ట్రాన్సఫర్! 500

కని… ఎప్పటి లాగానే..

మొగుడి పడి నిమిషాల పోతూ సరిపోలేదు…

ఇంక ఇంక కావలి అనిపిస్తుంది…పుకు ముందా కి

తన పూకు దూల ఎవరు తెరుస్తారు రాం బాబూ అనుకుంటా బడా పడుతుంది… నిద్రా రావట్లేదు…

మొగుడు చక్కగ తగి పడుకున్నాడు…

ఇంతలొ…. నిహారిక సెల్ కి మెసెజ్ వచ్చింది .

మీరు అనుకున్నారు గా అంకుల్ గడు…అని.. అవును వాడే

honఏయ్ మిస్ యు… నిన్ను దెంగాలి అని ఉండి అని మెసేజ్ పెట్టడు…
నిహారిక కి కొపం వచ్చి.. పిచి పిచి గ మాట్లాడకు…

ని వల్ల నా సంసారం పదయేలా ఉండి…

పోలీస్ కంప్లెయింట్ ఇస్తా అని బెదిరించటానికి

ప్రయత్నించింది…

ఇంతలొ అంకుల్ నుండి మరో మెసేజ్…

ఆలోచించుకో… ని మొగుడి బుల్లి మొడ్డ నాకు ఏయ్ మాత్రం సరిపోడు అని నకు తెలుసు…

వయసు లో ఉన్నావ్… ని అందాన్ని అడివి కాచిన వెన్నెల చెయ్యకు….

ని పుకు పెద్ద మొడ్డ కోరుకుంటుంది అని నా కు తెలుసు…

నా తలపు ని కొరకు
తెరిచి ఉంటయి… అలోచించుకో అని పెటేశాడు….

నిహారిక…. సందిగ్ధం లో పండింది… చాలా మదన పడుతుంది… em చేయాలా అని.

నిహారిక : తనకి డేర్