సేల్స్ స్టార్ 4 110

“ఆయనకీ నువ్వు కొంచెం కంపెనీ ఇస్తే మనకొచ్చే నష్టం ఏముంది ? మన కంఫోర్ట్ లోనే. తర్వాత నీ ఇష్టం”

“మా ఆయనేనా, నన్ను తన బాస్ తో ఫ్లర్ట్ చెయ్యమని అడుగుతోంది ? తప్పు కాదా?” అని కళ్ళతో నవ్వింది.

“నన్ను తప్పు గా అర్థం చేసుకోకు. నువ్వంటే నాకు ప్రాణం. ఐ లవ్ యు. మనం లాజిక్ తో ఆలోచించాలి. నీ అంత అందాల రాసి జీవితం లో ఇద్దరు మగాళ్ళు. ఒకడు నీ భర్త. రెండో వ్యక్తీ నీ భర్తకి గొప్ప అవకాశాలు కల్పించాలని తహతహ లాడుతున్న పెద్ద మనిషి. నువ్వు నీ భర్తకే పరిమితం అయ్యే కొద్దీ, మన ఈ నమ్మలేని సువర్ణావకాశం మనకి దూరం అయి పోతుంది.”

“నీ మనోభావాల్ని ఇలా మాటల్లో చెప్పటం చాలా కష్టం అని నాకు తెలుసు. నేను దీని గురించి బాగా ఆలోచించాను. నా మాటలు సావధానంగా విను. ”

“ఇలా నా నడుం పైన అంతా నేను, నీ భర్త అనుకో. నా నడుం కింద అంతా రెడ్డి గారు అనుకో. అదేదో సినిమాలకి ఇస్తారే, అలాగే నువ్వు కూడా మా ఇద్దరికీ స్టార్ రేటింగ్స్ ఇస్తున్నావు అనుకో..”

“మీకు పిచ్చి గానీ పట్టిందా? ” నా వైపు వింత గా చూసింది.

“నన్ను పూర్తి గా చెప్పనీ.

“ఫైవ్ స్టార్స్: నువ్వు నా పెదాల్ని ఐదు సార్లు ముద్దు పెట్టుకుంటే – నేను నీ దాన్ని మాత్రమె అని నువ్వు చెప్పినట్టు అర్థం చేసుకుంటా. అంటే నేను ఈ అవకాశాన్ని ఒదులుకోవటం తప్ప వేరే మార్గం లేదు. అంత కంటే తక్కువ ముద్దులు పెడితే భర్త గా నాది పూర్తి అధికారం కాదు అన్నమాట.”

“ఇప్పడు రెడ్డి గార్ని చూడు… అదే, నా లేచి ఉన్న మొడ్డ ని. నువ్వు దానికి ఒక్క ముద్దు కూడా పెట్టక పోతే, నువ్వు ఆయన కి ఏ రకమైన కంపెనీ ఇవ్వటానికి ఇష్టం లేదు అని అర్థం చేసుకోగలను.”

“నువ్వు దానికి ఒక ముద్దు పెట్టవనుకో. వన్ స్టార్ అన్న మాట. అంటే, నీకు ఆయన్ని కలవటం అంత ఇష్టం లేక పోయినా, నా ఉద్యోగం దృష్ట్యా ఆయన్ని కలవటానికి అభ్యంతరం లేదు, అదీ నా సమక్షం లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. “