నా దొమ్మరి కుత్త మమ్మీ 627

నాకు తెలుసు నన్నలా చూడగానే దానికి గొల్లి నిగిడి గుద్ద దాకా సాగుతుందని.అరంగుళం ఉండే నా కూతురి పూగొల్లి సైజే దాని గుల కి కొలమానం.. గులెక్కినప్పుడల్లా దాని గొల్లిత్తిని నా ఇత్తి గొల్లికి అంటించి గుల్లించుకుంటూ గొల్లించుకుంటూ దాని గొల్లిత్తి మీద నా ఇత్తి గొల్లిని రుద్దుతున్నా అది చాలక గొల్లిని గిల్లి గిల్లి మరీ నలుపుకునే నా లంజ కూతురికి మరి గొల్లి సైజు ఆ మాత్రం లేకపోతే మా గుంటూరు గొల్లి గుద్ద లంజల పరువు పోదూ? ఆడ దాని కుత్తలో ఇత్తి సైజే దాని కుతి కుత్త కుతి కి గులమానం కాబట్టి గొల్లి ఎంత నిగిడితే దానికి అంత గుల ఉన్నట్టే! పుంజు పెట్ట లాంటి నా స్వప్న పూకు బాగా కండ పట్టి కొవ్వంతా తొడల మధ్య పేరుకున్నట్టుగా దాని తొడల మధ్య దిబ్బరొట్టెలా ఉబ్బి కనడుతుంటుంది దాని పూదిమ్మ.. కొద్ది పాటి గులకే దాని పూకిత్తి కుత్త రెమ్మల మధ్యగా తెగ దూసుకొస్తున్నది ఈ మధ్య..

అది నడుస్తుంటే దాని పూకిత్తి కుత్త రెమ్మల మధ్య నలిగిపోతూ ఇత్తి నిగిడి పాంటీ మీద పొడుచుకుని కనబడుతుంటం చాలా సార్లు చూసాను.. ” ఇత్తి నిగిడి కనబడుతున్నదే కుతి పూకు లంజా.. కసెక్కికొట్టుకుంటున్నావే కసి పుస్సీదానా.. బుసలు కొడుతున్నదే నీ పుస్సీపాము.. పూకు రెమ్మల మధ్యలోంచీ అంతలా పొడుచుకుచ్చొందీ అంటే నీ కుతి పూకులో కుత్తీట పెరిగిందే. కుత్తలో ఇత్తి నిగిడించి నీ మమ్మీకి కుత్తలో కుతి రేపకే పూకిత్తు స్వప్నా.” అని నేనన్న మాటలు విన్న నా దొమ్మరి పూలంజ కూతురు స్వప్న. . ” కుత్తిత్తు నలిగిపోతున్నదే పూరెమ్మల మధ్య.. నీ పూలవ్వుతో కొవ్వెక్కి దిబ్బరొట్టెలా బలిసిననా నా గుల పూదిమ్మ రెమ్మలు నా గొల్లమ్మని తెగ వత్తుతూ గులగింతలు పెట్టేస్తున్నాయే నా పూకుత్త మమ్మీ. నీ పూలంజ కూతురి పూకుతి తీర్చవే. నా పూకుత్త రెమ్మల మధ్య నలిగిపోతున్నదే నీ కుత్తపూకూతురి కుత్తిత్తు . నా కుత్తపూ ఇత్తు కుతి తీర్చవే నా దొమ్మరి పూకుత్త మమ్మీ.” అన్న నా పూబొమ్మాళి స్వప్న కోరిక తీర్చటానికి అది ఆఫీసుకెళ్ళేటప్పుడు గొల్లికి దాని పూకుత్త రెమ్మలకీ కలిపి ఒక ప్లాస్టరుని అతికించటం మొదలెట్టాను ఈ మధ్య. గుద్దలో గుల పెరిగి అది నిగిడినప్పుడు రెమ్మల మధ్య పొడుచుకుని బయటకు రాకుండా ఒక వేళ అలా వచ్చినా అది వేసుకుంటున్న పాంటీ రాపిడికి మరింతగా ఆ గొల్లి నిగడకుండా ప్లాస్టరు వేసేస్తాను ప్రతి రోజూ. ” మరి నేనేం చేయనే మమ్మీ నువ్వూ నీ పెద్ద పెద్ద పిర్రల దెంగుద్దిగుద్దా గుర్తుకు రాగానే నా పూగొల్లిగొద్దె తెగ నిగిడి గుద్దదాకా సాగుతానంటుంది. ” అని అనే గుల గుద్ద కూతురి గొల్లికీ మాత్రం గులదారం కట్టకపోతే దాని పూకొంప గొల్లేరు కాదూ మరి? అయినా నా గొల్లి లంజ కూతురు కి ఎంత గులని? ఆఫీసునుండీ ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి దాని గొల్లికి వేసిన ఆ ప్లాస్టరు కాస్తా ఊడి ఉంటుంది.ఒక మోస్తరుగాగొల్లి నిగిడితే ఆ ప్లాస్టరు ఊడదు.ప్లాస్టరు ఊడేంత సైజుకి గొల్లి నిగిడింది అంటే నా గుద్ద లంజ కూతురి పూగొద్దె నిగిడేలా గుద్దలో ఏ లంజగుద్ద లంజ గుల రేపిందో మరి! ” ఏ లంజ గుద్దని చూసి ( నా అనుమానం నా కుతి కుత్త లంజ కూతురూ ఆ పెద్ద పిర్రల వరం పూకుతురూ రాజీ ఇద్దరూ కలిసి కుత్తా కుత్తీ చేసుకుంటున్నారని) నీ గొల్లి ఇంతగా నిగిడించుకున్నావే పూగొద్దెగొల్లి గుద్ద లంజా ప్లాస్టరు ఊడేంత లెవెలుకి నీ పూగొద్దె నిగిడింది.?” అని అడిగితే ” నా కసిలంజ గుద్ద మమ్మీ . ఎవరి గుద్దని చూసినా నీ గుద్దే నా కళ్ళ ముందు మెదులుతుందే.. వాళ్ళందరి గుద్దలు నీ భారీ బండ గుద్ద ముందు బలాదూర్.. నీ గుద్ద చూస్తేనే చాలు మమ్మీ నాపూగొద్దె గుద్ద దాకా సాగుతూ నిగిడిపోతుంది . ఏం చెయ్యనే రాత్రింబగళ్ళూ నాకు నీ గుద్దే కనబడుతున్నది. నన్ను నీ గుద్ద ని చూపెట్టీ చూపెట్టి నీ గుద్ద కి స్లేవ్ లంజని చేసుకున్నావే నా మమ్మీ గుద్ద లంజా.. నీ గుద్దలో నా గుద్దద్ది. ఇంత పెద్ద గుద్ద తో ఎంత కసిరేపుతున్నావే నా గుద్దొమ్మరి గుద్ద మమ్మీ.” అని పూకరువు పెడుతూ నా గుద్దరువు వేస్తుంది .. చీ. నా లంజ కూతురి కుత్తిత్తి దాని పూతిత్తిలోనుండీ తన్నుకుని వచ్చేంత కసిగా ఉందా నా గుల గుద్ద అని నాకు గుర్తుకు వచ్చినప్పుడల్లా నా పూకుత్త కుత కుతా ఉడికిపోయి కుతిరసాలని కార్చేస్తుంది. కుత్తిత్తు పత్తిత్తు సైజుకు నిగుడుతుంది. సెగలు కక్కుతున్న నా గుల గుద్దకి ఈ సెగరెట్ పొగులాట కొంత కొత్తే అయినా నా కుతి కూతురికి మాత్రం నా గుద్ద బద్దలనిలా ముద్దు చెయ్యటం మహా ఇష్టం. నేను డైనింగు టేబుల్ కి దగ్గరగా నా పెద్ద గుద్దని దానికెదురుగా పెట్టి ఒంగుని ఉంటే అది స్టయిలుగా డైనింగు టెబులు మీద కూర్చోని దాని చేతులకి అడుగు దూరం లో అందీ అందనట్టు గాలిలో ఆడుతున్న నా పెద్ద పెద్ద పిర్రలనీ వాటి మధ్య బాగా బిగుతుగా ఇరుక్కుపోయిన పాంటీని చూస్తూ కసెక్కిపోతూ పెదాలని పళ్ళ మధ్య కరిచి పట్టుకుని కరిచేసుకుంటూ గుప్పుగుప్పున సిగరెట్ దమ్ము లాగుతూ తన నోటిని నా గూండా గుద్ద దగ్గరికి తెచ్చి ఆ పొగని నా పెద్ద పెద్ద పిర్రల మధ్యకి వదులుతూ నా సిగ్గుద్దని పొగ్గుద్ద చేసేస్తున్నది. రెండు పిర్రల మధ్య ఉన్న పిర్రల తొర్రలోకి పొగని వదిలి సిగరెట్ ని ఒక దమ్ము లాగి దాన్నలానే నోట్లో పెట్టుకుని తన రెండు చేతులతో నా గుద్ద బోండాలని బాగా దగ్గరగా ఒకదాన్నొకటి వత్తుకునేట్టు చేతులతో పట్టుకుని ఆ పొగ నా పిర్రల మధ్య కాసేపు బందీలా ఉండేలా పిర్రలని బాగా దగ్గరికి వత్తి పట్టుకుని. తన మొహాన్ని నా రెండు పిర్రలకీ ఆనించీ కుతిగా వాటికి తన మొహాన్ని రుద్దేసుకుంటూ ” ఊ.. నా సెక్సీ పిర్రల గుద్ద మమ్మీ.నా బిర్రు పిర్రల గేదె పూమమ్మీ. ఎంత సెక్సీ… గా ఉన్నావే నువ్వీ పాంటీలో. అబ్బా., నీ దొమ్మరి గుద్దకి ఈ గుమ్మడి గుద్ద బద్దలు ఎంత కసెక్కిస్తున్నాయే ..ఉమ్మా.. సెక్సీ.. నా బంగారు దెంగుద్ద మమ్మీ.. ఎంత ముద్దొచ్చేస్తున్నదే నీ దెంగుద్ద నా దొంగుద్దమమ్మీ..? నా ముద్దుల గుద్ద మమ్మీ. నీ గుద్దని ముద్దులాడుతూ వేడి వేడి పొగ ముద్దులిస్తానే నీ గుద్దకి..! నీ గుద్దని చూపెట్టి నా మతి పోగొడుతున్నావే నా గుద్దొమ్మరి పూకు మమ్మీ.. తెగ బలిసిపోతున్నదే నీ ఈ కసి గుద్ద. చూడు కొవ్వు పట్టి ఎంత కసెక్కిస్తున్నదో.” అంటూ నా కుడి పిర్ర కొవ్వుని ఒక చేతి గుప్పిట అందినంత మేరా దొరక పుచ్చుకుని పుచికీ పుచికీ మని పిసికేసి తన నోట్లో ఉన్న పొగని ఆ పిర్ర మీదకి వదులుతూ.కుడి పిర్ర మీద చుప్ మని ముద్దు పెట్టి ” ఇదే గుద్దంటే..! ఎంత పెద్ద పిర్రే నా పిర్రల మమ్మీ.. కొరుక్కుతింటానే నీ పిర్రలనీ. కొవ్వు పట్టి కొట్టుకుంటున్నావే నా కసి పిర్రల పోరంబోకు మమ్మీ. నీ పిర్రలని ఏం చేసినా నా కసి తగ్గదే. హవ్వా , ఇంత బలిసినయ్యేంటే నీ పిర్రలు.? కొవ్వెక్కి బలిసి కొట్టుకుంటోందే నీ కసి గుద్దిగుద్ద. పాంటీలో అస్సలు పట్టలేదే నీ గుద్ద. ఒక్కొక్క పిర్రా సగానికిపైగా పాంటీలోనుంచీ తన్నుకొచ్చి బయటకి కనబడుతున్నదే నా గుమ్మడి గుద్దమమ్మీ. నీ బాస్ లంజ కూతురికోసం ఇంత పెద్ద గుద్దని కసి గుద్దని కొవ్వు పట్టీ తెగబలిస్పోయేట్టు పెంచావే.. మదమెక్కి కొట్టుకుంటావే నా మదపు గుద్ద లంజ మమ్మీ.. నీ మదపు గుద్దని మందార పూలతో దెంగా.. నా పెద్ద గుద్ద పద్దు మమ్మీ. నీ గుద్ద లో గుల చూడవే ఎలా పొగలు కక్కుతోందో?..నీ పిర్రల మధ్య నుండీ వేడి వేడీ పొగలు వచ్చేస్తున్నయే. హవ్వ .., నీకు సిగ్గు లేదే మమ్మీ..!! నీ కుతి కుత్త కూతురు నీ ముందే సిగరెట్ తాగుతుంటే చూసి ఎద్దులా దాని ముందే ఒంగుని మరీ పిర్రల మధ్య లోకి గులపొగేయించుకుంటావటే నా ఎద్దు గుద్ద పద్దూ మమ్మీ? నా సిగ్గు లేని గుద్ద మమ్మీ. నీ గుద్దని అందుకే సిగ్గుద్ద అని కాదే పొగ్గుద్దని పిలుస్తానే. సిగ్గులేని పొగ్గుద్ద మమ్మీ.!!! నీ గుల గుద్దకి గులాము లంజ కూతురినే నేను.” అని నా రెండు పిర్రలని బాగా దగ్గరకి వత్తి పట్టుకుని పిండి ముద్దల్లా పిసికేస్తూ వాటి మధ్య నలుగుతున్న పాంటీని చూసి మరింత కసెక్కిపోతూ గుప్పుగుప్పున తన నోట్లో నుండీ పొగని నా పిర్రల మీదకి వదిలేస్తున్నది. కుడి పిర్రని గుప్పిట పట్టుకుని పిసుకుతూ యెడమ పిర్రని బాగా దూరం జరిపి పిర్రల మధ్యలోకి తొంగి చూస్తూ. అక్కడ రింగులు తిరుగుతూ పొగ పేరుకుపోవటం చూసి లటుక్కున నా పిర్రల మధ్యలోకి తన మొహాన్ని పెట్టేసి అక్కడ ఘాటు ఘాటుగా ఉన్న పొగ్గుద్ద సెగ పొగలని ముక్కుపుటాలని వెడల్పు చేసీ పీలుస్తూ. ” ఊ.ఊ.సెక్సీ .. వేడి వేడి సెగలు కక్కుతున్నదే నీ పొగ్గుద్ద నా లంజ మమ్మీ. ఇంత గుద్ద లంజవేంటే నువ్వు మమ్మీ? నీ కూతురికోసం ఏమయినా చేస్తావటే నువ్వు..? గుద్దలో గుల పొగేయించుకుంటావటే.? నీ కసి గుద్ద చేత పొగ తాగిస్తానే నా సిగ్గు లేని పొగ్గుద్ద మమ్మీ.. అందరూ నోటి తో పీలుస్తూ తాగుతారే సిగరెట్ ని. కానీ నా లంజ మమ్మీ స్పెషల్… నీ గుద్దలో సిగరెట్ పెట్టి నీ గుద్దడి చేత పొగ పీల్పిస్తానే గుద్దడి పొగ్గుద్ద లంజ మమ్మీ.. నీ లాంటి లంజ మమ్మీ చేత మందు కొట్టించి పచ్చి పోకిరి లంజ బూతు పనులు చేయిస్తూ గుద్దబూతులు మాట్లాడించాలే. బూతులు తిట్టవే నీ లంజ కూతురిని.. చీ సిగ్గులేని లంజమ్మీ.! ఎంత కసిగా ఊపుతున్నావే నీ గుద్ద గుల కొండలని.. నా సెక్సీ మమ్మీ.. నా పిర్రల మమ్మీ… నా బండ గుద్ద లవ్ లీ మమ్మీ..నా ముద్దుల మమ్మీ. నీ గుద్దని ఇవ్వాళ్ళ తనివి తీరా ముద్దాడాలనిపిస్తున్నదే… పెద్ద దూది ఉండల్లా ఉన్నయ్యే నీ గుద్ద బద్దలు. నీ పోతు గుద్దని పూత రేకులతో బూతులు తిట్టి మరీ దెంగాలి గుద్దున్న మమ్మీ లంజా. దున్న పోతులా ఒంగున్నావే దున్న గుద్ద లంజా. నీ గుద్దని సిగరెట్ తో దెంగేస్తానే మమ్మీ ఇవ్వాళ్ళ.. నీ గుద్ద ని సిగరెట్ పొగతో నింపి గుద్దలోంచీ గులపొగలని పీలుస్తానే నా పిగ్గుద్ద గుల మమ్మీ..” అంటూ అది చెప్తున్న మాటలు విని నన్ను నేనే మర్చిపోయాను.సిగరెట్ ని నా గుద్దలో పెట్ట బోతున్నదా నా కూతురు. హవ్వ.., .గుద్దలో సిగరెట్టా..? నిజంగానే నా కూతురేనా ఈ మాటలంటున్నది? నా గుద్దలో సిగరెట్ పెట్టి పొగ పీలుస్తుందా నా లంజ కూతురు స్వప్నా? దాన్ని ఎంత కవ్విస్తే నా కొవ్వు గుద్దని ఉవ్విళ్ళూరుతూ అంత లవ్వాడుతుందని నా గులాశ. కానీ గుద్దలో సిగరెట్ పెట్టి నా గుద్దలోంచీ పొగ పీలవటమన్న ఆలోచన దానికి వచ్చేంతగా నా గుద్ద దానికి గుల పెంచింది అంటే నాకు నేనే సెహ్బాషీలిచ్చుకున్నాను. అమ్మ గుద్దలో సిగరెట్ ని పెట్టి పొగ తాగాలనుకుంటున్న గుల గుద్ద కూతురు నాకున్నందుకు ఎంతో గర్వం గా కూడా ఫీలయ్యాను.