కోమలి స్మితల లంజాయణం 36

నా పేరు కోమలి, నా వయస్సు 22 ఇయర్స్. నేను తెల్లగా బొద్దుగా వుంటాను. నా సైజులు 36-30-36. నాకు సెక్సీగా తయారవ్వడమంటే చాలా యిస్టం. నన్ను చూసి మగాళ్లు చూపులు తిప్పుకొ లేనట్టు తయ్యారవుతాను.నాకు మగాళ్లని టీజ్ చెయ్యడమంటే సరదా. నాకు ఆ దూల కుడా యెక్కువే లెండి.
మూడు వస్తే యెవడైన, యే వయసోడయిన చూడను. నా దూల తీరాలి అంతే. ఈ రోజు షాపుకి కొన్ని లోబట్టలు (బ్రాలు) తీసుకుందా మని బయలు దేరాను.అయ్యో చెప్పడం మరిచే పోయాను, నీను ఏమి వెసుకున్నా నంటే నల్లని మిని స్కర్ట్ ముడుకులకు జానెడు పైవరకు మత్రమే వుంది.

దానిలొ నా కాళ్లు చాలా సెక్సీగా కనిపిస్తున్నాయి.లొపల తెల్లని పేంటీ వేసుకున్నాను. పైన తెళ్లని టీ షర్ట్ వెసుకున్నాను. లోపల నల్లని బ్రా 34 సైజుది వెసుకున్నాను,ఎందుకంటే మరి నా సళ్లు పైకి వుబికి కనిపించలి కధ. ఆ వుబికిన నా అందాలని చున్నీతొ కప్పేసాను. అవును మరి దాచి చుపిస్తే నే కధ కిక్కు.నైల్స్ కి ఎరుపు రంగు పాలిష్ వెసుకున్నాను. నా పెదాలకి కూడా ఎరుపు రంగు లిప్పుస్టిక్కు వేసుకున్నాను.అద్దంలో నన్ను నీను చుసుకున్నాను, నన్ను చుస్తే నాకే మూడు వచ్చేస్తొంది.ఆటొ ఎక్కి షాపింగ్ మార్కెట్ చెరుకున్నాను. అక్కడ ఒక షాప్ లో 30 ఏళ్ల అతను వున్నాడు. ఉదయం కవడంతో షాప్ లో ఎవరు లేరు.ఇదే నాకు అనువైన షాఫ్ అని నిర్నయించుకున్నాను. నీను లొపలికి వెల్ల గానే యెమి కావలి మేడం అంటూ ఎదురు వచ్చాడతను.
కోమలి: బ్రాలు కావాలండి, లేడీ సేల్స్ గర్ల్ ఎవరూ లేరాండి ?
ఓనర్: లేరండి. ఈ రొజు సెలవు పెట్టిందండి.
కోమలి: అలాగా! మరి నాకు బ్రాలు కావాలి.ఎలామరి.
ఓనర్: వున్నాయి మేడం చలా కొత్త కొత్త వెరైటీలు వున్నాయి.
కోమలి: అయితే చుపించంది.(అంటూ డస్కు మీద చేతులు ఆనించి ముందుకు వంగింది. చున్ని కొద్దిగా పక్కకు జరిగి కొద్దిగా సల్లు అతని కంట పడ్డాయి)
ఓనర్: (వోరగా చూసి చూడ నట్టు చూసి) మేడం సైజు ఎంతండి ?
కోమలి: మీరు మనిషిని చూడగానే సైజు చెప్పేస్తారట కధ, మరి నా సైజు చెప్పండి.
ఓనర్: అంచన తెలియడం లేదు.
కోమలి: (ఫై పంటి తొ కింది పెదవిని చిన్నగ కొరుకుతూ) ఎందుకు?
ఓనర్: చున్నీ అడ్డం గా వుందిగా.
కోమలి: అవును మరి నువ్వు సైజు చెబుతావని మొత్తం ఇప్పి చుపించాలా (అన్నాను కోపం నటిస్తు)
ఓనర్: (కంగారు పడుతు)నా వుద్దేసం అది కాదు మేడం క్షమించండి.
కోమలి: నవ్వుతూ) లేదు లెండి సరిగ్గా చుడ కుండా ఎవరైన ఎలా చెప్పగలరు (అంటూ చున్నీ ని తప్పించాను.నా తెల్లని టీ షర్ట్ నుండి వుబికిన సల్ల పొంగులు ధర్షనమిచ్హాయి,లొపల వున్న నల్లని బ్రా లైనింగ్ కనిపిస్తొంది)
ఓనర్షాక్ తొ నా సల్ల పొంగుల వంకే చూస్తూ)మేడం మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు.
[IMG]

కోమలి: నేను చెప్పమన్న దేమిటి?మీరు చెబుతున్న దెమిటి?
ఓనర్: నిజంగా మీరు అందంగా వున్నారండి.
కోమలి: అది నాకు తెలుసు.సైజులు చెప్పరా అంటే దాన్ని వదిలేసి ఎమేమో చెబుతావేమిటి?
ఓనర్: నిజంగా అంచనా తెలియడం లేదండి.
కొమలి: ఏమిటి మీ ఉద్దేసం?
ఓనర్: లేదు మేడం మీరు మీ సైజు బ్రా కన్నా చిన్నది వెసుకున్నట్టు వున్నారు, అందుకే చెప్పలేక పొతున్నాను.
కొమలి: అయితే ఇప్పుడు ఏం చెస్తావు?
ఓనర్: మీరే చెప్పేయ్యండి మేడం.(చూపులు నా సల్ల మీదే వున్నాయి వెదవవి)
కొమలి:నీకు ఎంకో చాన్స్ ఇస్తున్నాను, చూసి చెప్పలేక పోతున్నారు కాబట్టి ఒక సారి పట్టుకొని చూసి చెప్పు కాకపొతే నాకు నచ్చిన బ్రా ఒకటి ఫ్రీగా యివ్వాలి (అంటూ కన్ను కొట్టంది)
ఓనర్: మేడం?
కోమలి: నువ్వు విన్నది కరక్టే, నాకు నచ్చిన బ్రా ఒకటి ఫ్రీగా ఇస్తానంటే నా సల్లని ఒక సారి పట్టుకొని చూసి చెప్పు నా సైజు ఎంతొ.(అంటూ నా సల్లను అతనికి అందినట్టు ముందుకి చాపి నిటారుగా నిలబడ్డాను నా వల్లు విల్లు లా ముందుకి విరిచి).

ఓనర్: (నా సల్లమీద చెతులువెసి పిసికేస్తూ) మేడం! మే సల్లు బలే వున్నాయండి.

కొమలి: వదలరా లంజా కొడకా ఎవరైనా చుస్తారు.నువ్వు నా సైజు ఏమి చెప్పక్కర లేదుగాని 36 సైజు బ్రాలు చూపించు.

ఓనర్: మేడం! ఎంత మెత్తగా వున్నాయండి మీ సల్లు దూదిని పిసికి నట్టు వున్నాయి.ఇంకొక సారి పిసుకుతానండి ఫ్లీజ్.

కోమలి: నన్ను వెడెక్కించకురా ముందు బ్రాలు చూపించు, బ్రాలు చుసిన తరువాత చూద్దాం.(అన్నాను చిరు కొపంగా)

ఓనర్: ఇదిగోండి మేడం ఈ బ్రా చూడండి పుషప్ బ్రా మీరు చిన్న సైజు బ్రా వాడనవసరం లేదు. ఇది సల్లను యెత్తిపట్టి వుంచి పొంగులు బయటికి అందంగా కనిపించేట్టు చేస్తుంది.దీని స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే మీ షేపు బాగా కనిపించెట్టు సల్లని పట్టి ఉంచుటుంది.మీకు కంఫర్ట్ గా వుంటుంది.

కోమలి: భాగున్నాయి ఆ ఎరుపు రంగు బ్రా ఎవ్వండి వేసుకొని చుడాలి మరి ట్రైల్ రూము ఎక్కడ? (అన్నాను ఎరుపు బ్రా చేతిలొకి తీసుకొని చూస్తూ)

ఓనర్: (నా సల్లవైపే చూస్తూ) రండి మేడం! అంటూ పక్కనే ఉన్న చిన్న గది చూపించాడు.

నేను లోపలికి వెల్లి తలుపు వేసి కొత్త బ్రా వెసుకొని చూసుకున్నాను చాలా బాగుంది. ఏమున్నయి సల్లు సగం సల్లు బయటికి పొంగి నాకే మూడు వచ్చేస్తోంది అద్దం లొ చూసుకొంటుంటే.

కోమలి: అంకుల్ కొద్దిగా ఇలా వస్తారా (లోలోపల నవ్వుకొంటూ)

ఓనర్: ఎమిటి మేడం బ్రా సరిపొలేదా ఎమిటి?
కోమలి: సరిపోయింది అంకుల్ కానీ మీరు ఒకసారి చూడండి నాకు బాగుందో లేదో?

ఓనర్: (లోపలికి వస్తూ నాన్ను ఒక్క బ్రా లోనే వుండడం చూసి షాక్ తొ అలాగే నన్ను చుస్తూ ఉండిపోయాడు 2 నిమిషాలు తరువాత) ఎమున్నారండి రతీ దేవతలా ఉన్నారు.సరిగ్గా సరిపోయింది అన్నాడు లొట్టలు వేస్తూ)

కోమలి: ఇలాగ ఎవరినైన ఇంతకు ముందు చూసావా?

ఓనర్: లేదు మేడుం మీ అంత ఫ్రీగా ఎవరు ఇంతవరకు నతో మూవ్ అవ్వలేదు.

కోమలి: నేను ఇంతవరకే ఫ్రీ గా ఉంటాను. ఇకపైన ఏది కావలన్నా ఖర్చు అవుతుంది (అన్నాను కసిగా నవ్వుతూ)

ఓనర్: అయితే నాది ఒక కొరిక.

కోమలి: ఏమిటది.

ఓనర్: మేడం మీరు ఆ బ్రా తీసేసి నాకు మీ సల్లు అప్పగిస్తే వాటిని తనివి తీర పిసుక్కొని నొటితో చేకలనుంది మీకు ఏమి కావలొ చెప్పండి.

కోమలి: నెను అంత నచ్చానా మీకు.

ఓనర్: పిచ్చ పిచ్చ గా నచేసావె నువ్వు,ఇప్పుడే నిన్ను ఒంగోబెట్టి దెంగాలని వుందే.

కోమలి: ఏంటి సంగతి బాబు గారు బూతు పురాణం అందుకున్నారు.

ఓనర్: అంత కసెక్కించేస్తున్నావే నువ్వు నా ముద్దుల లంజ.

కోమలి: (ఇది ఎదొ బాగున్నట్టు ఉందే నా దూలా తీరు తుంది డబ్బులు దొరికెట్టు ఉన్నాయి అని అనుకొంటు)అయితే దానికి మీరు ఎంత ఇస్తారో మీరే చెప్పండి.

ఓనర్: 5 వేలు ఇస్తాను.

కోమలి: (అమ్మొ అంత డబ్బే అని మనసులో అనుకొని)ఉమ్మ్ అలాగే అయితే రా నీ బ్రా నువ్వే యిప్పుకొ నా సల్లను కుమ్మొకోరా రా రా నా ఒక రోజు రంకు మొగుడా.

భ్రా ఒక్క సెకెండ్ లొ ఇప్పేసి అమాంతం నా సల్ల మీద దాడి చేసాడు. రెండు చేతులతొ పిసికెస్తూ

నాలుక తొ నా ముచ్చికలని రాపాడిస్తూన్నాడు.నకు స్వర్గంలో తేలుతున్నట్టు వుంది, కింద నుంది రసం కరేస్తొంది.

ఓనర్: లంజ ఎంతకసెక్కించావే నీ అమ్మని దెంగ నీ సల్లను ఈ రోజు పీల్చి పిప్పి చెసేస్తానే (అంటు తెగ పిసికెస్తు చీకుతున్నాడు.ఇది అలా పావుగంట గదిచింది)

కోమలి: (నాకు దెంగిచుకోవలని ఉంది కాని మొదటిసారే లొంగిపొతే పచ్చి లంజనని అనుకుంతాడని అనుకుంటూ)చాలండి ఇక వొదలండి, ఇంకా వదలకపోతే నా సల్లు మరి ఏబ్రా వెసుకున్నా నా బొడ్డు దగ్గరకి జారిపోతాయి.(అన్నాను నవ్వుతూ)
ఓనర్: ఇంకో 2 నిమిషాలు మేడం నన్ను ఆపకండి.
కోమలి: నాయన అవతల నీ షాపుని లూటీ చేసెయ్యగలరు ఎవరైన వదులు బాబు.
ఆఇస్టంగానే నా సల్లని వదులుతూ ఎరుపు బ్రా తీసి నాకు మల్లీ తొడిగాడు.దాని మీద తెల్లని టీ షర్ట్ వెసుకున్నతరువాత చాలా సెక్సీగా కనిపిస్తున్నాను.
ఓనర్: మేడుం మీ పై ధర్షనం అయింది మరి కింద దాని దర్షన భాగ్యం లేదా నాకు.
కోమలి: లేదు నాయినా లేదు పద బయటికి పోదాం.నీ ఫోన్ నెంబర్ యివ్వు, నీకు ఫోన్ లొ చెబుతాను ఎప్పుడు నీకు నా బొమ్మ ధర్షనం కలుగుతుందో.
ఓనర్: ఇదిగోండి అని ఒక పేపర్ మెద తన ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాడు.
కోమలి:మీరే నా బ్రాలొ పెట్టండి మరి.(అన్నను కొంటెగా)
సంతోషంగా పేపర్లో 5 వేలు డబ్బులు కుడా పెట్టి బ్రాలో పెట్టి టీ షర్ట్ మీద నుండే సన్నుని ఒకసారి పిసికి వదిలాడు.
ఓనర్: మల్లీ దేవిగారి దర్సనం ఎప్పుడో.
కోమలి: త్వరలొనే వుంటుంది లేరా నా రాజ ఫొన్లో చెబుతాగా.అవును నీ పేరేంటి?
ఓనర్: నాపేరు ఆనంద్. మరి నీపేరు చెప్పవా?
కోమలి: నన్ను లంజ అని పిలువు పలుకుతాను (అన్నాను కన్ను కొడుతూ)
ఓనర్: అలాగేనే నా ముద్దుల లంజ.
కోమలి: తేంక్యు మరొసారి ఎప్పుడైనా కలుద్దాం అనిచెప్పి అతని పెదవులపై తన పెదవులతొ ముద్దు యిచ్చి పిర్రలు వూపుకుంటూ వెళ్లి పోయింది.
ఓనర్:ఉమ్మ్ ఎముంది లంజ మరొకసారి దొరికితే దెంగ కుండా వదల కూడదు అనుకున్నాడు. (దాని పిర్రల వంక చూసుకొని చొంగ కార్చుకుంటూ)

ఆటోలో వుండగానే స్మిత నుండి ఫోన్ వచ్చింది.
కోమలి: హలో! స్మిత చెప్పవే
స్మిత: ఎక్కడ వున్నవే లంజ నేను నిన్ను కలవాలని నీ రూంకి వచ్చాను. నువ్వు ఎవడితొ దెంగించు కోవడానికి వెళ్ళావే?
కోమలి: ఏమీ లేదే కొద్దిగా షాపింగ్ కని వచ్చాను 5 నిమిషాలలో ఇంటి దగ్గర వుంటానే వుండు అక్కడే.(అని ఫోన్ కట్ చేసాను)
ఆటో వాడు వోరకంట రియర్ వ్యు అద్దం లోనుండి నన్నే చూస్తున్నాడు.నేను చిన్నగా నవ్వుకున్నాను.ఇంతలో నా రూం దగ్గరికి వచ్చేసాము.నేను ఆటోదిగి కావలనే కొద్దిగా ముందుకి వంగి డబ్బులు వాడికి అందించాను.వాడు నాసల్ల కేసి చుస్తూ డబ్బులకి బదులు నా వేళ్ళు పట్టుకున్నాడు, తరువాత తేరుకొని డబ్బులు తీసుకున్నాడు.నేను చిన్నగా నవ్వుకొని రూంకి వచ్చెసాను.
కోమలి: ఏమే స్మిత బాగున్నావా?
స్మిత: నేను బాగానే వున్నాను. నువ్వు మాత్రం ఈ డ్రెస్లో బలే సెక్సీగా వున్నావే.ఎక్కడికి వెళ్ళావే తెల్లారే సరికి.
కోమలి: ఎమిలేదే సల్లలో ఒకటే తీటగా వుంటే మర్కెట్లో ఒక షాప్ కి వెల్లి వాటి తీట తీర్చుకొని వస్తున్నాను.దానికి బహుమతి 5 వేలు, నేను వెసుకున్న రెడ్ బ్రా బోనస్.(అంటూ జరిగిన కధ అంతా చెప్పి,బ్రాలో నుండి పేపర్ తీసి స్మిత చేతిలో పెట్టింది)
స్మిత:ఎమిటే ఫోన్ నెంబర్ కుడా వుంది ఇందులో?
కొమలి: ఆ వాడిదే ఎప్పుడైన పనికి వస్తుందని తీసుకున్నాలే.సరేలే గాని ఎమిటో విషయం ఈ రోజు నన్ను వెతుకు కుంటూ వచ్చావు.

స్మిత: ఎమిలేదే బోర్ కొడుతోంది సినీమాకి ఎమైన వస్తావేమోనని వచ్చాను, అక్కడైతే యెవడితొనైన పిసికించుకొవచ్చు కదా అని. ఒకటే సలుపులే చచ్చిపోతున్నాను.
కోమలి: వెల్దాం లేవే, నాకు కుడా పూకుని బాగా నాకించుకొవాలనుంది.
స్మిత: ఇంకొక విషయమే కోమలి, అనురాధ ఆంటీ చెప్పింది ఎవడో మినిస్టర్ కొడుకు పర్టీ ఇస్తున్నాడట ముగ్గురు లంజలు కావలన్నాడట.నువ్వు వస్తావేమో అడగమంది.నిజంగా ఆపని మీదే వచ్చాను, సినీమా కొసరు.
కోమలి: ఏమి చెయ్యాలట?
స్మిత: డేన్స్ చెయ్యలట, నీకు తెలిసిందేగా అక్కడ డేన్సులు ఎలా చెయ్యాలో.
కోమలి: ఎంతమంది వస్తారట మొడ్డలు నిగడేసుకొని?
స్మిత: పది నుండి పదిహేను మొడ్డలు రావచ్చట.
కోమలి: మరి నువ్వు వెలుతున్నావా?
స్మిత: నేను వెలుతున్నాను కాబట్టే నిన్ను రమ్మనమని అడుగుతున్నాను.లేక పోతే నాకెందుకీ పూకు రాయభారం.
కోమలి:మరి ఎంత ఇస్తారట?
స్మిత: ఒక్క డేన్స్ కే ముగ్గురికి కలిపి లక్ష యిస్తారట.తరువాత ఎమైన వుంటే దానికి సెపరేట్ పేమెంట్ వుంటాదట.ఇక్కడి నుండి 50 కిలోమీటర్లు దూరమట, రేపు రాత్రి 8 గంటలకి మొదలవుతుంది పార్టీ.రావే అన్నీ కుర్ర మొడ్డలు దొరుకు తాయి.
కోమలి: వస్తాలే కాని,అలగైతే మనం కనీసం 7 గంటలకైనా స్పాట్ కి చేరుకొవాలి. మేకప్ లు వేసుకొవాలి కధ కసెక్కించేలాగ.
స్మిత: అవన్నీ ఆ లంజ చూసుకుంటుందే. రేపు ఉదయం 10 గంటలకల్లా దాని పార్లర్ కి వచ్చెయ్యవే.
కోమలి: అయితే మన కుతి రేపు బాగా తీర్చుకోవచ్చన్న మాట.
స్మిత: అవునే,వుండు దానికి చెపేస్తాను నువ్వు వస్తున్నావని.(అంటూ ఫోన్ తీసి డైల్ చెసింది)
అనురాధ: హలో! స్మిత చెప్పవే
స్మిత: కోమలి వస్తానంది, నువ్వు మాట్లాడు దానితో (అంతూ ఫోన్ నాకు ఇచ్చింది)
కోమలి:హలో, అనురాధ చలా రోజులకి పెట్టావు ప్రోగ్రాం, థేంక్యు.
అనురాధ: రేపు 10 గంటల కల్లా మన పార్లర్ కి వచ్చెయ్యి బాగా తయ్యారవ్వాలి.కుర్రాడికి మంచి సర్కిలు ఉంది.మనము ఈ పార్టీ బాగా చేసామంటే చెతినిండా డబ్బే ఇంకా పూకు నిండా మొడ్డలే.
కోమలి: అలగేలేవే ఒల్లు వంచి కస్టపడదాం.సుఖం అంటే ఎలా వుంతుందో చూపిద్దాం.
అనురధ: చెప్పిన టైంకి వచ్చేయండి వుంటా మరి.
కోమలి: ఒకే,బాయ్.
స్మిత: ఏమంటోంది.
కోమలి: ఈ పార్టీ బాగా చేస్తే ఇంకా బుకింగులు తగులు తాయట.బాగా తయ్యారవ్వాలి తొందరగా రమ్మంది.
స్మిత: సరేలే, ఇప్పుడు సినీమాకి వెల్దామా వద్దా?
కోమలి: ఎందుకు వెళ్ళము, వెల్దామే రేపు రాత్రి వరకు నేను ఆగలేను.
స్మిత: ఏ సినీమాకి వలదాం?
కోమలి: ఆ కిన్నెరా లో ఏదో ఉంది కదే ఈగలు తోలు కుంటున్నారట కధ దానికి వెళదాం.

కోమలి షాప్ నుండి బయటికి వచ్చేసరికి రోడ్డు మీద అందరూ తననే కళ్ళప్పగించి చుసే సరికి,ఉమ్మ్ నా సెలక్షన్ కేక అనుకుంటూ తనకేమి తెలియనట్టు ఆటోని పిలిచి ఇంటికి బయలు దేరింది.
స్మిత: మరి బయలు దేరదామా?

కోమలి:నేను బట్టలు మార్చుకోవాలే.కింద స్కర్ట్ పరవాలేదు వుంచేస్తా, పైన టీ షర్ట్ మార్చెయ్యాలి. కుదరదుగా పిసికించు కోవడానికి.
స్మిత: అవునే, తెల్లని షర్ట్ వెసుకొవే అదిరిపోద్ది.పేంటీ తీసెయ్యవే.

కోమలి: అలాగే,మరి నీసంగతి ఏమిటి?

స్మిత: నేను సినీమాకి వెళ్దామనే వచ్చానుగా అందుకే ఇదిగో ఈ ఎరుపు మినీ స్కర్ట్ పేంటీ లేకుండా వేసుకున్నాను.ఇక పైన నీలాగే తెల్లని షర్ట్ వేసుకున్నాను గా, కాకపొతే నీలా రెడ్ బ్రా వేసుకొలేదు, తెల్లని దే వేసుకున్నాను.

కోమలి: అవునే నీ సైజులు ఎంతే?

స్మిత: 36:32:34 ఎందుకు అడిగావే

కోమలి: ఊరుకేనే(స్మిత సైజులు మీకు తెలియాలి కదండి అందుకే అడిగాను), రా కొద్దిగా మొఖాలు కడుక్కొని మేకప్ చేసుకొని వెలదాం, టైం అయిపోతుంది.

అలా ఇద్దరు లంజలు టిప్ టాప్ గా తయ్యారయ్యి ఆటో ఎక్కి సినీమా హాల్ దగ్గరకి చేరుకున్నారు.పక్కనే ఉన్న హొటల్ లో కొద్దిగా తిన్నారనిపించి హాల్ కి వచ్చి బాల్కనీ టిక్కెట్లు తీసుకున్నారు.జనాలు పెద్దగా లేరు.లోపలికి వెళ్ళి చుట్టూ పరికించి చుసాము.బాల్కనీ లో మొత్తం గా ఓ పదిమంది ఉంటారేమో. చివరి వరుసలో సుమారుగా 40 ఏళ్ళ అతను మూలగా కూచున్నాడు. అతనికి ఒక 4 సీట్ల తరువాత ఒక కాలేజ్ కుర్రాడు కూచున్నాడు. వాళ్ళ ఇద్దరిమద్య కూచోవాలని నిర్నయించు కున్నాము.స్మిత వెళ్ళి కాలేజ్ అబ్బాయి పక్కన కూచుంది.నేను వెళ్ళి స్మిత పక్కన కూచున్నాను.

కోమలి: ఎమిటే ఎవరు లేరు, సినీమా బాగోలేదేమొనే?

స్మిత: అలాగే ఉందే, ఏమండి ఈ సినీమా బాగోలేదా? (అంది కుర్రాడి వైపు తిరిగి)

కుర్రాడు: ఏమొనండి నాకూ తెలీదు.

కోమలి: అతను కుడా మన బాపతు లాగుంది. ఎలాగు వచ్చాముగా చూసి మనమే తెలుసుకుందాం బాగుందో లేదో.

స్మిత: ఏం చెస్తుంటా రండి?

కోమలిమనసులో ఇలా అనుకుంటుంది)ఆ పూకులు నాకు తుంటాడు వాడు ఏమి వెలగబెడితే మనకేంటే, మన పూకులు ఎలా నాకించ్జుకోవాలో చూడవే.

కుర్రాడు:చదువు ఈమధ్యే అయిపోయింది.మా నాన్న గారి బిజినెస్ చూసుకొంటున్నాను.

స్మిత: ఏమి బిజినెస్?

కుర్రాడు: వైన్ బిజినెస్

స్మిత: అయితే లాభాలు బాగానే వుంటాయే

కుర్రాడు: బాగానే వున్నాయి.

స్మిత: మీకు పెళ్ళి అయిందా?

కుర్రాడు: లేదండి.

స్మిత: గర్ల్ ఫ్రెండ్ వుందా?

కుర్రాడు: లేదు.

కోమలి: కావాలా? దీన్ని తీసుకుపో.

కుర్రాదు: కావాలండి.

స్మిత: నువ్వు వుండవే,నేను మాటాడుతున్నాగా.ఈ సినీమా అయినంత వరకు నీకు గర్ల్ ఫ్రెండుగా ఉంటాను, నీకు నచ్చితే?

కుర్రాడు: మీరు నచ్చక పోవడమా, బాగా నచ్చారు.

స్మిత: మరి నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ దొరికింది గా మరి నాకేమిటి?

కుర్రాడు: (సంతోషంగా) ఏమి కావాలో చెప్పండి?

స్మిత: నువ్వు ఏమి ఇచ్చినా తీసుకుంటాను.

కుర్రడు: 10 వేలు ఇస్తాను, ఒకే నా.

స్మిత: ఒకే రా నా రాజ (అంటూ తన బుగ్గ మేద ముద్దు పెట్టుంది)

దూరం గా వున్న అంకుల్ మమ్మలనే చుస్తున్నాడు.కోమలి చిన్నగ రమ్మన్నట్టు సైగ చేసింది.అతను మెల్లగా వచ్చి కోమలి తో

అంకుల్: పిలిచారా?

కోమలి: అవును, అంత దూరంగా కూచోక పొతే నాపక్కన కూచో వచ్చుగా అంది అదోలా అతని కళ్ళలోకి చూస్తూ,కూచోండి,పరవాలేదు.

అంకుల్: మీరు చాలా అందంగా వున్నారండి.

కోమలి: ఒహొ,థేంక్స్.మీరు కూడా బాగున్నారు అంది తనచేతిని అతని చేతిమేద వేసి చిన్నగా నొక్కి వదిలింది.

అంకుల్: నేను మిమ్మలని ఫ్రేండ్ గా అనుకోవచ్చా?

కోమలి: ఫ్రేండ్ గా ఏముంటుంది ప్రియురాలు గా అనుకొండి, అలాగే నాకు ఇస్టము.

ఇంతలో సినీమ మొదలైంది లైట్లు ఆపేసారు.స్మిత, కుర్రాడు పనిలోకి దిగిపోయినట్టు వున్నారు.వాడు తన చేతిని దాని తొదలమధ్య పెత్తి బొమ్మని వేలితో రాస్తున్నట్టు వున్నాడు.

కోమలిగుస గుసగా అంకుల్ తో) మీరు ఏమిచెయ్యలనుకుంటే అది చేసుకోవచ్చు కానీ మా ఇంటిలో కొద్దిగా ప్రొబ్లెం వల్ల ఇలా అడుగుతున్నాను ఏమీ అనుకోవద్దు.

అంకుల్: పరవాలేదు అడుగు.

కోమలి: కొద్దిగా డబ్బులు కావాలి, మీరు ఎంత ఇవ్వగలరు.

అంకుల్: ఇప్పటికి ఇప్పుడు అంటే 3 వేలు ఇవ్వగలను.

కోమలి: అయితే నాతోనే సరిపెట్టు కుంటారా? లేకపోతే నాపక్కన వున్నది కూడాకావాలా?

అంకుల్: లేదు, తను కుడా కావాలి.నా మొడ్డ మీ ఇద్దరు చీకుతారంటే మొత్తం 15 వేలు ఇస్తాను.

కోమలి: అలగే చెప్పాను గా మీ ఇస్టం అని. దెంగడం తప్ప దేనికయినా రడీ.

అంకుల్: ఇదిగో ఈ డబ్బులు వుంచు, మిగతాది ఇంటెర్వెల్ టైం లో ఇస్తాను.

కోమలి: అలాగే.

పక్కన స్మిత, కుర్రాడు పని మొదలెట్టేసారు. ఈ కాలం కుర్రళ్ళకి చెప్పలా వేలు పెట్టరా అంటీ మొడ్డ పెట్టే రకాలు.స్మిత షర్ట్ గుండీలు తప్పించి బ్రాలొ చెయ్యి దూర్చి బాయిల పని పడుతున్నాడు.
అంకుల్ నా తొడ మీద చెయ్యి వేసి నా స్కర్ట్ ని పైకి జరిపి నా పూకుని నిమురు తున్నాడు.

కోమలి: అంకుల్ చంపేస్తున్నారు,నా పూకు నాక రా ప్లీజ్.

అంకుల్: అలాగేనే నా రంకు లంజ, రా కొద్దిగా ముందికి జరిగి నీ కాళ్ళు ఎడం చెయ్యు. నా ప్రతాపం ఎమిటో చుపిస్తాను.

అని లెగిసి నా కాళ్ళ మధ్యలో కూచున్నాడు,నేను నామొత్తని ముందుకి జరిపి పూర్తిగా స్కర్ట్ పైకి యెత్తి నా పూకు ని అతని నోటికి అందించాను.అతను నాలుక తో నా పూకుని రాపాడిస్తూ ఐస్క్రీం జుర్రి నట్టు నా పూకుని జుర్రుకుంటున్నాడు.

స్మితకుర్రడి తో)ఎప్పుడైన పూకు నాకావా?

కుర్రడు: లేదు.

స్మిత: అయితే అంకుల్ ని చూసి నేర్చుకుంటావా?

తప్పకుండా అంటూ లేవబోయాడు.స్మిత వాడి మొడ్డని పట్టుకొని ఆపి యిప్పుడు కాదు అని స్మిత లేచి కుర్రడిని నాపక్కన కుచో మంది.స్మిత వాడి కాళ్ళ మద్యలొ కూచొని వాడి మొడ్డని నోటిలోకి తీసుకుంది.

నేను వాడి చెయ్యిని తీసి నా సల్లమీద వేసి పిసుకు అన్నట్టు సైగ చేసాను.ఎంత మెత్తగా వున్నాయే నీ సల్లు అంటూ చపాతి ముద్దని పిసికినట్టు తెగ పిసక సాగాడు.కిందన అంకుల్ పూకుని నాకు తుంటే ఫౌంటైన్ లాగ నా పూకు లొనుండి రసాలు కారుతుంటే ఒక్క చుక్క కూడా కిందపడకుందా తాగేస్తున్నాడు.

ఇంతలో కుర్రాదు స్మిత నొటిలో కర్చేసాడు.స్మిత రసమంతా లొపలికి మింగేసి మొడ్డని నాలుక తో పూర్తిగా క్లీన్ చెసి లేచి పక్క కుర్చిలో కూచుంది.

అంకుల్ కుడా నా పూకుని వదిలి లేచి నా పక్కన కూచున్నాడు.నేను వెంటనే తన మొహాన్ని నా దగ్గరకులాగి నా పెదాలతో తన పెదాలను మూసి ముద్దు ఇచ్చాను.చాలా బాగా నాకారండి.నేను లేచి అంకుల్ కాళ్ళ మధ్య కూచొని తన మొడ్డని పేంట్ లో నుండి తప్పించాను.ఏముంది రా నీ మొడ్డ నీ పెళ్ళాం అద్రుస్టవంతురాలు, దీని తో రోజు దెంగించు కుంటాది అంటూ నా నోటి దగ్గరకు తీసుకొని ముద్దులు పెట్టి చీకుతున్నాను.అంకుల్ లంజ ఏమి చీకు తున్నావే, అలాగే కుడు నా మొడ్డ కుడు అని కలవరిస్తున్నాడు.అలాగ 20 నిమిషాలు చీకాక రసం వస్తే దాన్ని చివరి డ్రాప్ వరకు తాగేసి లేచి నా సీట్ లో కూచున్నాను.ఇంతలొ లైట్లు వెలిగాయి. నలుగురం సర్దుకొని కూచున్నాము.

కోమలి: ఎలాగుందండి? బాగా చేసానా?

అంకుల్: స్వర్గం చుపించావే, ఇంత సుఖం ఎప్పుడు కలగ లేదు. బయటికి వెళ్ళి వస్తానని లేచాడు.

స్మిత: నేను బాగా చీకేనా నీ మొడ్డని?

కుర్రడు: ఉమ్మ్,మొడ్డ చీకించు కొవడం ఇదే మొదటిసారి.మీరు చీకుతున్నంతసేపు గాల్లొ తేలి నట్టు వుంది.

అంకుల్ అంతలో స్వీట్స్, డ్రింక్స్, చిప్స్ తీసుకొచ్చాడు.అందరం కడుపు నిండా తిన్నాము.

మళ్ళీ సినీమా మొదలైంది.నేను కుర్రడి పక్కకు వెళ్ళాను. స్మిత అంకుల్ పక్కకి వెళ్ళింది.

స్మిత అంకుల్ మొడ్డ కుడిచింది.నేను కుర్రడి లేత మొడ్డని చీకాను.కుర్రడు నా పూకుని, స్మిత పూకుని నాకి పూకు నాకడం ఎలాగో నెర్చుకున్నాడు.అంకుల్ కుర్రాడి కి పూకు నాకడం లో, సల్లు పిసకడం లో టిప్స్ చెప్పాడు.అంకుల్ స్మిత పూకుని కుడా నాలుకతో రోచ్చు రోచ్చు చేసేసాదు.

సినీమా చివరకు వచ్చెసింది. ఇంకొ 10 నిమిషలలో అయిపోవచ్చు.నలుగురం పూర్తిగా సర్దుకుని కుచున్నాము.అంకుల్ 10 వేలు తేసి నా బ్రాలొ పెట్టి నా సల్లని పైనుండే ఒక సారి పిసికి వదిలాడు.

కుర్రాడు కుడా 12 వేలు తీసి స్మిత బ్రాలో పెట్టి, పెదవుల మీద ముద్దు పెట్టి వదిలాడు.

స్మిత:కుర్రోడా బాగుందా సినీమా?

కుర్రొడు: సూపర్ గా వుంది ఒక టికెట్ మీద రెండు చుసాను.

కోమలి: మరి మీకు నచ్చిందా అంకుల్?

అంకుల్: రెండు సెక్స్ బాంబులని కలిసాను.ఇంత సుఖం నేను ఎప్పుడూ అనుభవించలేదు.

ఇంతలో సుభం కార్డు పడింది.అందరం బయటికి వచ్చాము.మేము ఆటో పట్టుకొని నా రూం కి వచ్చేసాం.

స్మిత: ఎలా ఉందే లంజా సినేమా?
కోమలి: మన సినీమా చాలా బాగుందే, అదిరిపొయింది అంకుల్కి పూకు నాకడం లో మంచి అనుభవం వుంది కదా?
స్మిత: అవునే, వాడు నాకితేనే దెంగినంత సుఖం కలిగింది.కుర్రాడు కుడా బాగే చేసాడే.

కోమలి: వాడు సల్లను ఎంత కసిగా పిసికాడో.

స్మిత: అవును మరి ఇలాంటి అవకాసం ఎప్పుడు దొరికివుండదు వెదవకి.

కోమలి: సరేలే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, షాపింగ్ కి ఏమైన వెలదామా, ఎలాగూ డబ్బులు ఉన్నాయి కదా?

స్మిత: ఏం కొందాం?

కోమలి: రేపు పార్టీలో డేన్స్ కోసం ఏమైన సెక్సీ డ్రెస్సులు తీసుకుంటే బాగుంటుందేమో కదా.

స్మిత: దానికి ఏమీ అవసరం లేదే. అన్ని ఏర్పాట్లు అనురాధ చూస్తానంది.మనం ఏవో ఒక బట్టలు వెసుకొని వెళ్ళడమే అంతే.

కోమలి: అయితే మనం మాములుగా ఏమైనా కొనుక్కుందామా?

స్మిత: అలాగే,స్నానం చేసుకొని వెల్దామా?

కోమలి: వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకొని బయట డిన్నర్ చేసి వచ్చేదాం.నువ్వు ఇక్కడే వుండిపోతావుకదా రాత్రికి?

స్మిత: అలగే, రేపు ఇక్కడినుండే అనురాధ దగ్గరకి వెళ్ళిపోవచ్చు.
కోమలి: సరే, నువ్వు ఈరూం లో రఢీ అవ్వు. నీను ఆరూం లో రఢీ అవుతాను.

స్మిత: అలాగే.

ఇద్దరు ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి ఈ సారి సాంప్రదాయ బద్దంగా చీరలు కట్టుకున్నారు. స్మిత ఆరెంజ్ రంగు చీర, అదీరంగు జాకెట్, లో లంగా వేసుకుంది. బ్రా మాత్రం నల్లనిది వేసింది, బ్రా లైనింగ్ జాకెట్ లోనుండి కొద్దిగా కనిపిస్తుంది. జాకెట్ లొనెక్ ది కావడంతో పైట కొద్దిగా తొలగితే దాని పూర్నకుంభాలు జాకెట్లో నుండి పెల్లుభికి కనిపిస్తాయి.

కోమలి మెరూన్ రంగు చీర, అదీరంగు జాకెట్, లో లంగా వెసుకుంది. బ్రా మాత్రం తెల్లనిది వేసింది. ఈ లంజ జాకెట్ కూడా స్మిత జాకెట్ లాగే ఉంది, వంగితే ఎత్తులు కనిపించేట్టు.

ఇద్దరూ బాగా మేకప్ చేసుకొని హైహీల్స్ చెప్పులు వేసుకొని బయటికి నడిచారు.

ఇప్పుడు వీళ్ళని ఎవరు చూసినా లంజ పనులు చేస్తున్నారని అనుకోలేరు.పక్కా పతివ్రతల లాగా కనిపిస్తున్నారు.

స్మిత: కోమలి ఎక్కడికి వెలదామే?

కోమలి: మార్కెట్ లో పెద్ద షాపింగ్ మాల్ ఉంది గా, అక్కడికి వెలదామే.

స్మిత: ఆటో మార్కెట్ కి వస్తావా?

డ్రైవర్: వస్తానమ్మా ఎక్కండి.

కోమలి: కంగారేమి లేదు, మెల్లిగా నడుపు.

స్మిత: నీ పేరు ఏమిటి బాబు?

డ్రైవెర్: శ్రీనివాస్ అండి.

కోమలి: ఎంత సంపాదిస్తా వేమిటి రోజుకి?

డ్రైవర్: వెయ్యి రూపాయిల వరకు సంపాదిస్తానండి.300 వరకు ఆయిల్ కి ఖర్చు అవుతుందండి.200 ఆటో కి అద్దె కట్టాలి.

స్మిత: రోజంతా కస్తపడితే 500 సంపాదిస్తావన్న మాట.

డ్రైవర్: అవునండి.

స్మిత: రోజు వారి ఖర్చులకు సరిపొతోందా?

డ్రైవర్: సరిపుచ్చు కొవాలి కదండి.లేకపోతే అవసరానుకి అప్పు తెచ్చుకొని మెల్లగా తీర్చుకుంటుంటానండి.డబ్బులు దాచుకొనే అవకాసం దొరకడం లేదు, కొద్ది కొద్దిగా దాచుకొని ఆటో సొంతంగా కొనుక్కుందామనుకున్నాను కానీ కుదరడం లేదు.

మాటల్లో పడి తెలియలేదు, మార్కెట్ కి వచ్చేసాము.మీటర్ 40 రూపాయిలు అయింది.కోమలి 1000 నోట్ తీసి ఇచ్చింది.

డ్రైవర్: చిల్లర లేదండి.

కోమలి: పరవా లేదు ఉంచుకో.

డ్రైవర్: వద్దండి. నా భాదలు ఎప్పుడూ వుండేవే.

స్మిత: ఈ రోజు కనీసం కొంత దాచుకో ఆటో కొనడానికి,వెళ్ళు పరవాలేదులే.

(ఇద్దరం మరి అక్కడ నుండి షాపింగ్ మాల్ వైపు నడిచాము. ఇక చెసేదేమి లేక తను వెళ్ళిపోయాడు.)

స్మిత: ఏం చూద్దామే?

కోమలి: జీన్స్, టాప్స్ చూద్దామే.

ఇద్దరూ ఆ సెక్షన్ కి వెళ్ళాము.అక్కడ ఒక 30 ఏళ్ళ ఆవిడ,ఒక 25 ఏళ్ళ అతను వున్నారు.

కోమలి: అవునే స్మిత చీరలు కట్టుకొని వచ్చి డ్రెస్సులు ఎలా సైజు చుసుకుంటామే?

స్మిత: అవును కద మరి ఏం చేద్దామే.ఇంకేమైనా చూద్దామా?

అతను: చూడండి మేడం పరవాలేదు.టాప్స్ ఎలాగు ట్రైల్ రూంలో సైజు చూసుకో వచ్చు.పేంట్స్ నచ్చితే తీసుకొండి, సైజు చాలకపోతే 15 రోజుల లోపల తెస్తే ఎక్సేంజ్ చేసుకో వచ్చు.

స్మిత: అయితే చూపించంది.

ఆంటీ: ముందు ఏమి చుస్తారండి?

కోమలి: టాప్స్ చూపించండి.

అతను: స్కిన్ టైట్ మోడల్స్ చూపించ మంటారా? ఇప్పుడు ఇవే ఫేషన్ అండి.

కోమలి: అవే చూపించు,నీ ముచ్చట ఎందుకు కాదనాలి.(ఆంటీ ఇంకో కస్టమర్ వస్తే తనకు ఏమి కావాలో చూపించ డానికి వెళ్ళింది.)

స్మిత: డార్క్ కలర్స్ చూపించు.

అతను: ఇది చూడంది మీడం మీకు చాలా బాగుంటుంది అంటూ బ్లూ కలర్ టాప్ చుపించాడు.

స్మిత తీసుకోని చూస్తుంది ఇంతలో తనపైట భుజం మీద నుండి జారింది, అది తను చూసుకోలేదు తను టాప్ క్లాత్ చూస్తుంది. మనోడు కళ్ళ తోనే దాని కుంబాలని తాగేస్తున్నాడు.

స్మిత: ఇది ట్రైల్ చుస్తాను బాగుంది కదే?

కోమలి: బాగుంది కానీ పైట సర్దుకోవే జనాలు ఎక్కువగా వున్నారు ఆ వెధవ కళ్ళన్నీ అక్కడే వున్నాయి (అన్నాను తన చెవిలో మెల్లగా)

స్మిత: (పైట వెంటనే సర్దుకొంటూ) నేను పైట జారిందని చూడలేదే కావాలని జార్చలేదు. పోనీలే గుంటడికి చిన్న అవకాసం ఇస్తాను.

స్మిత: (అతని దగ్గరగా జరిగి మెల్లగా) బాగున్నాయా?

అతను: ఏమిటి మేడం?

కోమలి: అవేరా మామిడిపల్లు అన్నాను కసిగా వాడిని చూస్తూ

అతనుదైర్యం తెచ్చుకొని) బాగుండడమేమిటి కొరుక్కొని తినెయ్యాలని వుంటేను

స్మిత: అయితే ట్రైల్ రూం దగ్గరకి రా

కోమలి: వెళ్ళు కావాలన్నావుగా

వాడికి ఏమి అర్దం కావడం లేదు. మేము ఆట పట్టిస్తున్నామో, నిజం గా అన్నామో అని. స్మిత టాప్ తీసుకొని రూం లోపలికి వెల్లింది. నేను రూం దగ్గరికి వెళ్ళి

కోమలి: సరిపొయిందా లేక పంపించాలా?

స్మిత: పంపించు

కోమలి: ఎవరు చూడ కుండా లోపలికి వెళ్ళు, నేను బయట కాపలా వుంటాలే అన్నాను అతనితో.

ఏమైతే అయింది మళ్ళీ అవకాసం రాదు అనుకొని లోపలికి దూరిపోయాడు.లోపల స్మిత పైట తీసి నిలబడివుంది, వాడిని చూసి కన్ను కొట్టింది.దగ్గరకు రమ్మని సైగ చేసింది.వాడు కళ్ళు రెప్పలు వేయకుండా దాని సల్లనే చుస్తూ ఉండిపోయాడు.

స్మిత: ఏదో చెస్తాను అన్నావు నా మామిడి పల్లని అలా చూస్తా వేంటిరా?

అతను: నీ అందాలను చూస్తున్నానే లంజా అంటూ జాకెట్ మేద నుండే పిసకసాగాడు

స్మిత: మొరటు వెదవా ఆగు (అంటూ జాకెట్ విప్పి) కానీ తొందరగా.

స్మిత: చీకు అది అలాగే చీకు,పిసుకుతూ చీకరా రంకు మొగుడా.

అలా 10 నిమిషాలు పిసుక్కొని,చీకాక స్మిత సర్దుకొని బయటికి వచ్చింది.వెంటనే నేను ఒక టాప్ పట్టుకొని లోపల దూరాను.

కోమలి: దాన్ని ఏమి చేసావురా ఇంతసేపు?

అతను: దాని సల్ల పొగరుని అనిచి పాలు తాగనే

కోమలి: మరి నన్నేమి చెస్తావురా?

అతను: నువ్వే చెప్పవే?
కోమలి: నా వూట భావి లో బాగా నీరు ఊరుతోంది, తోడి పెట్టలి

అతను: తోడడం కాదు వూర్చి పెడతాను, మరి నీ చీర లంగా ఎత్తిపట్టుకో.

నేను కాళ్ళు రెండు ఎడం చేసి వాటిని యెత్తి పట్టుకుంటే, వాడు కిందా కూచొని నా దిమ్మని అరగదియ్య సాగాడు.ఆ నాకుడికి నా గొల్లి మొడ్డ లాగ నిగిడింది. వాడు దాన్ని నాలుకతో రాపాడించి నాకు తున్నాడు.అలా నాకుతూ నాలుకతో దెంగడం ప్రారంభించి నాకు అయిపొయెట్టు చేసాడు.తరువాత నా రసాన్నంతా వాడే నాకేసి మళ్ళి సుభ్రంగా చెసేసాడు. వాడిని నిలబడమని పేంట్ జిప్ తీసి వాడి దండాన్ని బయటికి తీసి చూసాను లావుగా, పొడుగ్గా 8 అంగుళాలు వుండొచ్చు.
మురిపెంగా ఒక సారి చూసి చెర్మాన్ని వెన్నక్కి లాగి సుతారంగా బల్బు మీద ముద్దు పెట్టాను. వాడికి వొళ్ళు జలదరించినట్టు వుంది,ఒక్కసారిగా వనికి పోయినట్టు అయ్యాడు.నేను ఇక వాడి మొడ్డని మొదలంటా చీకు తున్నాను, 5 నిమిషాలు చీకేసరికి లావా బయటికి వచ్చింది, వెంటనే గుటుక్కున మింగేసాను.
ఇద్దరం లేచి బట్టలు సరి చేసుకొని వాడిని ముందు వెల్లమని, ఒక 5 నిమిషాల తరువాత నేను బయటికి వచ్చాను.స్మిత వాడి తో మాటాడుతోంది.

స్మిత: ఏమి చెసావురా లొపల ఇంతసేపు?

అతను: (సిగ్గు పడుతూ)ఏం లేదండి. మేడం ఏం చెయ్యమంటే అదే చేసాను.

స్మిత: ఏం చెయ్యమంది అని అడుగుతున్నాను.
కోమలి: నేను చెబుతాగా, పూకు నాకించుకొని వాడి మొడ్డ రసం తాగాను.వెదవ చాలా రొజుల నుండి నిలవ వుంచి నట్టు వున్నాడు.గంపెడు కార్చేడు.
స్మిత: ఉమ్మ్, లంజ నువ్వు నిజంగా దూల లంజవేన

కోమలి: సరేలే, పదే పోదాం ఇంకొకసారి వద్దాం.

స్మిత: పదవే అంటూ బయలు దేరింది.

ఇద్దరము బయిటికి వచ్చెసాము.అప్పుడు టైం రాత్రి 8 అవుతోంది.

స్మిత: డిన్నర్ చేసి పడుకుందామే, రేపు రాత్రి అంతా నిద్ర ఉండదు కద.
కోమలి: పద, ఆ ఎదురుగా ఉన్న హొటల్ కి వలదాం.ఇద్ద్రం హొటల్ కి వెళ్ళి భోజనం ముగించి రూం చెరుకుని,పడుకున్నాము.బాగా అలసిపొయాం కదా వెంటనే నిద్ర పట్టేసింది…..