కామదేవత – Part 9 110

ఆసరికే శారద మణికి దగ్గర దగ్గరగా నడుస్తూ గుమ్మం వైపు అడుగులువేస్తుండడంతో పెళ్ళం చూస్తుండగా అలా మరో స్త్రీ తో దగ్గర దగ్గరగా నిలబడి మాట్లాడితే పెళ్ళం ఏమనుకుంటుందో అని మణి వెనక్కి వెనక్కి అడుగులు వేస్తూ వాళ్ళ పడకగది గుమ్మాన్ని దాటేసేడు. శారద వెనకాలే సుశీల కూడా నడుస్తూ మరో 10/15 నిమిషాల సేపు మణి తన పెళ్ళం గదిలోకి వెళ్ళకుండా ఏం చెయ్యలా అని ఆలొచిస్తూ ఇందాకా తనూ శారదా ఇంట్లోకి వొస్తున్నప్పుడు మణి కళ్ళు తమ ఇద్దరినీ ఎంత ఆశగా ఆకలిగా చూసేడో గుర్తుకురావడంతో తన కుడిసన్నుమీద పైటని కొద్దిగా కిందకి లాగి తన జాకెట్ లోనించీ మొత్తం సన్ను బయటకి కనపడేలా తన చీరపైటని సవరించుకుని సుందరాన్ని మాధవి దగ్గర వొదిలేసి వాళ్ళ పడకగదిలోనించీ బయటకి నడిచింది.

ఇప్పుడు మాధవి పడకగదిలో, మాధవి సుందరం మాత్రమే మిగిలిపోయేరు. వాళ్ళిద్దరిమధ్య కొద్దిసేపు మౌనం రాజ్యమేలింది. ఇలాంటి సమయంలో మగవాళ్ళే చొరవచెయ్యలని తెలిసిన సుందరం, తలనొప్పి వొచ్చిందా? అని లాలనగా మాధవిని అడిగేడు. మాధవి దగ్గరనించీ మౌనమే సమాధానం అయ్యింది, కానీ సిగ్గుతో మాధవి కళ్ళు కిందకి దించుకున్నది, అలా కిందకి దించిన కళ్ళు సుందరానికి ఎన్నెన్నో వూసులు చెప్పేయి. మాధవి కళ్ళలోని ఆహ్వానాన్ని చూసిన సుదరం మరింత హుషారుగా అప్పటివరకూ మాధవి మంచానికి దూరంగా వున్న తన కుర్చీని మాధవి మంచానికి తగిలేలా దగ్గరగా జరుపుకుంటూ, మద్యహ్నం నేను ఎక్కువగా అల్లరి చేసేనా అని మాధవిని అడుగుతూ చొరవగా మాధవి కుడితొడమీద చెయ్యవేసేడు.

మాధవి ఖంగారుగా పడకగది గుమ్మం వైపు చూస్తూ తన తొడలని సుందరం చేతికి అందనంత దూరంగా జరిగే ప్రయత్నం చేయ్యబోతుంటే, మాధవి చెయ్యబోయే పనిని పసిగట్టిన సుందరం, మాధవి తొడమీదవున్న తన చేతితో మాధవి తొడని బలంగా అదిమిపెడుతూ, నువ్వేమీ ఖంగారు పడవొద్దు ఇటుపక్క ఎవ్వరూ రాకుండా శారదా మా ఆవిడా చూసుకుంటారు అన్నడు మాధవికి భైర్యం చెపుతున్నట్లుగా..

మాధవి ఒక్కక్షణం పాటు కదలకుండా అలా వుండి తన తొడమీదవున్న సుందరం చేతిబిగింపు సడలగానె గబుక్కున సుందరం చేతిని తన తొడమీదనించీ తోసేసి తన కాళ్ళమీదవున్న దుప్పటీని తన గుండేలమీదకి లాక్కుంటూ సుందరం చేయ్య బయటకి కనపడకుండా దుప్పటీ కప్పేసింది. మాధవి చేసిన పనితో మరింత హుషారు వొచ్చిన సుందరం మళ్ళీ తన చేతిని మాధవి తొడమీద వేస్తూ మాధవి తొడని నిమురుతూ, నేను ఓ ప్రశ్న అడిగేను నువ్వు సమాధానం చెప్పనే లేదు అన్నాడు.

మాధవి చురుక్కున కళ్ళెత్తి సుందరం కళ్ళలోకి చూసింది. సుందరం ఏమాత్రం బెదరకుండా తన చేతిని మాధవి రెండుతొడలమ మధ్యలోకి జార్చుతూ, చెప్పు మధ్యన్నం నేను మరీ ఎక్కువగా అల్లరి చేసేనా? అని మరోసారి అడిగేడు.

మాధవి తన రెండుతొడలనీ దగ్గరగా అదిమిపెడుతూ సుదరం చెయ్య కదలనివ్వకుండా బిగించి పట్టి, పెళ్ళైన పరాయి ఆడదానితో అలాగేనా ప్రవర్తించేది? అని తలదించుకుని సుందరం వైపు చూడకుండా చిన్నగా గొణిగింది.

సుందరం మాధవికి మరింత దగ్గరగా జరుగుతూ, నువ్వు పెళ్ళైన పరాయి ఆడదాన్ని అంటున్నవు, కానీ నువ్వు పెళ్ళిచేసుకుని మా కాలనీలోకి వొచ్చిన మొదటిరోజ్ఞే నిన్ను చూసి మనసు పారేసుకున్నాను అన్నడు సుందరం మాదవి మనసుని మరింత దోచుకునేలా..

1 Comment

Comments are closed.