కామదేవత – Part 42 135

గత భాగం ముగింపు:

సుశీల, పద్మజలు కలిసి మధు వొంటికి నూనె రాసి నలుగు పెట్టి తల స్త్ననం చేయించేక మధుకి కొత్త బట్టలు కట్టించేరు. తరువాత సుందరం, సుశీల కలిసి మధుని ఆశీర్వదించేరు. తరువాత సుశీల, శారద కుటుంబాల వాళ్ళు మాధవి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనాలు చేసేరు. రమణి మిగతా ఆడపిల్లలంతా కూడా భోజనాలు చేసి సుదర్శనానికి భోజనం పట్టుకుని సుదర్శనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయేరు.

భోజనాలు ఐపోయేక అక్కడ శారద ఇంట్లో సుభద్ర శారదలు కలిసి భవానీని రాత్రి సోభనానికి అలంకరించడం మొదలుపెట్టేరు.

ఇక్కడ సుశీల భోజనం చెయ్యడం ఐపోయేక స్త్ననానికి వెళ్ళింది. సుందరం మధుకి పట్టుబట్టలు ఇచ్చి కట్టుకో మని చెపుతూ ఓ బంగారు కాసు ఇచ్చి దాన్ని మధు అమ్మకి ఇవ్వమని చెపుతూ తనకి బయట వేరే పని వుందనీ.. రాత్రంతా ఇంక ఇంటికి రానని చెపుతూ మధుని ఇంట్లోనించీ తలుపులు వేసుకో మని ఎవరు వచ్చినా తలుపులు తియ్యవొద్దని చెప్పి సుందరం శారద ఇంటికి వెళ్ళిపోయేడు.

తన తండ్రి వెళ్ళిపోయేక అమ్మ సుశీల స్త్ననం ఐపోవడంతో, సుశీల మధ్య గది తలుపు తీసి తాను వంటగదిలోకి వెళ్ళిపోయి మధుని పడకగదిలోకి వెళ్ళి శారద ఇంట్లో పూజ కి కావలసిన పూలు, పళ్ళు తీసి సిద్దం చెయ్యమని చెపుతుంది. స్త్ననం చేసి కడిగిన ముత్యంలా వున్న అమ్మని చూడకుండా తాను పడకగదిలోకి వెళ్ళనని మారాం చేసిన మధుని అమ్మ సుశీల లాలించడంతో మధు మెత్తబడి పడకగదిలోకి వెళ్ళి గదిలో లైటు వేసి శోభనం కోసం అలంకరించిన పడకగది చూసేప్పటికి మధుకి మతి పోయింది.

అదే సమయానికి పాల గ్లాసు పట్టుకుని శోభనపు పెళ్ళికూతురిలా గదిలో అడుగు పెట్టిన అమ్మ, తనమీద కురిపిస్తున్న ప్రేమానురాగాలకి మధు మనసు కరిగి నీరై పోయింది. అమ్మ మీద మనసులో పొంగిన ప్రేమానురాగాలు హృదయపు ఎల్లలు దాటి పొంగి ప్రవహించడంతో మధు తన తల్లి పాదాల ని తన చేతుల్లోకి తీసుకొని ముద్దాడ్డం మొదలుపెట్టేప్పటికి అమ్మ సుశీల లో కామావేశం పొంగి వుప్పెనలా వెళ్ళి మధు మీద పడి మధుని తన బిగికౌగిట బంధించి తన కన్న కొడుకుని తన వలపు వుప్పెనలో ముంచెత్తి తడిపి ముద్దచేసేసింది.

2 Comments

  1. Super gudha sin super naku kari poe nadi

  2. Next part please

Comments are closed.