అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 2 159

నేను మా అమ్మ పెదాల మీద ముద్దులు పెట్టు కాగానే మాఅమ్మకు ఒళ్ళు తెలియలేదు. నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది, అమ్మ బలిసిన సళ్ళు నాగుండెలకు మెత్తగా అదుము కుంటున్నాయి .అమ్మ సళ్ళు మెత్త దానానికి నాకుమొడ్డ లేచింది. అమ్మ తొడల మధ్య అడుముతూ ఉంది.నేను కూడా అమ్మ వీపు చుట్టూ చేతులు వేసి అమ్మను గట్టిగా కౌగలించుకున్నాను.అమ్మ నా గుండెల్లో నా మొహం దాచుకుంది.అమ్మ నేను ఒకటి కౌగిట్లో ఒకరం పదినిమిషాలు ఉన్నాను, నేను అమ్మ వీపు నిమురుతున్నాను. అలా అలా నిమురుతూ నాచేతులని అమ్మ నడుము మీదికి పోనిచ్చాను. ఇంకా ఇంకా కిందికి దింపి నా చేతులనుఅమ్మపిర్రల మీదకు పోనిచ్చాను. అమ్మ ఎత్తైన బలిసిన మెత్తటిపిర్రలనునిమురుతున్నాను. అమ్మ ఏమీ అనలేదు ఇంకా నన్ను హత్తుకుంది. నాకు కొంచెంధైర్యం వచ్చింది. దానితో నా మొడ్డ కూడా రెచ్చి పోయింది. అమ్మ పూకులోకిదూరాలని ఎగిరెగిరి పడుతూ ఉంది. నాపాంట్ చించుకొని అమ్మ తొడల మధ్యడ్రిల్లింగ్ చేస్తూ ఉంది.అమ్మకు తగన బలిసిన సళ్ళు నా గుండెలకు అదుముకుంటూనలిగిపోతున్నాయి అని తెలిసింది. అమ్మ తన తల పైకి ఎత్తి నా పెదాల మీదబుగ్గల మీద చుప్ చుప్ చుప్ మంటూ ముద్దులు పెట్టుకుంది. ఇంతలో ఏమనుకుందో ఏమోనన్ను చూచి చిరు నవ్వు నవ్వుతూ చీర సర్దుకొని బయటకు వెళ్లి పోయింది. మీకుతెలుసో లేదో అమ్మ పూకు మీద నా మొడ్డ అడుముకోడంతో నా మొడ్డ కక్కేసింది.నాఅండర్ వేర్ అంటా నా మొడ్డ జిడ్డుతో తప తప లాడుతూ ఉంది. ఇన్నేళ్ళు వచ్చినానాకు నిద్ర లో కూడా కార లేదు.

అటువంటిది మొట్ట మొదటి సారి అమ్మ పూకు నామోద్దకు తగల గానే కారింది. నాకు కారిన సంగతి అమ్మకు తెలుసో లేదో నాకుతెలీదు.నాకు కారడం చూసి అమ్మ సిగ్గు పడి వెళ్లి పోయిందా అని అనుమానం గాఉంది. కాని ఈ విషయం అమ్మకు తెలుసు. ఎందుకంటే నాకు కారడం తో నా పైజమా ముందుఅంటా జిడ్డు జిడ్డు గా అయింది. అది అమ్మ చీరకు తగిలింది. అమ్మ చెయ్యికిందికి జారే టప్పటికి నా జిడ్డు అమ్మ వేళ్ళకు అంటుకుంది. అందుకే అమ్మసిగ్గు పడింది. కాని నా మొహం లో ఆనందం చూసి అమ్మ తృప్తి గా నవ్వు కుంటూవెళ్ళింది. తన కొడుకును గట్టిగా వాతెసుకోడం, ముద్దు పెట్టుకోడం తప్పేమీకాదు అని తనలో తను అనుకోండి. కొడుకు మొడ్డ లేవడం, వాడికి కారి పోవడం తనే మీచెయ్య లేదు అని అనుకోండి. కాని ఎందుకో తను వాతెసుకొంటే కొడుక్కు మొడ్డలేచి కారి పోవడం తలచుకుంటే అమ్మకు సిగ్గుగా ఉంది. మరు నాడు అమ్మ మామూలుగానేఉంది. మరు నాడు చీర కట్టు కోకుండా నైటీ వేసుకోండి.మైల్డ్ గా ఉన్న స్ప్రేకొట్టుకొంది. అమ్మనుఅలా నైటీ లో చూసి ఆగ లేక పోయాను.అమ్మను వెనక నుండివాటేసుకున్నాను. అమ్మ నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి నాకేసి అడుముకున్నాను. అమ్మమెడ మీద నా మొహం పెట్టి అమ్మ ఒంటిని వాసన చూస్తున్నాను.అమ్మ అమ్మా గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా అన్నాను అమ్మ మెడ మీద ముద్దుపెట్టుకుంటూ. “గుడ్ మార్నింగ్ రాజా. తొందరగా స్నానం చేసిరా. బ్రేక్ ఫాస్ట్చల్లారి పోతుంది” అంది అమ్మ. నేను అమ్మను నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి నాకేసిఅదుముకుంటూ

అమ్మను డైనింగ్ టేబుల్ దాగా తీసుకొని వెళ్లాను. “అమ్మా స్నానంఅన్నీ ఎప్పుడో అయ్యాయిఅమ్మా.” అన్నాను. అమ్మ టిఫిన్ నాకు తినిపిస్తూఉంది. నేను అమ్మ నడుము మీద చేతులు వేసిఅమ్మ నడుమును తడుముతున్నాను. అమ్మతన నడుము మీది నుండి నా చేతులు తియ్య లేదు.నేను అమ్మ నడుము పిసుకుతుంటేబాగా ఎంజాయ్చేస్తూ నాకు టిఫిన్ తినిపిస్తూ ఉంది నా ముద్దుల అమ్మ.నాకుబాగా ధైర్యం వచ్చేసింది. నేను నా సుతులను అమ్మ నడుము మీది నుండి అమ్మపిర్రల మీదికి పోనిచ్చాను. అమ్మ ఏమీ అన లేదు. నేను అమ్మ పిర్రలుపిసుకుతున్నాను. అమ్మ పిర్రలు ఎత్తుగా బలిసి మెత్తగా ఉన్నాయి.