నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 16 37

ప్రభు ఇంటికి తిరిగి నడిచాడు
అతని కాళ్ళు అలసటగా కదిలాయి
సంఘటనల మలుపులో అతని మనసు చాలా చికాకుగా ఉంది
ఈ క్షణంలో అతను నిరాశ చెందినట్లుగా ఎప్పుడు నిరాశ చెందలేదు
ప్రభు తన ఇంట్లోకి వెళుతుండగా అతని భార్య హాలులో కూర్చుని ఉంది
ఆమె వేషధారణ ద్వారా ఆమె కూడా ఇప్పుడే ఇంటికి తిరిగి వచ్చినట్లు అనిపించింది

గౌరీ (ప్రభు భార్య పేరు) ప్రభు వైపు చూస్తూ
మీరు ఇంత తొందరగా తిరిగి వచ్చారే ???
మీరు ఈ మధ్యాహ్నం వేళకు తిరిగి వస్తానని నాకు చెప్పారని అనుకుంటాను

ప్రభు ఆమెను చూస్తూ ఊహాజనితంగా ఇలా సమాధానం ఇచ్చాడు
అవును కానీ నా పని విషయాలు ముందుగానే ముగిసాయి
నువ్వు కూడా బయటికి వెళ్ళినట్లుంది

అవును సమీపంలోని దుకాణంలో కాసేపటి క్రితమే పండ్లు కొనవలసి ఉంటే వెళ్ళాను
గౌరీ సమాధానం

ఉమ్ సారే నేను కాసేపు పడుకోవాలనుకుంటుంన్నాను కొంచెం అలసి పోయాను

మీ చెంప మీద ఏమైంది కొంచం ఎర్రగా అనిపిస్తుంది అది గాయమా
గౌరీ కుర్చీలోంచి లేచి ప్రభు వైపు రాబోతూ అడిగింది

ప్రభు గమనిస్తూ నన్ను శరత్ గుద్దినప్పుడు అతని చేయి చేసిన గుర్తు అయ్యి ఉండాలి అనుకున్నాడు

ఓ……. …అది ఏమి లేదు నేను వెళ్ళే దారిలో
చూసుకోకుండా అనుకోకుండా పోస్ట్ బాక్స్ కు వ్యతిరేకంగా తగులుకుంది అంతే ఏమీ లేదు

లేదు లేదు కొంచం వాపు కూడా వచ్చింది నేను కొంచెం పూత మందు తెస్తాను
గౌరీ అద్రత స్వరంతో చెప్పింది

ఉమ్ వదిలే మర్చిపో అవసరం లేదు కొంచం చికాకుగా అన్నాడు ప్రభు
ప్రభు ఇప్పుడు ప్రవర్తన చాలా చిరాగ్గా ఉంది
అతని భార్య కూడా అతను ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు

ప్రభు తన గదిలోకి నడిచాడు
తరువాత దోతీ (లుంగీ) కట్టుకుని మంచంమీద పడుకున్నాడు
అతని పాప అతని పక్కన నిద్రిస్తుంది
ప్రభు కళ్ళు మూసుకున్నాడు
కానీ అతని మనసులో ఉన్న గందరగోళం
అతన్ని విశ్రమించే అవకాశమే ఇవ్వలేదు….

3 Comments

Add a Comment
  1. Bro teacher kosam stories update evu bro plz

  2. unable to find లైఫ్ ఈజ్ , నెలకు ఒక రోజు , మరో పూజ కథ, గులబీ పూల పరిమళం

Leave a Reply

Your email address will not be published.