కామదేవత – Part 44 372

గత భాగం ముగింపు:

సుందరం శారద ఇంటికి వెళ్ళేసరికి శారద, సుభధ్రలు కలిసి భవానీని సోభనంకోసం అలంకరించి సిద్దం చెయ్యసాగేరు.

భవానీ అలంకరణ పూర్తయ్యేక సుభధ్ర, శారదలు సిద్దమయ్యి బ్రహ్మంతోపాటుగా రమణనీ, సుందరాన్నీ శోభనపు గదిలోకి వెళ్ళమన్నప్పుడు బ్రహ్మం మరికొద్దిసేపు ఆగమంటూ తన కూతురు రమణి ఇంట్లో వున్నవాళ్ళందరినీ ఆశ్చెర్యంలో ముంచెత్తే ఓ గొప్ప విశేషం వుందని చెప్పిందని చెపుతూ సోభనపు గదిలోకి వెళ్ళకుండా కూతురికోసం ఎదురుచూస్తూవుంటాడు.

ఇంతలో రమణి ముఖం వేళ్ళాడేసుకుని వొచ్చి తాను అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగా జరగలేదనీ, ఇంట్లోవాళ్ళని నిరాశపరిచినందుకు తనని క్షమించమనీ తల వేళ్ళాడేసుకుని అడిగేప్పటికి బ్రహ్మం కూతురిని బాధపడవొద్దని చెపుతూ కూతురిని దగ్గరకి తీసుకుని ఓదార్చేడు.

కూతురు ఒచ్చి ఇంక విశేషమేమీ లేదని చెప్పడంతో శారద సుభధ్ర, భవానీలని వంటగదిలో పెట్టి గడియవేసి మగవాళ్ళందరినీ సోభనపు గదిలోకి పంపించింది. మగవాళ్ళు ముగ్గురూ సోభనపు గదిలోకి పంపించేక రమణి తన తల్లి శారదకి వంటగదిలోవున్న భవానీ, సుబద్రలని ముందుగదిలోకి తీసుకురమ్మని చెపుతూ.. తాను ఇంటిబయట ఒదిలివొచ్చిన మరో వ్యక్తిని ఇంట్లోకి తీసుకువొచ్చింది.

రమణి ఇంట్లోకి తీసుకువచ్చిన వ్యక్తినిచూసి భవానీ, సుభద్రలు భయంతో బిర్రబిగిసిపోయేరు. రమణి పదే పదే తనని క్షమించమని అడుగుతూ ఇంట్లీకి తీసుకువొచ్చిన వ్యక్తిని చూసి భవానీ సుబద్రలు భయంతో బిగదీసుకుపోవడం చూసి శారద మనసు ఎందుకో కీడు శంకించి శారదకూడా భయంతో బిక్కచచ్చిపోయింది.

అలా భవానీ సుబద్రలతోపాటుగా తన తల్లి శారద కూడా భయంతో బిగదీసుకుపోవడంతో రమణి పక పకా నవ్వేస్తూ.. తనతో ఒచ్చినావిడ సుభద్ర తల్లి గౌరీ అని చెపుతూ.. గౌరికి తాను అన్నివిషయాలు చెప్పే ఇక్కడకి తీసుకువొచ్చేనని చెపుతూ.. ఇంక గౌరిని కూడా సోభనానికి తెయారుచెయ్యమని చెప్పి, రమణి సుదర్శనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది.

2 Comments

  1. Pages taggutunayi , గత భాగం ముగింపు అని అది ఒక పేజీ waste చేస్తున్నారు
    Pages పెంచండి

  2. This episode only 6 parts. Very Very unhappy. Minimum 15 to 20 parts Very Very happy. Continuation of story maintrack super.Remaining parts send immediately.

Comments are closed.