మెగా సీరియల్ అమ్మ అక్క చెల్లి, నేను 403

నా తమ్ముడు రోజూ వాడి పెళ్లాన్ని దెంగడంలో, నేనునా మొగుడితో దెంగించుకోడం లో మునిగిపోయాము.

ఎవరూ ఇంట్లో లేని సమయంలో నేను తమ్ముడు ఒంటరిగా ఉంటే నేను నా తమ్ముడు దెంగించుకొనేవాళ్లము.

అలాగే మా ఆయన తన చెల్లెలును తీసుకొని బయటకు వెళ్లడమో నేను నా తమ్ముడు బయటకు వెళ్లి నప్పుడో

అన్న చెల్లి దెంగించుకొనే వాళ్లు. అదిమా ఇద్దరికీ తెలిసినా ఎవరికీ తెలియనట్టు ఉండే వాళ్లము. incest కు

ఒక సారి అల వాటు పడకూడదు కానీ, ఆ థ్రిల్ల్ ను మరిచిపోలేము. నా జీవితంలో incest sex సంఘటన

ఒకటి జరిగింది. నేను మా ఆయన మా పుట్టింటికి వెళ్లాము. మా ఇంట్లో మా అమ్మ నాన్న ఉంటున్నారు. మా

ఆయనకు మా అమ్మ అంటే ఎంతో ప్రేమ. ప్రేమ అంటే అత్త గారు గా కాదు లెండి. మా అమ్మను ఎలా దెంగాలా అని

చూస్తున్నాడు. మా అమ్మకు ఈయన బుద్ధి తెలీదు. ఒక సారి నేను మా ఆయన మా అమ్మ వెనక నుండి

చూస్తుంటే redhanded గా పట్టుకున్నాను.
“ఏమండీ స్రీ వారూ, మా అమ్మకు వయసు 46. ఈ వయసులో మా అమ్మ వంక కసిగా చూచేవాళ్లు

ఉన్నారంటే ఆశ్చర్యం వేస్తోంది” అన్నాను.
“ఏమో నాకేం తెలుసు” అన్నాడు మొహం అటు తిప్పుకొని.
“అవునులెండి సొంత చెల్లెలిని ముగ్గు లోకి దింపిన వాళ్లకు అత్తగారు ఒక లెక్కా. మా అమ్మకు కూడా ఈ

వయసులో కోరికలు తీరే అద్రుష్టం పట్టినట్టుంది. కానివ్వండి” అన్నాను
“ఏంటీ నన్ను అంటున్నావు. ఏమో మీ అమ్మకు లక్ అలా ఉందేమో నాకేం తెలుసు” అన్నాడు కంగారుగా
“ఏమండీ మా అమ్మ సెక్సీ గా ఉంటుందా” అన్నాను గోముగా
ఇంక దాచడం ఎందుకని మా ఆయనా బయట పడ్డాడు
“అవునే మీ అమ్మ ఈ వయసులో కూడా కత్తిలా ఉంటుంది.ఆ పిర్రలు, ఆ తొడలు, ఆ సళ్లు ఉమ్మ్మ్ చూస్తుంటేనే

మొడ్డ లేస్ల్తుంది” అన్నాడు పాంట్ మీద చెయ్యి పెట్టుకొని నిమురుకుంటూ
“ఏమండోయి మా అమ్మకు ఇంకా ముట్లు పోలేదు. కొంపదీసి మా అమ్మకు కూడా కడుపుచేస్తారా.” అన్నాను

నవ్వుతూ.
“చా చా అంత సీన్ లేదులేవే. ఏదో మీ అమ్మను మీ డాడీ దెంగుతున్నట్టు లేదు. ఏదో కాస్త సాయం

చేద్దామని అంతే. మీ అమ్మ కోసమే. నా కోసంకాదు. నాకు నువ్వు నా చెల్లి ఉన్నారుగా” అన్నాడు
“దెనికి అదే లెండి. మీరు మా అమ్మ బలిసిన పిర్రల వంక చూసినప్పుడే అనుకున్నాను. ఏమండీ మా అమ్మ

పిర్రలు గుండ్రంగా ఎత్తుగా ఉంటాయి కదూ.” అన్నాను
“అవునే మీ అమ్మ అలా పిర్రలు తిప్పుకుంటూ నడుస్తుంటే నా మొడ్డ 90 డిగ్రీ లలో లేచి ఆడుతుంది

ఎప్పుడెప్పుడు మీ అమ్మను ఒంగోపెట్టి మీ అమ్మ కుత్తలోకి దూరుదామా అని.నీకో విషయం తెలుసా. నేను

తన వంక చూసినప్పుడు మీ అమ్మ కూడా నా వంక చూసి అదోలా నవ్వుతుంది” అన్నాడు మా ఆయన

Responses (15)

Comments are closed.