అయితే 646

ఆనంద్ తెచ్చిన స్కాచ్ రెండు గ్లాసులులలో నింపి మెల్లగా సంజన హాలులో అడుగుపెట్టింది

ఆమె ఒంటిపై పచ్చని జాకెట్ బొడ్డు కింద కట్టిన లంగా తప్ప మరేమి లేవు .

ఆమె నడుస్తున్నపుడు గజ్జెలు ఘల్లు ఘల్లు మని మోగుతున్నాయి .

సంజన తలలో మల్లెపూలు తెల్లగా నవ్వుతున్నట్టు ఉన్నాయ్ , ఆమె ముఖము ఎర్రగా కందిపోయింది ఆమె ఆ ఇద్దరి వైపు చూడకుండా మెల్లగా నడుచుకుంటే వాళ్ళ దగ్గరగా వచ్చింది .

వివేకి కి తన భార్య ఎంతో ఉద్యేగముతో మరియు సిగ్గుతో ఉన్నది అని అర్ధమయినిది .

అతనికి తెలుసు ఇలాంటి పరిస్థిలో ఏమి చెయ్యాలో ఎలా నెగ్గుకు రావాలో సంజనకు బాగాతెలుసని.

‘’రా సంజన నీకోసం మేము ఎదురుచూస్తున్నాము’’ అన్నాడు ఆనంద్

‘’మ్మ్ నువ్వు చాల అందంగా సెక్సీగా ఉన్నావు నేను నీకు చెప్పనా కొన్ని సమయాల్లో చీర చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుందని అన్నాడు ఆనంద్.

‘’సంజన పట్టిలు ఎలా ఉన్నాయ్ వివేక్ ‘’ అని అడిగాడు ఆనంద్.

వివేక్ సంజనని చూడకుండానే ‘’బాగున్నాయి సర్’’ అన్నాడు.

సంజన drnik ని సోఫా ముందున్న చిన్న టేబుల్ మీద ఉంచి నెమ్మదిగా వెనుతిరిగింది .

ఆనంద్ తన ఎడం చేత్తో సంజన చెయ్యి పట్టుకొని ఆపాడు .

ఆమె ఆనంద్ తనని ఆలా ఆపటంతో తత్తరపాటుకి గురిఅయినింది .

ఆనంద్ ఆమెని పేనించి కిందదాకా చూసి ‘’సంజన ఇంకా ఎదో లోపం కనిపిస్తున్నది ‘’అన్నాడు.

‘’వివేక్ మీరు చెప్పండి ‘’అన్నాడు ఆనంద్ . వివేక్ ఆలోచిస్తున్నాడు ఆనంద్ ఏమి అడిగాడో అర్ధంకాలేదు.

అతనికి అర్ధం కాలేదు , ఆనంద్ ఇంకో ఆట మొదలుపెట్టాడని,

వివేక్ భయంగా ఆనంద్ వైపు చూస్తూ తెలియదు సర్ అన్నాడు .

ఆనంద్ సంజనని కిందనించి పైదాకా చూస్తున్నాడు సంజనకి ఆనంద్ కళ్ళు తనని తడిమేస్తున్నాయని తెలుస్తోంది సంజన మెల్లగా తన కళ్ళు దించుకుంది .

‘’అహ్హ్ ఇప్పుడు తెలిసింది’’ అన్నాడు ఆనంద్

ఆనంద్ మెల్లగా సోఫా నుంచి లేచి తన చేతివేళ్ళని ఆమె మెడ దగ్గర ఉంచాడు. తన చేతి వేళ్ళని మెల్లగా జాకెట్ అంచులచివరికి తెచ్చాడు . సంజన భారంగా గుటకవేస్తూ వివేక్ వైపు చూసింది. ఆమె కాళ్ళు వణకటం మొదలుపెట్టాయి .