కామదేవత – Part 45 307

మరో 15 నిమిషాల తరువాత మాధవుడు అమ్మ మీదనించీ లేచి బాత్రూంకి వెళ్ళి వొచ్చి మళ్ళీ అమ్మ మీద పడబోతుంటే అమ్మ వాడిని వారిస్తూ “ఇక్కడ ఇంకా ఇంకో వారం వుంటానుగా.. రాత్రంతా ప్రయాణం వల్ల సరిగ్గా నిద్రపోలేదు ఓ గంట నిద్రపోనీరా మాధవా” అన్నాది అమ్మ.. “మరొక్కసారే అత్తా.. ప్లీజ్.. ప్లీజ్..” బ్రతిమాలాసాగేడు వాడు అమ్మని.. అయినా కానీ అమ్మ వాడిని వారిస్తూ.. “రాత్రి ఇక్కడే వుంటానుగా.. రాత్రంతా నీ ఇష్టం నీకు అడ్డుచెప్పను.. ఒక్క గంట ఒదిలెయ్యరా నన్ను” అంటున్నాది అమ్మా..

ఓపక్క కాస్తంత అసంతృప్తిగా మరోపక్క రాత్రంతా అమ్మ వాడికి అవకాశం ఇస్తానన్నందుకు సంబరపడిపోతూ వాడు అమ్మని ముద్దుపెట్టుకుని “ఈరోజు నీతో పొందిన అనుభూతిని ఈ జన్మలో మర్చిపోలేనత్తా..” అంటూ వాడు బట్టలు వేసుకుని “సరే ఐతే నువ్వు కాసేపు పడుకో” అని వాడు వాళ్ళ పడకగదిలోనించీ బయటకి వొస్తుంటే నేను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి మాధవుడి గదిలో దూరి పక్కమీద పడుకుని నిద్ర నటించేను. మాధవుడు బట్టలు వేసుకుని బయటకి వెళ్ళిపోయేడు..

మాధవుడు వెళ్ళిపోయిన మరో 15-20 నిమిషాలకి ఇంకొకతను వొచ్చేడు అతనికి సుమారు ఓ 40 ఏళ్ళు వుంటాయి.. అతను చొరవగా అమ్మ పడుకున్న గదిలోకి వెళ్ళేడు.. నేను ఆశ్చర్యపోతూ మళ్ళీ వాళ్ళ పడకగది గుమ్మం దగ్గరకి వెళ్ళీ దాక్కుని మళ్ళీ వాళ్ళ గదిలోకి తొంగిచూడ్డం మొదలుపెట్టేను..

ఆ వొచ్చినతను “ఏంటి సుభధ్ర అప్పుడే ఎవరో నీపూకుని పావనం చేసి వెళ్ళినట్లున్నారు..?” అంటూ చొరవగా బట్టలు విప్పుకోసాగేడు.. అతను అమ్మతో మాట్లాడుతున్న విధానం బట్టీ అమ్మకి అతనికీ ఇంతకుముందే చాలా పరిచెయం వున్నవ్యక్తిలా అనిపించింది నాకు..

అమ్మ ఆ వొచ్చినతన్ని చూస్తూ.. “నీకోసమే ఎదురుచూస్తున్నాను.. నువ్వు ఒస్తావనే వాడిని తొందర తొందరగా పంపించేసెను.. ఏంటి ఇంత ఆలస్యం..?” అడుగుతున్నది అమ్మ..

అతను మొత్తం బట్టలన్నీ విప్పేసుకుని మంచం మీద అమ్మ పక్కన పడుకుని అమ్మ తొడలమధ్య చెయ్యపెట్టి అమ్మ ఆడతనంలో వెళ్ళుదోపి కెలుకుతూఉంటే.. అమ్మ అతన్ని వెల్లకిల్లా తిప్పి సగం అతనిమీద వాలిపోతూ చొరవగా అతని బాయలని మార్చి మార్చి చీకడం మొదలుపెట్టింది.. భవాని అలా మొట్టమొదటిసారి తన తల్లి రంకు భాగోతాన్ని చూసిన వివరాలని గొప్ప తమకంగా బ్రహ్మానికి చెప్పుకుంటూ పోతుంటే భావానిలోని పసిపిల్ల మనస్తత్వాన్ని బాగా అర్ధం చేసుకున్న బ్రహ్మం అప్పటివరకూ భవానీ వాక్‌ప్రవాహాన్ని ఆపకుండా మౌననంగా వింటూ కూర్చున్నాకానీ ఇంక భవాని వాక్‌ప్రవాహాన్ని ఆపకపోతే ఈరాత్రికి భవానీతో సోభనం ఇంకా ఇంకా ఆలస్యమైపోతుందనీ.. అదీకాక తన తరువాత భవానీని అనుభవించడానికి తనవెనకాలే సుందరం, రమణలు కూడా కాచుకుని కూర్చున్నారన్న సంగతి బాగా తెలిసిన బ్రహ్మం భవానీని ఆపుతూ..

అదేమిటి.. బాయలు ఆడవాళ్ళకి కదా వుంటాయి.. మీ అమ్మ మగవాళ్ళ బాయలని చీకడమేమిటి..? అనడిగేడు భవానీ మాటలకి అడ్డుకట్టవేస్తూ..

బ్రహ్మం మనసులో మర్మాన్ని తెలుసుకోలేని భవాని.. అదేం కాదు అంకుల్.. ఆ వొచ్చినతనికి ఆడవాళ్ళకి మల్లే.. బాయలు అమ్మ నోటినిండా పట్టేంత పెద్దవి వున్నాయి అన్నాది అమాయకంగా..

అసలు మగవాళ్ళకి బాయలు వుండడమేమిటి.. నాకు అర్ధం కావడంలేదు.. పోనీ ఓ పని చెయ్యి ఆరోజు మీ అమ్మ నువ్వు చూస్తుండగా అతనికి ఏమేమి ఎలా ఎలా చేసిందో ఇప్పుడు అది నువ్వు నాకు అలా చేసి చూపించు.. ఆవిధంగా నువ్వేమి చెపుతున్నావో నాకు స్పష్టంగా అర్ధమౌతుంది అన్నాడు బ్రహ్మం.