కామదేవత – Part 4 161

కామదేవత – 14 వ భాగం (చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పులతో )
పద్నాల్గవ భాగం

రమణి పేల్చిన బాబు దెబ్బనించీ ముందుగా తేరుకున్నది ఒక్క పద్మజ ఒక్కత్తే!! అలా తేరుకుంటూనే ఆమె అడిగిన ప్రశ్న …..

అదేమిటి.. మీ నాన్న మా అమ్మ మీదకి ఎక్కడమేమిటి? ఆని మాత్రమే……

అప్పుడే ఆ విషయాన్ని గమనించినట్లు నాలుక కరుచుకుంటూ.. అలా చెప్పేశానా? అన్నాది రమణి.

అదేంటే? అది తప్పు గదూ అన్నరు మిగతావాళ్ళంతా

ఛ.. మా అమ్మ అలా చేస్తుందా? అన్నాది పద్మజ సాలోచనంగా.

ఒక్క మీ అమ్మే అని నువ్వేమీ బాధపడక్కరలేదు. మా అమ్మగూడా మీ నాన్న పక్కలో పడుకుంటుంది. మీరు ఇందాకలా సరిగ్గా గమనించినట్లు లేదు మా అమ్మ పక్కన మా నాన్నతో పాటుగా సుందరం అంకుల్ కూడా ఒంటిమీద బట్టలేమీ లేకుండా మా నాన్నలాగానే తన మగతనాన్ని కూడా నిగడబెట్టుకుని పడుకుని వున్నాడు. మా అమ్మ తన ఒంటిమీద బట్టలు లేకుండా వాళ్ళిద్దరి మధ్య పడుకుని వున్నది అని వాళ్ళు మిస్ ఐన వివరాలని మరింత విపులంగా చెప్పింది రమణి.

గదిలో ఆడపిల్లలంతా నోటమాటరాక మౌనంగా ఉండిపోయేరు.

వాళ్ళ మౌనాన్ని అర్థం చేసుకున్న రమణి వాళ్ళని రెచ్చగొట్టడం మొదలుపెట్టింది. అయినా అసలు మా అమ్మకీ, మీ అమ్మకీ అలా ఒకళ్ళ మొగుళ్ళ పక్కలో ఇంకొకళ్ళు పడుకోవడంలో ఎలాంటి అభ్యంతరం వున్నట్లుగా కనపడటంలేదే… అన్నాది విషయాన్ని నిమ్మదిగా నాంచుతూ.. అసలుగుట్టు విప్పేప్రయత్నం చెయ్యసాగింది రమణి..

ఇంతలో సీత అందుకుంటూ.. అందుకేనా ఈ మధ్య మా వాళ్ళు ఎక్కువగా మీ ఇంట్లోనే పడుకుంటున్నారు!!.. అన్నది సాలోచనంగా. మన అమ్మలు ఒక్క మన నాన్నలతోనేగాదు, రమణ అంకుల్ తో గూడా పడుకుంటారు తెలుసా అన్నాది రమణి చివరి బాంబుని కూడా పేలుస్తూ..

నిజమే? ముక్తఖంటంతో ఆచర్యపోయారు మాజనాలు.

ఏమోనే.. సరే నేను ఇలా చెప్పేనని ఎవ్వరితోనూ చెప్పకండి.. నేను చూసింది మీకు చెపుతున్నాను.

అక్కడ వున్నవాళ్ళంతా అవాక్కైపోయారు ఆ మాట విని. నిజంగానేనటే.. పీలగా అడిగింది రాధిక.