ట్రాన్సఫర్! 500

మెల్లగ తలపు తీసి… ఇద్దరి ముందుకి… నడవ సాగింది..

అంకుల్ కి యెదురు గది కవాటం తో డోర్ తెసినప్పటి నుండి… నిహారిక అందాలని తన కళ్ళతో దెంగుతున్నాడు…

అంకుల్ లెచి… నిహారిక వయిపు నడుస్తూ.. వావ్ అమేజింగ్… యు అర్ sooo సెక్సీ అన్నడు….

ఇంతలొ… నిహారిక మొగుడు… అమ్మాయకుడిలా…చెప్పను కదా అంకుల్ she is హాట్ అని నవ్వదు…

నిహారిక: అంకుల్ బుడ్డి తెలిసిన నిహారిక… వాది చూపులు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసు… కానీ బర్త ముండు బయట పడలేక సిగ్గూ తో అల నుంచొని ఉండి..

ఆ డ్రెస్ లో నే ఇద్దరికి సర్వ్ చేస్తుంది…

అంకుల్ కొంటె చుపులు గమనించి … నిహారిక మొగుడు… మీరు కుడా ఫ్లాట్ అయ్యారు అనుకుంట నిహారిక కి అన్నడు…

అంకుల్: తడుముకుంటూ… ఆబ్బె అదెం లెదు… ఎదో అల అన్నడు…

ఆ రొజు అల ముగిసింది…

మరసటి రొజు పొందునే…

నిహారిక అంకుల్ కి కాల్ చెసింది…

అంకుల్: ఈ ఊహించిన పరిమాణం ఏంటీ అనుకున్నాడు…

లిప్ట్ చెసాడు

నిహారిక : అంకుల్ ప్లీజ్ లీవ్ మీ..

నేనూ houswife …. నా జీవితాన్ని పడు చేయకండి…

నన్ను వదిలేయండి నెను అలంటి దని నీ కదూ అని… ప్రాధేయపడింది

అంకుల్: నవ్వుతు నెను ఎం చేశాను అన్నడు

నిహారిక: మీకు తెలుసు మీరేం చేసారో

ప్లీజ్ నన్ను వదిలేయండి అండి ఏడుస్తు…

అంకుల్ : సరే … అగు అని ఫొన్ పెటేసాడు…