ప్రవర్తించేను కానీ మీకన్న ముందుగా వాళ్ళని నా బుట్టలోవేసుకుందామని కాదు.. నేనూ ఆడదాన్ని, ఈ కామదేవత వ్రతం వల్ల మీరిద్దరూ ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నారో ఎంతటి త్యాగాలు చేస్తున్నారో ఓ ఆడదానిగా నేను అర్ధం చేసుకోగలను. నాకోసం నాకూతురికోసం మీరేమి చేసేరో / చేస్తున్నారో మర్చిపోయేంత కృతఘ్నురాలిని కాదు అన్నాది కళ్ళనిండా నీళ్ళు తిరుగుతుండగా..

మాధవి ఎందుకు అలా తెయారయ్యివొచ్చిందో, పిల్లల ఎదురుగా ఎందుకు అలా ప్రవర్తించిందో తనమనసులో వున్న భావన ఏమిటో అంత వివరంగా విడమర్చి చెప్పేప్పటికి శారదకి మనసు చివుక్కుమన్నాది. ఇలాంటి మాధవిమీదనా నేను అసూయపడింది అని మనిపించి.. శారద గబుక్కున లేచి మాధవి పక్కన కూర్చుంటూ.. మాధవి భుజం మీద చెయ్యవేసి మాధవిని దగ్గరకి తీసుకుంటూ నన్ను క్షమించు మాధవి.. నేను నిన్ను తప్పుగా అర్ధం చేసుకున్నాను. ఎంతచెడ్డా నేనూ ఆడదాన్నేకదా..? ఆడదానిలో వుండే సహజమైన ఈర్ష్య అసూయలు నా మనసుని కూడా కమ్మేసేయి.. ఇకమీదటనించీ నాకు సుశీల ఎంతో.. నువ్వుకూడా అంతే.. నా మాటలు మనసులో పెట్టుకోకు అంటూ మాధవిని శారద వోదార్చింది.

మరేంపరవాలేదు శారద, నేను ఇప్పుడిప్పుడే కదా మీకుటుంబాలతో కలిసింది, నేనేమిటో, నా మనసేమిటో, నా ఆలోచనా విధానమేమిటో మీఇద్దరికీ పూర్తిగా తెలియదు కదా? అందువల్ల ఒక్కోసారి మీరు నాగురించి ఇంకోలా ఆలోచించే అవకాశం వుటుంది. నేనేమిటో పూర్తిగా మీకు అర్ధమైనరోజున మన మధ్య ఇలాంటి పొరపొచ్చులు రావులే అనేసింది నవ్వేస్తూ..

సుశీలలా నువ్వుకూడా చాలా మచిదానివే.., అన్నాది శారద కూడా నవ్వేస్తూ..

మాధవి సుశీలవైపు తిరిగి మళ్ళీ అడిగింది.. మరి నువ్వేదన్న చేసేవా పిల్లలని లైనులో పెట్టడానికి? అని

ఏదీ.. వాళ్ళు ఇంటికివొచ్చినది మొదలూ నిద్దరపోవడమే సరిపోయింది అన్నాది సుశీల నవ్వేస్తూ (ఎంజరిగిందో చెప్పడానికి ఒకింత అభిమానం కూడా అడ్డమొచ్చి జరిగిన విషయాలని చెప్పలేకపోయింది)

సుశీల మాటలని శారద అందుకుంటూ, అఔనులే, రాత్రంతా మనకి కూడా నిద్దరలులేవుగా.. సుశీలకి కూడా రోజంతా నిద్రలోనే గడిచిపోయి వుంటుంది అన్నాది శారద..

శారద అన్నమాటల్లో మాధవి కల్పించుకుంటూ.. చూడు సుశీల ఇప్పుడు మగపిల్లలిద్దరిచుట్టూ మీఇద్దరి కూతుళ్ళతోపాటు నాకూతురినికూడా కలిపితే 6 మంది ఆడపిల్లలు తిరుగుతున్నారు. నువ్వు తొందరపడకపోతే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా వుంది. సాధ్యమైనంత తొందరగా పిల్లలిద్దరినీ దారిలో పెట్టు అన్నాది మాధవి.

1 Comment

  1. Very Very interesting. Please write so many parts minimum 1 to 20.

Comments are closed.