గోరువెచ్చగానే వున్నాయి కదా..2 70

నాన్న: మరి నాతో చెప్పనే లేదు..?

నేను: భయమేసింది డాడీ..

నాన్న: ఎందుకు భయం?, నువ్వేమైనా తప్పు చేసావ?, నీకు నాకు ఇష్టం వుండి చేస్తే తప్పు కాదు, అలాగని ఎవరితొ పడితె వాల్లతో చేస్తే తప్పు, అలా ఎక్కడ చేస్తావొ అని నేను నీతో ఇవన్ని చేయించాను. ఎవ్వరితో భయపడాల్సిన పని లేదు, సర్లె ఇప్పటికి వదిలేద్దాం. ఫోన్ తీస్కెల్లిపోతే తెలుస్తుంది ………….క్కి.

నేనేమీ మాట్లాడకుండా రెడీ అయ్యాను. ఇద్దరం కలిసి లాడ్జ్ ఖాలి చేసి కిందికి వెల్లాం, చెక్కౌట్ అనేసరికి ప్రొద్దున క్లీన్ చేసిన వాడు నా వైపు కామం తొ చూస్తున్నాడు. నాన్న పక్కన వుండటంతో కొండంత ధైర్యం వచ్చింది. వాడి మొహమ్లో ఆనందం ఉట్టిపడుతుంది, ఎగురుకుంటూ వెల్లి బోసిపొయిన మొహంతో తిరిగొచ్చాడు. నాన్న అమౌంట్ క్లియర్ చేసాక బయటికి వచ్చి కాలేజ్ హాస్టల్ దగ్గర వదిలి వెలుతుంటే..

నేను: మెల్లెప్పుడొస్తారు డాడీ..?

బాధగా అనిపించింది, 2 వీక్స్ ఆగి వస్తానన్నారు, నాన్న మొహం లో కూడా బాధ కనిపించింది. నాన్న నాకు కొత్తగా కనిపించారు, నాన్న వెల్లిపోయారు, నేను హాస్టల్ రూంలో కొత్త వాల్లొతో పరిచయం చేసుకొని పడుకున్నాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *