సేల్స్ స్టార్ 2 126

“గూట్లేజీ, మీ పెద్ద వాళ్ళ గురించి కొద్ది గా చెప్పకూడదూ?”

“షూర్.. మొదటి గా మా గ్లోబల్ ఆపరేషన్స్ వి. పి. మిస్టర్ విల్సన్ తో మొదలెడదాం.”

గూట్లే మాట్లాడటం మొదలెట్ట గానే, ఉదయ్ చేయి నెమ్మది గా ప్రియ భుజం మీద నించి తీసేసాడు. ఆ చేతిని నెమ్మది గా టేబల్ కింద నించి ప్రియ ఎడమ తొడ మీదకు తెచ్చి గట్టి గా తొడను నొక్కి వదిలాడు. ఊహించని ఈ స్పర్స కి ప్రియ ఉలిక్కి పడింది. టేబల్ అడ్డం వుండటం తొ గూట్లే కి ఏమి కనిపించి వుండదు.

గూట్లే తన ధోరణి లో మాట్లాడుతున్నంత సేపూ ఉదయ్ వేళ్ళు ప్రియ డ్రెస్ అంచులు దాటి, డ్రెస్ కిందకి పాకటం మొదలెట్టాయి. ఏ మార్పూ ముఖం లో కనబడకుండా వుండటం ప్రియ కి కష్టం గా వుంది.మరి కొద్ది సెకెన్ల లోనే ఉదయ్ వేళ్ళు ప్రియ తాంగ్ ని చేరుకున్నాయి. చూపుడు వేలి తొ తాంగ్ పైనించే బుడిపె మీదకు చేర్చి ఒక సారి గట్టి గా వత్తి చెయ్యి తీసేసాడు.

ఉదయ్ టేబల్ ఏం చేస్తున్నాడో తెలీని గూట్లే అప్పుడప్పుడు గా ప్రియ ముఖం వైపు, గుండెల వైపు మార్చి మర్చి చూస్తూ మాట్లాడుతూనే వున్నాడు.

ఇంతలో షాంపేన్ లు వచ్చాయి. “చీర్స్” చెప్పి అందరూ సిప్ చెయ్యటం మొదలెట్టారు. “రేట్ కి సరి పడినట్టు గానే, షాంపేన్ చాలా బావుంది” అనుకుంది ప్రియ.

“తకీలా షాట్స్, షాంపేన్ తొ బావుంటాయి” అన్నాడు ఉదయ్ గూట్లే ని చూస్తూ.

ప్రియ గోట్ చీస్ బ్రుసేట్టా ను రుచి చూసి మరో సిప్పు తీసుకుంది. గూట్లే అప్పటికే తన ఫ్లూట్ ఖాళీ చేసి రీఫిల్ తెమ్మని ఆర్డర్ చేసి వాళ్ళ బాసుల గురించి ఇంకా ఏదో వాగుతున్నాడు. చల్ల గా ఏదో తోడ కి తగిలేసరికి ప్రియ ఎగిరి గంతేసినంత పని చేసింది. ఎవరూ చూడకుండా ఉదయ్ షాంపేన్ బకెట్ లోనించి ఒక ఐస్ క్యూబ్ తీసుకుని ప్రియ తోడ మీద రాయటం మొదలెట్టాడు. మరీ ఎక్కువ మెలికలు తిరగకుండా, తోడ మీద చక్కలిగింతలు పుడుతుంటే, ప్రియ నవ్వు బలవంతాన ఆపుకుంది. ఇంక ఆపుతాడేమో అనుకుంటున్న టైం లో ఐస్ ని తాంగ్ మీద నించి పువ్వు మీదు గా తెచ్చి అదిమాడు.

ఈ సారి ప్రియ తన వణుకు ని దాచ లేక పోయింది.

గూట్లే మాట్లాడటం ఆపి “ఆర్ యు ఓకే?” అంటూ ప్రశ్నార్థకం గా చూసాడు.