అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 1 937

“నీ కోసరమేరా వాలు జడ వేసుకొని మల్లె పూలు పెట్టుకున్నాను.నువ్వు నేను వాలుజడ వేసుకొని మల్లె పూలు పెట్టుకొంటే ఇష్టం అన్నావు కదా” అంది అమ్మ నన్నుతన కేసి అదుముకుంటూ.నేను కూడా అమ్మ బుజాల మీద నా చేతులు వేసి నాకేసి అడుముకున్నాను. అమ్మ నాగుండెల మీద తల పెట్టి వాలి పోయింది. నేను అమ్మ మెడ మీద నా మొహం పెట్టాను.అమ్మ మెడ మీద ముద్దులు పెట్టాను. అమ్మ చెవి వెనక నాలుకతో నాకుతున్నాను. నాతడి పెదాలు తన మెడ మీద చెవి వెనక తాకుతుంటే అమ్మ ఆనందంతో వణికి పోయింది. “రాజా రాజా ఏమి చేస్తున్నావురా తట్టుకోలేకున్నారా రాజా” అని గొణుగుతూ ఉందితనలో తను. నేను అమ్మ మొహాన్ని నా చేతుల్లోకి తీసుకున్నాను. అమ్మ పెదాల మీదబుగ్గల మీద ముద్దులు పెట్టుకున్నాను. నా బుగ్గలు అమ్మ బుగ్గలకు పెట్టిరుద్దుతున్నాను. అమ్మ చంకల కింద చేతులు వేసి అమ్మను పైకి లాక్కున్నాను.అమ్మ కూడా తన

మొహం పైకి ఎత్తి నా మొహాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకొని నా పెదాలమీద బుగ్గల మీద మెడ మీద ముద్దుల వర్షం కురిపించింది.నా మెడ కింద నాకుతూఉంది. అమ్మ బలిసిన సళ్ళు నా గుండెలకు మెత్తగా అదుము కుంటున్నాయినేను నామొహాన్ని కిందికి జరిపాను. అమ్మ సల్ల మధ్య నా మొహం పెట్టిఅడుముకున్తున్నాను. నా మొహాన్ని అమ్మ సల్లమీద రుద్దు కుంటున్నాను .అమ్మ కూడా నా మొహాన్ని తన సల్ల మీద అదుముకుంటూ మూలుగుతూ ఉంది. “”అమ్మా అమ్మా నువ్వు ఈ చేతుల జాకెట్ కాకుండా స్లీవ్ లెస్ జాకెట్ వేసుకో అమ్మా బాగుంటుంది.” అన్నాను
“నేను స్లీవ్ లెస్ వేసుకోడం నీకు ఇష్టమా” అంది అమ్మ నవ్వుతూ.మా అమ్మ నన్ను దగ్గరగా తీసుకోనినా బుగ్గలా మీద ముద్దు పెట్టుకుంది. “రేపువేసుకుంటాను సరేనా. నీ కోసం వేసుకుంటాను రా రాజా” అంది అమ్మ.
“అమ్మా అమ్మా నా పెదాల మీద ఒక ముద్దు పెట్టావా ప్లీజ్” అన్నాను గోముగా.
“నీ మొహం పెదాల మీద పెట్టేది నీ గరల్ ఫ్రెండ్ లేక నీ భార్య. అమ్మ కాదు.” అంది అమ్మ.
“అమ్మా అమ్మా నా పెళ్లి అయ్యేదాకా నువ్వే నా గరల్ ఫ్రెండ్ అమ్మా.” అన్నాను నేను
“ఛీ ఫో దొంగ వెధవా అనీ వెధవ బుద్ధులు” అంది అమ్మ.

“పోనీ లేవే కనీసం స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్ వేసుకోవే అమ్మా” అన్నాడు.అమ్మ లేచింది. బీరువా అంటా వెతికింది. ఒకటి రెండు ఉన్నాయి కానీ అమ్మకు బాగాటైట్ అయ్యాయి. ఆ బ్లౌజ్ వేసుకొంటే అమ్మ సళ్ళు చంకలుసగం బయటకుకనిపిస్తున్నాయి.
“ఒరేయి రాజా రేపు వేరేవి కుట్టించు కుంటాను రా” అంది అమ్మ.మర్నాడు ఉదయం కూడా నేను టిఫిన్ చేసేటప్పుడు నిన్నటి మాదిరే చేసాను. నేనుచదువుకుంటుంటే అమ్మ నాకు టిఫిన్ తినిపించింది. నేను కూడా అమ్మ కుతినిపించాను. అమ్మ నా వెళ్ళు నాకడం చీకడం చేసింది. అప్పుడు అమ్మ నా మొడ్డచీకుతున్నట్టు ఫీల్ అయ్యాను. అమ్మ నా వేలు కొరికి కిలా కిలా నవ్వింది. నేనుచేతులు కడుక్కున్న తరువాత అమ్మ పమిట చెంగుకు తుడవాలనుకున్నాను. కాని అమ్మతన పామి చెంగు బొడ్లో దోపుకుంది.నేను అమ్మ బొడ్లో నుండి అమ్మ పమిట చెంగులాగి నా చేతులు తుడుచుకున్నాను. నేను అలా అమ్మ చీర కొంగు లాగడం తో అమ్మతూలీ నా మీద పడింది. నేను అమ్మను గట్టిగా పట్టుకున్నాను. “ఓరి వెధవా ఏంటాలాగడం. పడిపోయాను కదరా” అంది అమ్మ. నేను సారీ అమ్మా అంటూ వెళ్లి పోయాను.అమ్మ నన్ను చూసి ఒట్టి చిలిపి వెధవ అని నవ్వుకుంది. సాయంత్రం ఇంటికి రాగానేబాట్ రూం కు వెళ్లాను. ఫ్రెష్ అయి బయటకు వచ్చాను. అమ్మ కాటన్ చీరలో ఉంది.పమిటను బుజం చుట్టూ తిప్పి వేసుకుంది

మొహం పైకి ఎత్తి నా మొహాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకొని నా పెదాలమీద బుగ్గల మీద మెడ మీద ముద్దుల వర్షం కురిపించింది.నా మెడ కింద నాకుతూఉంది. అమ్మ బలిసిన సళ్ళు నా గుండెలకు మెత్తగా అదుము కుంటున్నాయినేను నామొహాన్ని కిందికి జరిపాను. అమ్మ సల్ల మధ్య నా మొహం పెట్టిఅడుముకున్తున్నాను. నా మొహాన్ని అమ్మ సల్లమీద రుద్దు కుంటున్నాను .అమ్మ కూడా నా మొహాన్ని తన సల్ల మీద అదుముకుంటూ మూలుగుతూ ఉంది. “”అమ్మా అమ్మా నువ్వు ఈ చేతుల జాకెట్ కాకుండా స్లీవ్ లెస్ జాకెట్ వేసుకో అమ్మా బాగుంటుంది.” అన్నాను
“నేను స్లీవ్ లెస్ వేసుకోడం నీకు ఇష్టమా” అంది అమ్మ నవ్వుతూ.మా అమ్మ నన్ను దగ్గరగా తీసుకోనినా బుగ్గలా మీద ముద్దు పెట్టుకుంది. “రేపువేసుకుంటాను సరేనా. నీ కోసం వేసుకుంటాను రా రాజా” అంది అమ్మ.
“అమ్మా అమ్మా నా పెదాల మీద ఒక ముద్దు పెట్టావా ప్లీజ్” అన్నాను గోముగా.
“నీ మొహం పెదాల మీద పెట్టేది నీ గరల్ ఫ్రెండ్ లేక నీ భార్య. అమ్మ కాదు.” అంది అమ్మ.
“అమ్మా అమ్మా నా పెళ్లి అయ్యేదాకా నువ్వే నా గరల్ ఫ్రెండ్ అమ్మా.” అన్నాను నేను
“ఛీ ఫో దొంగ వెధవా అనీ వెధవ బుద్ధులు” అంది అమ్మ.

3 Comments

  1. అసలు.. పదాలకు.. పదాలకు..మధ్య గ్యాప్ లేకుండా ఏంటి ఈ పిచ్చి రాతలు. అసలు ఒక పదానికి ఇంకో పదానికి మధ్య గ్యాప్ లేకుండా అంత కలిపి రాస్తే.. చదివే వాడికి అర్థం కాక చస్తాడు 🙏

  2. Lovely bro chala enjoy chasanu

Comments are closed.