ట్రాన్సఫర్! 500

రాజు* : నిహారిక ఇంటి బెల్ కొట్టాడు.. ఎమిటి రాజు అండి.. అంకుల్ మీకు ఈ బాక్స్ ఏవమన్నారు అన్నడు

నిహారిక: బాక్స్ తీసుకొని… తలపు వేసుకొని… తెరిచింది..

అది… ట్రంస్పరెంట్ ssingle స్ట్రాప్ nighty ..

నిహారిక కి ఇక్కడ లేని కొపం వచింది… వెంటనె కాల్ చేసి చెడామడా తీటేసింది …

అంకుల్: విను… నెను నిన్ను ఇబంది పెట్టకూడదు అంటే… నువు ఎసుకొని… నా flat కి రవళి…

జస్ట్ నిన్ను దానిలో చుడాలి అని ఉండి… ఆ తరువత నిన్ను ఇబంది పెట్టాను అన్నడు…

నిహారిక: చేసెడి లేక … సరే ఇంకోసారి… నన్ను ఇబంది పెట్టాను అంటే చేస్తా అండి…

అంకుల్: తప్పకుండ ప్రామిస్ అన్నడు…

నిహారిక: అంకుల్ ఇచ్చిన nighty ఎసుకొని..

దాని పైన… చున్నీ కప్పుకుని… తన ఫ్లాట్ నుండి… ఎదురుగ ఉన్న అంకుల్ flat లోకి దూరింది… ( పకింటి సరోజ అంటీ చూసింది)

అంకుల్ హాల్ సోఫా లో కూర్చొని ఉన్నడు…

వెల్కమ్ బేబీ అన్నడు…

కొపం తో చూస్తుంది…

కొపం ఇందుకు రా ఇలా కూర్చో అన్నడు…

నిహారిక: లెదు పర్లేదు… మీకు ఎం కావలి చూపండి… నెను వెళ్లిపోవాలి… అని భయం తో రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది…

అంకుల్: చెప్పను కదా… నిన్ను అల చుడాలి అని అన్నడు…

నిహారిక: చేసెడి ఏమి లేక..