లెగిసింది 1450

I’m not a sex starved women. But however, has a passion on sex. So why I have tried many men in my life, and this is my story.

DEC 16, 2020
Vizag Beach

నాలో సెక్స్ కోరికలు మేలుకున్న తొలి సాయంత్రం అది. అప్పుడు నా వయసు సరిగ్గా పద్దెమినిమిది సంవత్సరాలు. నును చీకట్లు పడుతూ ఉన్న వేళ, అలవాటు ప్రకారం బీచ్ లో నడుచుకుంటూ వెళుతున్నాను. ఒడ్డున ఉన్న ఒక పాడైపోయిన పడవను దాటుతూ ఉండగా, ఆ పడవ చాటు నుండి ఏవో గుసగుసలు వినిపించాయి. మానవ సహజమైన కుతూహలంతో, ఆ పడవను చాటు చేసుకొని, ఆ గుసగుసలు వినసాగాను. ఒక ఆడ, మగ మాట్లాడుకుంటున్నారు.

మగః ఎప్పుడూ లేట్ గానే వస్తావు. పని మొదలయ్యేలోగా వెళ్ళిపోతావు. ఇలాగైతే
ఎలా బంగారం?
ఆడః ఇస్.. ఎప్పుడూ చెయ్యి అక్కడేనా?
మగః అవి చూసేగా నీకు పడిపోయింది. (ఆ మాటలను అనుసరిస్తూ ముద్దు పెట్టిన
శబ్ధం)

ఆ శబ్ధం వినగానే నాలో కుతూహలం మరింత పెరిగిపోయింది. శబ్ధాన్ని కాకుండా దృశ్యాన్ని చూడమని మనసు పోరింది. దాని పోరు పడలేక, నిశ్శబ్ధంగా కదిలి కాస్త ముందుకి వెళ్ళాను. ఈసారి ఆ జంట స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆమె అతని ఒళ్ళో, అతనికి తన వీపుని ఆనించి కూర్చొని ఉంది. అతను ఆమెని తన చేతులతో చుట్టేసి, తన రెండు అరచేతులనూ ఆమె జాకెట్ పై ఉంచి, చిన్నగా నొక్కుతూ, ఆమె బుగ్గలను నాకేస్తున్నాడు. ఆమె వద్దన్నట్టు విదిలించుకుంటూనే, మరింత అనువుగా అతని చేతులకి తన సంపదలను అందిస్తుంది.

ఆమెః అబ్బా..వదలు…ఇంటికి పోవాలీ..
అతడుః ఎందుకు అంత తొందరా? ఏం చేస్తావ్ అప్పుడే ఇంటికిపోయి?

4 Comments

  1. Venkatesh Vangapandu

   Hi

  2. Venkatesh Vangapandu

   U from

  3. hii yesodha

Comments are closed.