కామదేవత – Part 32 91

ఇప్పటివరకూ జరిగిన కధ :-

మిత్రులారా,
33వ భాగం మొదలుపెట్టినాక, శారద, సుబద్రల తొలినాటి సెక్స్ అనుభవాలగురించి వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టేక సుమారు 150+ పేజీల కధ శారద, సుబద్రల తొలిసెక్స్ అనుభవాలని చెప్పుకోవడంతో గడిచిపోయింది.

మీరు మర్చిపోరు కానీ… ఎందుకైనా మంచిదని ఈ 33వ భాగంలో ఎం జరిగిందో మరొక్కసారి సింహావలోకనం (నెమరువేసుకోవడం) చేసుకుందామని జరిగిన కధని టూకీగా వివరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను.

మొదటి 10 పేజీలు ఈ 33వ భాగంలో తొలి 13 అంకాలలో ఎం జరిగిందో చెప్పే ప్రయత్నం చేసేను.. తరువాత కధ 11వ పేజీ నించీ మొదలౌతుంది.. గమనించ గలరు

మీ
గుడ్ మెమోరీస్

33వ భాగం – మొదటి అంకం

సుశీల కొడుకులిద్దరూ వూరినించీ తిరిగి వొచ్చేరు. ముందురోజు మల్లిక శోభనం సమయంలో సుందరం సుశీలల మధ్య మాట మాట పెరిగి సుందరం సుశీలలు పందెం కాసుకున్నరు. సుందరం గదిలో వున్న ఆడవాళ్లనందరినీ ఆపకుండా దెంగగలిగితేనే సుందరం మగాడని తాను వొప్పుకుంటానని సుశీల అంటే.., అలా గానీ నేను గదిలో వున్న ఆడవాళ్లనందరినీ దెంగి సుఖపెట్టగలిగితే సుశీలే తన కొడుకు లని రెచ్చగొట్టి తనమీదెక్కించుకోవాలని సుందరం సుశీల మీద ఎదురు పందెం కాసేడు.

ఆ పందెం లో సుందరం గెలవడంతో తనకొడుకులని రెచ్చగొట్టి తనమీదెక్కించుకోవలసిన భారం సుశీలమీదనె పడింది. అందువల్ల వూరినించీ ఇంటికి వొచ్చిన కొడుకుల దృష్టి తనమీద నిలుపుకోవడానికి ఏంచెయ్యలా అని దీర్ఘంగా ఆలొచించిన సుశీల తన కొడుకులు ఇంటికివొచ్చేసమయానికి మంచం మీద నిద్రపోతున్నట్లుగా నటిస్తూ తన అడతనాన్ని తన వొంటి వొంపుసుఒంపులనీ కొడుకుల కళ్ళపడేట్టు చేసింది సుశీల.