చిన్నమ్మ|Part 2 219

నేనుమళ్ళీగొల్లిమీదకినాలుకపోనిచ్చినాలుకతోగొల్లినికదిపానుపిన్నిమెలికలుతిరిగిపోతుందిఒరేయ్ఇంకనావల్లకాదురోయ్ఆతులపనితరవతచూడొచ్చుగానీఅలాగేనీనాలుకనిపెట్టికెలకరాఅక్కడఅందినేనుపిన్నితొడలుఇంకొంచెంవెడల్పుచేశానుపూకుబాగావిచ్చుకునిగొల్లిబాగకనిపిస్తుంది.లనిపక్కకితీసిరాజీపూగొల్లినినాలుకతోకదపడంమొదలెట్టానుఇష్హాఆహూఊఊహుమ్మ్మ్మ్మ్మ్ఊఊఊఊఉరేఏఏఏఏఏయ్అబ్బబబ్బాఅఅలాగేకెలకరాఅలాగేనీనాలుకతోగొల్లినిబాగాకదపరాఅదీఈస్స్స్స్స్స్స్అక్కడేఏఏఏఏఏఏఏఏఅబ్బాఅహనేనుమాత్రంనాలుకసూదిగాచేసిపొడిచిపొడిచికెలుకుతున్నానుఅలాపొడుస్తూనోరుతెరిచిపూగొల్లినినోట్లోకితీసుకునిచీకటంమొదలుపెట్టానుహోఓఓఓఓఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్య్య్య్య్య్య్హ్య్య్ఒరీఈయ్య్య్య్య్అదీఅలేగేచీకుఅదిఅహాహోఓఓఅబ్బఅబ్బాఏమిసుఖాన్నిఇస్తున్నావురాఅహాఆఊఊఊనేనుగొల్లినిమొత్తంనానోట్లోకిలాక్కునిచప్పరించిచీకేస్తున్నానుచీకుతుంటేనేఇలారెచ్చిపోతుందిదీనినికొరికి

తేఏమిచేస్తుందోఅనిమునిపటితోలైట్గాకొరికానుపిన్నిఒకసరేఎగిరిపడిఅబ్బాఆబానాకుకారిపోయిందిరాఅందిఅప్పటికేపిన్నిపూకులోనుండీజలఊరుతుందిదానికితోడుతెల్లగాజిగురులాగాబయటకివచ్చిందినారసాలుతాగుతానుఅన్నవుకదరాతాగుఅంటూతలమీదచెయ్యివేసికిందకినెట్టిందినేనువెంటనేనోరితెరిచినాలుకతోపూకునుండీకారుతున్నారసాన్నినోట్లోకిలాకుంటున్నానుగాటుగాఉప్పగాచేదుగాఅదోరకమైనవాసనతోబలేరుచిగాఉందిఅదిబయటకికారినరసాలుగుద్దమీదకిజారుతున్నాయినేనుఒకసారినాలుకతెరిచిపూకుమీదనుండీగుద్దమీదకికారినరసాన్నినాకుతున్నానుఅలానాకేటైంలోనాలుకరాజీగుద్దబొక్కకితగిలిందిరాజీఒకాసారేఅదిరిపడిందిఒరేయ్ఏమిచేస్తునావురాఅక్కడనాకొద్దురాస్స్స్స్స్స్స్హుమ్మ్మ్మ్మ్అంటుందిఇదేంటిఇక్కడటచ్ఐతేఇంతరియాక్షన్వచ్చిందిఅనిమళ్ళీనాలుకతోగుద్దబొక్కమీదపొడిచానుమళ్ళీఅలాగేఅరిచిందిఒరేయ్అక్కడవద్దురాఅంటూతలమీదచేతులువేసికొంచెంపైకిలాగిపూకుమీదఆపించిఓహోదీనికిఇంకాపూకునాకించుకోవాలనిఉందన్నమాటఅనుకునినాలుకనిసూదిగాచేసిపూబొక్కలోపెట్టిలోపలఉన్నరసాలనిబయటకిలాగిగుర్రుకుంటున్నానుపిన్నిమాత్రంరకరకాలగాఅరుస్తూమూలుగుతుందినాలుకవెళ్ళినతలోపలికితోసికెలుకుతున్నానునాకెలుకుడికిఅక్కడటిక్టిక్టిక్టిక్టిక్మనిసౌండ్వస్తుందిపిన్నినాకెలుకుడుతట్టుకోలేకతలమీదచేతులువేసిపూకుమీదకినొక్కుకుందిఅలనొక్కేసరికినాముక్కురాజీగొల్లిమీదనాలుకపూబొక్కలోనీఉనాయిఅలాఉండేసరికిముక్కుతోగొల్లినికదుపుతూబొక్కలోనాలుకనిఆడిస్తున్నానుఆహాఆఇస్స్స్స్స్స్స్ఒరీఎయ్య్య్య్య్య్య్ఏమినాకుతునావురాఅహాఆఅఊఊఊఒహూహుహ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్హహహ్హాహహహహఊఉనూనున్గొల్లినిబొక్కనీఒకేసారికెలికేసరికిపిన్నితట్టుకోలేకమళ్ళీకార్చుకోవడానికిరడీఐపోయిఒరేయ్నాకుమళ్ళీకారేటట్టుఉందిరాఅయ్యూఊఒహూఊఊమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ఒరేఏఏఏఏఏఏఏఏయ్య్య్య్య్య్య్ఇంకనవల్లాకాద్య్రాఆఇస్స్ష్హ్స్స్స్స్స్స్స్స్స్అంటూకార్చేసిందిమళ్ళీఈరసాలనికూడాకడుపునిండాతాగిపూకునతాసుబ్బరంగానాకేసిపైకిలేచానుఒరేయ్ఏమితెలియదుఅనిఅలానాకేశావేంటిరాఆనాకుడేంటిరాఅబాఆఅనాజీవితంలోఇంతసుఖాన్నిఅనుభవిస్తానుఅనికూడాఅనుకోలేదుఏమినాకేవురాపిచ్చేకించావనుకోఅంటూఒరేయ్నిజంచెప్పునీకుముందేదెంగుడుగురించితెలుసుకదాలేకపోతేఈరకంగానాకలేవుఅందిలేదుపిన్నినేనుచాలాబిఎఫ్లుచూశానుఅదులోఇలానాకటంచూసినేనుఎవరినిదెంగినాముందుఇలానాకాలిఅనిఅనుకునిగుర్తుపెట్టుకున్నానుఅందులోఉనట్టుగానేఉప్పుడునాకేనుఅన్నానుఅయ్యబాబోయ్నీనాకుడుమాత్రంఅదిరిపోయిందిరావెంటవేటనేరెడుసార్లుకార్పించావుకదరాఅహాఏమిసుఖాన్నిఇచ్చావురానిజంగాఅదిరిపోయిందిఇంకాఏమనాఇలాంటివితెలుసాఅందిచెప్పనుకదాపిన్నినాకుప్రాక్టికల్నాలెడ్జ్లేదనిముందునువ్వుఎలాచెయ్యలోచూపిస్తేఆతరవాతనేనుబిఎఫ్లలోచూసిందిచేసుకునిపోతానుఅన్నానుసరేరాఐతేఈతెల్లవార్లూమనకిజాగారమేఅందిపిన్నినీతోజాగారంచేయడానికినేనురడీనేనాముద్దులపెళ్ళామాఅన్ననుఒరేయ్నారెండోమొగుడానీతోతెల్లవార్లూనకుత్తంతాదెంగించుకుంటానుఇంకఆగటంనావల్లకాదురారావచ్చినీబారుమొడ్డనినాపూకులోతొయ్యిఅందిఆతులుగీస్తానుఅన్నావుకదేగియ్యవాఅన్నానుఏపూకునాకుతుంటేనోట్లోకివచ్చాయా??అందినీపూకుఆతులతోనాకేనుకదేఈసారిఆతులులేకుండానాకుదామనిఅన్నానుసరేఐటేఉండుగీసుకునిస్తానంచేసివస్తానుఅదిరాజీఎప్పుడూఆతులునువ్వేగీసుకుంటావుకదేఈసారినేనుగీస్తానేఅన్నానుఅబ్బాఎంతరసికుడివిరానారంకుమొగుడానీలోనిరసికత్వంలోవన్పరసెంట్కూడానామొగుడిలోలేదురాఅందుకేదేవుడునిన్నునాదగ్గరకిపంపినాగులపూకుకినీరసికసుల్లనితగిలించాడుఅందిబాబాయినిజంగావేస్ట్ఫెలోనేలేకపోతేఏంటిఇంతఅందమైనపూకునిఇంటిలోవదిలేసిఎక్కడికోఉద్యోగానికిపోతాడాఐనాఒకరకంగాచుస్తేమంచోడుకూండానేయ్అన్నానుఎలాగఅందిఅక్కడికివెళ్ళకపోతేఈఅందాలరాశినాసొంతంఅయ్యేదా??అన్నానుఅవునురోయ్వాడుఅక్కడికిపోయ్యడుకాబట్టేనీలాటిరసికుడితోకుత్తంతాదెంగించుకునేఅవకాశంవచ్చింది.వాడిక్కడుంటేవాడినాలుగంగుళాలసుల్లతోనన్నుకుతితీరాదెంగలేకాఎవరితోనూదెంగించుకోనివ్వకానానాతిప్పలుపెట్టేవాడుఅందిసరేలేఇప్పుడువాడిగొడవెందుకులేగానీఆతులుగీసేపనిమొదలెడదామాఅందినేనుఆత్రంగాఊసరేమొదలెడదాంఅన్నాను.

వెంటనే నా షేవింగ్ క్రీం రేజర్ తీసుకుని వచ్చ్హి నా రంకు లంజ రాజీ పిన్నిని పంగ విడదీసి కుర్చోమన్నాను అలాగే కూర్చుంది నేను ఆతులంతా షేవింగ్ క్రీం రాసి రేజర్తో గీయడం మొదలు పెట్టాను ముందు పైనుండీ మొదలుపెట్టి పూకు పైన ఉన్న ఆతులు స్పీడ్ గా గీసేశాను ఆతరవాత పూ రెమ్మల మీద ఉన్న ఆతులు గీసేటప్పుడు
గ్రిప్ కోసం రాజీ పూ రెమ్మని నా చూపుడు వేలు బొటనవే లతో నొక్కిపట్టుకున్నాను అలా నొక్కే టైంలో నా వేళ్ళు పూ గొల్లికి తగిలాయి పిన్ని ఇస్స్స్స్స్స్స్ అంది ఏంటి రాజీ తెగిందా అన్నాను లేదురా నువ్వు కానీ అంది పూకు రెమ్మలు నాకు కావలసిన చోటల్లా గట్టిగా పట్టుకుని నొక్కుతూ నా ఆతులు గీసేపని అవచేసి రాజీ సంక ఎత్తవే అన్నాను దేనికీ అంది అక్కడ కూడా గీసేస్తాను అన్నాను అక్కదెంగుకురా అంది అక్కడ నాకాలికదా అన్నాను సంక నాకుతావా అంది యాఏ వద్దా?? అన్నాను ఇప్పుడువరకూ ఎప్పుడూ నాకించుకోలేదురా అంది బాబాయి అసలు దెంగాడా పక్కన పడుకున్నాడా ?? ఏది చెప్పినా ఇప్పటివరకూ చేయించుకోలేదు అంటున్నావ్ అన్నాను చెప్పాను కదరా మీ బాబాయి ఒక దద్దమ్మ అందుకే నీతో లంకె కుదిరింది నాకు నా మొగుడు చూపించని కొత్త రుచులేవో నువ్వే చూపించి నన్ను బాగా సిఖపెట్టాలి అంది సరే గానీ ముందు సంక ఎత్తవే అన్నాను సంక ఎత్తితే అక్కడ గుబురుగా పెరిగిపోయి ఉన్నాయి అసలు ఇక్కడ ఇప్పటి వరకూ గీయలేదా అన్నాను లేదు అంది సరే పట్టు అంటూ రెండు సంకలూ గీసేశాను ఇంక పద సరిగంగ స్త్నానాలు చేద్దాం అన్నాను అబ్బో అబ్బయిగారు నేను అనుకున్నంత అమాయికుడేమీ కాదు అంది నేను ఒక నవ్వు నవ్వి రావే స్త్నానం చేసి పని మొదలెడదాం అసలే చెయ్యల్సిన పనులు బోలెడున్నాయి అన్నాను సరే బాత్రూంలో ఇద్దరం పట్టం అందుకని వంటగదిలో చేసేద్దాం రా అంది వటగదిలోకి తీసుకుని వెళ్ళింది అక్కడ నీళ్ళు కూడా పెట్టి ఉన్నాయి ఏంటే ముందే ప్లేన్ చేశావా అన్నాను రాత్రిపూట ఇక్కడే స్త్నానం చేస్తాను అందుకే ఇక్కడ కూడ నీళ్ళు పెట్టుకుంటాను అంది ఇంక మొదలెడదామా అన్నాను అస్సలు ఆగలేక పోతునట్టు ఉనావే అంది అవునే నా ముద్దుల పెళ్ళామా బిఎఫ్ లలోచూడటమే కానీ డైరక్ట్ గా ఏప్పుడూ చేయని పనులు రుచి చూపించావ్ మరి ఎలా ఆగగలను అన్నాను కింద కూర్చుని చెద్దం అంది సరే నీ ఇష్టం అని నేనుకూడా తనపక్కనే కింద కూర్చుని ఒకళ్ళమీద ఒకళ్లం నీళ్ళు పోసుకుని నీకు నేను సబ్బు రుద్దుతాను నాకు నువ్వు రుద్దు అంది పిన్ని సరే అన్నాను నావల్లాంతా సబ్బు పట్టించి సుల్ల మీదకి వచ్చింది నా సుల్ల అంతా సాగదీస్తూ సబ్బు పట్టించింది గోళీల స్నచి కూడా బాగా కదిపించి సబ్బు రసేటప్పుడు బా సుల్ల లేవడం మొదలెట్టింది ఏంటిరోయ్ ఇది లేవడం మొదలెట్టీంది పడుకున్న పాముని నిద్దర లేపావ్ అది దెనిలో దూరుతుందో చూసుకో అన్నాను అమ్మో ఐతే నా బొక్కలన్నీ జాగ్రత్తపెట్టుకోవాలి అంది నువ్వు దాచుకునంత మాత్రాన్న అది దూరటం మానేస్తుందా ఏంటీ?? అంటూ సళ్ళు పట్టుకుని గట్టిగా పిసికేను అబ్బా హాఆ అంటూ మూలిగింది నేను సబ్బు రుద్దటం మొదలు పెట్టాను మొకానికి రుద్ది కిందకి వచ్చి సళ్ళు మీద సబ్బు రుద్ది రెండు సళ్లనీ కుదుళ్ళనుండీ పాల ముచ్చికల వరకూ బాగా నలుపుతూ పిసికాను అలాచేస్తుంటే పిన్ని ఒరేయ్ నీచేతులలో ఏదో మహత్యం ఉందిరా పిసకరా పిసుకు అదీ అలాగే ఇంకా గట్టిగా పిసుకు అంటూ మూలుగుతుంది ఏమేసి పెంచావే బాబూ వీటిని ఇంత పిట పిటలాడిపోతున్నాయి పిసికే కొద్దీ నునుపుదేరిపోతున్నాయి అబ్బా అంటూ ఇంకా కసిగా పిసికేస్తున్నాను పిన్ని అబ్బాఆ మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ అదీఈఈ అలాఆగేఏఏఏఏఏ పిసకరాఆ అంటూ కేకలు పెడుతుంది ఏంటే ఇవి ఇంత నునుపు తేరి ఉన్నాయి వీటి పనికూడా నీ మొగుడు సరిగా చూడలేదనుకుంటా?? అన్నాను అవే కాదురా నా వటిలో దేనినీ సరిగా వాడలేదు నా మొగుడు ఏదో పెట్టామా నాలుగు ఊపులు ఊపామా కార్చుకున్నామా ఇంక అంతే అటు తిరిగి పడుకుంటాడు నాకు కారిందోలేదో కూడా చూడడు అది నేను మొదలెట్టానుకదా బాబాయి వదిలేసిన పనులన్నీ నేను చేస్తానులే అంటూ సళ్ళు కొంచేం సేపు పిసికి కిందకి వచ్చ్హి బొడ్డు దగ్గర ఆగి సబ్బు రాసి బొడ్డులో వేలి పెట్టి ఆడించాను ఇస్స్స్స్స్ష్ అంటూ మూలిగింది ఉరేయ్ నాకు ఇక్కడేకారిపించేటట్టు ఉన్నావురా అంది నేను కొంచెం సేపు ఆడించి కిందకి వెళ్ళి పూకు మీద సబ్బు రుద్దుతూ రుద్దుతూ నావేళ్ళని పూ చీలికలో పెట్టి గొల్లీని కదుపుతున్నాను సబ్బు అక్కడకూడా పట్టించి గొల్లీని నలుపుతూ కిందకి వెళ్ళి పూ బొక్కలోకి వేళ్ళు పెట్టాను అలా చేసేసరికి రాజీ తట్టుకోలేక పోయింది ఒరేయ్ ఒరేయ్ అమ్మో ఇక్కదే దెంగేస్తావా ఏంటిరా ఇస్స్స్స్స్ష్హ్ హోఓఓఓఓఓఓఓ హూఊఊఊఉ అలాగే కెలకరా అదీ అక్కడే ఇంకా లోపలికి పెట్టారా అంటూ ఆయాసపడుతూ మూలుగుతుంది నేను నా వేళ్లని ఇంకా ఇంకా లోపలికి పెట్టి కెలికేస్తున్నాను పిన్ని పూకులోనుండీ వరద మొదలైనది నా రెండో వేలుని కూడా పెట్టి బాగా స్పీడ్ గా కెలుకుతున్నాను పిన్ని తట్టుకోలేక మూలుగులు కేకలుగా మారాయి దెంగరా దెంగు నీ వేళ్లతోనే నా పూకుని పగలదెంగూ అంటూ అరుస్తుంది కొంచెం సేపు అలా కొట్టేసరికి పిన్ని ఒరేయ్ నాకు కారిపోతుందిరా అంటూ కార్చేసింది నాచేతులకి అంటుకున్న రసాలని నోట్లోపెట్టుకుని చీకాను హా అంటూ రాజీ ఒరేయ్ నువ్వు మామోలోడివికాదురా ఇంక నీకు నేను ఏమి నేర్పక్కరలేదు నీదగ్గరే నేను నేర్చుకోవాలి నువ్వు నాకు అబద్దం చెప్పావుకదా?? కనీసం పదిమందినైనా దెగకపోతే ఇంత రసికత్వం రాదు నిజంచెప్పు అంది పిన్ని లేదుపిన్ని నువ్వే నాకు బోణీ అన్నాను మరి ఈపనులన్నీ నీకెలా తెలిసినవిరా ఎక్కడ ఏమిచేస్తే ఆడది సుఖపడుతుందో అక్కడ అది చేసుకుని పోతున్నావ్ అడిగితే నాకేమి తెలియదు అంటున్నావ్ ఇదేమిటో నాకు అస్సలు అర్దం అవ్వటంలేదు అంది పిన్ని నేను బిఎఫ్ చాలా చూశాను ఇంకా సెక్స్ బుక్స్ కూడా చాలా చదివాను వాటిలో ఈ పనులన్నీ ఉంటాయి రాజీ అవి నేర్చుకుని నీమీద ప్రయోగించాను అంతే అన్నాను సెక్స్ బుక్సా అవ్నేటి అంది వాటిలో దెంగులాట కదలు ఉంటాయి ఎలా దెంగాలో దెంగేటప్పుడు ఏమిచెయ్యాలో సూపర్ గా రాస్తారు అవి చదివే నేను ఈపనులని నేర్చుకున్నాను కావలంటే రేపు తెస్తాను నువ్వేచూడు అన్నాను అవేటోకూడా నాకు ఇపటివరకూ తెలియదు అంది పిన్ని నీకు ఏమి తెలిసినవి కనుక ఇవి తెలియడానికి అన్నాను అవునురా నూతిలో కప్పలా బతికేస్తున్నాను నువ్వు చెపుతుంటే అర్దం అవుతుంది నేను తెలుసుకోవలసిన విషయాలు ఎన్ని ఉన్నయో అంది నీకు తెలియనివి నేను నేర్పిస్తాను నాకు తెలియనివి నువ్వు నేర్పు అన్నాను సరేరా రంకు మొగుడా ఇంక స్తానం ముగిద్దమా ఇంకా ఏమన్నా పనులు మిగిలాయా అంది ఇంకొకటి మిగిలింది లేచినుంచో అన్నాను పైకి లెచింది నేను కూర్చునే ఉన్నాను అటుతిరుగు అన్నాను తిరిగింది రజీ గుద్ద నా మొఖం ముందు ఉందు సబ్బు తీసుకుని పిర్రల మీద రాసి చేతులతో పిర్రలని రుద్దటం మొదలెట్టాను అలా రుద్దుతూ గుద్ద చీలికలోకి వేళ్ళి పెట్టి అక్కడకూడా సబ్బు రాస్తున్నాను అప్పుడు నా వేలు గుద్ద బొక్కకి తగిలింది పిన్ని ఒరేయ్ ఏమిచేస్తున్నావురా హాఆ ఇస్స్స్స్స్స్ష్ హు అంటూ మూలిగింది ఇంద్దాక కూడా ఇలానే ఐనది దీని పని చూడాలి అనుకుని మళ్ళి పిర్రలు రుద్దుతూ నా వేళ్ళని గుద్ద బొక్కదగ్గరకి పోనిచ్చి ఒకవేలుని దానిలో తొయ్యడానికి ట్రైచేశాను ఒరేయ్ ఏమిచేస్తున్నావురా అయ్యోఓఓఓ ఇస్స్స్స్స్స్స్ష్హ్హ్ హూఊఊఊ మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అంటూ మూలుగుతుంది నేను నావేలుని గుద్ద్లోకి తోస్తున్నాను అక్కడ వేడిగాఉంది చాలా టైట్గా వేళుతుంది నా వేలు పిన్ని కి పెచ్చేక్కి పోతుంది అరుస్తుంది ఆ అరుపులు చుట్టూ ఉన్నవాళకి కూడా వినిపిస్తాయేమో అనిపించింది వేలు మొత్తం తోసేసి కదపటం మొదలు పెట్టాను పిన్నికి మాత్రం పిచ్చెక్కి పోతుంది ఒరేఏఏఏఏఏఏయ్య్య్య్య్య్ ఏఏఏఏఏఏంఈఇచేఏఏఏఏస్తూఊఊన్న్న్న్నాఆవ్వ్వూఉరాఆ అంటూ కేకలుపెడుతుంది నేను అలాగే కొంచెం సేపు ఊపి వేలు బయటకి తీశాను. నాకు స్వర్గం చూపించాడానికి వచ్చిన దేవుడివిరా నువ్వు అమ్మోఓఓఓఓఓ ఇస్స్ష్ష్ష్స్ గుద్దలో వేలుపెడితే ఇంతసుఖంగా ఉంటుందని తెలియదురా అంది వేలేంటే నువ్వు ఒప్పుకుంటే నా మొడ్డతో నీ గుద్ద సీలు ఈరోజు ఓపెన్ చేస్తాను అన్నాను వేలుపెడితేనే టట్టుకోలేకపోయాను మొడ్డ పెడితేఇంకెలా ఉంటుందో అంది ఆ రుచికూడా చూపిస్తాను నీ గుద్ద దెంగి శోభనం చేస్తాను ఈరోజు అన్నాను ఒరేయ్ ఇది మొత్తం పడుతుండంటావా అంటూ నా మొడ్డ చూపించింది పట్టేస్తుందే చాలా బిఎఫ్ లలో చూశాను కానీ పెట్టేటప్పుడు నొప్పిగా ఉంటుందనుకుంట బాగా అరుస్తారు వేలుపెడితేనే చుట్టుపక్కల వాళకి వినిపించెటట్టు అరిచావు ఇంక మొడ్డవేట్టేడప్పుడు ఊరంతా వినపడేలా అరుస్తావేమో అన్నాను చీఫోరా నీ సరసాలూనువ్వూ అంటూ సిగ్గుపడింది ఇంక స్త్నానం పూర్తిచేద్దం అన్నాను మళ్ళీ సబ్బు రుద్దుకుని ఇద్దరం పూర్తిచేశాం. రాజీ మనిద్ద్రమే ఉన్నం కదా ఇంక బట్టలు కట్టూకోవడం ఊడత్తీయడం ఎందుకూ ఇలానే ఉండిఫోదాం అన్నాను నా రంకు మొగుడుగారు ఎలా చెపితే అలా అంది రాజీ సుబ్బరంగా తుదుచుకుని బెడ్రూంలోకి వెళ్ళాం.

[IMG]
ఒరేయ్ ఏంటిరా ఇది రాడ్డు లాగా ఐపోయింది పైగా పొయ్యిలో పెట్టి తీసినట్టుగా ఇంత వేడిగా ఉందేటిరా అంది ఏమో పిన్నీ ఎఫ్ఫుడూ లేచినా అలాగే ఉంటుంది అన్నాను పిన్ని నా మొడ్డని తన చేతి గుప్పిట బిగించింది నాది చాలా లావుగా ఉండటం తో తన గుఫ్ఫిట సరిపోవడం లేదు
అమ్మో ఇంత లావు ఉందేంటిరా ఇది అని నా గుండు మీద ఉన్నా చర్మం వెనక్కి లాగింది నా గుండు దరిశనం ఐనది రాజీకి దానినే చూస్తూ ఉండిపోయింది దీనిని చూస్తుంటే నోట్లోపెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది అంది చీ దీనిని నోట్లో పెట్టుకుంటారా దీంట్లోనుంఛీ ఉచ్చ పోస్తాం కదా అన్నాను అమాయకంగా అవునురా ఉచ్చ పోసినా దీనిని నోట్లోపెట్టుకుని ఐస్ చీకినట్టు చీకితే వచ్చే మజానే వేరు అంది అవునా? ఐతే చీకుతావా పిన్నీ అన్నాను రాజీ వెంటనే నా గుండుని నోట్లో పెటుకుని లోపలకి పీల్చింది హూఊఊఊ హాఅ ఇస్స్స్స్స్స్ష్ పిన్నీఈఈ అబ్బాఆఅ అంటున్నాను ఏమైనదిరా అంది రాజీ నువ్వు అలా లోపలికి పీలుస్తుంటీ బలేఉంది పిన్ని అందుకే అలా అరిచాను అన్నాను మళ్ళీ చెయ్యనా ఐతే అంది చెయ్యి పిన్నీ అన్నాను మళ్ళీ నోట్లోపెట్టుకుని లోపలికి పీల్చింది ఇస్స్స్స్స్స్ హూఊఊ హ్మ్హ్ హ్మ్హ్ హో హోఓఓఓఓఓఓ అంటు మూలిగాను పిన్ని ఈసారి ఇంకా కొంచెం నా మొడ్డని తన నోట్లోకి పెట్టుకుని చీకుతుంది అలా అలా నా మొడ్డ మొత్తం నోట్లోకి పెట్టేసుకుని చీకుతుంది నాకు మాత్రం గాలిలో తేలుతునట్టుగా చెప్పలేని సుఖంగా ఉంది కొంత సేపు అలానే చీకి మొడ్డని బయటకి తీసి నా సుల్లా కింద ఉండే బాల్స్ మీదకి వంగింది ఒక బాల్ని పట్టుకుని ఇంకో బాల్ని నోట్లోపెట్టుకుంది ఆహాఆ కొంచెం నొప్పిగా కొంచెం సిఖంగా రకరకాల ఫీలింగ్స్ తో ఉంది నాకు రాజీ పిన్ని ఇందాకడలాగా నా బాల్ని కూడా నోట్లోపెట్టుకుని లోపలకి పీల్చింది అబాబా పినీఈఈ రాజీఈఈ నేను తట్టుకోఓఓఓఓఓ లేఏఏఏఏఏక పోఓఓఓతున్నాఆఆనూఊఉ అహ్ మూఊఉం ఇస్స్స్స్స్స్స్ హూఉ హు హూ పిన్ని తన ముని పంటితో నా బాల్ని లైట్గా కొరికింది నేను ఒక్క జర్క్ ఇచ్చాను ఏమి చెశావే రాజీ నేను టట్టుకోలేక పోతున్నాను అన్నాను పిన్ని ఆ బాల్ని వదిలి ఇంకోబాల్ని నోట్లో పెట్టుకుని మళ్ళీ లైట్గా కొరికింది నువ్వు అలా కొరుకుతుంటే నాకు పిచ్చేక్కి పోయేటట్టు ఉందే కొరుకు అలానే కొరకవే నా పెళ్ళామా నీ మొగుడి సుల్ల బాల్స్ని కొరికేయ్యవే కొరికెయ్యి అయ్యబాబోఓఓఓఓయ్ దీనిని చీకితే ఇంత సుఖంగా ఉంటుందని నాకు అస్సలు తెలియదే అబ్బాఆహ ఒసేయ్ రాజీ నాకు కారిఫోయేటట్టు ఉందే స్స్స్స్స్స్స్ అన్నాను వెంటనే రాజీ నా బాల్స్ని వదిలి మొడ్డని నోట్లోకి పెట్టునిని చీస్కుతుంది వదలవే నా జిగురు కారిపోతుంది వదలవే అంటున్నాను నా మాట వినకుండా రాజీ చీకుతూనే ఉంది అలా ఒక నిముషం చీకినతరవాత నా రసాన్ని పిన్ని నోట్లోనే కార్చేశాను రాజీ నారసాన్ని అంతా మింగేసి నా మొడ్డని బయటకి తీసింది నా ఎర్ర గుండు మీద ఒక చుక్క ఉంటే పిన్ని నాలుక తెరిచి ఆఖరి చుక్కని కూడా నోట్లోకి లాకుంది ఏంటే నా జిగురు ని అలా మింగేశావ్ అన్నాను అది ఎంత రుచిగా ఉంటుందో నీకేమి తెలుసు అంది అవునా?? అంతబాగుంటుందా?? ఐతే నేను కూడా రుచి చూస్తాను ఉండు అని అంటే నువ్వు రుచి చుడవలసిన రసాలు వేరే ఉన్నాయిలే అంది అవి ఎక్కడ ఉంటాయి అన్నాను ఆ రసాలు నాదానిలో ఉంటాయి అంది. నీ దానిలో అంటే అన్నాను నాపూకులో ఉంటాయి అంది పూకా అంటే ఏంటి అన్నాను అమాయకంగా మరీ నటించకురా అంది రాజీ నిజమే పినీ నాకు నిజంగా తెలీదు చెప్పు అన్నాను ఆడదానిని బట్టలు లేకుండా చూశావా అంది చూడలేదు అన్నాను ఉప్పుడూ నీద్దానిని ఏమంటారు అంది సుల్ల అంటారు అన్నాను ఉచ్చ పోసుకోవడానికి మగాళ్ళకి ఇది ఎలా ఉందో ఆడవాళకి కూడా ఒకటి ఉంటుంది దానినే పూకు అంటారు అంది అవునా ఐతే నాకు ఒకసారి నీ పూకుని చూపించవా పిన్నీ ఎప్పుడూ చూడలేదు పుకుని అన్నాను సరే రా అంటూ మంచం చివర కూర్చుని చీర లంగాతోపాటూ కలిపి పైకి ఎత్తింది పిన్ని రెడు తొడలూ తెల్లటి పాల రంగులో మెరుస్తూ కనిపించాయి తొడలని వెడల్పు చేసింది పిన్ని పూకు మీద చెయ్యి పెటి ఇదిగో దీనినే పూకు అంటారు అంది ఏదీ చూడనివ్వూ అంటా తన చేతిని తీసేసి దగ్గరకి మొకం పెట్టి చూసి ఇదేంటి రెండు బద్దలు కలిసినట్టుగా ఉంది మంద్యలో కాళీ ఉంది అన్నాను. ఆ రెండు బద్దలనీ నీ చేతులతో విడతీయ్యి అంది నేను రాజీ పూకు రెమ్మలు విడతీశాను ఇదిగో ఇది చూడు దీనిని గొల్లి అంటారు అంటూ చుపించింది దీనినా అంటూ రెండు వేళ్ళతో పట్టుకునాను ఇష్ ఇస్స్ హాఆఆ స్స్స్స్స్స్స్స్ అంటూ మూలిగింది ఏంటిపిన్నీ అన్నాను దానిమీద చెయ్యిపెడితే ఏఆడదీ తట్టుకోలెదురా అంది అవునా? బలేఉంది పిన్నీ అన్నాను కొంచెం కింద బొక్క కిపిస్తుంది చూడు దానిలోనే నీ మొడ్డని పెట్టాలి అంది అవునా? మరి ఇది ఇంత చిన్నదిగా ఉంది నా మొడ్డ చాలా లావుగా పెద్దది ఉంది దీనిలో ఎలా పడుతుంది అన్నాను ఎలాగోలాగ ఎక్కించాలి దాంట్లోకి అందులో మొడ్డ పెట్టి లోపలికి బయటకీ తీయడమే దెంగులాట అంటే అలా చేసే టప్పుడు నా పూకు బొక్కలో గుల తీరి దానిలోపల నుండీ రసాలు కారతాయి నీకు ఇందాకడ కారి నట్టు అవి నువ్వు తాగుదువుగాని అంది సరే పిన్ని ఐతే నా మొడ్డ దీనిళొపెట్టమంటావా అన్నాను ఉరేయ్ బండోడా అప్పుడే పెట్టేయ్యకూడదు ముందు చెయ్యవలసిన పనులు చాలా ఉన్నాయి అంది అవునా ఐతే అవేంటోకూడా చెప్పు ఆ పనులన్నీ చేసేసి దీనిలో నా మొడ్డ పెట్టేసి నీ రసాలని తాగుతా అన్నాను సరే ఒకొక్కటీ చెపుతాను విను అంది రాజీ పిన్ని.
ఎవరినైనా బట్టలులేకుండా చూశావా అంది పిన్ని లేదు పిన్ని అన్నాను ఇతే నేను చూపిస్తాను చూడు అని పైటతీసింది జాకీట్ ఎత్తుగా ఉంది నేను తనవైపే చూస్తున్నాను జాకీట్ హుక్స్ ఒక్కొక్కటి తీసింది అంచులని పక్కకి తీసింది లోపల బ్రా వేసింది కానీ పిన్ని సళ్ళు సగమే కప్పుతుంది బ్రా మిగిలినవి బయటే వున్నాయి
జాకీటు పూర్తిగా విప్పేసి చీరకూడా విపేసింది ఇప్పుడు రాజీ పిన్ని బ్రా లంగా తో బలే సెక్సీ గా ఉంది నేను కళ్ళు ఆర్పకుండా చూస్తూన్నాను వెనక్కి చేతులు పెట్టి బ్రా హుక్ తీసింది అసలే పెద్దసళ్ళు కదా బ్రా విప్పగానే ఒక్కసారే బయటకి వచ్చాయి ఆహా ఆ సళ్ళు బలే ఉన్నయి లావుగా గుండ్రంగా పెద్దసైజు కొబ్బరి బొండాలల ఉన్నాయి వాటికి చివర తేనేరంగులో ఈతగింజలంత ముచ్చికలు ఉన్నాయి వాటిని చూడగానే నాకు పాలు తాగాలనిపించింది పిన్ని కిందకి చేతులు పెట్టి లంగాని బొడ్డు కిందకి లాగింది అబ్బా బొడ్డు చాలా లోతుగా గుండ్రంగా ఉంది పిన్ని లంగా బొందు బయటకి తీసి దాని ముడి విప్పి వదిలేసింది అంతే లంగా రాజీ కాళ్ళదగ్గర కుప్పలాగా పడింది ఆహా పిన్ని లోపల ఏమి వేయలేదు పిన్ని తోడలు అచ్చం అరటి బోదెల్లాగా తెలాగా మెరిసిపోతున్నాయి పిన్ని పూకు ఇంతకు ముందే చూశానుకదా దానిని మళ్ళీ చూశాను పూకు పైన ఆతులు గుబురుగా పెరిగి ఉనాయి. పిన్ని ఇవిగో చూడు అంటూ సళ్ళు పట్టుకుని వీటిని బాయలు లేక సళ్ళు అంటారు ఇది బోడ్డు దీనిని పూకు అంటారు వెనక్కి తిరిగి దీనిని గుద్దా అంటారు అంది మరి ఆ వెంట్రుకలని ఏమంటారు అన్నాను వీటినా ఆతులు అంటారు అంది అవి అందరికీ అలా పేరిగి పోఇ ఉంటాయా అన్నాను అదరికీ ఇలా ఉండవురా మీ బాబాయి ఎప్పుడో వస్తాడుకదా అని వీటిపని ఈమద్య చూడలేదు ఈరోజునుండీ నా ఈ కొత్తమొగుడితో దెంగించుకోవాలి కదా సాయింత్రం స్తానం చేసే టప్పుడు గీసేస్తాను అంది. అలా ఉంచేయ్ పిన్ని బాగానే ఉన్నాయి కదా అన్నాను అలా ఉంచితే నువ్వు పూకు నాకేటప్పుడు ఆతులు నీనోట్లోకి వచ్చేస్తాయి అంది అవునా సరే ఐతే నీ ఇష్టం అని మనసులో దీని పూకు నాతో పగలదెంగించుకోవాడానికి సిద్దం ఐపోయింది ఇన్నాళ్ళకి దొరికింది దీని కుతి తీరా దెంగి దీని పూకు గుల అంతా తీర్చాలి అనుకున్నాను. ఏంటిరా ఆలోచనలో పడ్డవ్ అంది అదేమిలేదు పిన్ని ఒక్క పుకులోనే పెట్టి దెంగించుకుంటారా?? అన్నాను పూకుతో పాటు కొంతమంది గుద్దలో కూడా పెట్టి కొట్టించుకుంటారు అంది మొడ్డ గుద్దలోకి పడుతుందా పిన్ని అన్నాను ఏమోరా మీబాబాయి ఎప్పుడూ అక్కడ పెట్టలేదు అంది ఆహా ఐతే దీనిది కన్నే గుద్ద అన్నమాట.దీని గుద్ద ఓపెనింగ్ నా మొడ్డతోనే అని ఆనంద పడ్డాను ఈలోపు పిల్లలు ట్యూషన్ నుండీ వచ్చి తలుపు కొట్టారు పిన్ని వెంటనే అరమారలో ఉన్నా నైటీని తీసుకుని వేసుకుంది విప్పిన బట్టలు పక్క గదిలో పాడేసి తలుపు తీసింది. నేను నిద్దరపోతునట్టు పడుకున్నాను ఏంటమ్మ అన్నయ్య అప్పుడే పడుకున్నాడు అన్నారు పిల్లలు తల నొప్పిగా ఉందని పడుకున్నాడు అల్లరి చెయకుండా ఉండండి లేకపోతే అమమ్మ వాళింటికి వెళ్ళి ఆడుకుని రండి అంది సరే అమ్మ ఐతే అమమ్మ వాళింటికి వెళతాం అన్నారు అప్పుడే 8 ఇయ్యింది అక్కడికి వెళ్ళి ఆడుకుని వస్తారా అక్కడ పడుకుంటారా అంది పిన్ని రేపు ఆదివారమే కద మమ్మి చినమ్మ వాళ్ళ బాబుతో ఆడుకుని అక్కడే పడుకుని రేపు వస్తాం నీకు తోడుగా అన్నయ్య ఉన్నాడుగా సరేనా మమ్మి అన్నారు సరే జాగ్రత్తగా వేళ్ళండి మరి అంది పిన్ని పిల్లలు ఎగిరి గంతులేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు వెంటనే నేను లెగిశాను ఈరోజు మన శోభనం కదా వాళ్ళు అడ్డుగా ఎందుకని అక్కడికి పంపేశాను అసలే నా మొగుడికి ఏమి తెలియదు అన్నీ నేనే నేర్పి మరీ దెంగించుకోవాలి అంది. మన శోభనం ఇవాళేనా ఆహా రాజీ నువ్వు ఈమాట అంటుంటేనే నాకు ఏదోలా ఉంది రజీ ఒక ముద్దు పెట్టుకుంటానే అన్నాను ఊఉ పెట్టుకో అంటూ ముందుకి వంగింది ఇక్కడ కాదే అక్కడ అన్నాను అక్కడ అంటే అంది అదేనే నీ పూకు మీద అన్నాను అబ్బో ఆతులు గీసేదాకా కూడా ఆగేలా లేవే అంది నీకు ఇష్టం లేకపోతే వద్దులే అన్నాను ఇష్టం లేకపోవడం ఏంటిరా మగడా తెల్లావార్లూ నీతో గులతీరా దెంగించుకోవడానికి నేను ఏర్పాటు చేస్తుంటే.సరే నోరువిడిచి అడిగావుకదా దా ముద్దు పెట్టుకో ఆ తరవాత గీస్తానులే ఆతులు అంది నేను తను వేసుకున్న నైటీ పైకి ఎత్తి పంగ వెడల్పు చేసి రాజీ పూకు మీద గాడంగా ఒక ముద్దు పెట్టాను అప్పటికే పిన్ని పూకులోనుండీ కొంచెం రసాలు కారుతునట్టు ఉనాయి అవి నా మూతికి అంటుకునాయి వాటి రుచి కొంచెం ఉప్పపాగా కొంచెం వగరుగా అదోరకంగా ఉనాయి కానీ నాకు బాగా నచ్చాయి ముద్దు పెట్టుకునే టప్పుడు నా నాలుక పిన్ని పూ చీలిక లోపలికి పెట్టి పిన్ని ఇంతకు ముందు నాకు చూపించిన గొల్లి మీద నాలుకతో టచ్ చేశాను పిన్ని అదిరి పడింది ఒరే మగడా ఏమి చేశావురా అబ్బాఆఅ ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్ హూఊఉ ఒరేయ్ ఇంకోసారి అలానే చెయ్యిరా అంది.
[IMG]

నేనుమళ్ళీగొల్లిమీదకినాలుకపోనిచ్చినాలుకతోగొల్లినికదిపానుపిన్నిమెలికలుతిరిగిపోతుందిఒరేయ్ఇంకనావల్లకాదురోయ్ఆతులపనితరవతచూడొచ్చుగానీఅలాగేనీనాలుకనిపెట్టికెలకరాఅక్కడఅందినేనుపిన్నితొడలుఇంకొంచెంవెడల్పుచేశానుపూకుబాగావిచ్చుకునిగొల్లిబాగకనిపిస్తుంది. ఆతులనిపక్కకితీసిరాజీపూగొల్లినినాలుకతోకదపడంమొదలెట్టానుఇష్హాఆహూఊఊహుమ్మ్మ్మ్మ్మ్ఊఊఊఊఉరేఏఏఏఏఏయ్అబ్బబబ్బాఅఅలాగేకెలకరాఅలాగేనీనాలుకతోగొల్లినిబాగాకదపరాఅదీఈస్స్స్స్స్స్స్అక్కడేఏఏఏఏఏఏఏఏఅబ్బాఅహనేనుమాత్రంనాలుకసూదిగాచేసిపొడిచిపొడిచికెలుకుతున్నానుఅలాపొడుస్తూనోరుతెరిచిపూగొల్లినినోట్లోకితీసుకునిచీకటంమొదలుపెట్టానుహోఓఓఓఓఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్య్య్య్య్య్య్హ్య్య్ఒరీఈయ్య్య్య్య్అదీఅలేగేచీకుఅదిఅహాహోఓఓఅబ్బఅబ్బాఏమిసుఖాన్నిఇస్తున్నావురాఅహాఆఊఊఊనేనుగొల్లినిమొత్తంనానోట్లోకిలాక్కునిచప్పరించిచీకేస్తున్నానుచీకుతుంటేనేఇలారెచ్చిపోతుందిదీనినికొరికితేఏమిచేస్తుందోఅనిమునిపటితోలైట్గాకొరికానుపిన్నిఒకసరేఎగిరిపడిఅబ్బాఆబానాకుకారిపోయిందిరాఅందిఅప్పటికేపిన్నిపూకులోనుండీజలఊరుతుందిదానికితోడుతెల్లగాజిగురులాగాబయటకివచ్చిందినారసాలుతాగుతానుఅన్నవుకదరాతాగుఅంటూతలమీదచెయ్యివేసికిందకినెట్టిందినేనువెంటనే నోరితెరిచినాలుకతోపూకునుండీకారుతున్నారసాన్నినోట్లోకిలాకుంటున్నానుగాటుగాఉప్పగాచేదుగాఅదోరకమైనవాసనతోబలేరుచిగాఉందిఅదిబయటకికారినరసాలుగుద్దమీదకిజారుతున్నాయినేనుఒకసారినాలుకతెరిచిపూకుమీదనుండీగుద్దమీదకికారినరసాన్నినాకుతున్నానుఅలానాకేటైంలోనాలుకరాజీగుద్దబొక్కకితగిలిందిరాజీఒకాసారేఅదిరిపడిందిఒరేయ్ఏమిచేస్తునావురాఅక్కడనాకొద్దురాస్స్స్స్స్స్స్హుమ్మ్మ్మ్మ్అంటుందిఇదేంటిఇక్కడటచ్ఐతేఇంతరియాక్షన్వచ్చిందిఅనిమళ్ళీనాలుకతోగుద్దబొక్కమీదపొడిచానుమళ్ళీఅలాగేఅరిచిందిఒరేయ్అక్కడవద్దురాఅంటూతలమీదచేతులువేసికొంచెంపైకిలాగిపూకుమీదఆపించిఓహోదీనికిఇంకాపూకునాకించుకోవాలనిఉందన్నమాటఅనుకునినాలుకనిసూదిగాచేసిపూబొక్కలోపెట్టిలోపలఉన్నరసాలనిబయటకిలాగిగుర్రుకుంటున్నానుపిన్నిమాత్రంరకరకాలగాఅరుస్తూమూలుగుతుందినాలుకవెళ్ళినతలోపలికితోసికెలుకుతున్నానునాకెలుకుడికిఅక్కడటిక్టిక్టిక్టిక్టిక్ మనిసౌండ్వస్తుందిపిన్నినాకెలుకుడుతట్టుకోలేకతలమీదచేతులువేసిపూకుమీదకినొక్కుకుందిఅలనొక్కేసరికినాముక్కురాజీగొల్లిమీదనాలుకపూబొక్కలోనీఉనాయిఅలాఉండేసరికిముక్కుతోగొల్లినికదుపుతూబొక్కలోనాలుకనిఆడిస్తున్నానుఆహాఆఇస్స్స్స్స్స్స్ఒరీఎయ్య్య్య్య్య్య్ఏమినాకుతునావురాఅహాఆఅఊఊఊఒహూహుహ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్హహహ్హాహహహహఊఉనూనున్గొల్లినిబొక్కనీఒకేసారికెలికేసరికిపిన్నితట్టుకోలేకమళ్ళీకార్చుకోవడానికిరడీఐపోయిఒరేయ్నాకుమళ్ళీకారేటట్టుఉందిరాఅయ్యూఊఒహూఊఊమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ఒరేఏఏఏఏఏఏఏఏయ్య్య్య్య్య్య్ఇంకనవల్లాకాద్య్రాఆఇస్స్ష్హ్స్స్స్స్స్స్స్స్స్అంటూకార్చేసిందిమళ్ళీఈరసాలనికూడాకడుపునిండాతాగిపూకునతాసుబ్బరంగానాకేసిపైకిలేచానుఒరేయ్ఏమితెలియదుఅనిఅలానాకేశావేంటిరాఆనాకుడేంటిరాఅబాఆఅనాజీవితంలోఇంతసుఖాన్నిఅనుభవిస్తానుఅనికూడాఅనుకోలేదుఏమినాకేవురాపిచ్చేకించావనుకోఅంటూఒరేయ్నిజంచెప్పునీకుముందేదెంగుడుగురించితెలుసుకదాలేకపోతేఈరకంగానాకలేవుఅందిలేదుపిన్నినేనుచాలాబిఎఫ్లుచూశానుఅదులోఇలానాకటంచూసినేనుఎవరినిదెంగినాముందుఇలానాకాలిఅనిఅనుకునిగుర్తుపెట్టుకున్నానుఅందులోఉనట్టుగానేఉప్పుడునాకేనుఅన్నానుఅయ్యబాబోయ్నీనాకుడుమాత్రంఅదిరిపోయిందిరావెంటవేటనేరెడుసార్లుకార్పించావుకదరాఅహాఏమిసుఖాన్నిఇచ్చావురానిజంగాఅదిరిపోయిందిఇంకాఏమనాఇలాంటివితెలుసాఅందిచెప్పనుకదాపిన్నినాకుప్రాక్టికల్నాలెడ్జ్లేదనిముందునువ్వుఎలాచెయ్యలోచూపిస్తేఆతరవాతనేనుబిఎఫ్లలోచూసిందిచేసుకునిపోతానుఅన్నానుసరేరాఐతేఈతెల్లవార్లూమనకిజాగారమేఅందిపిన్నినీతోజాగారంచేయడానికినేనురడీనేనాముద్దులపెళ్ళామాఅన్ననుఒరేయ్నారెండోమొగుడానీతోతెల్లవార్లూనకుత్తంతాదెంగించుకుంటానుఇంకఆగటంనావల్లకాదురారావచ్చినీబారుమొడ్డనినాపూకులోతొయ్యిఅందిఆతులుగీస్తానుఅన్నావుకదేగియ్యవాఅన్నానుఏపూకునాకుతుంటేనోట్లోకివచ్చాయా?? అందినీపూకుఆతులతోనాకేనుకదేఈసారిఆతులులేకుండానాకుదామనిఅన్నానుసరేఐటేఉండుగీసుకునిస్తానంచేసివస్తానుఅదిరాజీఎప్పుడూఆతులునువ్వేగీసుకుంటావుకదేఈసారినేనుగీస్తానేఅన్నానుఅబ్బాఎంతరసికుడివిరానారంకుమొగుడానీలోనిరసికత్వంలోవన్పరసెంట్కూడానామొగుడిలోలేదురాఅందుకేదేవుడునిన్నునాదగ్గరకిపంపినాగులపూకుకినీరసికసుల్లనితగిలించాడుఅందిబాబాయినిజంగావేస్ట్ఫెలోనేలేకపోతేఏంటిఇంతఅందమైనపూకునిఇంటిలోవదిలేసిఎక్కడికోఉద్యోగానికిపోతాడాఐనాఒకరకంగాచుస్తేమంచోడుకూండానేయ్అన్నానుఎలాగఅందిఅక్కడికివెళ్ళకపోతేఈఅందాలరాశినాసొంతంఅయ్యేదా?? అన్నానుఅవునురోయ్వాడుఅక్కడికిపోయ్యడుకాబట్టేనీలాటిరసికుడితోకుత్తంతాదెంగించుకునేఅవకాశంవచ్చింది.వాడిక్కడుంటేవాడినాలుగంగుళాలసుల్లతోనన్నుకుతితీరాదెంగలేకాఎవరితోనూదెంగించుకోనివ్వకానానాతిప్పలుపెట్టేవాడుఅందిసరేలేఇప్పుడువాడిగొడవెందుకులేగానీఆతులుగీసేపనిమొదలెడదామాఅందినేనుఆత్రంగాఊసరేమొదలెడదాంఅన్నాను.

వెంటనే నా షేవింగ్ క్రీం రేజర్ తీసుకుని వచ్చ్హి నా రంకు లంజ రాజీ పిన్నిని పంగ విడదీసి కుర్చోమన్నాను అలాగే కూర్చుంది నేను ఆతులంతా షేవింగ్ క్రీం రాసి రేజర్తో గీయడం మొదలు పెట్టాను ముందు పైనుండీ మొదలుపెట్టి పూకు పైన ఉన్న ఆతులు స్పీడ్ గా గీసేశాను ఆతరవాత పూ రెమ్మల మీద ఉన్న ఆతులు గీసేటప్పుడు
గ్రిప్ కోసం రాజీ పూ రెమ్మని నా చూపుడు వేలు బొటనవే లతో నొక్కిపట్టుకున్నాను అలా నొక్కే టైంలో నా వేళ్ళు పూ గొల్లికి తగిలాయి పిన్ని ఇస్స్స్స్స్స్స్ అంది ఏంటి రాజీ తెగిందా అన్నాను లేదురా నువ్వు కానీ అంది పూకు రెమ్మలు నాకు కావలసిన చోటల్లా గట్టిగా పట్టుకుని నొక్కుతూ నా ఆతులు గీసేపని అవచేసి రాజీ సంక ఎత్తవే అన్నాను దేనికీ అంది అక్కడ కూడా గీసేస్తాను అన్నాను అక్కదెంగుకురా అంది అక్కడ నాకాలికదా అన్నాను సంక నాకుతావా అంది యాఏ వద్దా?? అన్నాను ఇప్పుడువరకూ ఎప్పుడూ నాకించుకోలేదురా అంది బాబాయి అసలు దెంగాడా పక్కన పడుకున్నాడా ?? ఏది చెప్పినా ఇప్పటివరకూ చేయించుకోలేదు అంటున్నావ్ అన్నాను చెప్పాను కదరా మీ బాబాయి ఒక దద్దమ్మ అందుకే నీతో లంకె కుదిరింది నాకు నా మొగుడు చూపించని కొత్త రుచులేవో నువ్వే చూపించి నన్ను బాగా సిఖపెట్టాలి అంది సరే గానీ ముందు సంక ఎత్తవే అన్నాను సంక ఎత్తితే అక్కడ గుబురుగా పెరిగిపోయి ఉన్నాయి అసలు ఇక్కడ ఇప్పటి వరకూ గీయలేదా అన్నాను లేదు అంది సరే పట్టు అంటూ రెండు సంకలూ గీసేశాను ఇంక పద సరిగంగ స్త్నానాలు చేద్దాం అన్నాను అబ్బో అబ్బయిగారు నేను అనుకున్నంత అమాయికుడేమీ కాదు అంది నేను ఒక నవ్వు నవ్వి రావే స్త్నానం చేసి పని మొదలెడదాం అసలే చెయ్యల్సిన పనులు బోలెడున్నాయి అన్నాను సరే బాత్రూంలో ఇద్దరం పట్టం అందుకని వంటగదిలో చేసేద్దాం రా అంది వటగదిలోకి తీసుకుని వెళ్ళింది అక్కడ నీళ్ళు కూడా పెట్టి ఉన్నాయి ఏంటే ముందే ప్లేన్ చేశావా అన్నాను రాత్రిపూట ఇక్కడే స్త్నానం చేస్తాను అందుకే ఇక్కడ కూడ నీళ్ళు పెట్టుకుంటాను అంది ఇంక మొదలెడదామా అన్నాను అస్సలు ఆగలేక పోతునట్టు ఉనావే అంది అవునే నా ముద్దుల పెళ్ళామా బిఎఫ్ లలోచూడటమే కానీ డైరక్ట్ గా ఏప్పుడూ చేయని పనులు రుచి చూపించావ్ మరి ఎలా ఆగగలను అన్నాను కింద కూర్చుని చెద్దం అంది సరే నీ ఇష్టం అని నేనుకూడా తనపక్కనే కింద కూర్చుని ఒకళ్ళమీద ఒకళ్లం నీళ్ళు పోసుకుని నీకు నేను సబ్బు రుద్దుతాను నాకు నువ్వు రుద్దు అంది పిన్ని సరే అన్నాను నావల్లాంతా సబ్బు పట్టించి సుల్ల మీదకి వచ్చింది నా సుల్ల అంతా సాగదీస్తూ సబ్బు పట్టించింది గోళీల స్నచి కూడా బాగా కదిపించి సబ్బు రసేటప్పుడు బా సుల్ల లేవడం మొదలెట్టింది ఏంటిరోయ్ ఇది లేవడం మొదలెట్టీంది పడుకున్న పాముని నిద్దర లేపావ్ అది దెనిలో దూరుతుందో చూసుకో అన్నాను అమ్మో ఐతే నా బొక్కలన్నీ జాగ్రత్తపెట్టుకోవాలి అంది నువ్వు దాచుకునంత మాత్రాన్న అది దూరటం మానేస్తుందా ఏంటీ?? అంటూ సళ్ళు పట్టుకుని గట్టిగా పిసికేను అబ్బా హాఆ అంటూ మూలిగింది నేను సబ్బు రుద్దటం మొదలు పెట్టాను మొకానికి రుద్ది కిందకి వచ్చి సళ్ళు మీద సబ్బు రుద్ది రెండు సళ్లనీ కుదుళ్ళనుండీ పాల ముచ్చికల వరకూ బాగా నలుపుతూ పిసికాను అలాచేస్తుంటే పిన్ని ఒరేయ్ నీచేతులలో ఏదో మహత్యం ఉందిరా పిసకరా పిసుకు అదీ అలాగే ఇంకా గట్టిగా పిసుకు అంటూ మూలుగుతుంది ఏమేసి పెంచావే బాబూ వీటిని ఇంత పిట పిటలాడిపోతున్నాయి పిసికే కొద్దీ నునుపుదేరిపోతున్నాయి అబ్బా అంటూ ఇంకా కసిగా పిసికేస్తున్నాను పిన్ని అబ్బాఆ మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ అదీఈఈ అలాఆగేఏఏఏఏఏ పిసకరాఆ అంటూ కేకలు పెడుతుంది ఏంటే ఇవి ఇంత నునుపు తేరి ఉన్నాయి వీటి పనికూడా నీ మొగుడు సరిగా చూడలేదనుకుంటా?? అన్నాను అవే కాదురా నా వటిలో దేనినీ సరిగా వాడలేదు నా మొగుడు ఏదో పెట్టామా నాలుగు ఊపులు ఊపామా కార్చుకున్నామా ఇంక అంతే అటు తిరిగి పడుకుంటాడు నాకు కారిందోలేదో కూడా చూడడు అది నేను మొదలెట్టానుకదా బాబాయి వదిలేసిన పనులన్నీ నేను చేస్తానులే అంటూ సళ్ళు కొంచేం సేపు పిసికి కిందకి వచ్చ్హి బొడ్డు దగ్గర ఆగి సబ్బు రాసి బొడ్డులో వేలి పెట్టి ఆడించాను ఇస్స్స్స్స్ష్ అంటూ మూలిగింది ఉరేయ్ నాకు ఇక్కడేకారిపించేటట్టు ఉన్నావురా అంది నేను కొంచెం సేపు ఆడించి కిందకి వెళ్ళి పూకు మీద సబ్బు రుద్దుతూ రుద్దుతూ నావేళ్ళని పూ చీలికలో పెట్టి గొల్లీని కదుపుతున్నాను సబ్బు అక్కడకూడా పట్టించి గొల్లీని నలుపుతూ కిందకి వెళ్ళి పూ బొక్కలోకి వేళ్ళు పెట్టాను అలా చేసేసరికి రాజీ తట్టుకోలేక పోయింది ఒరేయ్ ఒరేయ్ అమ్మో ఇక్కదే దెంగేస్తావా ఏంటిరా ఇస్స్స్స్స్ష్హ్ హోఓఓఓఓఓఓఓ హూఊఊఊఉ అలాగే కెలకరా అదీ అక్కడే ఇంకా లోపలికి పెట్టారా అంటూ ఆయాసపడుతూ మూలుగుతుంది నేను నా వేళ్లని ఇంకా ఇంకా లోపలికి పెట్టి కెలికేస్తున్నాను పిన్ని పూకులోనుండీ వరద మొదలైనది నా రెండో వేలుని కూడా పెట్టి బాగా స్పీడ్ గా కెలుకుతున్నాను పిన్ని తట్టుకోలేక మూలుగులు కేకలుగా మారాయి దెంగరా దెంగు నీ వేళ్లతోనే నా పూకుని పగలదెంగూ అంటూ అరుస్తుంది కొంచెం సేపు అలా కొట్టేసరికి పిన్ని ఒరేయ్ నాకు కారిపోతుందిరా అంటూ కార్చేసింది నాచేతులకి అంటుకున్న రసాలని నోట్లోపెట్టుకుని చీకాను హా అంటూ రాజీ ఒరేయ్ నువ్వు మామోలోడివికాదురా ఇంక నీకు నేను ఏమి నేర్పక్కరలేదు నీదగ్గరే నేను నేర్చుకోవాలి నువ్వు నాకు అబద్దం చెప్పావుకదా?? కనీసం పదిమందినైనా దెగకపోతే ఇంత రసికత్వం రాదు నిజంచెప్పు అంది పిన్ని లేదుపిన్ని నువ్వే నాకు బోణీ అన్నాను మరి ఈపనులన్నీ నీకెలా తెలిసినవిరా ఎక్కడ ఏమిచేస్తే ఆడది సుఖపడుతుందో అక్కడ అది చేసుకుని పోతున్నావ్ అడిగితే నాకేమి తెలియదు అంటున్నావ్ ఇదేమిటో నాకు అస్సలు అర్దం అవ్వటంలేదు అంది పిన్ని నేను బిఎఫ్ చాలా చూశాను ఇంకా సెక్స్ బుక్స్ కూడా చాలా చదివాను వాటిలో ఈ పనులన్నీ ఉంటాయి రాజీ అవి నేర్చుకుని నీమీద ప్రయోగించాను అంతే అన్నాను సెక్స్ బుక్సా అవ్నేటి అంది వాటిలో దెంగులాట కదలు ఉంటాయి ఎలా దెంగాలో దెంగేటప్పుడు ఏమిచెయ్యాలో సూపర్ గా రాస్తారు అవి చదివే నేను ఈపనులని నేర్చుకున్నాను కావలంటే రేపు తెస్తాను నువ్వేచూడు అన్నాను అవేటోకూడా నాకు ఇపటివరకూ తెలియదు అంది పిన్ని నీకు ఏమి తెలిసినవి కనుక ఇవి తెలియడానికి అన్నాను అవునురా నూతిలో కప్పలా బతికేస్తున్నాను నువ్వు చెపుతుంటే అర్దం అవుతుంది నేను తెలుసుకోవలసిన విషయాలు ఎన్ని ఉన్నయో అంది నీకు తెలియనివి నేను నేర్పిస్తాను నాకు తెలియనివి నువ్వు నేర్పు అన్నాను సరేరా రంకు మొగుడా ఇంక స్తానం ముగిద్దమా ఇంకా ఏమన్నా పనులు మిగిలాయా అంది ఇంకొకటి మిగిలింది లేచినుంచో అన్నాను పైకి లెచింది నేను కూర్చునే ఉన్నాను అటుతిరుగు అన్నాను తిరిగింది రజీ గుద్ద నా మొఖం ముందు ఉందు సబ్బు తీసుకుని పిర్రల మీద రాసి చేతులతో పిర్రలని రుద్దటం మొదలెట్టాను అలా రుద్దుతూ గుద్ద చీలికలోకి వేళ్ళి పెట్టి అక్కడకూడా సబ్బు రాస్తున్నాను అప్పుడు నా వేలు గుద్ద బొక్కకి తగిలింది పిన్ని ఒరేయ్ ఏమిచేస్తున్నావురా హాఆ ఇస్స్స్స్స్స్ష్ హు అంటూ మూలిగింది ఇంద్దాక కూడా ఇలానే ఐనది దీని పని చూడాలి అనుకుని మళ్ళి పిర్రలు రుద్దుతూ నా వేళ్ళని గుద్ద బొక్కదగ్గరకి పోనిచ్చి ఒకవేలుని దానిలో తొయ్యడానికి ట్రైచేశాను ఒరేయ్ ఏమిచేస్తున్నావురా అయ్యోఓఓఓ ఇస్స్స్స్స్స్స్ష్హ్హ్ హూఊఊఊ మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అంటూ మూలుగుతుంది నేను నావేలుని గుద్ద్లోకి తోస్తున్నాను అక్కడ వేడిగాఉంది చాలా టైట్గా వేళుతుంది నా వేలు పిన్ని కి పెచ్చేక్కి పోతుంది అరుస్తుంది ఆ అరుపులు చుట్టూ ఉన్నవాళకి కూడా వినిపిస్తాయేమో అనిపించింది వేలు మొత్తం తోసేసి కదపటం మొదలు పెట్టాను పిన్నికి మాత్రం పిచ్చెక్కి పోతుంది ఒరేఏఏఏఏఏఏయ్య్య్య్య్య్ ఏఏఏఏఏఏంఈఇచేఏఏఏఏస్తూఊఊన్న్న్న్నాఆవ్వ్వూఉరాఆ అంటూ కేకలుపెడుతుంది నేను అలాగే కొంచెం సేపు ఊపి వేలు బయటకి తీశాను. నాకు స్వర్గం చూపించాడానికి వచ్చిన దేవుడివిరా నువ్వు అమ్మోఓఓఓఓఓ ఇస్స్ష్ష్ష్స్ గుద్దలో వేలుపెడితే ఇంతసుఖంగా ఉంటుందని తెలియదురా అంది వేలేంటే నువ్వు ఒప్పుకుంటే నా మొడ్డతో నీ గుద్ద సీలు ఈరోజు ఓపెన్ చేస్తాను అన్నాను వేలుపెడితేనే టట్టుకోలేకపోయాను మొడ్డ పెడితేఇంకెలా ఉంటుందో అంది ఆ రుచికూడా చూపిస్తాను నీ గుద్ద దెంగి శోభనం చేస్తాను ఈరోజు అన్నాను ఒరేయ్ ఇది మొత్తం పడుతుండంటావా అంటూ నా మొడ్డ చూపించింది పట్టేస్తుందే చాలా బిఎఫ్ లలో చూశాను కానీ పెట్టేటప్పుడు నొప్పిగా ఉంటుందనుకుంట బాగా అరుస్తారు వేలుపెడితేనే చుట్టుపక్కల వాళకి వినిపించెటట్టు అరిచావు ఇంక మొడ్డవేట్టేడప్పుడు ఊరంతా వినపడేలా అరుస్తావేమో అన్నాను చీఫోరా నీ సరసాలూనువ్వూ అంటూ సిగ్గుపడింది ఇంక స్త్నానం పూర్తిచేద్దం అన్నాను మళ్ళీ సబ్బు రుద్దుకుని ఇద్దరం పూర్తిచేశాం. రాజీ మనిద్ద్రమే ఉన్నం కదా ఇంక బట్టలు కట్టూకోవడం ఊడత్తీయడం ఎందుకూ ఇలానే ఉండిఫోదాం అన్నాను నా రంకు మొగుడుగారు ఎలా చెపితే అలా అంది రాజీ సుబ్బరంగా తుదుచుకుని బెడ్రూంలోకి వెళ్ళాం.